A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2015. január 5-ig várjuk a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.

A hozzászólások lehetséges tipusai: 
Pályázati útmutatóval kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Pályázati útmutatóval kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Pályázati útmutatóval kapcsolatos észrevétel - A pályázat tartalma
Pályázati útmutatóval kapcsolatos észrevétel - Pénzügyi feltételek
Pályázati útmutatóval kapcsolatos észrevétel - Kiválasztási kritériumok
Pályázati útmutatóval kapcsolatos észrevétel - Adminisztratív információk
Egyéb észrevétel
Pályázati útmutatóval kapcsolatos észrevétel - Egyéb észrevételek
A vélemények rögzítésére 2015-01-06 10:00 -ig volt lehetőség.

Pályázati útmutatóval kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Mulati Rita | 2015-01-05 22:15:05
Tisztelt Közreműködő Szervezet, * Az útmutató 7. oldalán a B1. Jogi forma fejezet alatt felsorolt GFO kódok egy helyen elírásra kerültek: 8. Egyéb jogi személyiségű nonprofit szervezet - GFO 591 – Egyesülés - GFO 699egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet helyett a pontos GFO kód az egyéb, jog személyiségű nonprofit szervezetnél 599 *Az útmutató 12. oldalán a C1 Támogatható tevékenységek fejezet alatt az Előkészítésnél a szakmai koncepció és a közbeszerzési eljárások előkészítése támogatható, ugyanakkor a C3 Elszámolható költségek között nem jelenik meg. Tekintettel arra, hogy a szakmai koncepció tartalma lényeges, a pályázat eredményére döntő hatással bíró háttéranyag, ezért ennek elkészítésére díjat lehetett tervezni más projektek keretében is. Tisztelettel kérjük az előkészítési költségek betervezhetőségét a költségvetésbe, és kérjük, jelöljék meg százalékos arányát is. * Ellentmondás merül fel az útmutató B. fejezetében (6. oldal) "Nem nyújtható támogatás azon feladatellátási helyek vonatkozásában, amelyek 1. a TÁMOP 3.1.4/-12 „Innovatív iskolák fejlesztése” című konstrukció keretében támogatásban részesültek, 2. a TÁMOP 3.1.4B „Köznevelés az iskolában” című kiemelt projekt keretében a jelen pályázat keretében megvalósítható tevékenységek vonatkozásában bevonásra kerültek megvalósítási helyszínként, valamint 3. a TÁMOP 3.1.17 „Az egyházak köznevelési feladatainak támogatása” című, illetve a TÁMOP 3.1.18-14 „Dankó Pista Program” című konstrukció keretében benyújtott pályázatban megvalósítási helyszínként jelennek meg." A kizáró oknak ellentmond a C11. Egyéb korlátozások fejezet alatt található utolsó bekezdés (32. oldal): "Amennyiben a közoktatási intézmény korábbi pályázat keretében az alább felsorolt tevékenységek valamelyikére már támogatást kapott, jelen pályázat keretében a tevékenységet kizárólag más célcsoport (osztály, tancsoport, pedagógus) bevonásával valósíthatja meg, melyről nyilatkoznia kell. Az illeszkedést a pályázati dokumentációban szükséges bemutatni." Kérjük, pontosítsák, hogy a "korábbi pályázat" alatt mit értenek, illetve, hogy a B fejezetben megjelölt kizárás fennáll-e, avagy sem. * Egyetértek azon észrevételekkel kapcsolatban, hogy a pályázók körének ilyen mértékű korlátozása eredményezheti azt, hogy kevés pályázat kerül benyújtásra, és pl. a mi intézményünk sem felel meg a feltételeknek. Van olyan évfolyam, ahol a matematika, és van olyan, ahol a szövegértés marad el a pályázatban megjelölt átlagtól. Tisztelettel kérjük, vegyék figyelembe kérésünket is, hogy az útmutató B. pontjában meghatározottak: "Azon feladatellátási helyek vonatkozásában nyújtható be pályázat, amely a 6., 8. és 10. évfolyamok bármelyikében az országos kompetenciamérés 2013. évi telephelyi jelentéseiben mind a matematika, mind pedig a szövegértés átlageredménye az országos átlagtól legalább 8,43%-kal elmarad." helyett a következő "Azon feladatellátási helyek vonatkozásában nyújtható be pályázat, amely a 6., 8. bármelyikében az országos kompetenciamérés 2013. évi telephelyi jelentéseiben a matematika és a szövegértés átlageredményei az országos átlagtól legalább 8,43%-kal elmarad." meghatározás szerepeljen. Azaz ne egy évfolyamra és azon belül ne mindkét kompetenciára korlátozódjon. A 10 évfolyam esetében az előttem szólókkal értek egyet, azaz korlátozás nélküli megoldást javaslok, vagy a hátrányos helyzetűek számához viszonyított pályázási lehetőséget. - az útmutató 46. oldalán elírásra került a benyújtási határidő: 2014. január 31. szerepel. Köszönettel: Mulati Rita
Pályázati útmutatóval kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Szabó János | 2015-01-05 20:19:20
A nem tanulásban -, és/vagy értelmileg akadályozott gyermekek nevelő, oktató munkáját végző EGYMI-k pályázásával kapcsolatban szeretnénk módosítási kérést (javaslatot) megfogalmazni. Intézményünk (EGYMI) iskolájának logopédiai osztályaiban tanuló gyermekek minden tanévben részt vesznek a kompetenciamérésben a 6. és a 8. évfolyamon. Eredményeikről telephelyi jelentést nem kapunk, mert beszédfogyatékos, diszlexiás, diszgráfiás, diszkalkuliás tanulókról van szó. Az ő eredményeik a FIT elemző szoftverében elemezhetők mérési azonosítójuk ismeretében. Ezeknek a gyerekeknek az eredményes iskolai haladásához a logopédus terápiás tevékenysége mellett, speciális ismeretekkel rendelkező pedagógusokra is szükség van, akár integrált, akár szegregált nevelésben részesülnek az érintettek. A speciális kompetenciák megszerzését hatékonyan támogatnák a pályázatban tervezhető pedagógus továbbképzések. Ezért azt kérjük, hogy azon intézmények tanulói is bevonhatók legyenek a pályázatba a FIT elemzés alapján, akik a kompetenciamérésben részt vesznek, de intézményük telephelyi jelentéssel nem rendelkezik.
Pályázati útmutatóval kapcsolatos észrevétel - A pályázat tartalma
Petkes Csaba | 2015-01-05 16:01:16
Tisztelt Kiírók! A pályázók körével kapcsolatban egyetértek Kocsisné Benkő Bea kolléganővel. A felzárkóztatási céllal teljesen egyetértve is sajnálatos, ha a jól dolgozó iskolákat kizárjuk, különös tekintettel arra, hogy esetleg csak egy sorsolásos véletlen miatt estek el az előző körben a lehetőségtől. A pályázat tartalmával kapcsolatban: Már több éve, és több pályázati projekt szövegében is a pedagógus továbbképzések meghatározásánál van egy alapvetően hibás megfogalmazás, jelen esetben a C/3-as pontban: "tanulási és magatartási, valamint konfliktus- és iskolai agressziókezelési problémák felismerését és fejlesztését segítő módszertani továbbképzések....." Nem gondolom, hogy bárki a problémát szeretné fejleszteni. Javaslom a szövegben az alábbi módosítást: "tanulási és magatartási, valamint konfliktus- és iskolai agressziókezelési problémák felismerését valamint a tanulási motivációt és a tanuláshoz szükséges képességek fejlesztését segítő módszertani továbbképzések....." Mivel sokunk tapasztalata, hogy a felzárkóztatásban tanulási eredmények javulását, konkrét tanulási módszereket kialakító foglalkozásokkal lehet, ezért javaslom a B/3 pontot a következőképpen kiegészíteni: "Tanulmányi eredmény javítása a tanulók – kiemelten a továbbtanulásban kulcsfontosságú tantárgyak körében megvalósuló – mentorálása, valamint konkrét tanulási módszerek megismerését és alkalmazását elősegítő tanulásfejlesztő tanfolyamok, programok révén." Több igazgatóval, esélyegyenlőségi tanácsadóval egyeztetve, felmerült bennünk a kérdés: Miért szükséges korlátozni a leendő nyertes intézmények lehetőségeit a továbbképzések és megvalósítandó fejlesztő programok tekintetében kötelező együttműködéssel. (4/3 pont) Miért nem választhatnak saját speciális problémájuk, helyzetük alapján az akkreditált képzések, esetleg egyéb fejlesztő programok közül. Ez a fajta korlátozás vagy együttműködési kényszer garantáltan rontja az elnyert összeg felhasználásának hatékonyságát, valamint csökkenti az intézményi munkaközösségek döntési, választási lehetőségeit, ezáltal csökkentve motivációjukat, hogy ilyen pályázati programban részt vegyenek. Ezért ezt az együttműködési kötelezettséget mindenképpen érdemes lenne felülvizsgálni. Köszönettel és üdvözlettel: Petkes Csaba
Pályázati útmutatóval kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Forczek Ákos | 2015-01-05 15:52:02
Tisztelt Cím! Affelől érdeklődöm, hogy a jelenleg hatályos egyházügyi törvény értelmében a KSH nyilvántartásában 559-es GFO-kóddal szereplő szervezetként pályázhatunk-e erre a kiírásra. Köszönettel: Forczek Ákos
Pályázati útmutatóval kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Limpek Ágnes | 2015-01-05 13:38:12
Tisztelt Kiírók! Wágner Tamással teljesen egyetértve szeretném jelezni, hogy az önállóan működő alapfokú művészetoktatási intézmények bár a kiírás szerint jogosultak pályázni, a kompetenciamérési kötelezettség hiánya miatt mégsem tudnak pályázatot benyújtani. A kötelezően megvalósítandó (A és F) tevékenységek sem illenek egy alapfokú művészetoktatási intézmény nevelési programjához. Emellett meg kell jegyeznem, hogy a ROP-4.2.1/2F Alapfokú nevelési-oktatási intézmények és gimnáziumok infrastruktúrájának fejlesztése c. pályázat nyertesei számára kötelező a TÁMOP-3.1.4 megvalósítása a ROP fenntartási időszak végéig (vélhetően 2014-2016 közötti időszakra esik a fenntartási időszak vége a pályázók többségénél). A nyertesek között volt alapfokú művészetoktatási intézmény, mely a jelen pályázati feltételek mellett nem fogja tudni teljesíteni a kötelező tartalomfejlesztést. Véleményem szerint az alapfokú művészetoktatási intézmények számára egyedi feltételek meghatározására lenne szükség. Köszönettel: Limpek Ágnes
Pályázati útmutatóval kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Ördögh Ágnes | 2015-01-05 12:07:01
Tisztelt Kiírók! A Pályázati útmutató ellentmondást tartalmaz a pályázók körére vonatkozóan. Az útmutató B. Pályázók köre című fejezet szerint: "Nem nyújtható támogatás azon feladatellátási helyek vonatkozásában, amelyek a TÁMOP 3.1.4/-12 „Innovatív iskolák fejlesztése” című konstrukció keretében támogatásban részesültek." Az útmutató ezen pontja tehát feladatellátási helyekről szól. Ennek alapján tehát egy intézmény a korábbi pályázat keretében támogatást nyert feladatellátási helyeire vonatkozóan nem részesülhet jelen kiírásban támogatásban, de más feladatellátási helyére vonatkozóan igen. Az útmutató C5. Illeszkedési előírások című fejezetében azonban az alábbi szerepel: "Jelen pályázati kiírásra csak a TÁMOP-3.1.4-12/2 konstrukcióban pályázatot benyújtó, de ott támogatásban nem részesülő nevelési-oktatási intézmények, illetve azok fenntartói nyújthatnak be pályázatot kizárólag azon feladatellátási helyekre vonatkozóan, amelyekre a TÁMOP-3.1.4-12/2 konstrukció keretében is pályáztak." E szerint tehát kizárólag olyan intézmények pályázhatnak, akik a korábbi kiírásra pályázatot nyújtottak be, de támogatásban nem részesültek. Ez tehát kizárja azon intézményeket, amelyek több feladatellátási hellyel rendelkeznek, azok közül néhányra támogatást igényeltek és kaptak. De ha olyan feladatellátási helyeiket kívánják fejleszteni, melyekre korábban nem pályáztak, akkor azt jelen kiírás e pont szerint nem engedélyezi úgy, hogy a Pályázók köre című fejezet másként rendelkezik. Kérem az ellentmondás tisztázását. Köszönöm!
Pályázati útmutatóval kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Kocsisné Benkő Beáta | 2015-01-05 09:27:14
Tisztelt Kiíró! A pályázók körét "az országos kompetenciamérés átlageredményétől elmaradó intézmények számára" korlátozták. Ezzel kizárják a pályázók köréből azon intézményeket, akik az országos átlag körül teljesítenek, esetleg annak ellenére is, hogy a hátrányos helyzetű tanulók aránya magas. A magas szintű pedagógia munka jelen kiírás esetében inkább hátrányt jelent. Javaslom, hogy a pályázók körének szűkítésére inkább a hátrányos helyzetű gyermekek minimális arányát határozzák meg. köszönöm Kocsisné Benkő Beáta
Pályázati útmutatóval kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Molnár Zoltán | 2015-01-05 09:06:37
Tisztelt Emberi Erőforrások Minisztériuma! Az közzétett útmutató tervezet C5 pontjában a 28. oldalon, a táblázat 3. sorában ez olvasható: "Jelen pályázati kiírásra csak a TÁMOP-3.1.4-12/2 konstrukcióban pályázatot benyújtó, de ott támogatásban nem részesülő nevelési-oktatási intézmények, illetve azok fenntartói nyújthatnak be pályázatot kizárólag azon feladatellátási helyekre vonatkozóan, amelyekre a TÁMOP-3.1.4-12/2 konstrukció keretében is pályáztak. " Ez alapján jól értelmezem-e, hogy jelen kiírásra kizárólag a 2012-ben TÁMOP-3.1.4-12/2-re pályázó, de elutasított intézmények nyújthatnak be pályázatot? Köszönöm, üdv Molnár Zoltán
Pályázati útmutatóval kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Enyedi László | 2014-12-30 13:07:06
Tisztelt Kiírók! A gyógypedagógiai intézmények nagyon nehezen tudnak elindulni ezen a pályázaton mivel ezen intézmények számára az országos kompetencia mérés nem kötelező. Tapasztalatok alapján a gyógypedagógiai intézmények nem vesznek részt az országos kompetencia mérésben, pont azért mert az itt tanuló gyermekek, fiatalok számára a mérés tartalmi elemei nem megfelelőek. Kisérleti jelleggel intézményünk már vett részt 2013 előtt kompetencia mérési programban, azonban a kapott eredmények nagyságrendi elmaradást mutattak az országos átlaghoz képest. A gyógypedagógia intézményben tanulók számára nincs olyan mérési program kidolgozva ahol képességeik adekváltan összehasonlíthatóak lennének országos szinten. Javaslom, hogy az ilyen intézményekre gondolva tekintsenek el a mérési eredmények alapján történi pályázási feltételektől. Vagy a gyógypedagógiai intézmények más feltételek alapján indulhassanak. Üdvözlettel: Enyedi László
Pályázati útmutatóval kapcsolatos észrevétel - A pályázat tartalma
Horváth Ádám | 2014-12-29 13:13:56
A projekt nagyon helyesen határozza meg az alulteljesitő intézményeket, mint célcsoportot, ugyanakkor az intézményen belül külön is, egyenként be kell azonositani az alulteljesitő tanulókat, mert nem lehet egységes intézkedésekkel javitani a teljesitményen. Az ehhez szükséges tevékenységet támogathatóvá kell tenni a konstrukció keretében: Javasolt új tevékenység: - C1. B 6. Az alulteljesitő tanulók beaznositásához szükséges adataelemző rendszer fejlesztése vagy alkalmazása és az adatelemzés elvégzése. A tanulói teljesitmény méréshez szükséges adatelemzési oktatás biztositása az intézmény kijelölt munkavállalóinak. Kötelező adatvédelmi és adatkezelési oktatás.
Pályázati útmutatóval kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Wágner Tamás | 2014-12-28 12:41:15
Tisztelt Kiírók! Az alapfokú művészeti iskolák, vagy a kollégiumok teljes jogú köznevelési intézmények. Ha egy AMI vagy egy kollégium önállóan (pl. általános vagy középiskolai nevelés-oktatás nélkül) működik, akkor ott nem végeznek kompetenciaméréseket. Ennek megfelelően ezek az önálló intézmények nem, vagy csak nehezen értelmezhetően indulhatnak ezen a pályázaton. Javaslom, hogy az ilyen intézményekre gondolva pontosítsák a kompetenciamérésekre vonatkozó kritériumot. (Pl. hogy ők hogyan számíthatják ki a náluk tanuló diákok eredményeit.) De az is járható útnak tűnik, hogy az ilyen intézmények más feltételek alapján indulhassanak. Üdvözlettel: Wágner Tamás
Pályázati útmutatóval kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Kocsis Emese | 2014-12-27 10:58:08
Tisztelt Cím! A pályázók körében véleményem szerint a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumok esetében a kompetenciamérés eredményeitől való negatív eltérés nem megfelelő kiválasztási kritérium, hiszen valóban egyetértve Hajdók Róberttel, itt magasabb kompetenciamérés eredmények vannak. Úgy gondolom azonban, hogy ezen az általa javasolt finomítás sem sokat változtat, hanem a 6 és 8 évfolyamos gimnázium esetén nem kellene ilyen kritériumot megfogalmazni a pályázók körére. Hiszen a 20/2012. Emmi rendelet 134 §.-a szerint ezeknél az iskolatípusoknál nem az országos átlag elérése a cél - és az indíthatósági kritérium 2016/17-től -, hanem az országos átlagtól való pozitív szignifikáns eltérés! "134. §Hat vagy nyolc – nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét vagy kilenc – évfolyamos gimnáziumi nevelés-oktatás abban a nevelési-oktatási intézményben hirdethető meg, amelyik esetében az alábbi feltételek együttesen teljesülnek: a) a nevelés-oktatás az oktatásért felelős miniszter által az ilyen típusú intézményekre 2012. szeptember 1-je után kiadott vagy jóváhagyott kerettanterv alapján kerül megszervezésre, b)az országos pedagógiai mérések központilag feldolgozott országos és intézményi adatai alapján az érintett nevelési-oktatási intézményben, az adott telephelyen, az adott képzési típusban a legutóbbi három tanév adatai alapján a matematika és a szövegértés átlageredmény a tizedik évfolyamon mindhárom tanév esetében a telephelyi összefoglaló jelentés szerint szignifikánsan meghaladja a tizedik évfolyamra számított országos átlagot..." Javaslatom tehát az, hogy a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumi képzést (is) folytató intézmények, tekintettel a számukra előírt magas szintű követelményekre, a pályázaton szabadon vehessenek részt, a 4 évfolyamos gimnáziumok esetében pedig maradjon a kompetenciamérésekhez kötődő kritérium, az adott iskolatípushoz viszonyítva, nem az országos átlaghoz. Kocsis Emese tanügy igazgatási szakértő, ig.h Neumann Eger
Pályázati útmutatóval kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Hajdók Róbert | 2014-12-26 09:45:27
Tisztelt Cím! A pályázati útmutató B pontja alapján a pályázók körét az országos kompetenciamérések során elért eredmények fogják meghatározni. A kiválasztási kritériumokat alapvetően jónak gondolom, de véleményem szerint egy kis finomítás szükséges. A táblázat alapján nem pályázhat egyetlen 6, vagy 8 évfolyamos gimnázium sem, illetve olyan intézmény, ahol egy telephelyen működik a 6, vagy 8 évfolyamos gimnázium más iskolatípussal (pl. 4 évfolyamos gimnáziummal). Ezekben az iskolákban ugyanis (érthető okok miatt) a kompetenciamérés eredményei magasabbak az országos átlagnál. Pl. 8. évfolyamon matematikából a pályázatkor figyelembe vett felső ponthatár 1483, a „legrosszabb” eredménnyel rendelkező 8 évfolyamos gimnáziumnak 1534 pontja van, tehát nem pályázhat. Bármelyik évfolyamot nézem, hasonló megállapítást tudok tenni. Ezekben az iskolákban is van bőven a pályázat céljainak megfelelő fejleszthető terület. Igazságosabbnak tartom, ha a kompetenciamérés eredményét (ezáltal a pályázók körét) az iskolatípus országos eredményéhez kell hasonlítani. Ezek is szerepelnek a telephelyi jelentésben, tehát könnyen létrehozhatóak hasonló táblázatok. Az iskolatípusok: 1. általános iskola 2. 6 évfolyamos gimnázium 3. 8 évfolyamos gimnázium 4. 4 évfolyamos gimnázium 5. szakközépiskola 6. szakiskola 7. felzárkóztató szakiskola Az alábbi táblázat képességpontban kifejezve írja le az adott kritériumoknak való megfelelés feltételeit a 8 évfolyamos gimnáziumokban: 6. matematika 1643 1504 szövegértés 1681 1539 8. matematika 1765 1616 szövegértés 1707 1563 10. matematika 1837 1682 szövegértés 1805 1653 Hasonló táblázatok figyelembe vételével, minden iskolatípus azonos feltételekkel pályázhat. Tisztelettel: Hajdók Róbert szakértő, általános igazgatóhelyettes Szent László ÁMK Baja