A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2015. november 3-ig várjuk a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.

A hozzászólások lehetséges tipusai: 
Pályázati útmutatóval kapcsolatos észrevétel - Egyéb észrevételek
A vélemények rögzítésére 2015-11-04 08:45 -ig volt lehetőség.

Pályázati útmutatóval kapcsolatos észrevétel - Egyéb észrevételek
Kristonné Sipos Ágnes | 2015-11-03 23:52:00
1. A pályázat címében megjelenő „településcsoportos” szó megjelenését milyen összefüggésben kell értelmezni, közigazgatási vagy tájegységi? 2. A pályázati útmutató tervezetének B1.1 pontjában a pályázatot benyújtani jogosult szervezetek kifejtésénél az alábbi szerepel: „Jelen pályázati kiírás keretében pályázni jogosultak az alábbi, igazoltan megyei vagy regionális szintű feladatokat ellátó kulturális (közművelődési, közgyűjteményi) intézmények/szervezetek, illetve fenntartóik egyedül vagy konzorciumban: - Az 1997. évi CXL törvény 39. § (1) bekezdése szerinti működési engedéllyel rendelkező muzeális intézmények, - Az 1997. évi CXL. törvény 54. § (1) bekezdése szerinti nyilvános könyvtárak; - Az 1997. évi CXL törvény 74. §. szerinti közművelődési intézmények, - Az 1995. évi LXVI. törvény 3.§-ának m) és n) pontja szerinti közlevéltárak és nyilvános magánlevéltárak.” 2/A Nem gyakorlat helyi/megyei önkormányzati fenntartással megyei vagy regionális szintű feladatellátásra közművelődési intézményt létrehozni. Mivel szükséges igazolni a jogosultságot, azaz a megyei vagy regionális szintű feladatellátást? 2/B A megvalósult Agórák a korábban beadott és nyertes pályázatuk alapján, a területi közművelődési szolgáltatási feladatok ellátásával megfelelnek-e a megyei vagy regionális szintű intézménynek? 2/C Hogyan kerülnek be a pályázók közé a múzeumok, könyvtárak, levéltárak, hiszen az eddigi AGÓRA koncepció a közművelődési szféra fejlesztését támogatta.? 3. A pályázati útmutató tervezetének B6 pontja A pályázat benyújtásának feltételei és a Támogatási Szerződés megkötésére vonatkozó kizáró okok, További feltételek leírásánál az alábbi szerepel: „Jelen pályázat keretében nem fejleszthető azon B1.1. pont szerinti kulturális intézmény, (több tagintézmény/telephely esetén a jelen fejlesztésbe bevont tagintézmény/telephely), amely (vagy amelynek fenntartója) az ÚMFT / ÚSZT Regionális Operatív Programok, Norvég Alap, valamint a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében a tervezett fejlesztésben érintett intézmény/tagintézmény/telephely épületének belső felújítására, helyiségek, belső terek kialakítására, az alapműködéshez szükséges eszközök beszerzésére támogatást nyert. Az épületek külső felújítására elnyert támogatás nem jelent kizáró okot e pályázatból. Jelen pályázat keretében a kulturális intézmények iskolabarát fejlesztése helyszínéül szolgáló terek átalakítása, meglévő helyiség korszerűsítése tevékenységek esetében nem támogatható olyan tevékenység, mely építési engedély köteles, kivéve, amennyiben a pályázó a fejlesztésbe bevont területre vonatkozóan a benyújtás időpontjában rendelkezik jogerős építési engedélyezési tervvel, és a használatbavételi engedély megszerzése a záró kifizetésig megtörténik. Kizárólag olyan Pályázó nyújthat be támogatási kérelmet, aki a pályázatban szereplő fejlesztésre vonatkozóan a pályázati célok eléréséhez szükséges tételes eszközlistával és ahhoz kapcsolódóan az eszközspecifikációval rendelkezik, illetve a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési dokumentációját a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 39.B § (1) szerinti előzetes minőségbiztosításra igazoltan benyújtotta.” 3/A Az idézett feltételek szerint a már működő Agórák az Agóra fejlesztéssel nem érintett telephelyeit tekintve, az ezen telephelyeken történő fejlesztések tekintetében támogatásra jogosultak? 3/B Amennyiben jelen támogatásra pályázatot benyújtani jogosult szervezet benne van/potenciálisan fejlesztendő más tervezett fejlesztési programból (Pl.: TOP, VP…), akkor kizárja magát, ha itt támogatásban részesül? 3/C Az idézett feltételek szerint és a pályázat tervezett benyújtási határidejét (F2 pont 2015 nov. 9 – nov 20. közötti) és fizikai befejezését (C9 pont 2015. dec. 20.) tekintve a támogatás összegének (D3 pont min. 30, de max. 100 millió Ft) megfelelő fejlesztések támogatása esetén - a legjobb esetben is – szűk másfél hónap áll rendelkezésére a projekt megvalósításához. A nem közbeszerzési értékhatárokat el nem érő beszerzések, beruházások kell, hogy prioritást élvezzenek? 3/D Az idézett feltételek és a projekt kiválasztás folyamatát bemutató eljárásrend (F4 pont) szerint jól értelmezett az, hogy a projektek a beérkezésük sorrendjében, jogosultságuk elfogadását követően kerülnek elbírálásra és születik meg a döntés? 3/E Az idézett feltételek szerint a már működő Agórák a területi közművelődési szolgáltatásuk helyén működő konzorciumi partnerségre jogosult intézményekkel szervezetekkel konzorciumot alkothatnak amennyiben megfelelnek a C1.2.4 pont 2. pontjának?: „Amennyiben a fejlesztéssel érintett ingatlan nincs a pályázó tulajdonában vagy nem a pályázó kizárólagos tulajdona, és az ingatlan vagy ingatlanhányad nem kerül a pályázó tulajdonába, a pályázat benyújtásához tulajdonosi nyilatkozat szükséges arról, hogy hozzájárul a pályázat benyújtásához, annak végrehajtásához és a támogatási időszak során megvalósuló infrastrukturális fejlesztések pályázó általi aktiválásához, továbbá az ingatlan a kötelező fenntartási időszakban a fejlesztés céljára rendelkezésre áll. A Támogatási szerződés megkötéséhez a kedvezményezettnek legalább a fenntartási időszak végéig szóló bérleti, vagyonkezelési, egyéb jogcímen birtokláshoz való jogot igazoló és használatot biztosító szerződéssel kell rendelkeznie és azt be kell mutatnia. A felújítás összegének minden esetben csökkentenie kell a bérleti díj összegét (ezt a vonatkozó bérleti szerződésben is érvényesíteni szükséges), függetlenül attól, hogy a bérleti díj a projekt költségei között elszámolható-e vagy sem. Magántulajdonon történő fejlesztés nem támogatható.” Szente Béla Kulturális Központok Országos Szövetsége elnök
Pályázati útmutatóval kapcsolatos észrevétel - Egyéb észrevételek
Kristonné Sipos Ágnes | 2015-11-03 23:49:00
Javasoljuk a pályázatban továbbra is a közművelődési tevékenység fejlesztését. Ezen belül célszerűnek tartanánk, ha a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg a már működő AGÓRÁK területi feladatellátását infrastrukturálisan segítenék a Nemzeti Művelődési Intézet bevonásával. Szente Béla Igazgató
Pályázati útmutatóval kapcsolatos észrevétel - Egyéb észrevételek
Kristonné Sipos Ágnes | 2015-10-30 08:13:00
1. A projektmenedzser megfelelési kritériumait túl szigorúnak tartjuk, mivel van mellette szakmai vezető is. Így javasoljuk, hogy a projektmenedzsernek projektben lévő tapasztalat legyen előírva és felsőfokú végzettség és a szakmai vezetőnek kelljen szakmailag megfelelnie a projekthez. 2. A jogosultak körét javasoljuk kiterjeszteni városi intézményekre is, hiszen így célirányosan csak megyei intézményekre van kiírva a pályázat, ami nem jó. 3. A közbeszerzések minőségbiztosítása nagyon nehézkes volt eddig is. Javasoljuk kifejteni, hogy az eljárás indítható-e a minőségbiztosítás nélkül. Ha igen, akkor miért kell ebben a formában benne lennie a kiírásban? Miért nem elegendő az utóellenőrzés? 4. Ilyen rövid határidejű projektnél Önök is garantálják, hogy gyorsított elbírálás, ügymenet, gyorsított utalások fognak történni?? Köszönjük, ha figyelembe veszik észrevételeinket. Juhász Katalin
Pályázati útmutatóval kapcsolatos észrevétel - Egyéb észrevételek
Kristonné Sipos Ágnes | 2015-10-29 15:08:00
a pályázó szervezek köre fejezetben, a megyei vagy regionális hatáskör hogyan bizonyítható? Milyen dokumentumnak, mit kell tartalmazni?
Pályázati útmutatóval kapcsolatos észrevétel - Egyéb észrevételek
Kristonné Sipos Ágnes | 2015-10-29 13:34:00
A helyi kulturális élet munkamegosztásában nagyon fontos (a megyei és regionális szintű feladatellátás jelentőségét sokszor meghaladó) szerepet játszanak a járási és városi Kulturális/közművelődési intézmények, hiszen a településeket, városrészeket összekötő közös közművelődési programok szervezésével fontos szerepet töltenek be a helyi értékek és a hagyományok megőrzésében, az életminőség javításában, különösen a konvergencia régiókban. Ennek alapján javasoljuk a jogosultsági kör kiterjesztését a járási és városi hatókörű, a pályázati feltételeknek egyebekben megfelelni képes intézményekre.