A programhoz kapcsolódó szövegszerű észrevételeket, javaslatokat a dokumentum vonatkozó fejezetének, oldalszámának megjelölésével 2015. május 28-ig várjuk a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.

A hozzászólások lehetséges tipusai: 
Egyéb észrevétel
A vélemények rögzítésére 2015-05-29 10:04 -ig volt lehetőség.

Egyéb észrevétel
Bojtárné Lukácsik Mónika | 2015-05-28 22:48:02
Tisztelt HOP Irányító Hatóság! Ezúton köszönjük a lehetőséget, hogy az új MAHOP dokumentummal kapcsolatosan észrevételezéseinket tehetjük meg az Agrárgazdasági Kutató Intézet nevében. Az EU az operatív programok eredményes lebonyolítására, a kitűzött célok megvalósulására a 2014-20. közötti időszakban nagyobb hangsúlyt helyez, mint korábban. A programok előrehaladásának nyomonkövetése, monitoringja sokkal nagyobb figyelmet kap, nem véletlenül szerepel a halászat uniós prioritásai között a Közös Halászati Politika végrehajtásának előmozdítása. A prioritáson belül az egyik célkitűzés konkrétan a Támogatás biztosítása monitoringhoz, ellenőrzéshez és a betartáshoz, ezzel az intézményi kapacitás és közigazgatás hatékonyságának javítása, az adminisztratív terhek növelése nélkül. Ezt szem előtt tartva a hazai program tervezésekor is kiemelt figyelmet szükséges fordítani a célindikátorok megfelelő definiálására, illetve a reális célértékek meghatározására, hiszen a program eredményességének mérőszáma ezen indikátorok megvalósulása lesz. Áttekintettük a társadalmasítás céljára közétett MAHOP-ban szereplő kontextus- és eredményindikátorokat, illetve megvizsgáltuk a kétféle indikátorcsoport mutatóinak összhangját a mutatók elnevezése, tartalma és értékei vonatozásában. Összevetettük továbbá az indikátorokat a programban szereplő intézkedésekkel. Mindezek alapján a következő észrevételeket fogalmaztuk meg. Kontextus indikátorok (29-32. oldal) A kiinduló állapotot rögzítő kontextus-indikátorok között – amennyiben lehetséges – szerepelnie kellene az eredményindikátorok között megjelenő mutatók (2013. évi) bázisértékeinek. Részletesen: 2. A környezeti szempontból fenntartható, erőforrás-hatékony, innovatív, versenyképes és tudásalapú akvakultúra prioritásnál • javasoljuk, hogy szerepeljen a kontextus indikátorok között a Környezetvédelmi szolgáltatást nyújtó gazdaságok területe, illetve az • Önkéntes fenntarthatósági rendszerek keretében tanúsított akvakultúra-termelés mennyisége, mivel ezekhez a mutatókhoz konkrét célértékek tartoznak az eredményindikátoroknál. 5. A piaci értékesítési és feldolgozás prioritásnál javasoljuk, hogy szerepeljen • Az első eladások mennyisége a termelői szervezetek esetében a megfelelő kiinduló értéket feltüntetve, • Az első eladások értéke a termelői szervezetek esetében a megfelelő kiinduló értéket feltüntetve, • Feldolgozott haltermékek gyártása (tonnában kifejezve) a megfelelő kiinduló értéket feltüntetve, illetve, hogy • legyen feltüntetve a Halfeldolgozás árbevétele mutató is (ezer EUR-ban kifejezve), hiszen ezekhez konkrét célértékek tartoznak az eredményindikátoroknál. • az Egy főre eső halfogyasztás nagyságát célszerű lenne az új számítási módszertan szerint (is) megadni. Eredményindikátorok Javasoljuk, hogy a megjelölt célértékek egységesen az adott mutató 2023-ban elérendő nagyságát rögzítsék. A mutatók elnevezését – ugyancsak egységesen – ehhez szükséges igazítani. Részletes megjegyzések az egyes uniós prioritásokhoz kapcsolódóan: 1A. A vízi biológiai sokféleség és a vízi ökoszisztémák védelme és helyreállítása specifikus célkitűzésnél • az indikátor javasolt elnevezése: Horgászfogások növelése helyett Természetesvízi horgászfogások mennyisége. 2A. Az ágazat technológiai fejlődésének elősegítése az innováció és a tudástranszfer által specifikus célkitűzésnél • az indikátor javasolt elnevezése: Akvakultúra-termelés növekedése helyett Akvakultúra-termelés mennyisége, • javasolt célérték: 3750 helyett 18667 tonna (a kontextus indikátorhoz képest 25%-os növekedés, a megjelölt bázisérték és növekedés összege). • Az Akvakultúra árbevételének növekedése helyett Akvakultúra-termelés értéke elnevezést ajánljuk, • a javasolt célérték 30000 ezer EUR (vagyis a kontextus indikátorhoz képest 35-40%-os növekedés). A programban szereplő mintegy 50%-os árbevétel növekedés megvalósulása –figyelembe véve az esetlegesen bekövetkező árcsökkenést, mint arra a 2014-es évben is volt példa – 2023-ra optimistának tűnik. 2B. Az akvakultúra-ágazati vállalkozások és különösen a kkv-k versenyképességének és életképességének fokozása, beleértve a biztonság és a munkakörülmények javítását specifikus célkitűzésnél • az indikátor javasolt elnevezése: a vízvisszaforgatásos rendszerű termelés mennyiségének változása helyett Recirkulációs rendszerek termelésének mennyisége (egyezően a kontextus indikátoroknál megjelölttel) • javasolt célérték: 2000 helyett 4197 tonna (a kontextus indikátorhoz képest 91%-os növekedés) • indikátor javasolt elnevezése: a vízvisszaforgatásos rendszerű termelés értékének növekedése helyett Recirkulációs rendszerek termelésének értéke • javasolt célérték: 8000 ezer EUR helyett 9000 ezer EUR (a kontextus indikátorhoz képest 92%-os növekedés). A kontextus indikátoroknál a 2197 tonna mennyiségű és 4692 ezer EUR értékű bázisok aránya egymáshoz képest 2,1-szeres, miközben a növekedési célként megadott 2000 tonna mennyiséghez, 8000 ezer EUR nagyságú értéknövekedés tartozik, ami 4-szeres arányt jelent. Célszerűnek tartjuk a kiinduló helyzethez képest óvatosabb célérték megjelölését. 2C. A szakmai képzés, az új szakmai készségek és az egész életen át tartó tanulás fejlesztése specifikus célkitűzésnél • javasoljuk az uniós prioritás törlését az indikátoros részből, tekintettel arra, hogy nem szerepel kapcsolódó intézkedés az intézkedések részletes bemutatását tartalmazó alfejezetben (35-42. oldal). 2D. A vízi környezet biológiai sokféleségének védelme és helyreállítása, valamint az akvakultúrával összefüggő ökoszisztémák javítása és az erőforrás-hatékony akvakultúra előmozdítása specifikus célkitűzésnél • javasoljuk a Biogazdálkodásra átállt gazdaság tóterülete a teljes üzemelőből – 25% indikátor törlését, illetve • Az ökológiai akvakultúra-termelés mennyiségének változása indikátor törlését, mivel az intézkedések részletes bemutatását tartalmazó alfejezet nem tartalmaz az ezek megvalósítását célzó intézkedést (35-42. oldal). • A Környezetvédelmi szolgáltatást nyújtó gazdaságok területe (50)% helyett a Környezetvédelmi szolgáltatást nyújtó gazdaságok területe elnevezést ajánljuk, illetve, hogy az indikátor kerüljön át a 2E uniós prioritáshoz, tekintettel az annak keretében megfogalmazott intézkedés tartalmára (2.5 A környezetvédelmi szolgáltatásokat biztosító akvakultúra fejlesztésének előmozdítása) 2E. A magas szintű környezetvédelmet biztosító akvakultúra, az állategészségügy és az állatjólét, valamint a közegészségügy és a közbiztonság előmozdítása specifikus célkitűzésnél • javasoljuk Az önkéntes fenntarthatósági rendszerek keretében tanúsított akvakultúra-termelés mennyiségének növekedése elnevezés helyett Önkéntes fenntarthatósági rendszerek keretében tanúsított akvakultúra-termelés mennyisége elnevezést, illetve hogy az indikátor kerüljön át a 2D uniós prioritáshoz, tekintettel az annak keretében megfogalmazott intézkedés tartalmára (2.4 A vállalkozói készségnek a haltermelési ágazatban történő előmozdítása érdekében a fenntartható akvakultúrával foglalkozó vállalkozások, illetve akvakultúrával foglalkozó új gazdálkodók általi vállalkozások létrehozásának támogatása) 5A. A halászati és akvakultúra termékek piac-szervezésének javítása és a hal-marketing támogatása specifikus célkitűzésnél • javasoljuk a Hal és haltermékek fogyasztásának növekedése elnevezés helyett az Egy főre eső halfogyasztás elnevezést, • a célértéket 1 kg/fő/év helyett, 4,6 kg/fő/év nagyságban ajánljuk megjelölni. • Az első eladások mennyiségének változása a termelői szervezetek esetében elnevezés helyett javasoljuk Az első eladások mennyisége a termelői szervezetek esetében elnevezést, • célértéknek a növekedésként megjelölt 500 tonnának és a kiinduló értéknek az összegét célszerű megadni. • Az első eladások értéknek változása a termelői szervezetek esetében elnevezés helyett javasoljuk Az első eladások értéke a termelői szervezetek esetében elnevezést, • célértéknek a kiinduló értéknek a 20%-kal növelt értékét szükséges megadni. Egyéb észrevétel Az EU tematikus célként jelöli meg a fenntartható és minőségi foglalkoztatás, valamint a munkavállalói mobilitás támogatását. Az indikátorok jegyzékében nem derül ki, hogy a foglalkoztatásra vonatkozóan milyen vállalásokat tesz a program. Technikai észrevétel A programban a prioritások számozása a 3.1 alfejezet táblázatában (32-33. oldal) nincs összhangban az intézkedések részletes bemutatását tartalmazó alfejezettel (35-42. oldal). Az eltéréseket a következő táblázat tartalmazza. Specifikus cél Számozás a 32-33. oldalon Számozás a 35-42. oldalon A vízi biológiai sokféleség és a vízi ökoszisztémák védelme és helyreállítása; 1.b 1.a A vízi környezet biológiai sokféleségének védelme és helyreállítása, valamint az akvakultúrával összefüggő ökoszisztémák javítása és az erőforrás-hatékony akvakultúra előmozdítása 2.c 2.d A magas szintű környezetvédelmet biztosító akvakultúra, az állategészségügy és az állatjólét, valamint a közegészségügy és a közbiztonság előmozdítása 2.d 2.e Tudományos ismeretek fejlesztése és rendelkezésre bocsátása, valamint az adatok gyűjtésének és kezelésének fejlesztése 3.a 3.b Támogatás biztosítása monitoringhoz, ellenőrzéshez és a betartatáshoz, ezzel az intézményi kapacitás és a közigazgatás hatékonyságának javítása, az adminisztratív terhek növelése nélkül 3.b 3.a Végezetül, köszönjük az észrevételek beépítését a végleges MAHOP-ba! Budapest, 2015. május 28. (Agrárgazdasági Kutató Intézet: Lámfalusi Ibolya és Bojtárné Lukácsik Mónika,)
Egyéb észrevétel
Ttsimon Péter | 2015-05-28 16:33:11
Iktatószám: 245-2 /2015. Tárgy: Magyar Halgazdálkodási Operatív Program Ügyintéző: dr. Tótsimon Péter 2014-2020 (5.1 verzió) véleményezése Tisztelt Irányító Hatóság! Engedje meg, hogy a Baranya Megyei Önkormányzat nevében megköszönjem a Magyar Halgazdálkodási Operatív Program 2014-2020 (továbbiakban: MAHOP) 5.1 verziójú dokumentum elkészítésében tett erőfeszítéseit. A MAHOP 2015. május 13. dátummal készített, társadalmi egyeztetésre szánt 5.1. verziójának részletes átvizsgálását követően az alábbi észrevételeket teszem, illetve véleményt fogalmazom meg a tárgyi dokumentummal kapcsolatban. Részletes észrevételek: - a dokumentum 2.1. fejezetében szereplő SWOT elemzés „Fenyegetések”c. részében (21. oldal) megfogalmazottakat a következőkkel szükséges kiegészíteni, illetve pontosítani: „Orvhorgászat-orvhalászat jelenlegi mértéke és növekedése”, - a dokumentum 23. oldalán, a SWOT elemzés „Gyengeségek” c. részét az alábbiakkal szükséges kiegészíteni: „a halastavak revitalizálása elmaradt, az „ötévente” esedékes kotrások jelentős anyagi forrásokat igényelnek (a kikotort iszap veszélyes hulladéknak minősül)”, - szintén a 2.1. fejezetben szereplő SWOT elemzés „Fenyegetések” c. részét (24. oldal) a következőkkel szükséges kiegészíteni: „Az egyes élőhelyeken a betelepített halfajok invazív módon terjednek el, csökkentik az őshonos fajok élőhelyét”, - a dokumentum 26. oldalán, a SWOT elemzés „Fenyegetések” c. részét az alábbiakkal szükséges kiegészíteni: „a MAHOP végrehajtásának koordinációja nehézkessé, költségessé válik az államigazgatási szervezetek székhely változtatása miatt” (lásd az 1.1. fejezet 15. oldal 3. bekezdésében rögzítettek) - a tárgyi OP-nak figyelembe kell vennie a kapcsolódó jogszabály változások hatásait, várhatóan növekedni fog a horgászok által ki fogott halak értékesítése. Az anyag 2.2. fejezetében (29. oldal) is rögzítésre került, hogy „a horgászok nem adhatják el a kifogott halat”, ezen - illegális - tevékenység visszaszorítására a programnak intézkedéseket kell tartalmaznia/kidolgoznia, - a dokumentum 31. és 43-55. oldalain sárga színnel jelölt szavak és számok (információ forrása, indikátor, célérték stb.), valamint kérdőjelek (54. oldal) pontosítása szükséges, - a dokumentum 3.1. fejezetében szereplő, „Az Operatív Program uniós prioritásokhoz való illeszkedésének leírása” c. részben (35-42. oldal) pótolni szükséges az adott intézkedésekhez tartozó támogatások típusát (visszatérítendő, vissza nem térítendő), a támogatás mértékének minimális és maximális értékét, a hátrányos vagy sajátos helyzetben lévő térségek (pl. Balaton) részére nyújtandó kedvezményeket, a kedvezményezetti kör pontosítását (Fenntartható akvakultúrára áttérő vállalkozások), - az egyeztetési anyag 6.1. és 6.2. fejezetében (67-109. oldal) szereplő táblázatokat (6.1.1., 6.1.2. és 6.2.2.) formai szempontból szerkeszteni, illetve javítani szükséges, - a tárgyi dokumentum 7. fejezetében rögzített 7.1. és 7.2. táblázatokban (110-114. oldal) sárga színnel jelölt szavak, számok (2018-as mérföldkő, 2023-as cél, stb.) és kérdőjelek pontosítása, a táblázatok releváns tartalommal történő kitöltése javasolt, - az anyag oldalszámozása hibás, a 114.oldal után a 119.oldal következik, - a dokumentum 8. fejezetében (Pénzügyi terv) szereplő táblázatok (114-122. oldal) nem tartalmaznak adatot, azok pontos kitöltése szükséges, - az egyeztetési anyag 125. oldalán szereplő táblázat (9.2. A klímaváltozással kapcsolatos célokra felhasználandó támogatási összegek becslése) pontosítása, illetve tartalommal történő kitöltése szükséges, - a dokumentum 152. oldalán a „14.3. Pénzügyi eszközökre előirányzott összegek” megnevezésű fejezet egyáltalán nincs kidolgozva, javasoljuk ezen meghatározó fejezet részletes kidolgozását. Remélem, hogy a Baranya Megyei Önkormányzat a fentiekben részletezett, építő jellegű észrevételeivel hozzá tudott járulni a Magyar Halgazdálkodási Operatív Program 2014-2020 dokumentum minőségi fejlődéséhez. További munkájukhoz sok sikert kívánok! Pécs, 2015. május 26. Tisztelettel: Nagy Csaba
Egyéb észrevétel
Filep Jenő | 2015-05-27 14:53:21
Észrevételek a MAHOP 5.1 Tervezethez (javaslat NAGY betűkkell) 2.1. A SWOT ELEMZÉS ÉS AZ IGÉNYEK MEGHATÁROZÁSA (21. oldal) 1. EU ETHA-prioritás A környezeti szempontból fenntartható, erőforrás-hatékony, innovatív, versenyképes és tudásalapú halászat előmozdítása Igények meghatározása a SWOT analízis alapján - A csökkenő jelentőségű kereskedelmi halászat fokozatos megszüntetése, a kieső piaci halmennyiség akvakultúrából való folyamatos pótlása. - A természetesvízi halászati hagyományok rekreációs halászat formájában való megőrzése. - Ökológiai célú fenntartó, állományszabályozó halászat a kívánatos struktúrájú halállomány fenntartásához, a nem őshonos fajok ritkításához a romló környezeti feltételek mellett bizonyos víztípusokban. (*) - Halőrzés támogatása az orvhalászat és orvhorgászat visszaszorítása érdekében. - INNOVATÍV VÍZMINŐSÉG MONITORING RENDSZEREK FELÁLLÍTÁSA (FIZIKA/KÉMIAI/BIOLÓGIAI PARAMÉTEREK ON-LINE MÉRÉSE) A TERMÉSZETVÉDELEM ÉS A HALKKITERMELÉS ÉRDEKÉBEN * EZZEL A KÖVETKEZŐ GYENGESÉGEK LENNÉNEK ORVOSOLVA: Gyengeségek - A kívánatos struktúrájú (minőségi és mennyiségi feltételek egyaránt) halközösség fenntartást biztosító technológiák infrastruktúra hátterének hiányai. - Elavult eszközállomány. - Alacsony hatékonyságú halvédelem.(20. oldal) MEG A KÖVETKEZŐ FENYEGETÉSEK MÉRSÉKELVE: Fenyegetések - A természetes vízhálózat összefüggő rendszer, a negatív hatások „szétterjednek”. - Havária jellegű vízszennyezések veszélye (Magyarország medencejellegéből adódóan). - A klímaváltozás következtében gazdaságilag kevéssé hasznosítható nem őshonos invazív halfajok terjedése. (21. oldal) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2.1. A SWOT ELEMZÉS ÉS AZ IGÉNYEK MEGHATÁROZÁSA (23-25. oldal) 2. EU ETHA-prioritás A környezeti szempontból fenntartható, erőforrás-hatékony, innovatív, versenyképes és tudásalapú akvakultúra támogatása Igények meghatározása a SWOT analízis alapján - Extenzív és félintenzív tógazdálkodás támogatása. - Fenntartható hagyományos halastavi piacihal-termelés támogatása. - Az akvakultúrában használt, meglévő halastavak iszapeltávolításának vagy az iszaplerakódás megelőzését célzó beruházásokkal történő helyreállításának támogatása. - Akvakultúra-létesítmények létrehozása, helyreállítása és felújítása a termelési hatékonyság és versenyképesség növelése érdekében. - Akvakultúra-termékek feldolgozásának és minőségük javításának támogatása. - Multifunkcionális halgazdaságok fejlesztésének támogatása, a haltermeléshez kapcsolódó szolgáltatások bővítése és a bevétel diverzifikációja érdekében. - Új és innovatív akvakultúra-termékek és technológiák fejlesztésének és gyakorlati alkalmazásának támogatása. (**) - Fenntartható akvakultúrával foglalkozó akvakultúra-vállalkozások új gazdálkodók általi létrehozásának támogatása. - Halevő ragadozók elleni védekezés támogatása. - A tenyésztett halak egészségi állapotának és jólétének javítását célzó intézkedések támogatása. (**) - A környezetvédelmi célokat szolgáló, biodiverzitást javító akvakultúra támogatása, az ökológiai szolgáltatásokkal összefüggő többletköltségek vagy termeléskiesés csökkentése illetve kompenzálása. (**) - A hálózatépítés, valamint a tapasztalatok és a bevált gyakorlatok cseréjének támogatása az akvakultúra-ágazati vállalkozások vagy szakmai szervezetek és más érdekelt felek között, ideértve a nemzetközi együttműködést is. - INNOVATÍV VÍZMINŐSÉG MONITORING RENDSZEREK FELÁLLÍTÁSA (FIZIKA/KÉMIAI/BIOLÓGIAI PARAMÉTEREK ON-LINE MÉRÉSE) A TERMÉSZETVÉDELEM ÉS A HALKKITERMELÉS ÉRDEKÉBEN** EZZEL A KÖVETKEZŐ GYENGESÉGEK LENNÉNEK ORVOSOLVA: Gyengeségek - Tógazdasági termelési infrastruktúra általános rossz műszaki állapota (pl. feliszapolódás) és technikai színvonala. - Más mezőgazdasági ágazatokhoz képest a termelési folyamatok csak kis részben vannak gépesítve, így a technikai hatékonyság alacsony. - A jórészt tógazdasági haltermeléssel foglalkozó termelők innovációs készsége alacsony. (23. oldal) MEG A KÖVETKEZŐ FENYEGETÉSEK MÉRSÉKELVE: Fenyegetések - Koi-herpesz vírus esetleges megjelenése a magyar tógazdaságokban. - A tógazdasági haltermelés számára fenyegetést jelent a feltöltővíz változó minősége. - Egyre több intenzív üzem használ közvetlenül, vagy közvetve termálvizet a termeléshez, amelynek elfolyóvízként való elhelyezése problémás, a kérdést szabályozó jogszabályi környezetben vannak anomáliák. ÉS A BECSILLAGOZOTT IGÉNYEK TÁMOGATVA A foglalkoztatásra, környezetre, a klímaváltozás hatásainak mérséklésére és a hozzájuk való alkalmazkodásra, valamint az innováció előmozdítására vonatkozó specifikus igények - Korszerű recirkulációs haltermelő rendszerek létesítésének támogatása. - Innovatív és környezetbarát intenzív és integrált akvakultúra rendszerek fejlesztése. (**) - Jó piaci potenciállal rendelkező új fajok termelésbe vonása a haltermékválaszték bővítése érdekében. - A kutatás-fejlesztés támogatása a fenntarthatóság és innovatív technológiák fejlesztése érdekében. (**) - Jó piaci potenciállal rendelkező új fajok, új vagy jelentősen tökéletesített termékek, új vagy továbbfejlesztett folyamatok, illetve új vagy tökéletesített irányítási és szervezési rendszerek kialakításának vagy piaci bevezetésének támogatása. - A halastavi akvakultúra, mint az ökológiai állapothoz, biodiverzitáshoz és a tájképhez jelentősen hozzájáruló gazdálkodási forma támogatása. - Ökológiailag jelentős őshonos halfajok ex-situ szaporításának és az ehhez szükséges infrastrukturális fejlesztéseknek a támogatása. (**) - Nem őshonos invazív halfajok terjedésének korlátozása. (**) - A haltermelés energiahatékonyságának növelését célzó beruházások támogatása. - Akvakultúra-képzés (kiemelten a középfokú szakképzés) támogatása. (25. oldal)