A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2016. szeptember 29-ig várjuk a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.

A hozzászólások lehetséges tipusai: 
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
A vélemények rögzítésére 2016-09-29 23:45 -ig volt lehetőség.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Földesi Erzsébet | 2016-09-29 21:18:26

A Fogyatékos Emberek Szervezeteinek Tanácsa (FESZT) fontosnak tartja az EFOP 2.2.2 pályázatot, amely a nagy bentlakásos intézmények kiváltására és ezzel párhuzamosan a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérésre, azok fejlesztésére irányul. Pozitívumnak tartjuk, hogy a szociális alapszolgáltatások és foglalkoztatási gyűrű fontos tényezővé vált. A kiváltási folyamat során azonban biztosítani kell, hogy a fogyatékos emberek szükségleteit, döntéseit, jogait az intézményi, fenntartói érdekek ne tudják felülírni és ennek garanciális elemeit be kell építeni.

A Fogyatékossággal Élő Személyek Jogairól szóló ENSZ Egyezmény – amelyet Magyarország az elsők között ratifikált - 4. cikk 3. pontja kimondja, hogy a „A jelen Egyezmény végrehajtására irányuló jogalkotás és politikák kidolgozása és végrehajtása során, továbbá a fogyatékossággal élő személyeket érintő kérdésekkel kapcsolatos más döntéshozatali eljárásokban a részes államok szorosan egyeztetnek, amelybe aktívan bevonják képviseleti szervezeteiken keresztül a fogyatékossággal élő személyeket, ideértve a fogyatékossággal élő gyermekeket is.”

Az ENSZ Egyezmény fenti cikkével ellentétes az, hogy a jelen pályázat tartalmának kidolgozása a fogyatékos emberek szervezeteinek bevonása nélkül történt és a fogyatékos emberek véleménye kizárólag elektronikus úton kerülhet bemutatásra.

Észrevételek, javaslatok:

Az 1.2. A rendelkezésre álló forrás fejezet alapján a támogatott támogatási kérelmek várható száma: 4-2592. A dokumentum nem kötelez és nem is ösztönöz a kiváltott intézmények bezárására. A 4.4.2. Kiválasztási kritériumok fejezetben a 3. Tartalmi értékelési szempontok 6.3. pontja szerint, ha egy intézmény bezár, mindössze 3 pont adható számára (100 pontból).

A 6.4. pont alapján mindössze 2 pont adható arra, ha súlyos halmozott fogyatékos személyeket is bevon a pályázó a kiváltási folyamatba és ezt bemutatja. Azzal, hogy az intézmény teljes lebontását nem biztosító pályázat is támogatható, felvetődik a kérdés, hogy milyen szempontok szerint kerülnek kiválasztásra azok, akik a kiválasztási folyamatba bekapcsolódnak, és akik maradnak. Kérjük tehát, hogy a pályázó összes lakója kerüljön kitagolásra a pályázat megvalósítása során. A lakók támogatási szükségletek szerinti tagintézmények közötti átcsoportosítását kérjük megelőzni azzal, hogy a teljes intézményi kitagolás legyen kötelezően megvalósítandó elem, a kitagolt intézmény bezárásával párhuzamosan.

3.1.2.2. Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek: nem tartjuk elegendőnek, hogy a kiváltási folyamatban, az alapszolgáltatási gyűrű kialakítása, fejlesztése, bővítése csak választható elemként szerepel. A kiváltási program sikerének kulcsa az alapszolgáltatások fejlesztése. Javasoljuk, hogy kötelező elemként kerüljön a kiírásba.

A dokumentum ’Részcélok’ c. fejezetének 4. pontjában szerepel: „minden érintett szereplő a folyamat minden döntési pontjába való megfelelő bevonása, a lakók felkészítése.” A ’minden érintett szereplő bevonása’ és a ’lakók felkészítése’ célokat külön-külön részcélként kérjük szerepeltetni, önállóan is hangsúlyozva mindkettő fontosságát. A részcélként megfogalmazott „lakók felkészítése” indokolja, hogy a dokumentum további része tartalmazza a lakók felkészítésére vonatkozó követelményeket, azonban ez hiányzik.

Feltétlen fontosnak tartjuk, hogy a „25 fő elhelyezésére szolgáló épületben vagy épületek együttesében” részből töröljék az épületben szót. Támogatott lakhatásra és közösségi szolgáltatások fejlesztésére szánt forrásból ne jöjjenek létre 25 főt, egy épületben ellátó férőhelyek.

A Fogyatékossággal élő személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltásáról szóló módosított stratégiáról (2016-2036)” szóló tervezet szakmai koncepciója az alapelvek között sorolja fel az egyetemes tervezés elvét, amelynek alkalmazása különösen fontos szerepet játszik az EFOP 2.2.2 projekt által támogatandó infrastrukturális, eszközbeszerzési fejlesztéseknél, amelyeknek a legszélesebb körű képességekkel rendelkező felhasználók igényeit kell szem előtt tartani.

Ezért is tartjuk üdvözlendőnek, hogy a projekt leírás 3.4.1.2 fejezete az infrastrukturális fejlesztéseknél tartalmazza az egyetemes tervezés figyelembe vételét, érvényesítését és ennek bemutatását. A 3.4.1.2. fejezet azonban csak információ jelleggel utal az Egyetemes Tervezés Információs és Kutatóközpont (ETIKK) honlapjára (www.etikk.hu). A honlap azonban egyelőre nem tartalmazza az egyetemes tervezés értelmezését a pályázat szempontjainak vonatkozásában. Fontosnak tarjuk ezért, hogy az ETIKK-hez egyetemes tanácsadásért és egyetemes tervezés dokumentáció készítésének kérésével is lehessen fordulni, amely dokumentum az akadálymentesítési dokumentum részét képezheti.

Az egyetemes tervezés koncepciójának a lényege, hogy a széleskörű felhasználói igények (köztük a minden típusú és mértékű fogyatékossággal élő személyeké) már a tervezés kezdetén, jelen esetben a pályázat előkészítésekor, figyelembe vételre és bemutatásra kerüljenek. Javasoljuk, hogy az ezzel kapcsolatos tanácsadás/dokumentáció költségét el lehessen számolni a projekt előkészítési költségei között.

Az akadálymentes környezet kialakítása mellett az ésszerű alkalmazkodás elvének megfelelően kell kialakítani a fokozott támogatási szükségletű személyek környezetét. Ennek kialakításához szükséges tudást is allokálni kell a pályázat megvalósítása során.

Az EFOP 2.2.2 által támogatott új támogatott lakhatási formák, valamint a közösségi célú funkciókat ellátó szolgáltatások fogyatékossággal élő személyek számára történő egyenlő esélyű hozzáférése elengedhetetlen a projekt sikeressége szempontjából.

Ezért szintén 3.4.1.2 fejezetben javasoljuk az esélyegyenlőségi és környezetvédelmi szempontok különválasztását.

Ugyancsak a 3.4.1.2 fejezetben a 4. bekezdést a következőképpen kérjük módosítani:

„A közösségi célú funkciókat ellátó és/vagy ügyfélforgalmat lebonyolító és/vagy állandó munkavégzés helyszínéül szolgáló épület/épületrész építése során komplex akadálymentesítést (valamennyi fogyatékossággal élő felhasználói csoport számára, és az adott épületben, épületrészben található valamennyi funkcióra, szolgáltatás tekintetében) kell megvalósítani. (OTÉK 104. § (12)).

A közösségi célú funkciókat ellátó és/vagy ügyfélforgalmat lebonyolító és/vagy állandó munkavégzés helyszínéül szolgáló épület/épületrész felújítása során kötelező a projekt arányos, de komplex akadálymentesítés, tehát valamennyi fogyatékossággal élő felhasználó számára úgy, hogy az adott épületben/épületrészben az ott lévő közszolgáltatás mindenki számára akadálymentesen hozzáférhető legyen.  (OTÉK 108. § (9) és (11). bekezdés)”

A fentiek alapján látszik, hogy az újonnan épített épületekre/épületrészekre elvárásként fogalmaztuk meg a komplex akadálymentesítést, míg a felújítandó épületnél/épületrésznél egyetértünk azzal, hogy az adott épületrészre vonatkozzon az utólagos akadálymentesítés, de fontos, hogy azt komplexen valósítsák meg.

A fentiekben leírtak módosításokat indokolnak a pályázat 4.4.2 Kiválasztási kritériumok fejezete 3. Tartalmi értékelési szempontok 5.3. pontjában is, ahol szintén javasoljuk az esélyegyenlőségi szempontok különválasztását a környezeti fenntarthatósági szempontoktól úgy, hogy mindkét szempont külön-külön legyen értékelendő.

A projekt jelenlegi 4.4.2 fejezet 3. pontja tartalmi értékelési szempontjánál nem értünk egyet azzal, hogy az 5.5. pontban adható pontok száma a projekt szempontjából kiemelten fontos esélyegyenlőségi szempontnak a környezeti fenntarthatósági szempontokkal együtt mindösszesen ’1’pont. 

Ezért javasoljuk, hogy egy kizárólag az esélyegyenlőségi szempontokat tartalmazó értékelési szempont kerüljön feltüntetésre, melyre az adható pontszám teljes mértékben teljesülés esetén ’1’ pont, minimális elvárás szintén ’1’ pont legyen, vagyis az esélyegyenlőségi szempontok nem teljes mértékű teljesítése esetén a kérelem nem lesz támogatható. Ez adja az egyetlen garanciát arra, hogy a projekt által létrehozott beruházások teljes mértékben megfeleljenek a különféle típusú és mértékű fogyatékossággal élő személyeknek, oly módon, hogy segítik az önálló, önrendelkező életvitelt, nem pedig akadályozzák azt.

Ez utóbbi szempont alapján tehát, a 4.4.2. Kiválasztási kritériumok utolsó bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„Továbbá nem támogathatók azok a kérelmek sem, amelyek esetében az 1.1., 2.2., 3.1., és 5.3., pontokra adott pontszámok összege nem éri el az adott kategóriában a feltüntetett minimumot. „

A 3.4.1.1 részben a szakmai elvárások között fontosnak tartjuk feltüntetni a lakók felkészítésére vonatkozó követelményeket, és azokra források elhatárolását, hiszen a pályázat sikerének kulcsát elsősorban az ő képzésük, a folyamatra való felkészítésük adja.Ha a pályázó nem hozza döntési helyzetbe a lakókat arra nézve, hogy hol és kivel fognak együtt élni, akkor megsérti a Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ Egyezmény 19 cikkelyét. A fogyatékos emberek érdekvédelme a minőségirányítás része kell, hogy legyen. Az érdekvédelmi szervezetekkel együtt kell megszervezni a lakók közvetlen érdekképviseltét, ezért a pályázók és az érdekvédelmi tanácsadók és/vagy szervezetek közötti együttműködés legyen a pályázat bnyújtásának feltétele.

Szintén a 3.4.1.1 fejezetben a gépjárműbeszerzésre vonatkozó előírást javasoljuk a súlyos halmozottan fogyatékos személyek szállítását lehetővé tevő, fekvőkocsi szállítására is alkalmas követelménnyel kiegészíteni.

A költségek belső arányainak meghatározásában az ingatlanvásárlásra 2 %-ot lehet költeni. Ez azt prognosztizálja, hogy leginkább zöldmezős beruházásokra kerül sor,  de sok esetben (pl lakásvásárlás) a használt ingatlan átalakítása és felújítása olcsóbb. Ez indokolatlan többletköltséget generál, vagy a városszéli, olcsóbb ingatlan beszerzését teszi csak lehetővé. Ezért javasoljuk a 2%-os költség korlát feloldásának lehetőségét.

A 4.4.2 Kiválasztási Kritériumok fejezet 3. Tartalmi értékelési pontoknál további javaslataink:

6. pont Specifikus kiválasztási és előnyt jelentő szempontok

6.1. ’2’ pont adható arra, ha az intézmény külterületen található. Az értékelési szempontok alapján nem ösztönözzük azonban azt, hogy a támogatott lakhatás hol kerül elhelyezésre. Javasoljuk ezért, hogy pontozásra kerüljön, az, ha a kiváltást biztosító támogatott lakhatás a település központjába kerül, és távol kerül a kiváltandó intézménytől.

6.2. pontban 2 pont adható arra, ha a támogatást igénylő rendelkezik az Intézmény Férőhely Kiváltást Koordináló Országos Testület (IFKKOT) támogató nyilatkozatával. Javasoljuk, hogy az  IFKKOT, mint szakmai testület támogató nyilatkozata a támogatás kötelező feltétele legyen.

Földesi Erzsébet, Fogyatékos Emberek Szervezeteinek Tanácsa 

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Verdes Tamás | 2016-09-29 20:53:53

PETRI GÁBOR HOZZÁSZÓLÁSA

(Petri Gábor nem tudta feltölteni a felületre a hozzászólását. Kérésére illetsztem ide: Verdes Tamás)

A jelenlegi kiiras szamos ponton sulyosan kifogasolhato. 

 • A reszleges kivaltas reven nem valosul meg intezetek bezarasa, felvetodik, hogy nem egy ferohelykivaltasi, hanem egy ferohelyatszervezesi projektet latunk. 
 • A fogyatekos emberek szervezeteinek kihagyasa, reszveteluk hianya a vegrehajtasban (az IFKKOT-on keresztul, de onalloan es helyi szinten is) egyertelmuen ellentmond az ENSZ Egyezmeny elveinek. Az IFKKOT visszafokozasa (velemenyuk teljesen sulytalan lesz a kivalasztasban!) sulyosan aggalyos. 
 • A rendelkezesre allo kutatasok, es az erintettek szervezeteinek velemenye azonos: 25 fos intezetek nem kepesek egyenre szabott, jo minosegu tamogatott lakhatasi szolgaltatast biztositani az ott eloknek. A 25 fos intezmeny a nemzetkozi konszenzus szerint *INTEZET*. A magyar allam a jelenlegi kiiras alapjan ujabb intezeteket epit tehat. Ez egyertelmuen ellent mond az ENSZ Egyezmenynek, es indokolatlan is. 
 • A 15%-os kotelezo ferohelybovites indokoltsaga kerdeses, pl. hogy milyen igenyekre valaszol es miert lett mindenkinek eloirva. Javaslom ennek atgondolasat. 
 • Az egy fore juto koltsegek hatalmasak. Ennyi penzbol sokkal tobb embert lehetne kikoltoztetni, es teljes intezeteket (tobbet) be lehetne zarni. 

Javaslom a palyazati kiiras alapos atdolgozasat, az erintettek szervezeteinek aktiv bevonasaval. 

Petri Gabor 

PhD hallgato, a European Disability Forum kuratoriumi tagja

Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
Magyarországi Református Egyház Zsinati Hivatal | 2016-09-29 16:20:28
 • 1.1 Felhívás indokoltsága és célja

Jelen pályázat keretében van-e lehetőség arra, hogy TÁMOP-5.4.5-11/1 konstrukció által szakképzett mentorok segítséget nyújtsanak a pályázat tervezésében és megvalósításában? Ha igen, milyen formában?

 • 3.1.2.1 II. Szakmai megvalósítás

Kérem bővebben kifejteni, hogy az EFOP-1.9.1 és VEKOP-15-2016-00001 pályázatok kedvezményezettjeivel történő együttműködés mit jelent. Milyen tevékenység megvalósítása kötelező ennek keretén belül? Kapunk-e mentori segítséget az együttműködésre kijelölt pályázatok szakembereitől (pl. mentorálás, műhelymunka formájában)?

 • 3. 4 .1 Műszaki és szakmai elvárás

Kérjük a fenti pontban meghatározott célértékek mértékegységét pontosítani.

 • 3.4.1.3 Egyéb elvárások

1. Javasoljuk, hogy a pályázat megvalósítása során a fenntartó ne csak már meglévő alapszolgáltatását bővíthesse, hanem az ellátási csoportnak megfelelően új alapszolgáltatást indítson, amennyiben a fenntartó a korábbiakban nem nyújtott ilyen szolgáltatást.  Azon intézmények vonatkozásában, ahol jelenleg nincsen a célcsoporthoz kapcsolódó alapellátás, nem látunk lehetőséget arra, hogy ekkora létszámban, ilyen feltételrendszer mellett olyan konzorciumi partnereket találjunk, akik az alapszolgáltatást biztosítani tudják számunkra, ezért ez a feltétel a pályázati részvételünket lehetetleníti el.

Amennyiben az új alapszolgáltatás elindítása lehetővé válik a pályázat keretén belül, kérjük a férőhelyhez kapcsolódó támogatási összeg megemelését.

2. Kérjük egyértelműsíteni, hogy 50 főnél nagyobb bentlakásos intézményi létszám esetén milyen arányban szükséges a kitagolás? Kötelező-e az 50 férőhely felett minden férőhelyet kitagolni? (Van-e a kitagoláshoz minimum létszám, vagy pedig maximum létszám a kitagolással nem érintett bentlakásos intézményre vonatkozóan?)

3. Kérem pontosítani, hogy az IFKKOT-nak hány napja van a támogatást igénylő által megírt szakmai terv átnézésére és a támogató nyilatkozat kiállítására.

 • 4.1 Támogatási kérelmek benyújtásának feltételei

Kérjük a felhívásban feltüntetni, hogy 1 fenntartó hány pályázatot adhat be.

 • 4.4.2 Kiválasztási kritériumok

1. Kérem, hogy a 3.6.4 pontban szereplő ”és” kötőszót „is” kötőszóra javítani, valamint a megfogalmazást pontosítani, mit ért azon, hogy bevonja a súlyos halmozott fogyatékos személyeket a kiváltási folyamatba. Továbbá hogyan kaphatnak plusz pontszámot a pályázaton induló pszichiátriai ellátást nyújtó intézmények?

2. Kérem tisztázni, hogy a 3.6.5 pontjában meghatározottak alapján, ha 6 vagy 12 fős lakásból többet hozok létre, akkor a plusz pontszámok lakásonként értendők, vagy minden esetben a 2 pont maximális.

 

 • 5.7 Elszámolható költségek

Ingatlan vásárlásra 2%-os korlát van meghatározva a tervezhető költségek között, ami egy 250.000.000 Ft támogatási összegű pályázat esetében (37 fő kitagolásnál, 6,75m Ft/férőhely támogatással számítva) 5.000.000 Ft-ot jelent. Ez az összeg csekély mértékű ingatlan vásárláshoz, így kérjük a százalékos korlát felülvizsgálatát.  

 • 3.7. indikátorok

3.7.1 indikátor pontban kérem a célértéket pontosan kifejteni, mit értünk a minimum 2 fő alatt.

 • 3.5.2 A projekt

A 4.3. pontban meghatározottak szerint, ha a második elbírálási időszakig (2018.01.05.) benyújtott támogatási kérelmek fizikai befejezése nem tud teljesülni 2021.12.31-ig abban az esetben, ha a maximális 48 hónapos megvalósítási időszakot veszem alapul. Kérem az ellentmondás feloldását.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Verdes Tamás | 2016-09-29 14:14:45

KOZMA ÁGNES HOZZÁSZÓLÁSA

(Kozma Ágnes nem tudta feltölteni a felületre a hozzászólását. Kérésére illetsztem ide: Verdes Tamás)

Észrevételek az EFOP-2.2.2. Intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése – intézményi férőhely kiváltás program tervezetéhez

Üdvözlendő, hogy folytatódik az intézetek kiváltása, de a tervezet több szakmailag súlyosan kifogásolható elemet is tartalmaz:

 • A program lehetővé teszi, hogy az intézetek kiváltásával 25 férőhelyes épületek jöjjenek létre. A 25 férőhelyes lakóegységek a nemzetközi gyakorlatban intézetnek számítanak és nem alkalmasak a személyre szabott támogatás és a támogatott lakhatás alapelveinek megvalósítására. Javaslom, hogy a támogatással létrehozott új lakóegységek maximális nagysága 8 férőhely legyen, és részesüljenek – érdemi – előnyben azok a pályázatok, amelyek ennél kisebb, 4-6 fős lakóegységeket hoznak létre.
 • Nem tűnik megalapozottnak a 15 százalékos férőhelybővítés kötelező előírása az összes pályázat számára és különösen problematikus – ahogy Kovács Melinda is kiemelte – az így létrejövő szolgáltatások területi és szolgáltatás-típus szerinti eloszlása. Amennyiben férőhelybővítésre kerül sor, fontos, hogy az megalapozottan, a jelenlegi és a jövőben várható igényekre válaszoljon. Javaslom, hogy a férőhelybővítésre szánt forrás kerüljön ki ebből a pályázati felhívásból és külön program keretében kerüljön felhasználásra, amelynek előkészítésébe az érintetteket képviselő szervezeteket (pl. ÉFOÉSZ, AOSZ stb.) is bevonják.
 • A tartalmi értékelési szempontok között a „specifikus kiválasztási és előnyt jelentő szempontok” súlytalanok. Ennél sokkal szigorúbb és megfelelően súlyozott szempontokra lenne szükség, hogy valóban a tartalmilag megalapozott projektek kerüljenek támogatásra. Komolytalanná teszi az egész programot, hogy nem elvárás az összes férőhely kiváltása, ezt a program azon kitétele sem helyettesíti, hogy az eredeti ellátási forma visszaállítása nem megengedett a kiváltott férőhelyeken.

Javaslom a program módosítását a fentiek figyelembe vételével.  

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Verdes Tamás | 2016-09-29 13:33:00

A TASZ véleménye az

EFOP-2.2.2. Intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése – intézményi férőhely kiváltás

című pályázati program tervezetéről

A pályázati kiírás tervezete a TASZ számára elfogadhatatlan. Pedig az elmúlt 2 évben a kormány szoros egyeztetést folytatott az érintett civil szervezetekkel, és biztosította őket, hogy komolyan veszi a kitagolást. A TASZ pozitív várakozásokkal tekintett a pályázati tervezet megjelentetésére, sajnálatosan azonban úgy látjuk, hogy a közzétett tervezet nem megfelelő. Ezért azt várjuk a kormánytól, hogy dolgozza át a tervezetet.

1. Az intézetbezárás nem kötelező elem

A tervezet nem teszi kötelezővé a pályázó totális intézmények bezárását. A pályázónak lehetősége van rá, hogy bezárja intézményét, ugyanakkor ez nem kötelezettsége. Pedig az intézet-kitagolásnak csak akkor van értelme, ha a korábbi intézetet bezárják, és onnan az összes bentlakó személyt segítik kijutni, és támogatják abban, hogy a helyi közösségben éljen.

Ezzel az engedménnyel a pályázati program elveszti azt a képességét, hogy a reform motorjává váljon. Ehelyett ahhoz fog hozzájárulni, hogy egy intézetekre alapozott ellátórendszer mellett megerősödjön egy az intézetektől függő párhuzamos és részben modernizált struktúra.

2. A kitagolt férőhelyeket nem kötelező belterületen elhelyezni

A pályázati dokumentáció alapján nem garantált az, hogy a pályázóknak kötelező lenne az új férőhelyeket a helyi közösségek centrumába ágyazni, hanem azokat bárhol létrehozhatják.

A TASZ szerint érthetetlen, hogyan mondhat le a kiíró arról a lehetőségről, hogy a települések és közösségek belső terébe irányítsa a projekteket, és miért kockáztatja, hogy folytatódjon a szociális ellátórendszer által is generált kirekesztődési folyamat.

3. Új nagy létszámú intézmények is építhetők

A pályázat lehetővé teszi, hogy kitagolás címén akár 25 fő kerüljön egyetlen épületbe. Ez elfogadhatatlan, hiszen a támogatott lakhatás koncepciója legfeljebb néhány fő egy lakhatási térbe helyezését ismeri el megfelelő megoldásként. A 25 fős épületek létrehozásának lehetősége az intézményesítés új hullámát hozhatja magával a pályázat által támogatott formában.

4. Indokolatlanul magas fajlagos költségek

Egy fő kiköltözésének támogatására 8.750.000 forint bruttó elszámolható költség áll rendelkezésre. Ebből a pénzből egész családok számra tudunk jó állapotban lévő, felszerelt lakásokat venni Budapesten kívül az ország ezernyi pontján. Baján például 6-7 millió forintért jó állapotó, beköltözhető pannellakásokat vásárolhatunk ezért a pénzért, amelyek egy 2-3 fős lakóközösségek számára is tökéletes megoldások volnának.

Véleményünk szerint az intézeteket elhagyó fogyatékos személyeknek nincs szükségük prémium lakhatási formákra. A magyar gyógypedagógusok szerint is vallott normalizációs elv szerint  a fogyatékossággal élő polgároknak hétköznapi ingatlanokra van szükségük beilleszkedésük érdekében.

A TASZ szerint ennél súlyosabb probléma az, hogy a magas fajlagos költségszerkezet redukálja a kitagolható személyek számát. A teljes pályázható keret 35 milliárd forint. Ha minden fogyatékos személyre közel 8,75 millió forintot költünk, akkor 4000 személy kitagolása várható. Ha 3 millió forintot fordítanánk egy-egy emberre, és egyszerűbb ingatlanokat vásárolnánk, akkor nagyobb volumenben és jobb minőségben hajthatnánk végre a reformot.

5. A szakmailag megalapozott pénzügyi tervezés követelményének hiánya

Az értékelési formanyomtavány szerint a megfelelő költségvetési indoklásra legfeljebb 9 pont jár. Érthetetlen ezért, hogyan lehetséges, hogy az “elnagyolt” költségvetésre viszont akár 8 pontot is lehet adni. Ez azt jelenti, hogy az elnagyolt, nem megfelelően alátámasztott költségtervezés kevesebb, mint 1%-os hátrányt jelenthet a pályázók közötti versenyben. Az értékelőnek természetesen lehetősége van arra, hogy kevesebb pontszámot adjon, ugyanakkor nem minősít elfogadhatatlannak egy pályázatot az, hogy nem indokolják igényesen a költségeket.

Az értékelő lap aljához fűzött megjegyzés szerint akkor is elfogadhatónak minősülhet egy pályázat, ha a pénzügyi szempontok vizsgálata részben a pályázó a minimális pontszámot sem éri el. Ha a pályázó eléri a minimális 60 pontot összességében, akkor úgy is lehet esélye támogatást nyerni, hogy a pénzügyi szempontok vizsgálata részben egyetlen pontot sem szerzett. (26. oldal)

6. A szakmai kontroll hiánya

A kitagolást támogató korábbi pályázatok során az Intézményi Férőhely Kiváltás Koordináló Országos Testület jóváhagyása nélkül egyetlen pályázó sem kaphatott támogatást.

Ezzel szemben a mostani tervezet szerint az Intézményi Férőhely Kiváltás Koordináló Országos Testület ajánlása 2 pontot jelent. Ez az összes pontszámnak a 2%-át teszi ki. Ez azt jelenti, hogy a kitagolás elismerést szerzett és tapasztalt szakmai grémiuma súlytalanná válik a pénzek feletti döntéshozatalban. A TASZ álláspontja szerint ez a döntés a pályázatok szakmai minőségének romlásához vezethet, és összességében az egész pályázat sikerét veszélyeztetheti.

Összefoglalás és javaslatok

A TASZ álláspontja szerint a pályázati kiírás tervezete jelen formájában elfogadhatatlan. Ezért elvárjuk annak alapos átdolgozását a fogyatékos személyeket képviselő szervezetek és az Intézményi Férőhely Kiváltás Koordináló Országos Testület bevonásával. Javasoljuk

 • az intézet-bezárások kötelezővé tételét;

 • az új lakhatási helyeknek a helyi közösségek belterületén való elhelyezését;

 • a legfeljebb 25 főt befogadó lakóingatlanok vásárlásának vagy építésének tilalmát, és a személyre szabottabb lakhatási formák létesítésének kizárólagos ösztönzését;

 • az egy főre eső túlzó fajlagos költségek felülvizsgálatát;

 • az elnagyolt költségvetéssel induló pályázók kizárását a pályázati körből, valamint

 • Intézményi Férőhely Kiváltás Koordináló Országos Testület és a fogyatékos személyeket képviselő szervezetek szoros bevonását a pályázat átdolgozásába.

Budapest, 2016. szeptember 29.

Társaság a Szabadságjogokért

Verdes Tamás, Fogyatékosügyi programvezető

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Cserti-Szauer Csilla | 2016-09-29 09:40:20

Javaslatok az Intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése – intézményi férőhely kiváltás című felhíváshoz (EFOP – 2.2.2)

Jelen felhívás szerves részét képezi az elmúlt 18 hónapban kialakított szakpolitikai dokumentumok rendszerének, melyek azt a célt szolgálják, hogy a 1257/2011 (VII.21.) Korm. határozat alapján első körben lezajlott intézettelenítési folyamat tapasztalatait levonva, annak értékeit megőrizve írja le a hazai kiváltási folyamat jövőbeli stratégiai irányait és kereteit. Így illeszkedik a „Fejlesztési alapvetések a fogyatékossággal élő személyek szociális intézményi férőhelyi kiváltásáról szóló stratégia (2011-2041) végrehajtásához, 2015-2020” című dokumentum, valamint a „Fogyatékossággal élő személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltásáról szóló módosított stratégiáról (2016-2036)” szóló tervezet szakmai koncepciójához.

Fontosnak gondoljuk üdvözölni azt az erős szakpolitikai intenciót, mely az intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés folyamatát, így jelen felhívás pályázatait is az ENSZ Fogyatékossággal élő Személyek jogairól szóló Egyezményének szellemében, azzal kompatibilis módon tervezi megvalósítani. Az Egyezményre való explicit hivatkozáson túl, az önálló életvitel támogatása, mint kiemelt cél, a személyközpontú tervezésre való törekvés, a lakók (ideértve a pszichoszociális fogyatékossággal, pszichiátriai diagnózissal élő személyeket is) szükségleteit a középpontba helyező megközelítés, valamint a felnőttek mellett a fogyatékos gyermekek számára is lehetőséget adó fejlesztések ezt a szakpolitikai elköteleződést példázzák.

A dokumentum számos, a szakterületen dolgozók által korábban megfogalmazott igényre pozitív választ ad. Ezek közül a legfontosabb az, hogy a pályázat keretében a kiváltott férőhelyeken az eredeti ellátási forma visszaállítása a célcsoport vonatkozásában nem támogatható.

A dokumentum a szociális szolgáltatásokkal együtt hangsúlyozza a foglalkoztatás jelentőségét az inkluzió folyamatában; valamint lehetőséget ad ezeknek a szolgáltatási gyűrűknek a fejlesztésére is.

Az intézményi lakók mellett, a családban élő fogyatékos és pszichiátriai diagnózissal élő személyek számára is elkezd hozzáférést biztosítani ezekhez a támogatott lakhatási és foglalkoztatási szolgáltatásokhoz a várólisták bevonása által.

A korábbi pályázatban 50 fős létszámmal szereplő lakhatási szolgáltatások helyett 25 főben maximálja a lakócentrumi létszámot.

A konvergencia régiók mellett, ugyan jelentősen kisebb kerettel, de pályázati forráshoz jutnak a Közép-magyarországi régióban fejleszteni kívánó szervezetek is.

Megfontolásra javasoljuk, éppen a fent leírt pozitív stratégiai szakpolitikai irányok további erősítése miatt a következő szempontokat.

A dokumentum jelenleg 4-2592 kérelem befogadásáról szól, amely megközelítés a személyközpontú fejlesztést helyezi előtérbe, ugyanakkor nem artikulálja az intézeti kultúra teljes lebontásának fontosságát, ahogyan teszi ezt egyébként az előző pályázati kiírás. Ez a koncepció, mivel nem látszanak egyértelműen azok a garanciális elemek, melyek az összes férőhely kiváltását biztosítják, számos emberi jogi, szolgáltatásfejlesztési és projektmegvalósítási kérdést vet fel:

 • Hogyan választják ki azokat a lakókat, akik bekapcsolódnak a kiváltás folyamatába és mi történik azokkal az emberekkel, akik maradnak?
 • Hogyan kezel egy ennyire széleskörű hálózatot a TÁRS projekt? Rendelkezésre áll-e ennyi támogató szakember, tapasztalati szakértő a szolgáltatások magas minőségű biztosításához ilyen számú földrajzi helyen?
 • Képes-e 4000 férőhely kiváltását garantálni menedzsment szempontból egy ennyire egységeire bontott fejlesztés?

A felhívás meghatározóan az infrastrukturális fejlesztés szempontjait adja meg; javasoljuk, hogy emellett kerüljenek megjelenítésre - éppen a folyamat személyközpontúsága miatt -, azok a humán szolgáltatások, fejlesztési tartalmak és elvárások, amelyek ennek a programnak a legfontosabb komponensét adják. Így:

 • a felhívás minden érintett pontján javasoljuk hivatkozni a TÁRS projekt által biztosított humán szolgáltatásokat, lehetséges erősítő kapcsolódási pontokat (lakók, dolgozók, közösségek felkészítésének lehetősége és mikéntje);
 • a humán szolgáltatási tartalmak a mérföldkövek között a beruházási komponens mellett kerülhessenek hangsúlyozásra;
 • a lakók szükségletfelmérése, az eredmények elemzése, a szakmai terv részeként, vagy önálló formában lehessen a pályázat kötelező eleme;
 • a foglalkoztatási szolgáltatási elem szakmai tartalmának részletezése, tárgyi és személyi feltételeinek keretei, garanciái jelenhessenek meg, érzékeltetve a tevékenység kulcs szerepét; továbbá,
 • a foglalkoztatási elem fenntarthatósági számításához kerülhessenjön kinyilvánításra, hogy a leendő bevont lakók, mint munkavállalók bértámogatása (nem nyílt munkaerő-piac esetén, mely jelenthet többletpontot pályázati elbírálásnál) milyen formában kerülhet garantálásra (például. szociális intézményi foglalkoztatási rendszerbe való befogadás, foglalkoztató akkreditációja stb.);
 • a helyi közösségek tájékoztatása érdekében az érzékenyítő tevékenységek szűkebb köre helyett a közösségfejlesztés széles repertoárját kerülhessen a középpontba;
 • legyenek elérhetők azok a dokumentumok, melyek a pályázók munkáját segíthetik (az IFKKOT által ajánlott a pszichoszociális fogyatékossággal élő személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltásának tervezéséhez - A LAKÓK FELKÉSZÍTÉSE; a fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltásának tervezéséhez - A LAKÓK FELKÉSZÍTÉSE, valamint a Dolgozók felkészítése c. szakmai anyagok, melyek jelenleg nem tölthetők le semmilyen felületről);
 • a részcélok között szereplő “amennyiben szükséges, az alapszolgáltatások fejlesztésével az általános hozzáférhetőség javítása, a foglalkoztatás lehetőségeinek kialakítása” (2) jelenhessen meg markánsabban, akár önálló részcélként, hiszen ezek fejlesztése, bővítése elengedhetetlen a sikeres társadalmi inkluzióhoz;
 • javasoljuk finanszírozási oldalról egyértelműsíteni, hogy a fejlesztésbe beleértendő-e az Szt 58/A§ (2c) értelmében a következő: a rendelkezésre álló kapacitástól függetlenül be kell fogadni b) azt a szociális szolgáltatót, intézményt (székhelyt, telephelyet), szociális szolgáltatást, ellátotti létszámot, férőhelyszámot, amelynek létrehozására vagy fejlesztésére a fenntartó, vagy a szociális szolgáltató, intézmény az Európai Uniótól, a Svájci Alapból, az EGT Alapból, a Norvég Alapból vagy a központi költségvetésből - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által közzétett közleményben meghatározott - pályázaton elnyert támogatásban részesül.

Az ingatlanbeszerzések átlátható és racionális megvalósítása okán javasoljuk, hogy az ingatlanvásárlási költségkorlát (2 %) feloldásának lehetősége, mikéntje már a pályázási időszakban legyen ismert a pályázók számára annak érdekében, hogy a tervezés során színes ingatlanportfolióban gondolkodhassanak, ne kizárólag telekvásárlásban és építkezésben.

A gépjárművekre vonatkozó beszerzéseknél javasoljuk a kisbuszok mellett, mikrobuszok (9 főig) beszerzését is feltüntetni a személyszállítás hozzáférhetőségének növelése érdekében.

Javasoljuk továbbá, hogy a korábbi pályázati kör felhívásához hasonlóan kerülhessen megjelenítésre dokumentumban a létrehozandó támogatott lakhatási egységek hozzáférhetőségének szempontrendszere (elérhető, a település vérkeringésében belterületen lévő, akadálymentes lakhatási egységek). Jelenleg a pályázó intézmények külterületi volta jelenik csak meg a dokumentumban, mint pályázási előny.

Fontosnak tartjuk kiemelni, hogy a jelenlegi felhívás kondíciói szerint (15 napos véleményezési határidő és 4-2592 kérelem) az Intézményi Férőhely Kiváltást Koordináló Országos Testület jelenlegi kapacitásával nehezen tudja megvalósítani a 1257/2011 (VII.21.) Korm. határozat 2. pontjában foglalt feladatait, így összességében a folyamat motorjának tartott Testület szerepe gyengülni látszik ebben a pályázati fordulóban. Ezt mutatja az is, hogy az IFKKOT vélemény bekérése nem kötelező és 2 pontot jelent a 100 pontos értékelési kritériumrendszerben.

Végezetül javasoljuk, hogy kerülhessen további pontosításra a felhívás azon üdvözölt kitétele, mely szerint a kiváltott férőhelyeken az eredeti ellátási forma visszaállítása a célcsoport vonatkozásában nem támogatható. Az ENSZ Egyezmény és Az intézményi ellátásról a közösségi ellátásra való áttérésre vonatkozó közös európai útmutató szellemiségének megfelelően ez semmilyen célcsoport esetében sem támogatható, legyen szó gyerekekről, fogyatékos személyekről, súlyosan-halmozottan fogyatékos személyekről, pszichiátriai diagnózissal élő emberekről vagy idősekről.

 

Budapest, 2016. szeptember 28.

 

Cserti-Szauer Csilla, Földesi Erzsébet, Győri Zsófia, Jakubinyi László, Németh Márta, Szőke Zsolt, Pordán Ákos, Dr. Zászkaliczky Péter az Országos Fogyatékosságügyi Szakmai Kollégium tagjai

valamint Dr. Katona Vanda és Dr. Regényi Enikő Mária a Kollégium tagjai által felkért szakértők

 

 

Lábjegyzet:

TIOP-3.4.1.A-11/1 Bentlakásos intézmények kiváltása „A” Szociális intézmények komponense, pályázati felhívás 12.oldal; letölthető: https://www.palyazat.gov.hu/doc/3342 TIOP-3.4.1.A-11/1 Bentlakásos intézmények kiváltása „A” Szociális intézmények komponense, pályázati felhívás 12.oldal; letölthető: https://www.palyazat.gov.hu/doc/3342 A Testület feladata a beérkező konkrét megvalósítási tanulmányok véleményezése, illetve szakmai javaslat megfogalmazása a pályázatokhoz, a pályázatokban megfogalmazott átalakulás után fennmaradó infrastruktúra hasznosítási koncepciójának véleményezése, a fejlesztés monitorozása. Letölthető: http://www.deinstitutionalisationguide.eu/wp-content/uploads/2016/04/Common-European-Guidelines_Hungarian-version.pdf

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Miklós Kata | 2016-09-28 15:16:06

A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége (1032 Bp. San Marco u. 76.) véleménye:

1. A pályázók teljes intézményi kitagolása legyen kötelező

Indoklás: Ne legyen támogatható az a pályázat, amely nem minden lakójának biztosítja a közösségi és támogatott lakhatás szolgáltatásra való áttérést. A fogyatékos emberek jogairól szóló ENSZ Egyezmény értlemében a 19. cikk általános, minden fogyatékos embert megillető jog. Az Egyezmény preambuluma értelmében az állami intézkedések alapjaként a magyar állam: " h) elismeri továbbá, hogy bárkinek a fogyatékosság alapján történő hátrányos megkülönböztetése az emberi személy veleszületett méltóságának és értékének megsértése; i) elismeri továbbá a fogyatékossággal élő személyek sokféleségét; j) elismeri valamennyi fogyatékossággal élő személy, beleértve a fokozottabb támogatást igénylő személy; emberi jogai előmozdításának és védelmének szükségességét; "

Ezért az intézmény MINDEN lakójának kitagolása szerepeljen a kötelezően megvalósítandó tevékenységek közt.

2. A pályázók és az érdekvédelmi szervezetek közötti együttműködési megállapodás legyen a benyújtandó pályázat melléklete.

A pályázatban az érdekvédelmi tanácsadók és a pályázók közötti együttműködést elő kell írni oly módon, hogy az érdekvédelmi tanácsadók tevékenysége közvetlenül a kiváltásban érintett fogyatékos emberek érdekvédelmére irányuljon.

Ezt a kötelezően megvalósítandó tevékenységek között kérjük rögzíteni!

3. A projekt minden, közösségi célú funkciókat ellátó épületénél elvárható a teljes körű akadálymentesség a közösségi terek és szolgáltatások hozzáférésének biztosítása érdekében.

A felhívás 16. oldala:

A közösségi célú funkciókat ellátó és/vagy ügyfélforgalmat lebonyolító és/ vagy állandó munkavégzés helyszínéül szolgáló épület/épületrész építése/felújítása során kötelező a (projektarányos helyett) a teljes körű akadálymentesítés.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Kovács Melinda | 2016-09-28 14:37:12

Észrevételek és javaslatok a

„Felhívás a nagylétszámú intézeti ellátási forma kiváltásának, és magas minőségű, hozzáférhető közösségi ellátási formák kialakításának megvalósítására” című, EFOP 2.2.2. kódszámú dokumentumhoz

Általános észrevétel:

Szövetségünk elfogadhatatlannak tartja, hogy az értelmi fogyatékossággal élő embereket érintő, valaha volt legnagyobb fejlesztési projekt tervezése (csakúgy, mint az EFOP 1.9.1 projekt) az ÉFOÉSZ, de tágabb értelemben a fogyatékos emberek szervezeteinek bevonása nélkül zajlott le. Méltatlan, hogy a fogyatékos emberek véleménye kizárólag elektronikus úton kerülhet bemutatásra, ahogy az is, hogy a területért felelős államtitkárság nem fogad véleményeket.

A Fogyatékossággal Élő Személyek Jogairól szóló Egyezmény –amelyet Magyarország az elsők között ratifikált - 4. cikk 3. pontja kimondja, hogy a „A jelen Egyezmény végrehajtására irányuló jogalkotás és politikák kidolgozása és végrehajtása során, továbbá a fogyatékossággal élő személyeket érintő kérdésekkel kapcsolatos más döntéshozatali eljárásokban a részes államok szorosan egyeztetnek, amelybe aktívan bevonják képviseleti szervezeteiken keresztül a fogyatékossággal élő személyeket, ideértve a fogyatékossággal élő gyermekeket is.”

Szövetségünket - amely Magyarország legrégebbi és legnagyobb, az érintett embereket képviselő szervezete - sem a programok előkészítésébe, sem a végrehajtásába nem vonják be.

 

Konkrét észrevételek:

1. A dokumentum 7. oldalán a Részcélok 4. pontjában ez szerepel: „minden érintett szereplő a folyamat minden döntési pontjába való megfelelő bevonása, a lakók felkészítése.”

Egyfelől nem szerencsés a két elem összevonása, a valamennyi szereplő bevonása és a lakók felkészítése két külön célként kell, hogy szerepeljen. Másfelől a „minden érintett szereplő” fogalomkörbe a fogyatékos emberek szervezetei is beletartoznak. A dokumentumban azonban nem szerepel ez a kifejezés, nem látható, hogy bármilyen módon biztosítani kívánnák a fogyatékos emberek szervezetinek részvételét a projektekben.

A részcélként megfogalmazott „lakók felkészítése” indokolná, hogy a dokumentum további része tartalmazzon releváns részleteket a lakók felkészítéséről, azonban ez hiányzik (szemben például a bérköltségek elszámolhatóságának kérdésével, amelyet örvendetesen bőven taglal a dokumentum.

2. Az Intézményi férőhelykiváltás eddigi megvalósulását elősegítő uniós finanszírozású projektek bemutatása (7. oldal) részt javasoljuk kiegészíteni az érdekvédelmi tanácsadók szerepének bemutatásával.

3. A projekt keretében megvalósítható tevékenységek rész (9. oldal) 3.1.1.1. pontja nem tartalmaz semmiféle korlátozást (és erre a dokumentum további részében sincs utalás) a létrejövő új férőhelyek elhelyezkedése szempontjából. Javasoljuk, hogy már a felhívásban tegye egyértelművé a pályáztató, hogy a kiváltandó intézmény területén, annak szomszédságában, esetleg a régi épületek felújításával, megosztásával nem hozható létre új férőhely.

Javasoljuk, hogy a „25 fő elhelyezésére szolgáló épületben vagy épületek együttesében” részből töröljék az épületben szót. Támogatott lakhatásra és közösségi szolgáltatások fejlesztésére szánt forrásból ne jöjjenek létre 25 főt, egy épületben ellátó férőhelyek.

4. 3.1.2.1. rész II. pontjának első bekezdése alapján nem világos, hogy mely dokumentumra (esetleg dokumentumokra) gondol a pályázat kiírója. a mi ismereteik szerint az IFKOTT ajánlásánál egy részletesebb útmutató kidolgozására volna szükség a pályázó intézmények számára, amelyet az EFOP 1.9.1 projekten belül el lehetne készíteni, ha korábbi javaslatunknak megfelelően erre volna bármiféle hajlandóság.

A szakmai megvalósítás során a pályázóknak nem csak az EFOP 1.9.1.-VEKOP-15-2016-00001 azonosító számú konstrukció kedvezményezettjével, hanem a fogyatékos emberek szervezeteivel is együtt kell működnie. A fogyatékos emberek szervezeteinek bevonása a megvalósításba elengedhetetlen a projektek sikerességéhez.

5. 3.1.2.2. részhez: nem világos, hogy a kiváltási folyamatban, az alapszolgáltatási gyűrű kialakítása, fejlesztése, bővítése miért csak választható elemként szerepel. A kiváltási program sikerének kulcsa az alapszolgáltatások fejlesztése. Javasoljuk, hogy kötelező elemként kerüljön a kiírásba.

A gépjárműbeszerzésre vonatkozó előírást javasoljuk, a súlyos halmozottan fogyatékos személyek szállítását lehetővé tevő, fekvőkocsi szállítására is alkalmas követelménnyel kiegészíteni (lsd. még D) pont 14. oldal)

6. 3.4.1.1. részhez (10. oldal). A lakók felkészítése a sikeres pályázati megvalósítás egyik legfontosabb eleme, amelynek tervezettnek és folyamatosnak kell lennie. Az érintettek felkészítésére vonatkozó leírás, követelmények teljesen hiányoznak a dokumentumból.

7. 3.4.1.3 részhez (16. oldal) Túlzónak tartjuk az egy főre jutó maximális 8,750.000 Ft/fő támogatási összeget, főként úgy, hogy a lakók közvetlen támogatására vonatkozó összeg nem is szerepel a kalkulációban.

Javasoljuk, hogy az IFKOTT ajánlásának megléte az érvényes pályázat feltétele legyen, ne pedig csak előnyt jelentsen (a 100-ból 2, azaz kettő pontot ér az ajánlás, ez komolytalan).

Javasoljuk, hogy a fogyatékos emberek szervezeteivel való együttműködés is szerepeljen kötelező elemként a pályázati feltételek között!

8. 4.1. a Támogatást igénylők köre részhez (20. oldal) Javasoljuk, hogy a civil szerveztek számára is legyen lehetőség új támogatott lakhatási férőhely létrehozása, akár olyan konzorciumi partnerség jegyében, amely nagylétszámú intézmény várólistájának (+15 %) csökkentése érdekében jön létre. Fontosnak tartjuk, hogy változatos, színes szolgáltatási paletta alakuljon ki, nem szerencsés egyetlen szereplő, már meglévő túlsúlyát tovább növelni pl. a várólisták miatti +15 %-os ú férőhely létrehozással növelni. A civil szervezetek stabil, jó minőségű szolgáltatásokat tartanak fenn, sokuk évek óta működtet támogatott lakhatást a hozzá tartozó szolgáltatásokkal együtt, célszerűnek tartjuk az ő beengedésüket pályázók közé új férőhelyek vonatkozásában is.

9. 4.4.1. a Kiválasztási eljárásrend részhez (23. oldal). Az irányító hatóság Döntés-előkészítő Bizottság tagjai között javasoljuk a fogyatékos emberek képviseletét (valamely szervezetük, pl. az ÉFOÉSZ) biztosítani.

10. 3. Tartalmi értékelési szempontok 6.4. pontjához (27. oldal). Ha valamely pályázó intézményben élnek súlyosan halmozottan fogyatékos emberek, akkor az ő kiváltási folyamatba való bevonásuknak a bemutatása a pályázat kötelező eleme kell, hogy legyen. Komolytalan 2 ponttal „jutalmazni” és csupán előnyként szerepeltetni a velük kapcsolatos szakmai tervezést.

11. 5.5. Az elszámolható költségek köre című részhez (29-34. oldal). Komolytalannak tartjuk, hogy miközben a dokumentum ezen része tételesen meghatározza, hogy mekkora összeget lehet tv-re és az ő állványára vagy ülőgarnitúrára költeni, addig például a lakók felkészítésére kötelezően fordítandó óraszámarányos költség nem került meghatározásra.

Továbbra sem világos számunkra, hogy a költségek 2 % át kitevő ingatlanvásárlási korlátot (31. oldal), hogyan fogják tudni a kiváltás céljával összhangban lévő tevékenységek megvalósításával abszolválni a pályázók (vagy pl. az SzGyF egyetlen pályázatot ad be több általa fenntartott intézményre?)

12. 5.7. Az elszámolható költségek mértékére illetve arányára vonatkozó elvárások 39. oldal) című részhez. Érdekvédelmi szervezetként számunkra nagyon fontos, hogy az érintett lakók megfelelően fel legyenek készítve a rájuk váró új élethelyzetekre. javasoljuk, hogy a költségek mértékére vonatkozó előírások között szerepeljen a közvetlenül a lakók felkészítésére fordítandó forrás mértéke.

13. 6.1. Csatolandó mellékletek listája című részhez (40.oldal) Javasoljuk, hogy a pályázat mellékleteként az intézmények ne kizárólag a kiváltás megvalósítására vonatkozó szakmai tervüket, hanem szakmai programjukat és szervezeti működési szabályzatukat is csatolják, mert ezekből a dokumentumokból látható, hogy jelenleg hogyan működik az intézmény, a szakmai tervben leírtak és az intézmény szakmai programjában megfogalmazottak összhangban vannak-e.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Nagy Péter | 2016-09-27 09:12:53

Tisztelt Cím!

A Felhívás-tervezet 4.1. pontjában megfontolásra ajánljuk az alábbi módosításokat:

1.) "Fogyatékossággal élő illetve pszichiátriai- és szenvedélybeteg személyek számára ápolást-gondozást nyújtó..." az "illetve" és "és" szavakat javasoljuk "és/vagy"-ra cserélni, mert így azt a benyomást kelti a megfogalmazás, mintha pl. pszichiátriai ÉS szenvedélybetegeket egyaránt gondozó intézmény pályázhatna. Létezik ilyen, de nyilván nem ez volt a kiírói szándék.

2.) Főpályázói, ill. konzorciumi partneri GFO kódok: az állami fenntartású intézmények közül számos olyan van, amely megyei önkormányzat fenntartásában működik. Javasoljuk megfontolni, hogy a konzorciumi partneri GFO kódok közül nincs-e olyan, amelyet főpályázók esetében is fel kellene sorolni (önkormányzati intézmények esetében), nehogy ezáltal kizárásra kerüljenek az önkormányzati fenntartású intézmények.

3.) "Konzorciumi formában történő megvalósítás kizárólag szociális alapszolgáltatás fejlesztése és/vagy foglalkoztatás bővítés esetén lehetséges. amennyiben saját fenntartásában nincs erre lehetőség. " - Hogyan tudja igazolni támogatást igénylő azt, hogy "saját fenntartásában nincs lehetőség" a szociális alapszolgáltatás fejlesztésére és/vagy a foglalkoztatás bővítésére? Kell erre külön nyilatkozat valamilyen tartalommal, vagy elég ezt a szakmai tervben kifejteni?

Köszönettel,

Nagy Péter

Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
Nagy Péter | 2016-09-27 08:44:11

Tisztelt Cím!

Javasoljuk törölni az e-beszerzés funkció használatának kötelezettségét.

Tisztelettel, Nagy Péter

Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
Nagy Péter | 2016-09-27 08:43:17

Tisztelt Cím!

Kérjük, hogy a végleges felhívás közzétételekor a Felhívás 6.1. szerinti melléklet lista alapján az alábbi sorszámú mellékletekhez szíveskedjenek sablont biztosítani: 1, 7, 9-13, 15-16.

Köszönettel, Nagy Péter

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Biró Szabolcs | 2016-09-21 10:37:49

Tisztelt Pályázat Kiírók!

A pályázók köréből, a lassan egy éve kezdődött folyamatnak megfelelve, ismét kimaradt a közalapítványi jogi forma. Bár nem rendelkezünk 50 főnél nagyobb bentlakásos intézménnyel, így jelen konstrukció esetén nem pályázhatunk, egyéb, tevékenységünk (szenvedélybetegek integrált ellátása) esetén releváns felhívásoknál is hasonló jogi forma problémával találjuk szembe magunkat 2015. decembere óta a 2014-2020-as kiírások kapcsán. Tisztelettel kérjük a jogi formák figyelembe vételekor a kis számú, ám létező közalapítványi forma (GFO 561) szerepeltetését is.

Köszönettel: INDIT Közalapítvány