A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2016. október 2-ig várjuk a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.

A hozzászólások lehetséges tipusai: 
Felhívással kapcsolatos észrevétel
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
A vélemények rögzítésére 2016-10-02 23:45 -ig volt lehetőség.

Felhívással kapcsolatos észrevétel
Verdes Tamás | 2016-10-02 22:50:29

A Társaság a Szabadságjogokért álláspontja

szerint a fogyatékos és pszichiátriai beteg személyeket ellátó nagy létszámú bentlakásos intézetekkel kapcsolatos legfontosabb közpolitikai feladat az, hogy megszüntessük őket. Az Európai Unió jelentős forrásokkal támogatja az intézetek bezárását és a közösségi alapú szolgáltatások hálózatának kialakítását. A jelen program keretében tervezett intézkedések egy része – a fogyatékos és pszichiátriai beteg személyeket ellátó intézmények felújítása – ellentétes sz EU kitűzött céljaival, a hazánk által kihirdetett A fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ egyezmény 19. cikkével, valamint a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvénnyel. 

A TASZ álláspontja szerint nagy létszámú bentlakásos intézetek felújítása ellentétes a nemzetközi és a hazai fogyatékosságpolitikai célokkal. Különösen visszás az, hogy a szociális rendszer reformjára dedikált EU-forrásokat az 1989 előtti elzárásra alapuló intézményrendszer konzerválására kívánják fordítani. Véleményünk szerint meglévő nagy létszámú intézményekben csak olyan sürgős karbantartási munkákat lehetne elvégezni, amelyek a bentlakókra leselkedő veszélyek elhárítását szolgálják. Ha ugyanis jelentős fejlesztési források áramlanak a meglévő totális intézményi infrastruktúrába, az akadályozza, hogy a későbbiekben az adott intézetet bezárják. 

A TASZ elvárja, hogy a forrásokból a fogyatékos és pszichiátriai beteg személyeket ellátó rehabilitációs intézetek ne részesüljenek. 

Verdes Tamás

Társaság a Szabadságjogokért

Fogyatékosügyi programvezető

Felhívással kapcsolatos észrevétel
Magyarországi Református Egyház Zsinati Hivatal | 2016-09-30 15:56:58

EFOP-2.2.3-16 felhívás véleményezése

  • 3.4.1.1. Műszaki és szakmai elvárások

Számszerűsített szakmai elvárások részben a korszerűsítésnél 2 millió Ft/férőhely, új külső férőhelynél 6 millió Ft/férőhely határoz meg. A pályázat a korszerűsítés keretében megengedi az új építést nem csak külső férőhely célra (3.1.1.1. pont szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények), viszont az új építés a 2 millió Ft/férőhely-ből nem jönne ki.

Pl: egy 30 férőhelyes intézmény áthelyezését tervezzük jelenlegi településről másik városba mivel így az ellátottak életminőségét javítani tudjuk. 30 férőhelyes intézménynek 430 m2 új ingatlan építése 350.000 Ft/ m2 áron számolva 150 millió Ft.

Kérem, vizsgálják felül, hogy egy férőhelyhez új ingatlan építésére korszerűsítés esetén nagyobb összeget rendelnek.

  • 3.7. indikátorok

3.7.1 indikátor pontban kérem az indikátor nevét módosítani, mivel a pályázatban megfogalmazott célok alapján kitagolás nem történik, hanem meglévő férőhelyek korszerűsítése illetve külső férőhely létrehozása az elvárás. Jelen megfogalmazás alapján nem egyértelmű, hogy az elvárt célérték mire vonatkozik.

  • 5.2. A projekt maximális elszámolható összköltsége

Fenti pontban meghatározott maximum 100.000.000 Ft összköltség a projekthez hozzátett önerőt is korlátozza? Az intézményben meglévő férőhely korszerűsítét tervezzük másik városba történő áthelyezéssel, amihez előre láthatólag szükséges önerőt is biztosítani. Amennyiben jelen pont a támogatás és a hozzá kapcsolódó önerőt is maximalizálja, kérem az összeg felülvizsgálatát.

  • 5.7 Elszámolható költségek mértéke

Ingatlan vásárlásra 2%-os korlát van meghatározva a tervezhető költségek között, ami egy 60.000.000 Ft támogatási összegű pályázat esetében (30 fő, 2m Ft/férőhely támogatással számítva) 1.200.000 Ft-ot jelent. Meglévő férőhelyet korszerűsítek olyan formában, hogy az intézményemet másik városba helyezem át annak érdekében, hogy az ellátottam életminőségét javítsam. Ez az összeg csekély mértékű ingatlan vásárláshoz, így kérjük a százalékos korlát emelését.

Felhívással kapcsolatos észrevétel
Biró Szabolcs | 2016-09-27 12:22:45

EFOP-2.2.3-16-os felhívás véleményezése:

1. 8. o. - „A szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények korszerűsítésére irányuló támogatási kérelem esetében kötelezően megvalósítandó tevékenységek (családok átmeneti otthona, éjjeli menedékhely vagy hajléktalan személyek átmeneti szállása esetében)”

Tehát a fenti zárójeles rész értelmében, támogatási kérelmet a szenvedélybetegek átmeneti elhelyezését biztosító támogatott lakhatások nem nyújthatnak be korszerűsítés céljából, holott szükségük lenne rá? Nem egyértelmű számunkra, valóban csak a zárójelben felsorolt átmeneti elhelyezési formák esetén történhet-e korszerűsítés.

 

2. 11. o. – „Általános elvárások a projekt megvalósítása során:

Csak olyan intézmény építése/korszerűsítése támogatható, amely

- a TIOP-3.4.2-08. – „Bentlakásos intézmények korszerűsítése” és a TIOP-3.4.2-11/1. „Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése” című pályázatból nem részesült támogatásban,

- egyéb forrásból nem részesült létesítési vagy korszerűsítési célú támogatásban, vagy a támogatási kérelem benyújtásakor a projekt egyéb pályázati felhívás szerinti kötelező programfenntartási időszaka lezárult.”

A fenti két általános elvárás az alábbi problémákat veti fel:

- a TIOP-3.4.2-11/1-es konstrukció vonatkozásában: nem támogatható olyan intézmény, amely például ablakcserét hajtott végre a TIOP-3.4.2-11/1-es projekt keretén belül, holott belső helységei, bútorzata, felszereltsége korszerűtlen, de ezen helyiségek korszerűsítésére a TIOP pályázat keretén belül nem volt módja. Nagy valószínűséggel a legtöbb bentlakásos intézmény pályázott korábban a jelen EFOP-2.2.3-16-os kiírástól alacsonyabb támogatási összeg elnyerését és részleges felújítást lehetővé tevő támogatásra, ezáltal azonban elesik a jelen támogatás lehetőségétől, holott korszerűsítése távolról sem megoldott.

- az egyéb létesítési vagy korszerűsítési támogatás vonatkozásában:

1. az elmúlt években KEOP konstrukció keretén belül energetikai korszerűsítés, a rezsiköltségek csökkentésének biztosítása történt (például napkollektorok felszerelése) számos szervezet esetében, amely támogatások fenntartási időszaka még nem zárult le. Ennek értelmében, a fenti TIOP-ra vonatkozó részben leírtak szerint, a részleges energetikai korszerűsítés miatt például egy rehabilitációs otthon belső felújítása, férőhelyeinek bővítése nem megoldható, amely problémás.

2. a TIOP-3.4.2-11/1-es konstrukcióhoz hasonlóan az elmúlt években az ország számos pontján fejlesztették részlegesen a rehabilitációs szolgáltatásokat (DAOP-4.1.2/B-11, DDOP-3.1.3/C-11, ÉAOP-4.1.2/C-11, ÉMOP-4.1.2/A-11, KDOP-5.2.1/C-11, NYDOP-5.2.1/C-11.). Szenvedélybetegek bentlakásos ellátását biztosító rehabilitációs otthonunkban tetőcserére volt lehetőség a DDOP felhívás keretén belül, ezt leszámítva azonban az intézmény az 50-es évek állapotát tükrözi minden más szempontból. Jelen konstrukció keretén belül azonban a DDOP fenntartási időszaka miatt nem adható be támogatási kérelem, amely szintén problémás.

Tisztelettel kérjük a fenti két általános elvárás átgondolását a támogatási kérelmet beadni képes, ténylegesen indokolt fejlesztéseket tervező szervezetek számának növelése érdekében.

 

3. 19. o.: A támogatást igénylők köre

A pályázók köréből, a lassan egy éve kezdődött folyamatnak megfelelve, ismét kimaradt a közalapítványi jogi forma. Alaptevékenységünk esetén releváns felhívásoknál (szenvedélybetegek többszintű, integrált ellátása, többek között szenvedélybetegek rehabilitációs otthonának működtetése) visszatérően jogi forma problémával találjuk szembe magunkat 2015. decembere óta, a 2014-2020-as kiírások kapcsán, amelyet számos esetben jeleztünk a kiírók felé, módosítás is történt több alkalommal akár a megjelent felhívásokban is. Tisztelettel kérjük a kisszámú, ám létező közalapítványi forma (GFO 561) szerepeltetését is jelen felhívásban a költségvetési szervek, önkormányzatok, civil szervezetek, non-profit gazdasági társaságok, egyházi szervezetek mellett a teljesség és egyenlő hozzáférés biztosítása érdekében. 

Köszönettel:

Biró Szabolcs