A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2015. március 30-ig várjuk a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.

A hozzászólások lehetséges tipusai: 
Pályázati útmutatóval kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Pályázati útmutatóval kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Pályázati útmutatóval kapcsolatos észrevétel - A pályázat tartalma
Pályázati útmutatóval kapcsolatos észrevétel - Pénzügyi feltételek
Pályázati útmutatóval kapcsolatos észrevétel - Kiválasztási kritériumok
Pályázati útmutatóval kapcsolatos észrevétel - Adminisztratív információk
Pályázati útmutatóval kapcsolatos észrevétel - Egyéb észrevételek
Egyéb észrevétel
A vélemények rögzítésére 2015-03-31 07:58 -ig volt lehetőség.

Pályázati útmutatóval kapcsolatos észrevétel - A pályázat tartalma
Hegedűs Renáta Ildikó | 2015-03-30 19:08:14
Tisztelt Miniszterelnökség! A Szegedi Tudományegyetem a TÁMOP 4.1.2.E-13/1/KONV kiírás „B” komponense révén számos olyan sportszolgáltatást és mintaprogramot alakított ki, melyek pozitívan hatottak a hallgatói sportélet mennyiségére és minőségére egyaránt. Az SZTE Sportközpont – Sportiroda, illetve a leendő hallgatóink számára óriási segítség lenne, ha az őszi szemeszterben is a hallgatók rendelkezésére állhatnának az iroda munkatársai. Tisztelettel kérem Önöket, fontolják meg annak a lehetőségét, hogy a „B” komponens folytatására, vagyis az intézményen belüli hallgatói sportszolgáltatások fejlesztésére is biztosítanak forrást 2015. július 1. és 2015. november 30. között. Üdvözlettel: Hegedűs Renáta Ildikó SZTE Sportközpont - Sportiroda sportiroda vezető
Pályázati útmutatóval kapcsolatos észrevétel - A pályázat tartalma
Somhegyi Annamária | 2015-03-30 18:51:01
Tisztelt Kiíró! A „Sport a felsőoktatásban” TÁMOP 4.1.2.E-15/1/KONV pályázatkiírás C1, azon belül II. 1.1. részében az alábbi támogatható tevékenységhez kívánok hozzászólni és a kiírás módosítását kérni. „A mindennapos testnevelés során alkalmazható primer preventív gerinckímélő és tartáskorrekciós program kidolgozás, integrálása a Nemzeti kerettantervbe. Pilot programok indítása. A programhoz szükséges szakemberek képzési programjának és tankkönyveinek kidolgozása.” A fenti támogatható tevékenységre ilyen formában nincs szükség, mert már régen elvégzett feladat: a Magyar Gerincgyógyászati Társaság 1995-ben készítette el a testnevelésben minden tanulóval történő rendszeres alkalmazásra a biomechanikailag helyes testtartás kialakítását, automatizálását és fenntartását szolgáló speciális tartáskorrekciós mozgásanyagot, melyet azóta oktat testnevelőknek (1998 óta akkreditált pedagógus-továbbképző program keretében), valamint a testnevelőket képző felsőoktatási intézmények többségét is megnyerte: ők is oktassák a leendő testnevelőknek, tanítóknak. A biomechanikailag helyes testtartás kialakítását, automatizálását és fenntartását szolgáló speciális tartáskorrekciós mozgásanyag 2003-ban bekerült a NAT-ba, a testnevelési kerettantervbe és a képesítési követelmények közé, a NAT és a kerettanterv 2012. évi megújításakor az eddigieknél még pontosabban, jobban sikerült a beírása. A speciális tartáskorrekció testnevelésben történő alkalmazását kontrollált és prospektív vizsgálatokkal igazoltuk (ld. legutóbbi szakcikket a témában: Népegészségügy c. folyóirat 2014. évi 1. számában). Megoldandó feladat azonban van ezen téren: - a testnevelők és tanítók képzésében úgy kellene megjelennie a biomechanikailag helyes testtartás kialakítását, automatizálását és fenntartását szolgáló speciális tartáskorrekciós mozgásanyagnak, hogy minden leendő testnevelő és testnevelést tanító jól elsajátítsa (kötelezően teljesítendő 30 órás kurzus formájában); - a már pályán levő testnevelők és tanítók részére pályázatból finanszírozott pedagógus-továbbképzést kellene működtetni úgy, hogy minden iskolában legyen legalább 1 testnevelő, aki ezen részt vett; - a testnevelőket segíteni is szükséges lenne a továbbképzést követő tanévben, míg jól begyakorolják a biomechanikailag helyes testtartás kialakítását, automatizálását és fenntartását szolgáló speciális tartáskorrekciós mozgásanyag pontos, tehát hatékony alkalmazását. Ezért az alábbi módon javaslom a most szereplő szöveget módosítani: „A biomechanikailag helyes testtartás kialakítását, automatizálását és fenntartását szolgáló speciális tartáskorrekciós mozgásanyagnak a mindennapos testnevelés részeként minden tanulóval történő rendszeres és hatékony azaz pontos alkalmazását segítő szakmai hálózat kialakítása a szakirodalomban megtalálható szerzők és a témában jártas gyógytornász-fizioterapeuták közreműködésével.” Üdvözlettel: Dr. Somhegyi Annamária Ph.D., a Magyar Gerincgyógyászati Társaság prevenciós programjának vezetője és jelenlegi elnöke, az Országos Gerincgyógyászati Központ prevenciós igazgatója, a testmozgás témában Dr. Zombor Gábor egészségügyért felelős államtitkár úr felhatalmazottja. 2015. március 30.
Pályázati útmutatóval kapcsolatos észrevétel - Egyéb észrevételek
Borda László | 2015-03-30 18:46:52
A következő megjegyzéseket szeretnénk a pályázati kiíráshoz hozzátenni. Társadalmi és sport szakmai szinten elfogadott tény, hogy a sportnak, a tömeg- és szabadidősportnak, és a fogyatékkal élők lehetőségeinek valamint a versenysportnak ma Magyarországon egészségügyi, munkaképességi, utánpótlási és „országimázs” szempontból egyaránt kiemelt szerepe van. A nemzeti szintű sport stratégiának figyelemmel kell lennie arra, hogy támogassa, és megfelelő mederbe terelje a nagy tömegeket vonzó nem olimpiai sportágakat is, hogy a tervszerű „sport kompetencia” fejlesztés ezeken a területeken is megvalósulhasson, az utánpótlás biztosított legyen (akár közvetetten hatva az olimpiai sportágak területére is) és a „nemzet egészségi állapota” minél magasabb szintű legyen. Figyelembe kell venni azt a tényt is, hogy a versenysport bázisa lehet a tömeg- és szabadidősport is, nem csak az olimpiai sportágakban, hanem azokon kívül is. Az sem elhanyagolható sportfejlesztés-stratégiai tény, hogy a versenysportok sportolói köre viszonylag kis létszámú, a tömeg- és szabadidősport viszont valóban nagyságrendekkel több embert vonz be a rendszeres testedzés körébe. A nem olimpiai sportágak esetében a sport kompetencia fejlesztés gyakorlati eszköze az egyes sportágak sportolói, sport edzői, játékvezetői/sport bírói képzésének megújítása, korszerű módszerekkel és eszközökkel történő támogatása, komplex továbbképzési modulrendszer struktúrájának kialakítása. Ennek eléréséhez ki kell alakítani a személyre szabott képzési modulrendszer struktúráját, a támogató szolgáltatásrendszert, és a képzőket felkészíteni ezek használtára, a nem olimpiai és fogyatékkal élők sportágainak területén (a korábban meghirdetett TÁMOP-4.1.2.E-13/1/KONV – „Sport a felsőoktatásban” című pályázati konstrukció továbbfejlesztésére, kiegészítésére alapozva). A nem olimpiai sportágak tömegsport jellege révén a konstrukció összhangban áll a felsőoktatási ágazati törekvésekkel és a Széll Kálmán tervvel, valamint Nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény előírásaival, amely szerint „a felsőoktatási intézménynek az alaptevékenységéhez igazodóan biztosítania kell egészségfejlesztést is beleértve a rendszeres testmozgás és sporttevékenység megszervezését”. A fogyatékkal élők sportoláshoz való juttatása pedig a 2003. évi CXXV. sz., az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló törvény és az ENSZ Fogyatékossággal élő Személyek Jogairól szóló Egyezménye 30 paragrafusának törekvéseit segíti elő. Nagyon fontos, hogy az érintettek ezzel a lehetőséggel az ország minden területén ugyanúgy tudjanak élni és egységesen ugyanabban a szolgáltatásrendszerben tudjanak részesülni, ezzel is elősegítve az esélyegyenlőség megvalósulását. Ennek az elősegítésére egyértelműen a fentebb említett egységes képzési modulrendszer struktúráját, a szolgáltatási rendszert (a megfelelő felhasználói felülettel, infrastruktúrával) kell kialakítani, ami egy nonprofit szervezet koordinálásával tényleges országos szinten képes működni. Emiatt semmi értelme nincsen a hallgatói létszám megszabásának, hiszen pont ez a fejlesztés teszi lehetővé az ország legeldugottabb helyén lévő sportszakemberek bevonását a majdan működtetett képzésekbe. Tehát fontosnak tartjuk a pályázatot a következőkkel kiegészíteni, illetve megváltoztatni: • Több pályázat esetén a koordinációs nehézségek miatt az egységesítési eljárásnak nem lehet megfelelni (Országos Alaprendszer) • a teljeskörű lefedettség miatt javasoljuk a pályázók hallgatói létszámát 20.000,- főben, a pályázat továbbfejlesztésére csatlakozó intézmények létszámát közepes hallgatói létszámban meghatározni • az elkészült infrastruktúra működtetéséhez mindenképpen nonprofit szervezet lehet a legmegfelelőbb, ezért a pályázati kiírás konzorciális részében nonprofit szervezetek bevonását kérjük (pl. GFO 561, GFO 569, GFO 572, GFO 573)
Pályázati útmutatóval kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Varga Gábor | 2015-03-30 18:46:05
Tisztelt Miniszterelnökség! Tisztelt Kiíró! A TÁMOP-4.1.2.E-13/1/KONV pályázat együttműködő szakmai partnere, a MOB tagozatának tagjaként működő Magyar Egyetemi – Főiskolai Sportszövetség, a Sport a felsőoktatásban (TÁMOP 4.1.2.E-15/1/KONV) pályázattal kapcsolatos észrevételeinket jelezzük mellékletben. A pályázati tervezetben nem találtuk a korábbi pályázat (TÁMOP-4.1.2.E-13/1/KONV) “B” komponensét. A „B” komponens tartalmazta az intézményi – informatikai eszközökkel is támogatott – hallgatói sportszolgáltatások körének és módszertanának fejlesztését valamint az élsportolói tehetséggondozási rendszer kiépítését és működtetését. A kiépült sportiroda hálózat e komponens kiírásával és működtetésével lehet eredményes. Javasoljuk a kiírás változtatását és e kimaradt komponens beépítését. Melléklet letöltése: http://www.mefs.hu/tamop/palyazati_utmutato_2015_tervezet.docx Üdvözlettel: Varga Gábor projekt asszisztens Magyar Egyetemi – Főiskolai Sportszövetség
Pályázati útmutatóval kapcsolatos észrevétel - A pályázat tartalma
Boda Péter | 2015-03-30 17:42:47
Tisztelt Miniszterelnökség! A Miskolci Egyetem a TÁMOP 4.1.2.E-13/1/KONV kiírás „B” komponense keretében fejleszti sportéletét (Sportiroda kiépítése, meghatározott célok és feladatok szerinti működtetése, hallgatói sportszolgáltatások és mintaprogramok bevezetése, élsportolókat támogató mentorprogram kialakítása) 2013. november 1. és 2015. június 30. között. A pályázat beadásakor számos fórumon elhangzott, hogy a fejlesztések 2+3 éves időszakra vannak tervezve, a 2 év letelte után a 2014-2020-as tervezési időszakban várhatóan további 3 éves program kerülne kiírásra. Azonban 2015. június 30-án lejár a pályázati projekt és egyelőre még nem rendelkezünk információval a folytatásról. 13 konvergencia régióba tartozó felsőoktatási intézményben épült ki Sportiroda a TÁMOP 4.1.2.E-13/1/KONV keretében, vagyis a hallgatói szolgáltatások fejlesztése a sport terén nem csak a mi intézményünket érinti. Az elmúlt időszakban több központilag szervezett egyeztetésre került sor a projektben részt vevő intézmények számára (pl. továbbképzés Debrecenben), ahol azt tapasztaltuk, hogy nem csak a mi intézményünkben, hanem a többi érintett intézményben is jelentősen fejlődött a sportélet a pályázati projektnek köszönhetően – vagyis indokolt a folytatás. Tisztelettel kérem Önöket, fontolják meg annak a lehetőségét, hogy a TÁMOP 4.1.2.E-15/1/KONV keretében a korábbi „B” komponens folytatására, vagyis az intézményen belüli hallgatói sportszolgáltatások fejlesztésére is biztosítanak forrást 2015. július 1. és 2015. november 30. között. Üdvözlettel: Boda Péter TÁMOP projektvezető; Miskolci Egyetemi Sportközpont igazgató
Pályázati útmutatóval kapcsolatos észrevétel - A pályázat tartalma
Hurtik Péter János | 2015-03-30 16:54:04
Tisztelt Cím! Egyet értek az előttem szólókkal! Az előző projekt (TÁMOP-4.1.2.E-13/1/KONV) "B" komponense, azaz a sportirodák létrehozása kiváló ötlet volt, de ilyen rövid idő alatt sajnos nem, vagy csak nagyon kevés helyen váltak hosszútávon fenntarthatóvá, így véleményem szerint mindenképpen szükséges lenne azok további támogatása, melyre ez a pályázat kiválóan alkalmas lehet. Azt gondolom, hogy az elmúlt időszak munkája veszne kárba, ha ezt valamilyen módon nem tudnák megoldani. Így is kérdéses, hogy a 2015. júniusában kifutó pályázat után mi lesz ezekkel a szervezeti egységekkel, mert a legtöbb helyen az egyetemek nem fogják tudni azt fenntartani. Véleményem szerint a sportirodáknak nagy szerepe kell, hogy legyen a kötelező testnevelés bevezetésében a felsőoktatási intézményekben, hiszen a szaktanárok munkáját kiválóan ki tudják egészíteni, mint szervezésben, mint pedig a sportolási lehetőségek, szolgáltatások bővítésében. A jelenlegi visszajelzések szerint pedig jó döntés volt létrehozni őket, hiszen rendkívül sok új mozgáslehetőséget kínáltak/kínálnak a egyetemek/főiskolák polgárai számára. Kérem, hogy tapasztalatainkat és meglátásainkat figyelembe véve egészítsék ki a pályázat tartalmát, hogy a megkezdet utat végigjárva tovább dolgozhassunk a hallgatók egészségéért. Ha kell az ezzel kapcsolatos tapasztalataimat szívesen megosztom Önökkel más fórumon is! Köszönettel: Hurtik Péter János Nyugat-magyarországi Egyetem Egyetemi Sportiroda vezető
Pályázati útmutatóval kapcsolatos észrevétel - A pályázat tartalma
Sáfár Tamás | 2015-03-30 15:30:38
Tisztelt Cím! A sportirodák kiépítése és működése elindult az érintett felsőoktatási intézményekben. A Kecskeméti Főiskolán 4 "mintaprogramot" sikerült felállítanunk és folyamatosan működtetnünk a pályázat és a sportiroda segítségével. A sportprogramokba közel 500 hallgatót sikerült bevonnunk és érezhetően még csak az elején járunk. Kell még pár támogatott év , hogy ez a projekt ténylegesen integrálódjon a főiskola életébe , szakmai és kulturális közegébe.ezért azt javaslom, hogy a sportirodákat tartsuk fent , mert nálunk csak így biztosítható a hallgatók önkéntes sportolási szokásainak "beégetése". Köszönettel: Sáfár Tamás sportiroda vezető Kecskeméti Főiskola
Pályázati útmutatóval kapcsolatos észrevétel - Pénzügyi feltételek
Edvy László | 2015-03-30 13:14:35
Javaslom, hogy a Sportirodák által elérhető pályázati keret (a pályázat időtartamára való tekintettel) 5-20 millió Ft között legyen.
Pályázati útmutatóval kapcsolatos észrevétel - A pályázat tartalma
Edvy László | 2015-03-30 13:12:23
Javaslom a következő bővítést: - A felsőoktatási intézményi hallgatói sportirodák szakmai profiljának bővítése, intézményi beágyazottság növelése, az azonos szakterületeken működő intézményi sportirodák közös módszertani és kínálati szolgáltatásfejlesztése. - Az élsportolók számára a kettős karrier életpálya-modell elősegítése. - Az intézmények sportszolgáltatásait igénybe vevő hallgatók számának növelése.
Pályázati útmutatóval kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Edvy László | 2015-03-30 13:00:44
A Sportiroda felállításában érintett (TÁMOP-4.1.2.E-13/1/KONV ) intézmények
Pályázati útmutatóval kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Edvy László | 2015-03-30 12:59:55
A TÁMOP-4.1.2.E-13/1/KONV pályázatban érintett intézményként (Pannon Egyetem) jelezzük, hogy a Sportiroda projekt folytatásához szükséges lenne a jelzett pályázat módosítása egy esetleges újabb - az egyetemi szabadidősport támogatását célzó - komponenssel való bővítéssel.