A kiírásokhoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2014. december 31-én 14.00 óráig várjuk a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.

A hozzászólások lehetséges tipusai: 
Pályázati útmutatóval kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Pályázati útmutatóval kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Pályázati útmutatóval kapcsolatos észrevétel - A pályázat tartalma
Pályázati útmutatóval kapcsolatos észrevétel - Pénzügyi feltételek
Pályázati útmutatóval kapcsolatos észrevétel - Kiválasztási kritériumok
Pályázati útmutatóval kapcsolatos észrevétel - Adminisztratív információk
Egyéb észrevétel
Pályázati útmutatóval kapcsolatos észrevétel - Egyéb észrevételek
A vélemények rögzítésére 2015-01-05 08:00 -ig volt lehetőség.

Pályázati útmutatóval kapcsolatos észrevétel - Egyéb észrevételek
Kocsis István | 2014-12-31 17:24:13
Tisztelt Kiírók! A Magyarországi Evangélikus Egyház Nevelési és Oktatási osztályának kiírással kapcsolatos véleményét, kérdéseit az alábbiakban közöljük: 1. Területi megoszlás kérdése 5. oldal. „A pályázati felhívás meghirdetésekor az elszámolható közkiadásokra rendelkezésre álló keretösszeg legfeljebb 2.000.000.000 forint melynek 23,5%-a, azaz 470.000.000 forint a KMR régiót, 76,5%-a, azaz 1.530.000.000 forint a Konvergencia régiókat érinti . „ Mi a helyzet abban az esetben, ha a székhely vagy Ped. Intézet vagy fenntartó (KM Régió ) pályázik, de a projekt megvalósulása a konvergencia régiókban (is) történik. 2. Útiköltség 19. oldal: Jó lenne vállalati illetve saját gépjármű használata a kiküldetésekhez, nem csak a tömegközlekedés illetve a bérelt gépjármű. Indokolja az intézményrendszer országos kiterjedése. 3. Időtartam A pályázat célja és az érintett területek rendkívül hasznosak az egyházi intézményrendszer fejlesztése szempontjából. Több esetben is stratégiai tervezés, működtetés, képzés és fejlesztés adják a pályázat tervezett tartalmát, melyeket nagy örömmel olvastunk. Azonban kérdések fogalmazódtak meg bennünk azzal kapcsolatban, hogy mindezekre a feladatokra beleértve a felkészülést és az implementációt is rövid lehet a tervezett 8 hónapos időtartam. Az alábbi kiemelésekkel is alátámasztva javasoljuk a projekt megvalósításához rendelkezésre álló időtartam növelését legalább 12, optimálisan 18 hónapra 29. oldal: „A projekt megkezdésének időpontját a pályázat benyújtására nyitva álló határidő lejártát követő legkésőbb 2 hónapon belül szükséges tervezni. „ „Projekt fizikai befejezésének határideje: a projekt megkezdésétől számított maximum 8 hónap Projekt megvalósításának határideje: a projekt megkezdésétől számított maximum 10 hónap” „A Pályázó projekttel kapcsolatos végső pénzügyi elszámolás és a záró beszámoló benyújtásának végső határideje a szakmai tevékenységek teljesítését és a megvalósítás során keletkezett számlák kiegyenlítését (projekt megvalósítását) követő 30. nap, de legkésőbb 2015. november 30.” Jó lenne, ha hosszabb lenne.Pl: 18 hónap. Tekintettel kell lenni a közbeszerzési időtartamokra, illetve igényfelmérésre, programkidolgozásra különösen a képzések esetében. 44.oldal A pályázatok benyújtása 2014. január -től 2014. február -ig lehetséges. A pályázatok benyújtása és elbírálása egy szakaszban történik. Ezzel kapcsolatosan a tervezett időtartam nem értelmezhető. máshol írják, hogy 2015. novemberig el kell számolni. így nem fér bele a 8 hónap. 4. Célcsoport 10. oldal : Véleményünk szerint pontosításra szorul a közvetlen és közvetett célcsoport meghatározása. Ebben a formában nem egyértelmű, hogy az óvoda illetve az óvodapedagógusok vagy az óvodások közvetlen vagy közvetett célcsoportot alkotnak –e a pályázat szempontjából. A pályázat jelen formájában így fogalmaz,: A konstrukció célcsoportja Közvetlen: • Egyházi intézményfenntartó, oktatási-nevelési szervezeti intézmény egységei valamint alkalmazottjai, vezetői, dolgozói, munkatársai • Az egyházi fenntartásban lévő köznevelési intézmények diákjai, azok szülei Közvetett: • Óvodák és felsőoktatási intézmények, mint a köznevelési intézményrendszer szereplőinek, a diákok életútjának korábbi és következő állomásai Értelmezésünk szerint az óvoda is köznevelési intézmény, így a közvetlen célcsoportban említett köznevelési intézmény magában foglalja a közvetett célcsoportban említett óvodákat is. Javasoljuk továbbá a konzorciumi partnerségbe bevonható tagok számát nem korlátozni, mivel így valamennyi egy egyházhoz kötődő köznevelési intézmény részvétele azaz az egységes irányítási, köznevelési-oktatási rendszer kialakítása lenne válna lehetővé.
Pályázati útmutatóval kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Egri Főegyházmegye - Hamar Dénes | 2014-12-31 11:02:08
Tisztelt Szakértők! A pályázati felhívás tervezetének A3. pontjában rögzített, alább idézett szövegrészt, mivel a felhívásban megfogalmazott pályázati célok jelentős része szükségessé tesz korszerű számítástechnikai eszközök és szoftverek beszerzését, az alábbiak szerint javasoljuk módosítani: Eredeti szövegrész: "A3. RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS A konstrukció keretében ERFA típusú tevékenységek finanszírozására nincs lehetőség." Javasolt szövegrész: „A3. RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS A konstrukció keretében ERFA típusú tevékenységek finanszírozására a pályázati összeg 10 %-a erejéig van lehetőség." Tisztelettel Hamar Dénes Egri Főegyházmegye
Pályázati útmutatóval kapcsolatos észrevétel - A pályázat tartalma
Egri Főegyházmegye - Hamar Dénes | 2014-12-31 10:58:28
Tisztelt Szakértők! 1.) A pályázati felhívás tervezetének C/1. pontjában a 4. pillér 8. pontjában rögzített korlátot megfogalmazó szövegrészt, mivel a pályázati célokkal összefüggésben fejlesztésre szoruló köznevelési intézményeink jelentős része már részesült uniós vagy hazai fejlesztésekben, mellőzni javasoljuk: Eredeti szövegrész: „Fejlesztési igények felmérése és/vagy szükségletek beazonosítása a korábban uniós vagy hazai fejlesztésekben nem részesült intézmények körében, továbbá szükséges beavatkozások megtétele – szakmai fejlesztésbe ágyazottan –az érintett intézményekben legalább egy tématerületen az alábbiak közül:….” Javasolt szövegrész: „Fejlesztési igények felmérése és/vagy szükségletek beazonosítása, továbbá szükséges beavatkozások megtétele – szakmai fejlesztésbe ágyazottan –az érintett intézményekben legalább egy tématerületen az alábbiak közül:….” 2.) A pályázati felhívás tervezetének C1. 1. Kötelezően megvalósítandó tevékenységek, beszerzések alpontjában rögzített, alább idézett szövegrészt, a pályázati kiírás megfelelő értelmezhetősége és megvalósíthatósága érdekében, az alábbiak szerint javasoljuk módosítani: Eredeti szövegrész: „C1.1. Kötelezően megvalósítandó tevékenységek, beszerzések A pályázati útmutató C1. Támogatható tevékenységek között felsoroltak közül az alábbi tevékenységek kötelezően megvalósítandóak: • 1. pillér a) b) d) • 2. pillér a) • 4. pillér 8. valamint • a 3. pillér 1-2. valamint a 4. pillér 1-7. tevékenységei közül legalább 1-1 tevékenység megvalósítása” Javasolt szövegrész: „C1.1. Kötelezően megvalósítandó tevékenységek, beszerzések A pályázati útmutató C1. Támogatható tevékenységek között felsoroltak közül az alábbi tevékenységek kötelezően megvalósítandóak: • 1. pillér a) b) d) • 2. pillér a) • 4. pillér 8. • a 3. pillér 1-2. vagy a 4. pillér 1-7. tevékenységei közül legalább 1 tevékenység megvalósítása” Tisztelettel Hamar Dénes Egri Főegyházmegye
Pályázati útmutatóval kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Magyarországi Református Egyház Zsinati Hivatal | 2014-12-30 13:50:57
Tisztelt Szakértők! 1. Javasoljuk a pályázat benyújtására jogosultak körének (B1. pont) átgondolását az alábbiak szerint. „Csak az az egyházi jogi személy vagy egyházi jogi személyek által létrehozott konzorcium nyújthat be projektjavaslatot, amely által együttesen fenntartott köznevelési feladat-ellátási helyek száma legalább 25.” A bevett egyház nem biztos, hogy egyben intézményfenntartó is. A Magyarországi Református Egyház például csupán a Református EGYMI-t tartja fenn, a pályázat részcéljainak megvalósításában azonban elsősorban éppen a Magyarországi Református Egyház az érintett, hisz az ország egész területén tevékenykedő 107 fenntartóra és azok 163 intézményére kihat tanügy-igazgatási, pedagógiai-szakmai szolgáltatási és pedagógiai szakszolgálati tevékenysége. A dokumentumban szereplő támogatható tevékenységek alapján pedig pont ezeknek a fejlesztésére irányul a pályázati kiírás. Javaslatunk az, hogy a bevett egyház önmaga is pályázhasson, s feladatellátási helyeihez számítsák hozzá a belső egyházi jogi személyei által fenntartott intézmények feladatellátási helyeit is. Problémának látjuk azt is, hogy a nagy intézményfenntartó bevett egyházak mind budapesti székhellyel rendelkeznek, azonban a pályázati keretnek csupán 25 %-ára lenne lehetőség ebből a régióból pályázni. 2. „Az Országgyűlés által elismert egyház, azaz bevett egyház, amennyiben a kormánnyal kötött megállapodás, illetve a köznevelésért felelős miniszterrel kötött köznevelési megállapodás és megtett egyoldalú nyilatkozat alapján egyházi kiegészítő támogatásban részesülő vallási tevékenységet végző szervezet.” 2013. október 1-je után már nem értelmezhető az egyházi kiegészítő támogatás fogalma. Tisztelettel: Magyarországi Református Egyház, Zsinati Hivatala
Pályázati útmutatóval kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Paszternák Tamás | 2014-12-30 07:48:40
B1. Az útmutató szerint: „Csak az az egyházi jogi személy, vagy egyházi jogi személyek által létrehozott konzorcium nyújthat be projektjavaslatot, amelyek által együttesen fenntartott engedélyes intézmények száma legalább 10 és a fenntartó(k) által ellátásban részesítendők minimális száma 500.” Javasolnánk az intézmények minimális számának csökkentését, hiszen vannak olyan bevett egyházak, amelyek így még a konzorciumi formában is kiszorulnak a pályázásból. Fontos kérdés, hogy az ellátásban részesítendők alatt az intézmények engedélyezett létszámát értjük-e, illetve ezeknek mindegyike a konvergencia régiókban kell-e legyen? C9. Javasoljuk, a projekt fizikai megvalósításának legalább 12 hónapra való meghosszabbítását, a reális beszerzési, közbeszerzési és átfutási határidők miatt. 2. Az egyházak köznevelési feladatainak támogatása (TÁMOP-3.1.17-14) B1. Az útmutató szerint: „Csak az az egyházi jogi személy vagy egyházi jogi személyek által létrehozott konzorcium nyújthat be projektjavaslatot, amely által együttesen fenntartott köznevelési feladat-ellátási helyek száma legalább 25.” Ez a kritérium a kisebb intézmény hálózattal rendelkező bevett egyházakat szinte kizárja a pályázásból. Az egyes egyházak működési különbségei miatt a konzorciumi rendszer nem feltétlenül célravezető véleményünk szerint, ezért kérjük a feladat ellátási helyek számának reális csökkentését. Javasoljuk, hogy a feladat ellátási helyek közt az óvodák is kerüljenek figyelembe vételre C9. Javasoljuk, a projekt fizikai megvalósításának legalább 12 hónapra való meghosszabbítását, a reális beszerzési, közbeszerzési és átfutási határidők és a köznevelés sajátosságai (pl. iskolai szünetek) miatt. F2. Javasoljuk, hogy a társadalmi vita után reális benyújtási időpontok kerüljenek meghatározásra figyelembe véve a köznevelési intézmények működési rendjét.
Pályázati útmutatóval kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Horváth András | 2014-12-29 17:00:00
Az útmutató jelenlegi szövege szerint: "Csak az az egyházi jogi személy vagy egyházi jogi személyek által létrehozott konzorcium nyújthat be projektjavaslatot, amely által együttesen fenntartott köznevelési feladat-ellátási helyek száma legalább 25." Elfogadhatatlan és alkotmányosan is aggályos, hogy a 25-nél kevesebb feladatellátási helyet működtető egyházak a pályázatban csak konzorcium tagjaként vehetnének részt. Indokolhatatlan, hogy a pályázat kiírása miért zárja ki ezen egyházakat az önálló pályázat lehetőségéből. A kisebb intézményhálózatot fenntartók is indulhassanak önállóan. A megkülönböztetés csak a számukra megítélhető összegek alapján lenne elfogadható Létre kell hozni a kiírásban egy 1-24 feladatellátási helyre vonatkozó kategóriát, vagy a 25-100 kategóriát 1-100-ra módosítani.
Pályázati útmutatóval kapcsolatos észrevétel - A pályázat tartalma
Horváth Ádám | 2014-12-22 12:07:01
A C. Pályázat tartalma című fejezet első bekezdésében lévő felsorolást, amely a 4 beavatkozási területet írja le, javasolt kiegészíteni a következővel a 2. pontban: - Oktatás- és tanulásszervezési rendszerek, online tanári tartalommegosztó közösségek fejlesztése, standardizálása. A 4. pontban: - Elektronikus mérés-értékelési rendszerek, tanulói eszköz menedzsment megoldások bevezetése.
Pályázati útmutatóval kapcsolatos észrevétel - A pályázat tartalma
Horváth Ádám | 2014-12-22 12:06:48
C1. Támogatható tevékenységek köre 1. pillér e) pont Tekintettel arra, hogy ERFA tevékenység nem támogatható, javasolt az "informatikai rendszer" helyett az "információs rendszer" vagy "szoftveralkalmazás rendszer" kifejezések alkalmazása.
Pályázati útmutatóval kapcsolatos észrevétel - A pályázat tartalma
Horváth Ádám | 2014-12-22 12:06:34
C1 1. pillér h) pont kiegészítése: Tanulói teljesítményekre vonatkozó adatok transzparenssé, összehasonlíthatóvá tétele. Tanulói benchmarkok kialakítása intézményi és nemzetközi adatokra alapozva. Adatelemző megoldás bevezetése.
Pályázati útmutatóval kapcsolatos észrevétel - A pályázat tartalma
Horváth Ádám | 2014-12-22 12:06:21
C1. 4. pillér 2. pont kiegészítése: - Tanári online tartalommegosztó rendszer, amely alkalmas tartalmak és óravázlatok megosztására, véleményezésére, újrafelhasználásának támogatására.
Pályázati útmutatóval kapcsolatos észrevétel - A pályázat tartalma
Horváth Ádám | 2014-12-22 12:06:08
C1. 4. pillér 5. pont kiegészítése: Különös hangsúlyt kell továbbá fektetni a tanulói digitális eszközök bevonására. Meg kell teremteni az iskolai és saját tanulói eszközök integrálhatóságát a tanítási folyamatba az ezt lehetővé tevő megoldások, tanterem és tanulás menedzsment rendszerek alkalmazásával.
Pályázati útmutatóval kapcsolatos észrevétel - A pályázat tartalma
Horváth Ádám | 2014-12-22 12:05:54
C1.1 Kötelezően megvalósítandó tevékenységek, beszerzések - 1. pillér a) b) d) h) - 2. pillér a) - 4. pillér 5. és 8, valamint - a 3. pillér 1-2., valamint a 4. pillér 1-7. tevékenységei közül legalább 1-1 tevékenység megvalósítása