A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2015. május 21-ig várjuk a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.

A hozzászólások lehetséges tipusai: 
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel
Egyéb észrevétel
A vélemények rögzítésére 2015-05-22 11:02 -ig volt lehetőség.

Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel
Dr.Trischler Bernadett | 2015-05-21 16:32:55
Tárgy: Észrevételek a KEOP-5.6.0/E/15 kódszámú, az „Egészségügyi eszközök energia-megtakarítást célzó beszerzésének támogatása” című Pályázati Felhívás tervezetével kapcsolatban Tisztelt Kiíró Szervezet! A tárgybeli tervezettel kapcsolatban az alábbi észrevételek és javaslatok megfontolását kérjük tisztelettel: C12. Egyéb korlátozások a projekt tartalmával kapcsolatban, 3. pont: „3. Támogatói Okirat megkötéséhez elengedhetetlen a feltételes közbeszerzéssel lefolytatott, megkötött, a feltételes közbeszerzés eredményeként létrejött szerződés megléte, mely legalább az alábbiakról kell, hogy rendelkezzen: Az új berendezés szállítása, üzembe helyezése, szállítói mérés elvégzése a felhívásban foglalt egy vizsgálatra vetített, minimum 15%-os energia-felhasználás csökkenésének alátámasztására. Az előbbi feladatokra vállalt átfutási időről, a fenntartási időszak (5 év) végéig tartó szállítói garancia vállalásáról valamint az évenkénti fenntartási jelentések alátámasztására szolgáló további mérésekről és a vállalt indikátorok teljesüléséről szóló adatszolgáltatás nyújtásáról. „ és C3.2. Elszámolható költségek a projekt-megvalósítás során, 2. Energia-felhasználás számításának elkészítése: Mérésen alapuló, a régi és az új berendezések relációjában, 24 órás mérési idő alatt, azonos vizsgálati mennyiség mellett, 1 vizsgálatra vetített energia-felhasználás csökkenésének igazolása” Észrevételek, javaslatok: - Osztjuk a Magyar Mérnöki Kamara Egészségügyi - Műszaki Tagozatának azon véleményét, mely szerint célszerű lenne pontosan meghatározni az egy vizsgálatra vetített, minimum 15%-os energia-felhasználás csökkenés alátámasztásának a metodikáját, mert ennek hiánya a későbbiekben komoly vitákra adhat okot. - Az adott szövegkörnyezetben nem egyértelmű a fenntartási időszak ( 5 év ) végéig tartó szállítói garancia vállalás tartalma – miszerint az a lecserélt eszköz energiafogyasztásához viszonyított 15 %-os energia megtakarításra, vagy a teljes eszközre vonatkozó öt éves jótállás kötelezettségét jelenti (mely utóbbi szokásosan 12 hónap) ? Amennyiben a teljes eszközre vonatkozó jótállási kötelezettség kerül előírásra, az egyrészt jelentősen növeli a beszerzési árakat, másrészt ellentmond annak az uniós források felhasználására vonatkozó alapelvnek, miszerint abból csak a beszerzés finanszírozható, a fenntartás nem. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx C3.1. Elszámolható költségek a projekt-előkészítés során és C3.2. Elszámolható költségek a projekt-megvalósítás során Észrevételek, javaslatok: - A tervezet szerint projektmenedzsment költségek csak az előkészítési szakaszban számolhatók el, a megvalósítási szakaszban nem – kérjük ennek módosítását, valamint a menedzsment költségek 4 millió Ft-ban történő maximálását a jelenlegi tervezetben szereplő 2 millió Ft-tal szemben. - Javasoljuk, ill. kérjük a szakmai megvalósításban résztvevő munkatársak bérhányada elszámolásának lehetőségét mind az előkészítési, mind a megvalósítási szakaszra vonatkozóan - informatikus, mérnök, orvostechnológus közbeszerző, jogász, orvos és egészségügyi technológus munkatársak tekintetében. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx C9. A projekt befejezése és a pénzügyi elszámolás végső határideje „A 1083/2006/EK rendelettel összhangban, kizárólag a 2015.12.31-ig teljesített és a szállító részére kifizetett számlák számolhatóak el. Az ezt követően mégis felmerült valamennyi költséget a kedvezményezett saját forrásból kell, hogy állja. A megadott maximum határidők betartása mellett minden esetben a projekt befejezésére a Támogatói Okiratban rögzített határidők a mérvadóak. Továbbá lásd az „Általános pályázati útmutató” c. dokumentumban.” A Felhívás tervezetben hivatkozott, 2015. január 13-i KEOP Általános pályázati útmutató a következőket tartalmazza: „C9. A projekt befejezése és a pénzügyi elszámolás végső határideje 1) A projekt befejezése A projekt akkor tekinthető – fizikai és pénzügyi szempontból egyaránt – befejezettnek, ha a fizikai befejezését és megvalósítását követően a kedvezményezett a teljesítésről a záró elszámolási csomagot (záró beszámolót és záró kifizetési igényt) benyújtotta és az Irányító Hatóság elfogadta, kifizetési igénylését jóváhagyta, valamint az záró kifizetési igénylés alapján a támogatást átutalta. A záró elszámolási csomag elfogadásának feltétele az alábbiak teljesülése: _ eszközbeszerzés esetén üzembe helyezés vagy használatba vétel, _ ingatlanfejlesztés esetén _ építési engedély-köteles tevékenység esetén jogerős használatba vételi engedély, _ olyan létesítmények esetén, melynek használata üzemeltetési engedélyhez kötött, a jogerős üzemeltetési engedély; _ egyéb projektelem esetén a Támogatási Szerződésben meghatározott feladat, cél szerződésszerű teljesülése. A záró elszámolási csomag benyújtásának legkésőbbi időpontja 2015. október 31. Az ezt követően mégis felmerült valamennyi költséget a kedvezményezett saját forrásból kell, hogy állja. A projekt támogatási szerződésében erre való figyelemmel kell rendelkezni a záró elszámolási csomag benyújtásának egyedi, konkrét dátumáról. 2) A projekt lezárása A projekt akkor tekinthető lezártnak, ha a Támogatói Okiratban, Támogatási Szerződésben a fenntartási időszakra nézve valamennyi vállalt kötelezettség teljesült, és a kedvezményezett a kötelezettségek megvalósulásának eredményeiről szóló záró projekt fenntartási jelentését benyújtotta, és azt a támogató jóváhagyta. Amennyiben nincs fenntartási időszak, abban az esetben a projekt befejezésének és lezárásának időpontja megegyezik.” Észrevételek, javaslatok: A projektbefejezések időbeli késedelmével kapcsolatban az 1014/2015.(I.22.) számú Kormányhatározatban meghatározott szankciókra tekintettel kiemelten kérjük a Felhívásban a projektbefejezés és zárás pontos meghatározását, valamint az elvárt határidők rögzítését. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx F12. Csatolandó mellékletek listája ………. II. Mellékletek …………. „4. Feltételes közbeszerzési eljárás keretében kiválasztott szállítóval kötött, a feltételes közbeszerzés eredményeként létrejött vállalkozási szerződése szkennelve (.pdf formátumban) „ és C12. Egyéb korlátozások a projekt tartalmával kapcsolatban …. „3. Támogatói Okirat megkötéséhez elengedhetetlen a feltételes közbeszerzéssel lefolytatott, megkötött, a feltételes közbeszerzés eredményeként létrejött szerződés megléte, mely legalább az alábbiakról kell, hogy rendelkezzen:….” Észrevételek, javaslatok: A fentiek alapján mind a pályázatok benyújtásának (1. szakasz július 15-16, 2. szakasz augusztus 4-5.), mind a Támogató Okirat aláírásának a feltétele a feltételes közbeszerzés keretében kiválasztott nyertes pályázóval megkötött, aláírt szerződés. Jelezzük, hogy ha a Miniszterelnökség palyazat.gov.hu honlapján működtetett ún. SSO modulban pl. május 22-én elindítjuk a közbeszerzés ex ante minőségbiztosítását, úgy a minőségbiztosításra és a közösségi értékhatárt meghaladó eljárásra vonatkozó jogszabályi határidőkkel számolva a közbeszerzés eredményeként megköthető szerződés aláírásának az időpontja, valamint a teljesítés végső határideje az alábbiak szerint tervezhető: A táblában szereplő dátumok alapján javaslatunk az, hogy a pályázat beadásakor csak a megjelentett Ajánlati felhívás legyen kötelező elvárás, s az aláírt szállítási szerződés csak a Támogató Okirat aláírásának, s ne a pályázat beadhatóságának a feltételéül szolgáljon. Jelezzük, hogy az Ajánlattételi Felhívás július első harmadában történő megjelentetéséhez is nélkülözhetetlen az, hogy a KSz és a KFF a rá vonatkozó jogszabályi határidőket tartsa. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx A4. A támogatás odaítélése során alkalmazandó eljárás „Jelen kiírásban a pályázatok könnyített elbírálású eljárás (automatikus eljárás) keretében kerülnek kiválasztásra, szakaszos elbírálásban. A Felhívás szerint jelen pályázat ún. könnyített elbírálású pályázatnak minősül” A 2015. január 13-i Általános pályázati útmutató következőkben idézett szakasza - „F5.1 A Támogatói Okirat megkötésének feltételei, Kizárólag könnyített elbírálású eljárás esetén” - szerint a pályázó „A pályázat benyújtásával egyidejűleg a támogatás megítélése esetére kötelezettséget vállal az abban foglaltak betartására, valamint a projekt végrehajtására. A pályázó ezen nyilatkozata szerződéskötési ajánlatnak minősül, ami azt jelenti, hogy a pályázó elismeri, hogy a támogatói döntéssel közte és az Irányító Hatóság mint Támogató között szerződéses jogviszony jön létre.” Észrevételek, javaslatok: Az Általános pályázati útmutató idézett kitétele szerint a pályázat benyújtásával Pályázóként arra is kötelezettséget vállalunk, hogy ha és amennyiben a közbeszerzési eljárás elhúzódik - akár a KFF-beli minőségbiztosítás megtapasztalt hosszadalmas időigénye, akár ajánlattevői magatartás (pl. vitarendezési vagy jogorvoslati kérelem) okán -, a pályázatot akkor is megvalósítjuk, ha az időben át is nyúlik a Felhívásban elvárt befejezés 2015. december végi határidején, vállalva ezzel a 2014/15. (I.22.) számú Kormányhatározatban foglalt szankciókat. Tisztelettel kérjük, hogy a Pályázók ebbéli kockázatait csökkentsék úgy, hogy a Támogató Okiratot csak és kizárólag azokkal a pályázókkal kötik meg, akik a sikeres feltételes közbeszerzés eredményeként aláírt szállítási szerződéssel bírnak. Pécs, 2015. május 21. Tisztelettel: dr. Trischler Bernadett PTE TIOP2 multiprojekt ügyvivő szakértő
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel
Édes Krisztina | 2015-05-21 16:32:21
Tisztelt Cím, Mindenképpen javasoljuk a kedvezményezettek körét kiterjeszteni a helyi önkormányzatokra, illetve azok fenntartásában működő egészségügyi intézményekre, hiszen azok fejlesztésére, új berendezések beszerzésére az önkormányzatok semmilyen forrással, vagy legfeljebb rendkívül alacsony költségvetéssel bírnak. Emellett, amennyiben nem elkülönített forrásból kerül finanszírozásra a két szakasz, akkor kérjük a pályázati lehetőséget már az első szakaszban is kiterjeszteni röntgen berendezések beszerzésére. Törökszentmiklós Városi Önkormányzat, valamint annak Egyesített Gyógyító - Megelőző Intézete Törökszentmiklós, 2015. május 21.
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel
Sziklai Judit | 2015-05-21 16:05:17
Tisztelt Kiíró szervezet! II.b progresszivitási szintű kardiológia szakma minimum feltétele a haemodinamikai laboratórium működtetése, ehhez haemodinamikai készülék szükséges. Eddig az intézmény a készüléket bérelte, mert nem állt rendelkezésünkre a beszerzéshez szükséges forrás. A bérelt készülék működtetési költsége a bérleti konstrukció miatt magas. Kérjük a Tisztelt Kiíró szervezetet, legye tehetővé a haemodinamikai készülék e pályázati forrásból történő beszerzését. Köszönettel: Sziklai Judit
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel
Dr. Lehoczky Péter Gábor | 2015-05-21 15:57:52
Elvben a pályázat 2. szakaszában lenne lehetőség röntgen berendezések beszerzésére vonatkozó pályázat benyújtására (jelen tervezet szerint 2015. augusztus 4-én és 2015. augusztus 5-én) azonban a pályázati kiírásban, a pályázók köreként a közfinanszírozott, OEP finanszírozási szerződéssel rendelkező egészségügyi szakellátást nyújtó fekvő- és/vagy járó beteg költségvetési szervek között kizárólag a központi költségvetési szervek, azaz az ÁEEK által fenntartott intézmények pályázhatnak! Álláspontunk szerint ez diszkriminatív pályázati kiírás, ami mind a kormányzati célkitűzésekkel (járóbeteg-szakellátás fejlesztése) mind az uniós pályázatok horizontális elveivel (pl.: esélyegyenlőség) ellentétes, hiszen a pályázat keretében a független járóbeteg-szakrendelők kimaradnak, mind a helyi önkormányzat által felügyelt költségvetési szervek, mind az állami vagy többségi állami tulajdonban lévő, gazdasági társasági formában működő, közfinanszírozott egészségügyi szakellátást nyújtó intézmények. Aggályosnak tartjuk, hogy rtg-készülékek cseréjének, korszerűsítésének uniós forrásból történő megvalósításából a független/önkormányzati tulajdonú járóbeteg-szakellátókat teljességgel kizárják, ráadásul ez már nem az első olyan lépés, ami hátrányosan érinti az ágazatba bekerülő, vagy ott „megtakarított” források elosztásánál a nem központi költségvetésű intézményeket (pl.: kasszamaradvány). Mindemellett úgy gondoljuk. hogy az egyoldalú, kizárólag az állami fenntartású intézményekre fokuszáló fejlesztések az ellátórendszerben meglévő feszültséget csak tovább fokozzák, az intézmények közötti ellátási különbségeket több szinten is növelik, a betegbiztonságot csökkentik, illetve torzítják. Ezek szerint az ambuláns betegellátás közel 25%-át biztosító független járóbeteg-szakellátó intézmények esetében nem támogatandó szempont és cél az alacsonyabb energia-felhasználás és az eszközpark korszerűsítése. Kérjük a kiírás módosítását és kiterjesztését úgy, hogy minden közfeladatot ellátó igénybe tudja venni, jelen esetben az önálló, önkormányzati tulajdonú járóbeteg szakellátók is. Budapest, 2015. május 21. A Medicina 2000 Magyar Járóbeteg Szakellátási Szövetség Közgyűlése
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel
Dél-budai Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft. | 2015-05-21 12:17:19
Tisztelt Címzett! Javasoljuk, hogy az önkormányzati tulajdonban lévő, gazdasági társasági formában működő, egészségügyi szakellátást nyújtó, OEP finanszírozási szerződéssel rendelkező intézmények is pályázhassanak. Javasoljuk továbbá, hogy az Önkormányzatok közvetlenül is pályázhassanak. Köszönettel: Dél-budai Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft.
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel
Mráz Lídia | 2015-05-21 10:17:13
Tisztelt Címzett! Jelen pályázati felhívás tervezetében a „B1. A pályázók körének meghatározása” pontból hiányoznak, a helyi önkormányzatok által felügyelt költségvetési szervek (322), vagy tegyék lehetővé, hogy helyi önkormányzat is nyújthasson be pályázatot a konstrukcióban. Az önkormányzatok által felügyelt járóbeteg szakellátást nyújtó intézmények részére az alapellátás biztosításához nélkülözhetetlen a korszerű, magasabb minőségű diagnosztikai háttér biztosítása. Köszönettel: Mráz Lídia
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel
Dr. Polák László | 2015-05-21 08:59:33
Tisztelt Cím! A pályázati felhívás tervezettel kapcsolatban az alábbi észrevételt teszem: - A pályázók körét kérem szíveskedjenek kiegészíteni a közfinanszírozott egészségügyi szakellátást nyújtó fekvő- és/vagy járó beteg költségvetési szerveknél az önkormányzati költségvetési szervekkel is Indokaim: - Magyarországon 89 önkormányzati, járóbeteg szakellátást nyújtó intézmény van amelyek az ALAPELLÁTÁSnak nélkülözhetelen diagnosztikai és szakellátási hátteret biztosítják. - Jelentős különbségek vannak a járóbeteg szakellátók röntgen diagnosztikai felszereltségében. A tulajdonos önkormányzatok eszközberuházási támogatási lehetőségei nagyon változóak, gyakran korlátozottak. Különösen a magas költségekkel járó radiológiai diagnosztikai háttér biztosítása jelent nagy megterhelést a tulajdonosok költségvetésére nézve. - A korszerű, alacsony energiaigényű és egyúttal magasabb diagnosztikai színvonalat, minőséget nyújtó berendezésekre nagy szükség lenne nem csak a központi költségvetési intézményeknél hanem az önkormányzati járóbeteg rendelők esetében is. Kérem szíveskedjenek a tervezetben kiegészítenei a pályázók körét! Tisztelettel: Dr. Polák László
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel
Dr. Hegyi György Péter | 2015-05-20 13:51:52
Tisztelt Kiíró! Településünk és Önkormányzatunk régóta vár Radiológiai fejlesztésre fordítható pályázatot, tekintettel, hogy az intézményünkben használt és működő rendszeresen karbantartott gépeink életkora csaknem 50 éves. Ez muzeálisnak számít a radiológia terén. Mind technológiában mind energetikai szempontból elavult költséges. A terület (kistérség) Radiológiai ellátójaként eddig sajnos nem volt forrásunk a jelentős beruházásra, amely akár modernizációt vagy cserét jelenthetett volna. A kiírás sajnos nem ad megint lehetőséget, hogy önkormányzatként vagy Önkormányzati Intézményként pályázhassunk Rtg-gép cserére. Amennyiben lehetséges kérnénk ennek a módosítását. Ezen túlmenően nem biztosított a kiírás szerint hogy marad keret a rtg gépek cseréjére. Lehetőség szerint el kellene különíteni a "második kör" röngenfejlesztés megvalósítására bizonyos összeget. Ha a kiírás a jelen formájában marad komoly esélyegyenlőtlenségi problémákat okoz az ellátás, sugáregészségügy és energetikai hatékonyság terén is. Véleményem szerint fel kellett volna mérni az OEP finanszírozott Radiológiai szolgáltatók technikai, ellátási, földrajzi helyzetét, és annak megfelelően megfogalmazni a kiírást. Úgy talán csökken az esélye hogy bizonyos helyen lakó emberek a digitális képalkotó eljárás helyett, modern "energiatakarékos" digitális képalkotó eljárással vizsgálhatóak, míg máshol az 50 éves filmes technológiát (több sugár, több felvétel, több energia, nagyobb működtetési költség) alkalmazzák a betegeken. Tisztelettel: Dr. Hegyi György
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel
Gulyás Zsolt | 2015-05-20 11:27:39
Tisztelt Kiíró! Az alábbiak megfontolását kérem az egészségügyi ágazat számára a korszerű diagnosztikai eszközök beszerzésével nagyon fontos fejlesztési lehetőségként megjelenő pályázatok sikeres megvalósítása érdekében. 1. A feltételes közbeszerzés lebonyolítása és a feltételes szállítói szerződés megkötésének időigénye optimális esetben is 3 hónap. Javaslom a pályázat benyújtására megadott időpontot augusztus végére szíveskedjenek meghatározni. 2. Támogatói döntéssel rendelkező projektek esetén a szokásos eljárásrend szerint ezek a feltételes (nemzeti értékhatár feletti eljárásrendben) közbeszerzések is nagyon időigényes, ex ante KFF ellenőrzés után kezdhetőek meg. Ennél a pályázatnál (amikor még nincs benyújtott pályázat, támogatói döntés, ebből következően az EMIR felületen nincs lehetőség feltöltésre) nyilván utóellenőrzés keretében végzik a közbeszerzési dokumentáció minőségbiztosítását, ami a Támogató szemszögéből kockázatokat is jelenthet, hiszen akár kisebb formai szabálytalanság, hiba esetén nincs már idő újabb eljárás lefolytatására, így az abszorpciós célok sérülhetnek. Ennek elkerülése érdekében tudnának-e technikai segítséget nyújtani a feltételes közbeszerzési dokumentáció ajánlattételi felhívásának közzététele előtt biztosított valóban gyors, intenzív (1-2 nap alatt lebonyolítható) előzetes konzultációval, az előkészített dokumentáció minőségbiztosítási ellenőrzésével? 3. Önkormányzati tulajdonú, OEP finanszírozással rendelkező járóbeteg szakellátó intézmények jogosultak lesznek pályázat benyújtására? 4. A CT/MR megnevezésű szakaszban van-e lehetőség SPECT/CT készülékre pályázni? 5. A DSA eszköz cseréjére a röntgen berendezések megnevezésű szakaszban van lehetőség, amennyiben az energia-megtakarítási előírásnak megfelel? 6. A szívkatéteres vizsgáló/kezelő egység (haemodinamikai munkahely) cseréjére a röntgen berendezések megnevezésű szakaszban van lehetőség, amennyiben az energia-megtakarítási előírásnak megfelel? 7. A tervezet alapján a pályázat támogatási igényének maximum 1%-a, de legfeljebb 2 millió Ft számolható el projektmenedzsment tevékenységre és a C3.1, C3.2. pontok alapján jelenleg kizárólag az előkészítés során elszámolható ez a költség. A szűk határidők, a több szakember együttműködését igénylő feltételes közbeszerzés elindítása miatt jó lépés az előkészítési szakban is lehetővé, illetve elszámolhatóvá tenni projektmenedzsment tevékenységet, de nyilvánvaló, hogy a megvalósítás során is szükség van a tevékenység költségeinek elszámolhatóságára. Javaslom, hogy a tevékenység a projekt megvalósítás során is legyen elszámolható és a fenti 1%-os, maximum 2 millió forintos korlát a projekt előkészítése során végzett projekt-menedzsment tevékenységre vonatkozzon. Az előkészítési szakban végzett elszámolható előkészítési projekt menedzsment tevékenység természetesen nem jelenti ebben az esetben a projekt megkezdését, a projekt kezdési időpontja a megvalósítási szak feladataira szóló megbízással venné kezdetét. A projekt megvalósítása során az elszámolható projektmenedzsment költséget javaslom 2 %, de legfeljebb 4 millió forintban meghatározni. Elszámolható költségek a projekt-előkészítés során: 1. Projektmenedzsment 1%, maximum 2 millió forint Elszámolható költségek a projekt-megvalósítás során: …….. 5. Projektmenedzsment 2 %, maximum 4 millió forint Tisztelettel: Gulyás Zsolt projektmenedzser
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel
Egry Dóra | 2015-05-20 10:24:07
Tisztelt Kiíró! Ezúton kezdeményezzük, hogy "322 Helyi önkormányzat által felügyelt költségvetési szerv" is legyen jogosult pályázatot benyújtani. Köszönettel: Egry Dóra
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel
Magyar Mérnöki Kamara | 2015-05-19 18:01:41
A Magyar Mérnöki Kamara Egészségügyi-Műszaki Tagozatának véleménye, észrevétele: 1.) A beadási határidő irreálisnak látszik annak tükrében, hogy az előzetesen lefolytatott feltételes közbeszerzési eljárás eredményét is közölni kell a pályázatban. Ehhez a rendelkezésre álló idő kevés, figyelembe véve a közbeszerzésekkel kapcsolatos érvényes kormányzati eljárásrendet és a közbeszerzési tv.ben a nyílt eljárással kapcsolatban rögzített időigényt. 2.) A beszerzéshez kapcsolódó teljesítmény mérések metodikája nincsen rögzítve a pályázati felhívásban, ez a későbbiekben komoly vitákra adhat okot. Meg kellene fogalmazni, hogy az egy napi teljesítmény mérésnek mik a feltételei. Pl. RTG gép esetén, folyamatos bekapcsoltság mellett milyen teljesítményű, hány darab felvétel készítése, illetve milyen átvilágítási paramétereknek kell megfelelni, - vagy CT esetén is megadni, hogy milyen felvétel típusból hány készüljön, stb. (Problémás lehet lekezelni azt a körülményt is, hogy az új gépek valószínűleg nagyobb teljesítményűek lesznek – a fejlődés következtében…) A kiíró egyetértése esetén, ennek a kérdésnek a kidolgozásában szakembereink rendelkezésre állnak. 3.) Javasoljuk a pályázat-elbírálási szakaszban orvostechnológus szakértők bevonását.
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel
Dr. Csernus Zoltán | 2015-05-19 17:01:30
A tervezet szerint csak az ÁEEK fenntartású intézmények pályázhatnak. Az ÁEEK jól ismeri az általa fenntartott intézmények eszközparkját, ezen belül is a CT/MT/Rtg eszközparkot. Felmérték-e, hogy ezek alapján az eszközök hány %-ának a cseréje lesz elérhető? Becslésem alapján a 9 MrdFt-os keret kevés lesz! Ha a keret bővítésére nincs lehetőség, akkor javaslom: 1/ A minden eddigi EU-s forrásból kimaradt közép-magyarországi régió intézményeinek preferálását. Ezen belül is a kasszasöprésből, és adósság konszolidációból kimaradt, de minden egészségpolitikus által kiemelt jelentőségű járóbeteg rendelőintézetek előtérbe helyezését! 2/ A CT/MR és a RTG között a keret felosztását a még mindig hagyományos vizsgálatnak számító rtg előnyére. Így félő, hogy az első körös CT/MR kimeríti a keretet, és Rtg-re már nem lesz forrás! 3/ Szintén preferálandónak javaslom azon intézményeket, akiknek a fenntartó által elfogadott 2014-2020 fejlesztési terve tartalmazza a CT/MT/Rtg eszközök cseréjét! 4/ Megfontolandó - az azonos fenntartó, és az által ismert fejlesztési tervek alapján - , hogy első körben az intézmények a pályázatban való részvételre, azon belül is sorba állításra pályázzanak. Ezt követően a közbeszerzést az ÁEEK bonyolítsa. Ki, melyik ajánlat tevő (vagy konzorcium) tud több, meghatározott összetételű CT/MR/Rtg berendezést szállítani az adott keretből? Az eredményhirdetés után az intézmények az első körben meghatározott sorrend szerint kapjanak az eszközökből!
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel
dr. Molnár-Gallatz Zsolt | 2015-05-19 11:40:24
Tisztelt Kiíró Szervezet! Az útmutató tervezet alapján az alábbi kérdések, észrevételek, javaslatok megfontolását kérjük a pályázatok sikeres és eredményes lebonyolítása érdekében. 1. A pályázati felhívás keretében Intézményünk a 2. szakaszra tervezi benyújtani pályázatát. A pályázatok benyújtására jelenleg megjelölt időpont nem nyújt elegendő időt a feltételesen lefolytatandó közbeszerzési eljárás befejezésre, illetve a szerződéskötésig történő eljutásig, figyelemmel a közbeszerzési törvényben, az uniós nyílt eljárások lebonyolítására vonatkozó szabályozásra. Ebben az eljárás rendben például az ajánlattételi határidő nem határozható meg az eljárást megindító hirdetmény feladásától számított 45 napnál rövid időtartamban. Egy uniós, nyílt eljárás lebonyolításához kb. 2,5-3 hónap szükséges. Kérjük, hogy a pályázatok 2. szakaszának benyújtási végleges időpontjait ennek figyelembe vételével is szíveskedjenek majd meghatározni, javasoljuk az augusztus 20-a utáni beadási időpont biztosítását. Opcióként: a tervezetben megadott időpontban a pályázat benyújtásának feltételeként a feltételes közbeszerzési eljárás megindításáról szóló hirdetményt (esetlegesen bontási jegyzőkönyvet) írják elő, míg a Támogatói Okirat aláírásának feltétele lehet a megkötött feltételes szállítói szerződés. 2. A mellékletek közül lesz–e előírt formátumú sablon az alábbi nyilatkozatokhoz? a. az intézményfenntartó (ÁEEK) hozzájáruló nyilatkozata az intézmény jelen pályázaton való indulásához b. az EMMI nyilatkozata a berendezéssel ellátott OEP által finanszírozott tevékenység további finanszírozásáról, az új eszközhöz kapcsolódó betegellátás meg NEM szüntetéséről, legalább a fenntartási időszak végéig (5 év projektzárástól) 3. A jelenlegi útmutató tervezet alapján projektmenedzsment tevékenységre a pályázat támogatási igényének maximum 1%-a, de legfeljebb 2 millió Ft számolható el és a szöveg-tervezet szerint ez jelenleg csak az előkészítés során számolható el. Javasoljuk, hogy a tevékenység a projekt megvalósítás során is legyen elszámolható és a fenti korlát külön-külön a projekt előkészítésre és a projekt megvalósításra legyen érvényes, azaz összesen 2 %, de legfeljebb 4 millió forint legyen az elszámolható projektmenedzsment költség. C3.1. Elszámolható költségek a projekt-előkészítés során 1. Projektmenedzsment C3.2. Elszámolható költségek a projekt-megvalósítás során 5. Projektmenedzsment
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel
Hangonyiné Koczka Mónika | 2015-05-19 10:50:05
Tisztelt Kiíró Szervezet! Kérjük szíveskedjenek lehetővé tenni az ultrahang készülékek cseréjét is a projekt keretén belül. Tisztelettel, Hangonyiné Koczka Mónika projektmenedzser
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel
Nagy Árpád | 2015-05-18 15:29:52
TORMAY KÁROLY EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT GÖDÖLLŐ Iktatószám:518/1/2015. Tárgy: Pályázati kiírás Nemzeti Fejlesztési Minisztérium KEHOP HÁT Kiemelt Energetikai Projektek Végrehajtási Főosztálya 1011 Budapest, Fő utca 44–50. Tisztelt Kiíró Szervezet! A KEOP-5.6.0/E/15 pályázati felhívás tervezetében a „B1. A pályázók körének meghatározása” pontból hiányzik, így célszerű lenne nevesíteni a helyi önkormányzatok által felügyelt költségvetési szerveket (322), vagy tegyék lehetővé, hogy helyi önkormányzat is nyújthasson be pályázatot a konstrukcióban. Tekintettel arra, hogy a Pest megyében található gödöllői Tormay Károly Egészségügyi Központ az eddigi TIOP pályázati forrásokból egészségügyi képalkotó diagnosztikai eszközök cseréjére kiírt pályázatokból nem részesülhetett. Egészségügyi Központunk Tüdőbeteg szakellátó- és Gondozó Intézetében a meglévő radiológiai eszközeink elavultak, jelentős energiafogyasztónak tekinthető berendezések. Cseréjük indokolt és kívánatos lenne, ami a pályázati felhívás által meghatározott alapvető célokhoz is illeszkedik. A berendezések önkormányzati tulajdonban vannak, az intézetünknek csak használati joga van, így a közfinanszírozott egészségügyi ellátást biztosító intézmények támogatásaként megfogalmazott cél sem csorbulna. Jó minőségű, korszerű berendezéssel végzett képalkotó diagnosztikai vizsgálaton jelentősen csökkenthető akár az áramfelvétel mellett a sugárterhelés. A hagyományos röntgenvizsgálat filmre, kézi hívással jelentős környezetterheléssel és dolgozói egészségi kockázatokkal is jár. A magas korból eredően gyakori meghibásodás, ill. nehézkes a karbantartás. Az új, korszerű digitális röntgen készülék képes egy berendezésben kiszolgálni a felvételi és a szűréssel kapcsolatos teendőket is, ezzel gyorsulna a betegellátás, jelentősen javulna a felvételek minősége, értékelhetősége. Az energiafogyasztás mérséklődésével, a kézi filmelőhívás költségeinek és környezetkárosító hatásának megszűnésével, ill. kisebb karbantartási költségekkel jelentős energia és pénzügyi megtakarítást lehetne elérni, és nem utolsó sorban jelentősen csökkenne az egészségügyi dolgozók egészségromlásának kockázata. Környezetvédelmi és energiahatékonysági szempontból is kiemelten fontos lenne, hogy Budapest jelentős lakos számú agglomerációs városában a nagy betegszámot ellátó berendezések az elérhető legkorszerűbb technológiát képviseljék a régi elavult berendezések helyett. Gödöllő, 2015. május 18. Tisztelettel: Nagy Árpád igazgató
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel
NEUROCT | 2015-05-14 18:32:54
Pályázói kör esetleges bővítése:OEP finanszírozással rendelkező kisvállalkozás Támogatható tevékenység bővítése: egyetem nem meglévő gép cseréjére, hanem új eszköz beszerzésre pályázhasson.
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel
Némedi Márta | 2015-05-14 11:41:42
Tisztelt Kiíró Szervezet! A pályázati felhívás tervezetben a pályázatok benyújtására jelenleg megjelölt - első és második szakasz - időpontok nem nyújtanak elegendő időt a feltételesen lefolytatandó közbeszerzési eljárások befejezésre, illetve a szerződéskötésig történő eljutásig, figyelemmel a közbeszerzési törvényben, az uniós nyílt eljárások lebonyolítására vonatkozó szabályozásra. Ebben az eljárás rendben például az ajánlattételi határidő nem határozható meg az eljárást megindító hirdetmény feladásától számított 45 napnál rövid időtartamban. Egy uniós, nyílt eljárás lebonyolításához kb. 2,5-3 hónap szükséges. Kérjük, hogy a pályázatok – 1. és 2. szakasz – benyújtásának végleges időpontjait ennek figyelembe vételével is szíveskedjenek majd meghatározni. Köszönettel Némedi Márta
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel
Horváth Péter | 2015-05-14 06:50:18
Tisztelt Kiíró Szervezet! A jelenlegi pályázati kiírás tervezet C. pont “Pályázat tartalma” alatt szereplő alátámasztó mérést célszerű lenne kiegészíteni, annak érdekében, hogy a mért adatok pontosabban alá tudják támasztani az energia-felhasználás csökkenését. Javaslat: “24 órás mérés alapján alátámasztott, egy vizsgálatra (felvétel vagy scan) vetített, minimum 15%-os energia-felhasználás csökkenést “ A pályázati kiírás tervezet a teljes fenntartási időszak alatti garanciát határoz meg, ami ellentmond az uniós beszerzések elveinek, miszerint nem támogatja a beszerzésre került új eszközök fenntartását, csak a beszerzésüket. A forrást célszerűbb lenne inkább több új eszköz beszerzésére fordítani
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel
Czerván Erika | 2015-05-13 12:34:16
Tisztelt Kiíró Szervezet! A jelenlegi pályázati kiírás „B1. A pályázók körének meghatározása” pontból kimaradtak az állami / többségi állami tulajdonban lévő, gazdasági társasági formában működő, közfinanszírozott egészségügyi szakellátást nyújtó intézmények, melyek OEP finanszírozási szerződéssel rendelkeznek. GFO-2014 kód: 572 nonprofit korlátolt felelősségű társaság Kérjük, szíveskedjenek ezeket az egészségügyi intézményeket is bevenni a pályázók körébe. Köszönettel, Dr. Pásztélyi Zsolt ügyvezető igazgató Vasútegészségügyi Nonprofit Közhasznú Kft
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel
Fellegi Veronika | 2015-05-13 09:41:06
Tisztelt Kiíró Szervezet, A jelenlegi pályázati kiírás kizárólag OEP finanszírozott tevékenységhez kapcsolódó, a pályázó saját tulajdonába kerülő CT, MRI és röntgen berendezések cseréjére korlátozódik. Mivel majdnem minden érintett Egészségügyi Intézet rendelkezik a fentieken túlmenően gamma sugárzáson, SPECT,SPECT/CT, vagy PET-en alapuló diagnosztikai eszközökkel, kérjük a SPECT,SPECT/CT, PET, PET/CT, mint diagnosztikai eszközök bevonását is a pályázat elszámolható költségeibe. Köszönettel, Fellegi Veronika
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel
Novák István | 2015-05-13 09:18:59
"Jelen pályázati felhívás keretében nem részesíthető támogatásban az a pályázó, aki ugyanezen tevékenységekre vonatkozóan más pályázati forrásból támogatást nyert." Ezt meg kellene magyarázni. Ha egy több készülékkel rendelkező intézmény egy készüléket egy másik konstrukcióban már beszerzett és így egy készüléket kivont a használatból, akkor ezt a forrást igénybe veheti a másik készülék cseréjére?