2016 március 1. 08:30
Felhívjuk tisztelt pályázóink figyelmét, hogy az Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési Program 2016. február 29-én hivatalosan megnyílt.

2016 június 17.

 

INTERREG V-A MAGYARORSZÁG-HORVÁTORSZÁG

EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM 2014-2020

A Magyarország és Horvátország közötti határon átnyúló együttműködés folytatásaként az Európai Unió kohéziós politikájának 2014-2020-as időszakában az Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési Program újabb lehetőséget nyújt a határtérség fejlesztésére.

Az Európai Bizottság által elfogadott Együttműködési Program az alábbi támogatási területeket tartalmazza:

 1. prioritási tengely: A KKV-k versenyképességének fokozása[1]

Specifikus célkitűzés

Támogatható tevékenységek például

A határ két oldalán elhelyezkedő KKV-k hozzáadott értéket képviselő gazdasági együttműködésének elősegítése, a korszerű termék- és szolgáltatásfejlesztési képességek megteremtésének és bővítésének támogatásával

 1. Egy határon átnyúló KKV-fejlesztési konstrukció létrehozása és kidolgozása:
 • támogatási konstrukció és végrehajtási keret kidolgozása,
 • egy a KKV-k határon átnyúló fejlesztésére irányuló nyílt pályázati rendszer elindítása és átfogó menedzselése,
 • segítségnyújtás a KKV-k projektgenerálásához, projektfejlesztésével kapcsolatban, és a projektmenedzsment terén.

 

 1. Együttműködő KKV-k fejlesztési projektjeinek támogatása a következő területeken:
 • együttműködő KKV-k általi határon átnyúló közös termék-, technológia- vagy szolgáltatásfejlesztés, hozzáadott érték növelés, piacbővítés,
 • közös szolgáltató láncok kialakítása KKV-k valamint nem KKV-k bevonásával,
 • határon átnyúló közös marketingfejlesztés, közös promóció, demonstrációs eszközök és szolgáltatások fejlesztése,
 • jövőbeli határon átnyúló közös gazdasági klaszterek létrehozásának, továbbfejlesztésének ösztönzése.

 

 1. prioritási tengely: A természeti és kulturális erőforrások fenntartható hasznosítása

Specifikus célkitűzés

Támogatható tevékenységek például

A természeti és kulturális örökség megőrzése, védelme, elősegítése és fejlesztése a régió természeti és kulturális örökségének értékei turisztikai látnivalókká való fejlesztésén keresztül, jövedelemtermelő képességgel.

 • A természeti és kulturális örökség közös vagy egymást kiegészítő elemeibe történő befektetés a megőrzést, megóvást, felújítást érdekében, a természeti és kulturális értékek vonzóbbá tétele illetve a turisztikai információszolgáltatás elérhetősége a szélesebb közönség számára.
 • Kisléptékű infrastrukturális beruházások a természeti és kulturális kincsek emelt szintű bemutatása érdekében.
 • Közös vagy hálózatba szervezhető turisztikai attrakciókat érintő koordinált beruházások a természeti és épített környezet fenntartható használata érdekében és vonzóbb turisztikai csomagok összeállítása, szélesebb közönség bevonása a vendégéjszakák növelésének elérése céljából.
 • Kisléptékű beruházások a turisztikai és természeti értékek könnyebb elérhetősége érdekében.

A környezeti sokszínűség helyreállítása a határrégióbanbiológiai sokféleség és a talaj megóvása és helyreállítása és az ökoszisztéma-szolgáltatások elősegítése, többek között a NATURA 2000 és a zöld infrastruktúrák révén

 • A határmenti NATURA 2000-es területek, kiemelt vagy egyéb védelem alá eső területek közös kezelési terveinek kidolgozása, beleértve a közös menedzsment terveket is a kulcsfontosságú fajok és élőhelyek megőrzésére, valamint a táj jellegének megőrzése vagy helyreállítása.
 • Közös kutatómunka, adatgyűjtés és monitoring tevékenységek és rendszerek megvalósítása a biodiverzitás megőrzése, növelése érdekében.
 • A természet és környezetvédelem szempontjából fontos, kisléptékű infrastrukturális beruházások.
 • A határrégió természetvédelmi intézményei (például a védett területek kezelői) közötti jobb együttműködés, valamint sűrűbb tapasztalat- és tudáscsere, beleértve a természetvédelemmel és vízüggyel foglalkozó intézmények kapacitásfejlesztő tevékenységeit.

 

3. prioritási tengely: Együttműködés

Specifikus célkitűzés

Támogatható tevékenységek például

Több társadalmi és intézményi szereplő bevonása a határon átnyúló együttműködésbe

A támogatható szervezetek köre igen széles, de alapvetően azok a helyi közigazgatásban, társadalomszervezésben jártas érdekelti csoportok különböző szintjei, amelyek együttműködése elősegíti a régió fejlődését a megértés, a társadalmi csoportok közti interakciók és a helyi ügyintézés megkönnyítése tekintetében.

A civil szervezeteket (környezetvédelmi-, kulturális-, kisebbségekkel foglalkozó szervezeteket) és önkormányzatokat illetően a közös kulturális- és sportesemények tartoznak a támogatandó tevékenységek körébe, amelyek során sor kerülhet az emberek közötti interakcióra („people-to-people” tevékenységek).

 • A hátrányosan megkülönböztetett csoportok felzárkóztatásával, a munkaerő-piacba történő bevonásukkal kapcsolatos közös fejlesztési elképzelések, megközelítések.
 • A határ menti alap egészségügyi és szociális ellátás közös fejlesztése az infokommunikációs eszközök segítségével.
 • A természetvédelmi-, vízügyi szervek kapacitásbővítése (jó gyakorlatok és tapasztalatok cseréje, képzések, kutatások).
 • Helyi önkormányzatok, non-profit szervezetek, fejlesztési- és energetikai ügynökségek közös tervezési tevékenységei, projektjei a megújuló energiahasznosítással, és a hatékonyabb energia felhasználással kapcsolatban.
 • A munkaerő-piaci szolgáltatások az igényeknek megfelelő korszerűsítése, például a kis- és mikro regionális foglalkoztatási szerződések kidolgozása, munkaerő-piaci információ és adatgyűjtés.
 • A határ menti régi munkaerő-piacának segítése, közös adatbázisok, eljárásrendek kialakításával, hogy a munkaadók és munkavállalók könnyebben egymásra találhassanak.
 • Képesség- és tudásfejlesztések (a nyelvismeretek fejlesztését beleértve), amelyek jó alapot képeznek a különböző intézmények számára a határon átnyúló együttműködések folyamatos kiszolgálásához.

 

4. prioritási tengely: Oktatás

Specifikus célkitűzés

Támogatható tevékenységek például

Az oktatási intézmények és szellemi központok szerepének javítása a konkrét helyi tudásbázis bővítése érdekében

 

 • Közös tananyagok/képzési programok kidolgozása és lebonyolítása helyi és régiós felsőfokú oktatási intézmények által.
 • Beazonosított jó gyakorlatok szakmai lektorálása (peer review), amelyek az oktatók és oktatási intézmények kölcsönös kulturális ismereteinek megosztására alapuló oktatási módszerekre irányulnak a határ két oldalán.
 • Olyan képzési tananyagok kidolgozása és bevezetése, amelyek a régió kultúrájának jobb megismerését célozzák.
 • Oktatási helyszínek képzési szolgáltatás fejlesztéséhez kapcsolódó szükséges felújítások és eszközbeszerzések.
 • Közös ösztönző programok kidolgozása és megvalósítása (gyakornoki, elhelyezkedési- és diákmunka lehetőségek), amelyek elősegítik, hogy a határ egyik oldalán tanuló diákok gyakorlati ismereteket szerezzenek a határ másik oldalán.
 • Közös programok kifejlesztése és megvalósítása a duális képzésekben, a szakmai gyakornok csere lehetőségek elterjedése valamint a foglalkoztatói szektor megerősítése érdekében a határ mindkét oldalán.
 • Különböző ösztönző programok kidolgozása, események szervezése az alulreprezentált csoportok oktatásban való részvételének előmozdítása érdekében.
 • Iskolák és testvériskolák kapcsolatépítését és hálózatosodását elősegítő ösztönző programok kidolgozása a jó gyakorlaton alapuló tudás transzfer biztosítása érdekében.

 

Speciális tevékenységekre kerül sor, amelyek a társadalom szélére sodródott csoportoknak, így a szegénységben élők számára vagy a romák számára nyújtanak segítséget az (újra)integrációhoz. Többek között a következő példák lehetségesek:

 • Mentori rendszer kidolgozása és működtetése a hátrányos helyzetű csoportokhoz tartozók részvételének elősegítésére a kidolgozandó konstrukciókban (képzésekben).
 • A hátrányos helyzetű térségekben dolgozó pedagógusoknak szóló, személyre szabott képzésekkel kapcsolatos mentori rendszer felépítése és támogatása.
 • Speciális tájékoztató rendezvények a magas roma létszámmal működő iskolák részvételének támogatása érdekében.

 

Felhívjuk a Tisztelt Érdeklődők figyelmét, hogy az egyes támogatási területekkel kapcsolatos részletes információkat (elvárt eredmények, támogatható tevékenységek indikatív listája, eredmény és output indikátorok, főbb célcsoportok, lehetséges kedvezményezettek stb.) az Együttműködési Program, valamint a pályázati felhívás tartalmazza.

Programterület

A támogatásra jogosult terület:

 • Magyarországon Baranya megye, Somogy megye és Zala megye mint NUTS III régiók, valamint
 • Horvátországban Međimurska (Muraköz), Varaždinska (Varasd), Koprivničko-križevačka (Kapronca-Körös), Bjelovarsko-bilogorska (Belovár-Bilogora), Virovitičko-podravska (Verőce-Drávamente), Požeško-slavonska (Pozsega-Szlavónia), Osječko-baranjska (Eszék-Baranya), Vukovarsko-srijemska (Vukovár-Szerémség) megyék.

A programterület nagyrészt megegyezik a 2007–2013-as programidőszakban jogosult térségekkel, kiegészülve négy új (a 2007-2013 közötti programidőszakban „szomszédos” megyének hívott) megyével, ezek Varaždinska, Vukovarsko-srijemska, Bjelovarsko-bilogorska és Požeško-slavonska.

Támogatási források

A program Európai Regionális Fejlesztési Alapból származó támogatása 60,8 millió euró, amelyet a két ország nemzeti finanszírozási hozzájárulása egészít ki. Az első pályázati felhívás keretében megnyíló összes támogatás összege 26,5 millió euró.

Programszervek

 • Irányító Hatóság: Miniszterelnökség, Nemzetközi Helyettes Államtitkárság, Budapest
 • Magyar Nemzeti Hatóság: Miniszterelnökség, Nemzetközi Helyettes Államtitkárság, Budapest
 • Közös Titkárság: a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. keretein belül, Budapesten és Pécsett

 

A pontos elérhetőségekről kérjük, a program weboldalán szíveskedjenek tájékozódni: http://www.huhr-cbc.com/hu/kozos-titkarsag-kt-es-kontakt-pontok

Pályázás:

Felhívjuk Tisztelt Pályázóink figyelmét, hogy az Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési Program 2016. február 29-én hivatalosan megnyílt. Az egykörös rendszerben meghirdetett támogatásra a pályázatok benyújtásának határideje 2016. május 31-e.

A pályázati lehetőségekről és feltételekről kérjük, a program weboldalán szíveskedjenek tájékozódni: www.huhr-cbc.com

 

[1]           Tájékoztatjuk a Tisztelt Érdeklődőket, hogy az 1. prioritási tengely az első pályázati felhívásban nem kerül megnyitásra. A közös KKV-fejlesztési projekteket a program egy külön mechanizmuson keresztül támogatja majd, amely jelenleg kidolgozás alatt áll. Kapcsolódó kérdésekkel kérjük, forduljon a program honlapján (www.huhr-cbc.com) megadott kontaktszemélyek egyikéhez.