A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2015. január 28-ig várjuk a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.

A hozzászólások lehetséges tipusai: 
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel
Egyéb észrevétel
A vélemények rögzítésére 2015-01-29 07:48 -ig volt lehetőség.

Egyéb észrevétel
Szabó István | 2015-01-28 15:03:53
Tisztelt Cím! A Magyar Statisztikai Társaság (MST) felhívja a figyelmet, hogy a 2011. évi Népszámlálás 11. számú kötete, a „Fogyatékossággal élők” kiadványa (http://www.ksh.hu/nepszamlalas/fogyatekossag_sb) táblázatok segítségével mutatja be a fogyatékosok foglalkoztatottsági helyzetét (nemek, korcsoportok, iskolai végzettség, akadályozottság, fogyatékosság típusa és nemzetgazdasági ág szerint). A legutóbbi részletes szöveges elemzés egy európai átfogó vizsgálat keretében 2011. II. negyedévében készült a megváltozott munkaképességűek munkaerő-piaci jelenlétéről, ahol táblázatok segítik az adatok jobb értelmezhetőségét. (http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/pdf/megvaltmunkakep.pdf). Szabó István MST alelnök
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel
Friedl Kata | 2015-01-28 12:51:30
Tisztelt Cím, a pályázati felhívással kapcsolatban az alábbi észrevételt teszem: A Pályázók köre - a pályázati tervezet szerint - csak azon kettős könyvvitelt vezető nonprofit vállalkozások, amelyek megváltozott munkaképességű személyeket foglalkoztatnak. Jelentős mennyiségű forprofit vállalkozás és kettős könyvvitelt vezető egyéb nonprofit szervezet is foglalkoztat megváltozott munkaképességű személyeket, ezért javaslom a pályázók körének kiegészítését! Tisztelettel, Friedl Kata
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel
Csépke István | 2015-01-28 12:03:42
A Védett Szervezetek Országos Szövetsége véleménye, javaslata a GOP-2015-3.5.1/A. Pályázati Felhívás tervezetéhez A rehabilitációs foglalkoztatást végző akkreditált munkaadók az utóbbi évtizedben felélték tartalékaikat és munkahelybővítő, korszerűsítő beruházásokra pénzügyi forrásokkal általában nem rendelkeznek. Korábban az öt éve már megszüntetett MPA rehabilitációs alaprészből pályázhattak. Újabb lehetőséget a 327/2012. (XI.16.) Korm. rendelet 2013 szeptemberétől hatályba lépett módosítása hozott, mely szerint munkahely-teremtési támogatásra lehet pályázni. Erre viszont csak akkor van lehetőség, ha a központi költségvetésben a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának támogatására előirányzott összeg várható maradványa forrást biztosít. Sajnos a 2015. évben a költségvetési előirányzat 5 milliárd forinttal kevesebb a 2014. évinél, ezért előfordulhat, hogy ebben az évben nem is lesz lehetőség ebből a forrásból munkahelyteremtésre pályázatot kiírni. Fontosnak és indokoltnak tartjuk, hogy e speciális munkaadók a vállalkozásukat és a foglalkoztatást, fejleszthessék, ezért örömmel értesültünk a pályázati felhívás tervezetéről. Sajnáljuk, hogy annak véleményezéséhez a rehabilitációs foglalkozatást végző munkaadók érdekképviseletét 25 éve ellátó, nagy szakmai tapasztalattal rendelkező VSZOSZ-t közvetlenül nem kérték fel. A tervezetről csak a honlap értesültünk. Konkrét észrevételünk: 1. A. Alapvető információk című fejezethez: - A második bekezdésben a hivatkozott „327/2012. (IX.16.) Korm. rendelet (továbbiakban: kormányrendelet) 2. § (1) bek. e.) pontjában meghatározott munkavállaló” szöveg téves! Javaslat:„327/2012. (XI.16.) Korm. rendelet (továbbiakban: kormányrendelet) 1. § 6. pontjában meghatározott munkavállaló”. - A harmadik bekezdés szerint: „A vállalkozási kategóriák meghatározása során a 651/2014/EU rendelet 1. számú melléklete irányadó.” Ez a joghely kizárólag a KKV fogalmának meghatározását tartalmazza. Javaslat: Amennyiben az a szándék, hogy a pályázaton csak KKV-k vehessenek részt, akkor azt itt is célszerű lenne egyértelműen megfogalmazni. A pályázati kiírás tervezetének további szövegében erre a szándékra nem utal, ezért csak feltételezni lehet, hogy az valamennyi akkreditált munkaadóra vonatkozna. - A pályázati kiírás D.1. pontja szerint a jelen támogatás „Regionális beruházás” és „Csekély összegű támogatás” és ezért az EU rendelet 6. szakasza 32-35. cikkelyének kell megfelelni, az ott megjelölt támogatási korlátok e pályázat során nem alkalmazhatók. 2. A.1. A pályázati kiírás célja: - Külön hangsúlyozzák, hogy nonprofit vállalkozásokról van szó, melyek tevékenysége kiemelkedően közhasznú. Javaslat: A kiírás további szövegében a B. 1. fejezetrészben nem is említik a közhasznúsági fokozatot, ezért kérdés, hogy valamennyi nonprofit gazdasági társaság, vagy ezek közül csak a közhasznúak pályázhatnak? 3. A.2. Rendelkezésre álló forrás, és a támogatható pályázatok várható száma: - Szövetségünk számára elfogadhatatlan, hogy amikor a munkaadók a gazdálkodásban napi finanszírozási gondokkal küzdenek, évek óta fejleszteni nem tudnak, akkor olyan pályázatot kívánnak kiírni, melyen néhány (3-5) pályázót támogatnának. Elfogadható lenne az a cél is, hogy 1-1 pályázó nagyobb beruházást valósíthasson meg, és ehhez 1-1 munkahely létrehozásához jelentős támogatásban részesüljön, de véleményünk szerint a munkaadók döntő többsége az önerőt biztosítani nem tudja. Javaslat: Szélesebb pályázói kör, több munkaadó támogatási lehetőségeinek biztosítása. Megjegyzés: A jelenlegi akkreditált munkaadók közül 50 cég az, amely KKV-ként működő nonprofit szervezet és további 14 azoknak a száma, amelyek nem tartoznak a KKV-k közé. Az összes 64 vállalkozás közül 33 közhasznú. 4. A.5.1-A.5.2. Létszámtartás, bázislétszám - A bázislétszám tartása kizárja mindazokat a pályázói körből, amelyekkel a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának támogatására a 2014. évi létszámnál 2015. évre benyújtott pályázatukra kevesebb létszámra kötnek szerződést. Támogatás nélkül további létszám foglalkoztatására nem képesek, tehát a létszámbővítést sem tudják megvalósítani. A jelenleg foglalkoztatott megváltozott munkaképességű munkavállalók száma az új akkreditáció következtében év közben folyamatosan változik, csökken, mely szintén nem teszi lehetővé a bázis létszámhoz viszonyított növekedés tartását, különösen nem további két évre. 5. B.1. Jogi forma, méret, székhely - A pályázati kiírás egyértelművé tétele érdekében szükségesnek tartjuk a B.1. a.), aa.) pontjának pontosítását. Javaslat: Egyértelműen kell meghatározni, hogy csak KKV-kra, vagy valamennyi társas vállalkozásra vonatkozik e a kiírás, továbbá azt is hogy valamennyi nonprofit gazdasági társaság pályázhat-e, vagy csak a közhasznúak. A pályázók körének pontos meghatározása nélkül véleményünk szerint a tervezet félreérthető. 6. D.5. Előleg igénylése - A rehabilitációs foglalkoztatást végző munkaadók szabad pénzeszközökkel nem rendelkeznek és ha előleg nem igényelhető, a projektet megvalósítani nem lennének képesek. Ezért javasoljuk ennek újra gondolását. Korábbi időszakban is előfordult, hogy a megváltozott munkaképességű dolgozók foglalkoztatásának elősegítésére, bővítésére olyan pályázati felhívásokat tettek közzé, melyet e speciális helyzetben lévő munkaadók nem képesek teljesíteni, így a támogatás csak lehetőség marad és a kormányzati foglalkoztatási célokat nem szolgálja. Fenti véleményünkkel az a célunk, hogy - a Kormány törekvéseivel összhangban- a sérült emberek minél szélesebb körű foglalkoztatása úgy valósuljon meg, hogy versenyképes termékek előállításával, valós piacra termelhessenek és a munkavállalók megfelelő munkajövedelemre tehessenek szert. Nyíregyháza, 2015. január 27. Balogh Zoltán VSZOSZ elnöke
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel
Vámos Magdolna | 2015-01-26 13:06:37
C. 5 pont kizárja a támogathatók köréből a Közép-Magyarországi régió a megvalósítandó fejlesztéseket. Miért? C. 8 Véleményünk szerint a fenntartási kötelezettséget újra kellene gondolni, mert az 5 évet kissé soknak találjuk. D.1. c. Fogalmazzuk meg pontosabban, hogy a „kizárólagosság” az MMK munkavállalók által használt tárgyi feltételek részére és személyi feltételek vonatkozására terjedhet ki. D. 2 Önrész: Átgondolandónak tartjuk és egyben javasoljuk, hogy az önrész nagyösszegű tárgyi-természetbeni hozzájárulás önrészként elfogadható legyen. Megjegyezni kívánjuk, hogy a 2. pontban megjelölt 3-5 nyertes pályázó nagyon csekély az 500 milliós pályázati összeghez képest. Véleményünk szerint kevés számú nonprofit szervezet rendelkezik ma tízmilliós nagyságrendű szabad beruházási pénzeszközzel. Kaucsicsné Zsóri Katalin- Down Alapítvány Gondozóháza, intézményvezető Vámos Magdolna- Down Alapítvány, egészségügyi auditor
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel
Busák Tamás | 2015-01-26 12:32:44
Tisztelt Cím! A Helyiipari és Városgazdasági Dolgozók Szakszervezete 2000 mint a megváltozott munkaképességűeket képviselő ágazati szakszervezet, üdvözli és támogatja a GOP GOP-2015-3.5.1/A „Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban – megváltozott munkaképességű személyeket foglalkoztató vállalkozások támogatása” című pályázat törekvéseit. Meggyőződésünk, hogy a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató társaságokat megfelelő technológiai háttérrel és piacképes termékekkel dinamikusan fejlődő pályára lehetne pozicionálni. Viszont a korszerű technológia megköveteli a megfelelően képzett munkavállalókat esetenként pl.:termelésirányítókat. Ezek a munkavállalók bizonyos technológiai folyamatoknál nem minden esetben lehet MMK munkavállalók viszont az „egészséges” munkaerő segítségével egy hatékony integrált termelési folyamatot eredményezhetne, amelynek képzési és bér költségét be lehetne illeszteni a pályázatba. Így a pályázók számára egy szélesebb spektrumú és komplexebb lehetőséget adhatna. A MMK munkavállalók jó néhány esetben heti húszórás munkaviszonyban vannak foglalkoztatva, gyakran minimálbéren, emellett egy kisebb ellátásban részesülnek, esetenként a teljes összeg nem haladja meg a 60.000 Ft-ot amely igen szűkös megélhetést biztosít a számos gyógyászati kiadás mellett. Ezek a munkavállalók egészségügyi állapotukhoz képest igen aktívak a munkahelyükön, mert dolgozni akarnak, és társadalmunk hasznos részének érzik magukat, ami így is van. Viszont rekreáció egyáltalán nincs lehetőségük (pl.: fürdő vagy egyéb szabadidős lehetőség). Az e fajta jóléti juttatások nagyban fokoznák a termelés intenzitását és tagjaink elégedettségét, ezért javasoljuk, hogy a pályázati költségsorok között legyen lehetőség a munkáltatón keresztül egy -e fajta juttatásra. Kérjük, a tisztelt közreműködő szervezetet mérlegelje a felsorolt szempontokat és tegye meg a megfelelő lépéseket! Üdvözlettel: Busák Tamás HVDSZ2000 elnökségi tag
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel
Óvári Gabriella | 2015-01-26 09:22:19
Tisztelt Cím! Adott pályázati felhívás kapcsán az alábbi észrevételt tesszük: 1. A Pályázók köre a pályázati tervezet szerint a megváltozott munkaképességű személyeket foglalkoztató nonprofit vállalkozások, viszont sok profit orientált gazdasági társaság foglalkoztat megváltozott munkaképességű személyt, őket miért hagyják ki a pályázók köréből. 2. Az éves átlagos statisztikai létszám 15 fő, illetve megváltozott munkaképességű létszám 15 fő szintén ez a két feltétel ellentmondásosnak tűnik (B.1 ac), ill. B.2.ba)) Köszönöm! Üdvözlettel Óvári Gabriella DeMaximus Kft.
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel
Lechnerné Vadász Judit | 2015-01-22 10:39:54
A pályázatot a tervezet szerint a megváltozott munkaképességű személyeket foglalkoztató nonprofit vállalkozások számára írják ki, akik az akkreditált, költségvetési támogatásra jogosult munkáltatók közül kerülnek ki, és támogatásuk részeként beruházási támogatásra is jogosultak.. Megváltozott munkaképességűnek az akkreditált foglakoztatásba beszámítókat tekintik. Észrevételem a következő: - A nem akkreditált, de megváltozott munkaképességű munkavállalót foglalkoztató munkáltatók az MPA rehabilitációs alaprész megszüntetése óta(ez 2010) semmilyen támogatáshoz akadálymentesítési célból nem jutottak hozzá, a pályázatnak rájuk is ki kellene terjedni (a tervezet kizárja őket) - Az látszik, hogy nagy pályázókra számítanak, mert 500 millió Ft-ból 3-5 pályázat támogatását tervezik. Ez önmagában megkifogásolható, Nem támogatható, hogy épület beruházásra támogatást nyújtsanak, mert az állami támogatás témában irányadó a BIZOTTSÁG 651/2014/EU RENDELETE (2014. június 17.)a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról és az a 34.cikk (2 )bekezdés szerint Az elszámolható költségek a következők: a) a helyiségek átalakításának költségei; b) a megváltozott munkaképességű munkavállalók segítésével foglalkozó személyek foglalkoztatásához kizárólag a segítés ideje alatt kapcsolódó, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók segítésével foglalkozó személyzet képzéséhez kapcsolódó költségek; c) a megváltozott munkaképességű munkavállalók által használt berendezések átalakításának vagy beszerzésének, illetve szoftverek beszerzésének és érvényesítésének költségei – beleértve az átalakított vagy segítség nyújtására alkalmas technológiai felszerelések költségeit is –, amelyek azokon a költségeken felül jelentkeznek, amelyek akkor merülnének fel, ha a kedvezményezett nem megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztatna Tehát a beruházási cél pontosítandó, csak a megváltozott munkaképesség miatti többlet ráfordítás támogatható (nem ideértve, hanem kizárólag.) -ha ezek a feltételek, akkor a minimálisan pályázható összeget 1 millió Ft-ra, de legfeljebb 5 millió Ft-ra csökkenteni lenne indokolt, a maximumot hasonló arányban, hogy a jelzett pályázatnál lényegesen több kerülhessen befogadásra és sokkal több, munkahelyen , földrajzilag is kiterjedtebben jöjjön létre megfelelő munkakörnyezet a megváltozott munkaképességű munkavállalók számára. Lechnerné Vadász Judit oglalkoztatási és rehabilitációs szakértő Ébredések Alapítvány foglalkoztatási és rehabilitációs szakértő
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel
Dr. Rubovszky László | 2015-01-22 09:38:51
A GOP2015.3.5.1/A pályázati eljárás kiírási szakaszának tervezetére az alábbi véleményt adjuk: A bevezetőként megfogalmazott alapvető információk és a pályázati kiírás célja nagy ívű lehetőséget sejtet. A felkínált lehetőség viszont 50-60 munkahely teremtést kínál. A munkalehetőségre váró fogyatékos emberek potenciális létszáma százezres nagyságrendű. Mindezek ellenére a célt feltétlenül jónak tartjuk. Feltételezzük, hogy az uniós pénzek lehívhatóságának késedelmére tekintettel ez csak egy óvatos kezdet. Annál is inkább mivel a 10 éven belül (5 már eltelt) megvalósítani tervezet egy millió új munkahely a fogyatékkal élő emberek nélkül nem valósítható meg. A fogyatékosügy területein az igazi áttörést jelentő piaci munkahely teremtést csak nagyobb kockázatvállalással, min. 50-60% előlegfinanszírozással, személyes felelősséghez kötött monitoring feltételekkel és a megvalósítást követő harmadik évben elvárható rentabilitás feltételével lehet elérni. Részletesen: • 3-5 nyertes pályázó nem komoly tétel (2. pont) • szövetségi tapasztalatunk szerint a nonprofit szerveztek nem rendelkeznek tízmilliós nagyságrendű, szabad beruházási pénzeszközökkel (D. 5) • az éves átlagos statisztikai létszám 15 fő, illetve megváltozott munkaképességű létszám mint feltétel ellentmondásosnak tűnik (B.1 ac, ill. B.2.ba) Vélelmezzük, hogy a tervezet pályázati lehetőség címzettjei kizárólag az állami fenntartásban működő, nagylétszámú, speciális foglalkoztatók. Az elkövetkezendő hónapokban sorra kerülő és a fogyatékos embereket érintő, munkahely teremtő célú pályázati kiírások tartalmának (ezen belül feltételeinek) megfogalmazásához tisztelettel ajánljuk tapasztalatainkat és stratégiai elképzeléseinket. ÉTA Orsz.Szöv.
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel
Kruppáné Dancs Ágnes | 2015-01-21 10:13:24
A megváltozott munkaképességű személyek saját vállalkozás létrehozásának támogatása is szükségszerű lenne, akár a "Fiatal gazda " mintájára is. Jelenleg Rehabilitációs ellátásban részesülő személyek részére a saját vállalkozás lehetősége, a korábbi "Rehabilitációs járadékban" részesült vállalkozás lehetősége sem biztosított. Vissza kellene állítani legalább a "Rehabilitációs járadék" esetén alkalmazott eljárást, az egyéni vállalkozásokra vonatkozóan a jelenlegi "Rehabilitációs ellátás" esetére!
Egyéb észrevétel
Bodnár Andrásné | 2015-01-20 23:07:23
Érdeklődni szeretnék hogy a fogyatékos emberek számára tervezett foglalkoztatáshoz, a ingatlan vásárlás kapcsolódhat e amelyben majd a tevékenység folyik. Vagyis megvehetjük e a támogatás egy részéből a foglalkoztatáshoz szükséges ingatlant és kapcsolódó területet, ha az lenne a telephelyünk.
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel
Győrfy Anikó | 2015-01-20 13:02:08
A Nyugat-Dunántúli régióra vonatkozó 25%-os támogatási intenzitás nagyon kevés. A régió északi és déli része között hatalmas különbség van, akár a munkanélküliséget, akár a lakosság életszínvonalát nézzük. A megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatása érdekében történő fejlesztések esetében még inkább indokolatlan ez a fajta megkülönböztetés.