A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2014. december 15-én 13 óráig várjuk a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.
 

 

A hozzászólások lehetséges tipusai: 
Pályázati útmutatóval kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Pályázati útmutatóval kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Pályázati útmutatóval kapcsolatos észrevétel - A pályázat tartalma
Pályázati útmutatóval kapcsolatos észrevétel - Pénzügyi feltételek
Pályázati útmutatóval kapcsolatos észrevétel - Kiválasztási kritériumok
Pályázati útmutatóval kapcsolatos észrevétel - Adminisztratív információk
Egyéb észrevétel
Pályázati útmutatóval kapcsolatos észrevétel - Egyéb észrevételek
A vélemények rögzítésére 2014-12-15 13:00 -ig volt lehetőség.

Pályázati útmutatóval kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Csáki-Hatalovics Gyula Balázs | 2014-12-15 13:00:01
Javasoljuk továbbá a pályázat kiemelten érintett területeinek kibővítését idegen nyelvi területtel, különös tekintettel a pályázatban is megjelölt területekkel való szoros összefüggésre.
Pályázati útmutatóval kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Csáki-Hatalovics Gyula Balázs | 2014-12-15 12:59:34
A pályázat a konvergencia régiókra került kiírásra, javasoljuk, hogy a Közép-magyarországi Régió intézményei számára is váljon elérhetővé hasonló forrás. Tekintettel arra, hogy ismereteink szerint a KMR források kimerültek, javasoljuk, hogy a KMR területen működő felsőoktatási intézmények is legyenek jogosultak pályázni a konvergencia területre kiírt pályázatokra a konvergencia régióban élő hallgatóik létszáma arányában, hiszen a KMR régióban működő intézmények az ország egész területéről fogadnak hallgatókat. Az arány megállapításához szükséges információk a FIR adatbázisban rendelkezésre állnak. Javasoljuk a pályázat kiterjesztését a nem állami felsőoktatási intézményekre is. A nem állami fenntartású felsőoktatási intézmények is jogosultak a megállapított kapacitás mértékéig állami normatíva igénybevételére, így ezekben az intézményekben is szignifikáns a valódi célcsoport létszáma, azaz a konvergencia régióban élő, állami ösztöndíjas hallgatóké. Amennyiben a pályázók köre nem változik, úgy javasoljuk a fenti indokok alapján annak lehetővé tételét, hogy a pályázatban legalább konzorciumi partnerként vehessen részt nem állami, KMR régióban működő felsőoktatási intézmény.
Pályázati útmutatóval kapcsolatos észrevétel - Egyéb észrevételek
Bakó Ramiro | 2014-12-15 12:55:48
Tisztelt Cím! Az alábbi pontokhoz tennék észrevételeket, javaslatokat: B.1. 3. … A konzorciummal szemben támasztott feltételek Egy térségi munkaerő-piaci szervezést, kutatási-képzési menedzsment szolgáltatásokat ellátó, gazdaság fejlesztését és szerveződését előmozdító szervezet legfeljebb egy konzorciumban vehet részt. Javasolt ennek a megkötésnek a módosítása, úgy, hogy Egy térségi munkaerő-piaci szervezést, kutatási-képzési menedzsment szolgáltatásokat ellátó, gazdaság fejlesztését és szerveződését előmozdító szervezet legfeljebb két konzorciumban vehet részt. Ezt indokolja a várható projektek száma is, hiszen ha a konvergencia régiókban 4-8 pályázatot várnak, úgy könnyen előfordulhat, hogy 1 régióból több pályázat érkezik. … Az együttműködő partnerek pénzügyi támogatásban nem részesülnek, a Támogatási Szerződést nem írják alá. A szakmai együttműködő partnereket a Megvalósíthatósági Tanulmányban (továbbiakban: MT) fel kell sorolni és az együttműködés módját és területeit bemutatni. Az együttműködő partner nem lehet szállító. Javasolt pontosítani, úgy hogy az együttműködő partner, illetve annak kapcsolt vállalkozása(i) a projekt előkészítésében, megvalósításában szállítóként nem jelenhet meg,az együttműködő partner, vagy annak kapcsolat vállalkozása(i) által kibocsájtott számla nem elszámolható. C.1.3 Speciális elvárások az egyes tevékenységekkel kapcsolatban A projekt pénzügyi végrehajtásának biztosítása érdekében a Pályázónak (konzorcium vezetőnek) vállalnia kell egy pénzügyi vezető alkalmazását is munkaviszony, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében, akinek munkaideje a projektben – munkaviszony, közalkalmazotti, közszolgálati, illetve kormánytisztviselői jogviszony esetében – bizonyíthatóan eléri a heti 20 órát. A pénzügyi vezetőnek felsőfokú szakirányú végzettséggel és 3 éves releváns szakmai tapasztalattal és legalább egy 100 millió Ft feletti projektben szerzett kell rendelkeznie. A projektmenedzsment keretében elszámolható továbbá konzorciumi tagonként 1-1 fő pénzügyi asszisztens (nem azonos a pénzügyi vezetővel) időarányos bérköltsége és járulékai. Javasolt: A pénzügyi vezetőnek felsőfokú szakirányú végzettséggel és 3 éves releváns szakmai tapasztalattal és legalább egy 100 millió Ft feletti projektben szerzett gyakorlattal kell rendelkeznie. Tisztelettel: Bakó Ramiro
Pályázati útmutatóval kapcsolatos észrevétel - A pályázat tartalma
Nagy Zsuzsanna | 2014-12-15 12:54:43
A pályázathoz kiválóan tudnak kapcsolódni a felsőoktatási könyvárak. A támogatandó tevékenységek között számos olyan szerepel, amelyet a felsőoktatási könyvtárak már végeznek, és rövid távú, illetve stratégiai terveikben is szerepel. A pályázati célok megvalósulása szempontjából előnyös a helyzetük, hiszen napi, élő kapcsolatban vannak azzal a réteggel, akiket a felnőttképzési programok megcéloznak illetve a lemorzsolódás veszélyének kitett hallgatókkal. Nyilvános intézményként nyitva állnak az adott térség, polgárai, vállalkozói és felsőoktatásban részt vevő hallgatói előtt, szolgáltatásaikat igényeik mentén alakítják. "A munkaerőpiac-orientált, vállalkozói kompetenciák fejlesztése " programnak integráns részét kell képezze egy olyan, korszerű kompetenciák megszerzését célzó modul, amely a digitális írástudás megszerzését és fejlesztését biztosítja az alapoktól a készség szintig, és amit a felsőoktatási könyvtárak e téren tudással és gyakorlattal rendelkező munkatársai fejlesztenek ki és oktatnak. Ez jól illeszthető lenne az általános vállalkozási ismeretek és a "soft skills" néven ismert kompetenciák átadásával Az informatikai felület fejlesztésénél célszerű figyelembe venni a felsőoktatási intézmények könyváraik által működtetett, szabványos és minősített repozitóriumait. Ezek képezhetnék a kidolgozott tananyagok elhelyezésének, tárolásának és szolgáltatásának alapját a megfelelő testre szabással és megfelelő licenc formák alkalmazásával Nagy Zsuzsanna Egyetemi Könyvtárigazgatók kollégiuma
Pályázati útmutatóval kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Gortva-Kónya Mónika | 2014-12-15 12:14:34
Tisztelt Cím! A pályázati kiírás "Pályázók köre" felsorolásnál a konzorcium partner típusai között részletezett 3. pont alatt kérjük a GFO 573 Nonprofit részvénytársaságot is felvenni a listába. "Konzorciumi partner lehet továbbá, konzorciumként maximum 1, térségi munkaerő-piaci szervezést, kutatási-képzési menedzsment szolgáltatásokat, gazdaságfejlesztést ellátó alapítvány vagy nonprofit kft., az alábbi GFO kódok szerint: GFO 561 Közalapítvány GFO 562 Közalapítvány önálló intézménye GFO 563 Egyéb alapítvány önálló intézménye GFO 569 Egyéb alapítvány GFO 572 Nonprofit korlátolt felelősségű társaság" Üdvözlettel: Gortva-Kónya Mónika
Pályázati útmutatóval kapcsolatos észrevétel - A pályázat tartalma
Kapronczai Miklós | 2014-12-12 11:20:46
1. "3. Konzorciumi partner lehet továbbá, konzorciumként maximum 1, térségi munkaerő-piaci szervezést, kutatási-képzési menedzsment szolgáltatásokat, gazdaságfejlesztést ellátó alapítvány vagy nonprofit kft." - Javasoljuk, hogy aaz alapítványi és nonprofit szervezeteken túl ezt a fajta tevékenységet az önkormányzat erőforrásain belül is elláthassa. 2. "5. Informatikai felület fejlesztése a gyakorlati helyek és gyakorlati képzésben résztvevő képzők és hallgatók regisztrációja és koordináció biztosítása, a gyakorlati képzés nyomon követése érdekében" - Javasolt az informatikai felület szélesebb körű tartalmi megvalósítása, egy ugynevezett "vállalkozói térképpel", mely információt nyújtana a térségi szereplőkről, munkaerőigényekről. 3. "Pályázati határidők és a „A Támogatási Szerződés megkötésére vonatkozó kizáró okok” szakasz h) pontjának: „aki pénzügyi tervében nem biztosítja az összes elszámolható költség legalább 60%-ának kifizetési kérelemben történő benyújtását 2015. július 31-ig.” összehangolhatósága a jelen kiírás alapján kérdéses. • A pályázatok benyújtása 2015. január 6-tól 2015. február 2-ig lehetséges • Ez esetben befogadás, hiánypótlás, elbírálás, kiértesítés márciusban várható, kedvező esetben március közepi/végi szerződéskötéssel • Így 4-4,5 hónap marad az összes elszámolható költség 60%-nak elköltésére, amely a minimum támogatási összeg esetén is 350 mFt*60%= 210 millió forintot tesz ki! Egy ilyen komplex tevékenység kialakításánál már csak az előkészítési feladatok is elvihetnek 1-3 hónapot ebből az időből, és ezek a tevékenységek nem járnak nagy költségekkel. Nagyobb költségű, szakalapításhoz kapcsolódó feladatok időigényesek, nem csak az előállításuk, hanem szakmai minősítésük elvégzésével is. Javaslat: a jelenlegi határidőt minimum egy negyedévvel meg kívánjuk hosszabbítani a Projekt fizikai befejezésének határideje: legkésőbb 2015. október 31. –ével összhangban. " "Az egyes pályázatok keretén belül a konzorciumi tagok által egymás részére kibocsátott számla elszámolása nem megengedett! Teljes mértékben életszerűtlennek gondoljuk a pályázati kiírás céljával és támogatható tevékenységeivel kapcsolatban az efféle korlátozást: • A nagyobb tudományegyetemek kivételével kisebb intézmények pályáznának, saját helyi-(munkaerőpiaci)térségi érdekek kiszolgálására, helyi jelentőségű TISZK-ek, egyéb bevonható partnerek konzorciumba terelésével • Nem elképzelhetetlen, hogy a szintén helyben beágyazott konzorciumi partnerek is el tudják végezni, megfelelő szakértőt tudnak delegálni a projekttevékenységek egy részének ellátására, így az egymásnak – vagyis a konzorciumvezető felsőoktatási intézmény felé történő számlázásnak nem látjuk akadályát • „A finanszírozás tagonkénti finanszírozással történik.” (F.4.7, 63. oldal) - A tagi finanszírozás és költségvetés még jobb terepet is kínál az egymás részére kibocsátott számlák ellenőrzésére, mint a projekt szintű konzorciumi költségvetés. " 4. "Az ERFA átjárhatóság témakörét kérjük kifejteni az útmutatóban, a lehetőségek pontos bemutatásával! D8. Egyéb feltételek – 37. oldalon van rá utalás: „Levonásra nem kerülő bevételek: az ESZA forrásból finanszírozott – akár ERFA átjárhatóságot is tartalmazó -, a foglalkoztatási szint emelését célzó programok esetében a támogatott célcsoport foglalkoztatása során előállított…” " 5. "“A projekt megkezdésének időpontját a pályázat benyújtására nyitva álló határidő lejártát követő legkésőbb 2 hónapon belül szükséges tervezni.” Ez a kitétel legkésőbb április 2-őt jelent, de mi történik, ha a szerződéskötés csúszik? Konzorciumi tagok ellenőrzése, tagi költségvetések ellenőrzése hiánypótlása, stb. " 6. B1 Jogi forma: tisztázandó kérdés, hogy állami, vagy államilag elismert oktatási intézményről van szó, ezáltal kérjük összhangba hozni a TÁMOP 4.2.1C-14/1/konv pályázattal.