A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2014. december 10-ig várjuk a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.

 

A hozzászólások lehetséges tipusai: 
Pályázati útmutatóval kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Pályázati útmutatóval kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Pályázati útmutatóval kapcsolatos észrevétel - A pályázat tartalma
Pályázati útmutatóval kapcsolatos észrevétel - Pénzügyi feltételek
Pályázati útmutatóval kapcsolatos észrevétel - Kiválasztási kritériumok
Pályázati útmutatóval kapcsolatos észrevétel - Adminisztratív információk
Egyéb észrevétel
Pályázati útmutatóval kapcsolatos észrevétel - Egyéb észrevételek
A vélemények rögzítésére 2014-12-11 14:30 -ig volt lehetőség.

Pályázati útmutatóval kapcsolatos észrevétel - A pályázat tartalma
Gyeney Mária | 2014-12-10 23:01:26
dr. Gyeney Mária szakközgazdász, egészségügyi informatikus Területi emberi erőforrás fejlesztési komplex programok támogatása pályázati kiírás bírálata a pályázat tartalmának meghatározásához. TÁMOP-61.5/14 Nem hiszem, hogy fontos meghatározni, hogy hány pályázat készülhessen és ki készítheti, csak a minőség számítson. E fejezetben leírtak leginkább az egészségügyi államtitkársághoz tartozó feladatok, amit neki kellene kiadni megfelelő szakintézetnek, és ezeket az eredményeket építenék be a pályázók saját projektjükbe. Ez a rész alaposan kidolgozott feladatmegfogalmazás, gratulálok az írójának, kár, hogy az EÜ vezetés még ezt nem dolgoztatta ki. Természetesen az itt megfogalmazottak komoly adaptálási feladatot jelentenek. A pályázóknak a tartalmat az Új Széchenyi Terv által meghatározott kitörési pontjai szerint kellene összeállítani, amelyek szerintem komoly létszámú új munkahely igényt fognak jelenteni és meghatározza az új munkaerő szükségletet, amely összetevődhet a helyi lakosságból és az adott terület meglévő lakosaiból, és rájuk vonatkozóan kell az EÜ államtitkárság által kidolgoztatott módszereket adaptálni és csak a helyi specifikus egészség javító programot kell kidolgozni. Az adott terület specifikus adottságainak alárendelt projektek számára lehetőséget kellene biztosítani akár komoly beruházásokra. Fontosnak tartom e projektet összevonni a területfejlesztési projekttel, mert így elkerülhető lenne a feladatok szettráncsírozása, a párhuzamos megoldások kiszűrése! Az egész pályázat kiírásra jellemző a túlzottan sok adminisztratív előírás. Javaslom, ha több pályázó ad be egymáshoz hasonló pályázatot, akkor célszerű lenne őket egy csoportba szervezni. E szakmai területen célszerű lenne a Megyei Kormányhivatalok koordinációs feladatait és hatás körét növelni.
Pályázati útmutatóval kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Gyeney Mária | 2014-12-10 22:38:10
dr. Gyeney Mária szakközgazdász, egészségügyi informatikus Területi emberi erőforrás fejlesztési komplex programok támogatása pályázati kiírás bírálata az alapvető cél és háttér információk meghatározásához. Alapvető cél: Egészséges életmód általánossá tétele a hátrányos élethelyzetben lévő területeken. Azaz az Isten, az ember és a természet harmóniájának megteremtése. Nem értem miért maradt ki Zala megye a felsorolásból, mert az általam vizsgált 50 falu lakossága 50%-al csökkent 50 év alatt és az elöregedési mutató 50-70% között mozog, egyes helyeken azért nem magas a munkanélküliségi mutató, mert alacsony a 14-65 évesek körébe tartozók száma, ami az apró falvak lassú halálát jelenti. Felületes vizsgálódásom legnagyobb meglepetésemre, nem sokkal jobb egyes alföldi falvak helyzete sem, pedig lakosságuk több ezerre is tehető. Ezért a pályázatot nem terhelném pályázatban részt vehetők körének beszűkítésévél, sőt járás és megye határokkal, a pályázók által jelölt projekt határok környezetbe illesztését bízzuk a kormányhivatalokra és az adott terület pályázóira és ha szükséges az önkormányzatokra. Egészséges életmód általánossá tételének eszközei: elemzés készítése a különböző szempont (település jellege, egészségügyi ellátottsága, kulturálódási és sport lehetőségek, vallási megosztottság, nemzetiségi hovatartozás, oktatás nyelvi lehetőségei, munkahelyek száma, 1 főre jutó jövedelem, a lakóhely típusa, mérete, család teljessége, család nagysága, a családtagok iskolázottsága, az emberek beilleszkedési zavarai,jövedelem termelő képességük öngondoskodási képességeik) szerint vizsgált emberi közösségekről. Javaslat készítése a feltárt problémák megoldására, és azok megoldásának ütemezése. Az egyes megoldások feltételeinek megtervezése, jelenleg megoldásra kerülő feladatok megtervezése, végrehajtásukhoz szükséges költségvetés elkészítése figyelembe véve a lehetőségeket. A feladatok kivitelezése és a munkaerő továbbképzése, s végül az egész rendszer üzemeltetése. A fentiekből látszik, hogy az egészség fejlesztő programot sok más beruházási és egyéb tervek elkészítésével párhuzamosan és/vagy követve lehet kidolgozni, ezért célszerűnek látszik a munkahelyteremtő fejlesztésekkel közösen kell kidolgozni a munkaerő fejlesztés közös komplex programját. Előre nem korlátoznám a programban résztvevőket semmilyen szempont szerint, hanem a különböző méretű és költségű programokat általánosan alkalmazhatóságuk, specifikusságuk, innovatív jellegük és minőségük szerint rangsorolnám, előre azt sem határoznám meg hány projekt lenne indítható. Minden projekt készítőnek pontosan meg kell határozni , hogy a kidolgozott projektnek milyen kapcsolatai lesznek más projektekkel, milyen kapcsolati programokkal valósíthatók meg.
Pályázati útmutatóval kapcsolatos észrevétel - Adminisztratív információk
Baranya Megyei Önkormányzat | 2014-12-10 15:11:45
1. A Pályázati útmutató F4.7. A pénzügyi elszámolás, finanszírozás folyamata pontban a támogatás folyósítását támogatási előleg és a Kedvezményezett és/vagy a Támogatási Szerződésben megnevezett, a projekt végrehajtásában részt vevő által kifizetett számlák támogatási összegének utólagos megtérítése közvetlenül a Kedvezményezett bankszámlájára opciót adja. Kérjük a Pályázati útmutató ezen pontját kiegészíteni a c.) ponttal, miszerint: a kifizetett számlák támogatási összegének utólagos megtérítése engedményezési szerződés bemutatása esetén az engedményes bankszámlájára. Az engedményes részére történő folyósítás teljesítésének feltétele, hogy az engedményezésre vonatkozó szerződés a KSZ rendelkezésére álljon. Az engedményezésre vonatkozó szerződés KSZ részére történő benyújtásáért a Kedvezményezett a Fentiekre való indoklásunk, hogy a pályázat rövid megvalósítási ideje alatt, egy jól ütemezett pénzügyi tervvel is előre nem látható problémák jelenhetnek meg, így az engedményezés egy likviditási probléma kezelésében jó szolgálatot tehet. 2. A pályázat benyújtási határidejét a Karácsonyra és az Újévre tekintettel kérjük január 26-ra meghosszabbítani.
Pályázati útmutatóval kapcsolatos észrevétel - A pályázat tartalma
Baranya Megyei Önkormányzat | 2014-12-10 15:11:10
1. A Pályázati útmutató a kötelező tevékenységekre a következőképpen hivatkozik: “A C.1. pont 3. pontjában felsorolt szakmai megvalósítással kapcsolatos támogatható tevékenységek közül tevékenységcsoportonként minimum 4 támogatható tevékenység megvalósítása kötelező!” Kérjük, pontosítsák, hogy abban az esetben, ha a 3.4.6 és 3.6 pont felsorolt tevékenységcsoportban csak 3 tevékenység van megjelölve, akkor azok megvalósítása kötelező? A 3.6. pontban a képzők képzése program eredményességének nyomonkövetése ebben az esetben kötelező, azaz a 3.1. pontban felsorolt tevékenységekből a „Képzők képzése az általános, a középiskolákban és a szak- és felnőttképző intézményekben” tevékenység kötelezően választandó, és a maradék 3 szabadon választott a felsorolásból. 2. A Pályázati útmutató a 6.2. Együttműködési kötelezettség pontban a következőkre is kitér: “Továbbá a célcsoportnak az alábbi konstrukciók célcsoportjaitól történő lehatárolása szükséges abban az esetben, amennyiben ugyanazon programban venne részt, mint a jelen Pályázati Útmutató C1 pontjában foglaltak: TÁMOP-3.1.4-12/2, TÁMOP-5.3.6, TÁMOP-5.1.3/2, TÁMOP-5.1.1, TÁMOP-5.3.6/B , TÁMOP-5.6 intézkedés pályázati felhívásai, TÁMOP-6.1.2-13/1, TÁMOP-5.5.1-A/10/1, TÁMOP-6.1.5/13” A fenti korlátozás értelmében olyan célcsoport tag, aki a fenti projektek valamelyikében is részt vett, akkor ugyan abba a programba még egyszer bevonni nem lehet. Kérdésünk, hogy a fenti lehatárolást a gyakorlatban hogyan kell megvalósítani? A bevont célcsoport tagok nyilatkozatát kell kérnie a pályázóknak, hogy nem vettek még részt korábban egy ugyan megvalósított tevékenységen? A bevont célcsoport tagokkal történő nyilatkozattétel problémás, nagy adminisztrációs teherrel jár, továbbá nem is feltétlenül emlékszik arra a bevont személy, hogy milyen pályázati forrásból megvalósított tevékenységen vett korábban részt. Továbbá amennyiben egy célcsoport tag részt vett egy fent felsorolt pályázati konstrukcióban megvalósított rendezvényen, ami például az egészséges életmódot hirdette, akkor nem mehet el egy újabb, ugyan azon témában megrendezésre kerülő rendezvényre? Az Európai Uniós forrásból megvalósított projektek célja, hogy ingyenesen hozzáférhetővé teszi az adott terület célcsoport tagjainak az adott projektben megvalósított tevékenységet. Amennyiben egy korábbi pályázatban megvalósított például szülőklub tevékenység nagy népszerűségnek örvendett, és egy következő pályázatban is lehetőség van a szülőklub tevékenység megvalósítására, akkor ugyan azon célcsoport tag kizárása ellenkezik az Európai Unió rendelkezésével. Javasoljuk, hogy a már lezárult projektekre a célcsoport-lehatárolást ne írják elő, továbbá a folyamatban lévő projektek esetében a támogatott tevékenységek lehatárolását a megvalósíthatósági tanulmányban történő egyértelmű bemutatásának előírásával vizsgálják.
Pályázati útmutatóval kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Baranya Megyei Önkormányzat | 2014-12-10 15:10:40
1. A Pályázati útmutató szerint “Kizárólag az alábbi szervezetek nyújthatnak be pályázatot önállóan vagy konzorciumvezetőként: (i) az érintett megyében területfejlesztési feladatok végrehajtásáért felelős közhasznú nonprofit gazdasági társaság” A területfejlesztési és/vagy felzárkóztatási megyei koordinációt, mint közfeladatot, a nem közhasznú nonprofit gazdasági társaságok is elláthatják. (Az újonnan létrejött szervezetek csak közszolgáltatási szerződés birtokában lehetnek közhasznúak.) Ezért javasoljuk, hogy a konzorciumvezető esetében ne legyen elvárás a közhasznúság, azt legyen elegendő konzorciumi szinten (adott esetben egy konzorciumi partner bevonásával) biztosítani. 2. A Pályázati útmutató szerint a “Jelen pályázati kiírás keretében csak olyan területfejlesztési koordinációs feladatot ellátó szervezet nyújthat be pályázatot önállóan vagy konzorciumvezetőként, amely az adott megye meghatározó szervezete, szerveződése, részt vesz az adott terület társadalmi, gazdasági folyamatainak szervezésében és döntés-előkészítéseiben”. Kérdésünk, hogy pályázhat-e a megyei önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő megyei területfejlesztési Kft. által alapított, megyei felzárkóztatási feladatokat ellátó nonprofit Kft.? 3. B1 Jogi forma Fentieken túl konzorciumi partnerek lehetnek a gazdasági szervezetek gazdálkodási forma szerinti besorolásával, a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV. 16.) KIM rendelete alapján: • Kamara (GFO 541) • Helyi önkormányzat (GFO 321) • Helyi önkormányzati költségvetési szerv (322) • Szociális szövetkezet (GFO 121) • Helyi nemzetiségi önkormányzat (GFO 371) • Helyi nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv (GFO 372) • Bevett egyház (GFO 551) • Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy (GFO 552) • Egyéb egyesület (GFO 529) • Közalapítvány (GFO 561) • Egyéb jogi személyiségű nonprofit szervezetek (GFO 599) • Egyéb alapítvány (GFO 569) Javasoljuk kiegészíteni a helyi önkormányzatok társulása (GFO 327) és a területfejlesztési önkormányzati társulás (GFO 328) pályázói körrel annak érdekében, hogy a TÁMOP 6.1.5/13 „Területi emberi erőforrás fejlesztési komplex programok támogatása” c. projekt keretében kifejlesztett jó gyakorlatok elterjeszthetők legyenek.
Pályázati útmutatóval kapcsolatos észrevétel - Adminisztratív információk
Kovács Cs. Tamás | 2014-12-10 09:42:33
1. A Pályázati útmutató F4.7. A pénzügyi elszámolás, finanszírozás folyamata pontban a támogatás folyósítását támogatási előleg és a Kedvezményezett és/vagy a Támogatási Szerződésben megnevezett, a projekt végrehajtásában részt vevő által kifizetett számlák támogatási összegének utólagos megtérítése közvetlenül a Kedvezményezett bankszámlájára opciót adja. Kérjük a Pályázati útmutató ezen pontját kiegészíteni a c.) ponttal, miszerint: a kifizetett számlák támogatási összegének utólagos megtérítése engedményezési szerződés bemutatása esetén az engedményes bankszámlájára. Az engedményes részére történő folyósítás teljesítésének feltétele, hogy az engedményezésre vonatkozó szerződés a KSZ rendelkezésére álljon. Az engedményezésre vonatkozó szerződés KSZ részére történő benyújtásáért a Kedvezményezett a felelős. Fentiekre való indoklásunk, hogy a pályázat rövid megvalósítási ideje alatt, egy jól ütemezett pénzügyi tervvel is előre nem látható problémák jelenhetnek meg, így az engedményezés egy likviditási probléma kezelésében jó szolgálatot tehet. 2. A pályázat benyújtási határidejét a Karácsonyra és az Újévre tekintettel kérjük január 26-ra meghosszabbítani.
Pályázati útmutatóval kapcsolatos észrevétel - A pályázat tartalma
Kovács Cs. Tamás | 2014-12-10 09:41:52
1. A Pályázati útmutató a kötelező tevékenységekre a következőképpen hivatkozik: “A C.1. pont 3. pontjában felsorolt szakmai megvalósítással kapcsolatos támogatható tevékenységek közül tevékenységcsoportonként minimum 4 támogatható tevékenység megvalósítása kötelező!” Kérjük, pontosítsák, hogy abban az esetben, ha a 3.4.6 és 3.6 pont felsorolt tevékenységcsoportban csak 3 tevékenység van megjelölve, akkor azok megvalósítása kötelező? 2. A pályázati útmutató 6.2. Együttműködési kötelezettséghez javaslatunk: A megvalósulás alatt álló TÁMOP 6.1.5/13 projektek már rendelkezhetnek elterjeszthető tapasztalatokkal, jó gyakorlatokkal, ezért ezek elterjesztése érdekében javasoljuk egy ilyen projektgazda partnerként történő bevonását.
Pályázati útmutatóval kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Kovács Cs. Tamás | 2014-12-10 09:41:00
1. Továbbá a Pályázati útmutató meghatározza, hogy “A fenti szervezetek csak egy pályázatban vehetnek részt konzorciumvezetőként, illetve további egy pályázatban konzorciumi tagként. Egy adott szervezet csak a tevékenységeivel érintett megye vonatkozásában tölthet be konzorcium vezetői vagy önálló pályázói szerepet.” A „további egy” pályázatban való részvételhez tennénk észrevételt. A TÁMOP6.1.5/13 modellkísérleti program eredményeinek elterjesztése érdekében a jelenlegi megvalósítók több pályázatban történő részvételét szükséges biztosítani az eredmények elterjesztése érdekében. Javasoljuk a fenti bekezdés kiegészítését azzal, hogy „a további egy pályázatban konzorciumi tagként való részvétel korlátozása nem vonatkozik azokra a projekt megvalósítókra, akiknél a pályázat tárgyát képező jó gyakorlatok megvalósítása a TÁMOP 6.1.5/13 „Területi emberi erőforrás fejlesztési komplex programok támogatása” pályázat keretében már folyamatban van.” 2. B1 Jogi forma Fentieken túl konzorciumi partnerek lehetnek a gazdasági szervezetek gazdálkodási forma szerinti besorolásával, a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV. 16.) KIM rendelete alapján: • Kamara (GFO 541) • Helyi önkormányzat (GFO 321) • Helyi önkormányzati költségvetési szerv (322) • Szociális szövetkezet (GFO 121) • Helyi nemzetiségi önkormányzat (GFO 371) • Helyi nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv (GFO 372) • Bevett egyház (GFO 551) • Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy (GFO 552) • Egyéb egyesület (GFO 529) • Közalapítvány (GFO 561) • Egyéb jogi személyiségű nonprofit szervezetek (GFO 599) • Egyéb alapítvány (GFO 569) Javasoljuk kiegészíteni a nonprofit Kft-vel (GFO 572) annak érdekében, hogy a TÁMOP 6.1.5/13 „Területi emberi erőforrás fejlesztési komplex programok támogatása” c. projekt keretében kifejlesztett jó gyakorlatok elterjeszthetők legyenek más megyékben.
Pályázati útmutatóval kapcsolatos észrevétel - Adminisztratív információk
dr. Horváth Mihály | 2014-12-09 16:06:33
1. A Pályázati útmutató F4.7. A pénzügyi elszámolás, finanszírozás folyamata pontban a támogatás folyósítását támogatási előleg és a Kedvezményezett és/vagy a Támogatási Szerződésben megnevezett, a projekt végrehajtásában részt vevő által kifizetett számlák támogatási összegének utólagos megtérítése közvetlenül a Kedvezményezett bankszámlájára opciót adja. Kérjük a Pályázati útmutató ezen pontját kiegészíteni a c.) ponttal, miszerint: a kifizetett számlák támogatási összegének utólagos megtérítése engedményezési szerződés bemutatása esetén az engedményes bankszámlájára. Az engedményes részére történő folyósítás teljesítésének feltétele, hogy az engedményezésre vonatkozó szerződés a KSZ rendelkezésére álljon. Az engedményezésre vonatkozó szerződés KSZ részére történő benyújtásáért a Kedvezményezett a felelős. Fentiekre való indoklásunk, hogy a pályázat rövid megvalósítási ideje alatt, egy jól ütemezett pénzügyi tervvel is előre nem látható problémák jelenhetnek meg, így az engedményezés egy likviditási probléma kezelésében jó szolgálatot tehet. 2. A pályázat benyújtási határidejét a Karácsonyra és az Újévre tekintettel kérjük január 26-ra meghosszabbítani!
Pályázati útmutatóval kapcsolatos észrevétel - A pályázat tartalma
dr. Horváth Mihály | 2014-12-09 16:05:42
1. A Pályázati Útmutató az alábbiak szerint határozza meg a pályázati tevékenységek megvalósításának területét: “A pályázatnak ki kell terjednie a megye területén lévő, a 290/2014. (XI.26) Korm.rendeletben meghatározott összes kedvezményezett járás 70 %-ára. Ez alól kivételt jelent az az eset, melyben a TÁMOP 6.1.5/13 „Területi emberi erőforrás fejlesztési komplex programok támogatása” című pályázati felhívás keretében támogatásban részesült térségi fejlesztésben érintett megye vonatkozásában kerül benyújtásra pályázat. Utóbbi esetben valamennyi a TÁMOP 6.1.5/13 pályázati kiírásban támogatást nyert projekt keretében be nem vont leghátrányosabb helyzetű járásra ki kell terjedni a pályázatnak.” Kérjük pontosítani, hogy a fent említett összes kedvezményezett járás alatt mit kell érteni, mert a 290/2014. (XI.26) kormányrendelet a kedvezményezett járásokat, fejlesztendő járásokat és komplex programmal fejlesztendő járásokat határozza meg. Kérjük pontosítani a leghátrányosabb helyzetű járás fogalmát, mert a hivatkozott kormányrendelet ezt nem tartalmazza. 2. A Pályázati útmutató a kötelező tevékenységekre a következőképpen hivatkozik: “A C.1. pont 3. pontjában felsorolt szakmai megvalósítással kapcsolatos támogatható tevékenységek közül tevékenységcsoportonként minimum 4 támogatható tevékenység megvalósítása kötelező!” Kérjük, pontosítsák, hogy abban az esetben, ha a 3.4.6 és 3.6 pont felsorolt tevékenységcsoportban csak 3 tevékenység van megjelölve, akkor azok megvalósítása kötelező? 3. A pályázati útmutató 6.2. Együttműködési kötelezettség pontja az alábbiakról rendelkezik: A pályázónak- konzorcium esetén a konzorciumi tagoknak a tervezés és megvalósítás során együtt kell működnie a TÁMOP-6.1.3/B/12/1, TÁMOP-6.1.1/12/1, TÁMOP-6.1.3/A/13/1, TÁMOP-6.1.2-11/3 és TÁMOP-6.1.2/LHH/11-B, TÁMOP-6.1.4/12/1 projekteket megvalósító alábbi intézményekkel: o Országos Egészségfejlesztési Intézet (OEFI), o Országos Tisztifőorvosi Hivatal (OTH), o a projekt által célzott földrajzi területen működő Egészségfejlesztési Irodák (EFI-k) - A projekt előkészítésének szakaszában az együttműködési kötelezettség teljesítés keretében biztosítani kell, hogy a projekt egyes tervezett tevékenységei, illetve a tevékenységek által elért célcsoportok ne legyenek átfedésben a fent megnevezett projektekkel illetve a nevesített szervezetek által megvalósított fejlesztésekkel. A lehatárolás módszertanát és gyakorlati megvalósításának nyomon követésének érdekében tervezett intézkedéseket a megvalósíthatósági tanulmányban be kell mutatni. Az útmutató 6.2. pontjában szereplő „Együttműködési kötelezettség”, tehát a partnerek bevonásának kötelezettsége a pályázat rövid beadási határidejére tekintettel magas kockázatot hordoz. Előfordulhat, hogy egy partner a rendelkezésre álló időszakban nem elérhető, vagy nem képes döntést hozni. Javasoljuk, hogy az együttműködési lehetőség biztosítását írják csak elő a pályázók részére, melyet legalább honlapjukon történő figyelemfelhívással és/vagy a bevonandó partner megkeresésével hitelt érdemlően igazolnak. A célcsoportok és a tevékenységek lehatárolásának biztosításához észrevételezzük, hogy az Európai Uniós forrásból megvalósított projektek célja, hogy ingyenesen hozzáférhetővé teszi az adott terület célcsoport tagjainak az adott projektben megvalósított tevékenységet. Amennyiben egy korábbi pályázatban megvalósított például szülőklub tevékenység nagy népszerűségnek örvendett, és egy következő pályázatban is lehetőség van a szülőklub tevékenység megvalósítására, akkor ugyan azon célcsoport tag ne kerüljön kizárásra. Javasoljuk továbbá, hogy a már lezárult projektekre a célcsoport-lehatárolást ne írják elő, a folyamatban lévő projektek esetében a támogatott tevékenységek lehatárolását a megvalósíthatósági tanulmányban kelljen bemutatni. (A TÁMOP-6.1.5/13-as pályázat keretén belül bevont célcsoport tagok a TÁMOP-6.1.5/14-es pályázat keretén belül bevont célcsoport tagoktól való lehatárolása területi elhatárolással megoldható.) További észrevételünk, hogy a megvalósult, vagy megvalósulás alatt álló térségi szintű TÁMOP 612 és TÁMOP 615 projektek már rendelkezhetnek elterjeszthető tapasztalatokkal, jó gyakorlatokkal, ezért ezek elterjesztése érdekében javasoljuk egy-egy ilyen projektgazda partnerként történő bevonását.
Pályázati útmutatóval kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
dr. Horváth Mihály | 2014-12-09 16:04:57
1. A Pályázati útmutató szerint a “Jelen pályázati kiírás keretében csak olyan területfejlesztési koordinációs feladatot ellátó szervezet nyújthat be pályázatot önállóan vagy konzorciumvezetőként, amely az adott megye meghatározó szervezete, szerveződése, részt vesz az adott terület társadalmi, gazdasági folyamatainak szervezésében és döntés-előkészítéseiben”. A területfejlesztési szó használatával kapcsolatban a következő észrevételt tesszük. A „területfejlesztés” egy adott térségre kiterjedő társadalmi, gazdasági és környezeti területi folyamatokkal foglalkozik. Békés megye esetében létrejött egy területi felzárkóztatással foglalkozó megyei nonprofit Kft, mely a „társadalmi folyamatok szervezésével”, vagyis - értelmezésünk szerint - a területfejlesztés egy részével foglalkozik, maximálisan megfelelve a pályázati kiírás célrendszerének. Ezért javasoljuk, a „területfejlesztési koordinációs feladatot állátó szervezet”-et egészítsék ki a következők szerint: „területfejlesztési és/vagy felzárkóztatási koordinációs feladatot ellátó szervezet”-re. További kérdésünk, hogy mit értenek „az adott megye meghatározó szervezete” alatt? Meghatározó szervezetnek tekinthető-e egy megyei önkormányzati többségi vagy 100%-os tulajdonában lévő nonprofit kft., amennyiben az érintett megye önkormányzatával a fejlesztésre vonatkozóan együttműködési megállapodást köt? 2. A Pályázati útmutató szerint “Kizárólag az alábbi szervezetek nyújthatnak be pályázatot önállóan vagy konzorciumvezetőként: (i) az érintett megyében területfejlesztési feladatok végrehajtásáért felelős közhasznú nonprofit gazdasági társaság” A területfejlesztési szó használatával kapcsolatban a következő észrevételt tesszük: a társadalmi felzárkóztatással foglalkozó területi szerveződések a területfejlesztési koordináció egy szűkebb területével foglalkoznak, ezért javasoljuk a pályázók körének módosítását az alábbiak szerint: „területfejlesztési koordinációs feladatok végrehajtásáért felelős” helyett „területfejlesztési és/vagy felzárkóztatási koordinációs feladatok végrehajtásáért felelős”. Továbbá szintén ehhez a mondathoz tesszük az alábbi észrevételt: a területfejlesztési és/vagy felzárkóztatási megyei koordinációt, mint közfeladatot, a nem közhasznú nonprofit gazdasági társaságok is elláthatják. (Az újonnan létrejött szervezetek csak közszolgáltatási szerződés birtokában lehetnek közhasznúak.) Ezért javasoljuk, hogy a konzorciumvezető esetében ne legyen elvárás a közhasznúság, azt legyen elegendő konzorciumi szinten (adott esetben egy konzorciumi partner bevonásával) biztosítani. 3. Továbbá a Pályázati útmutató meghatározza, hogy “A fenti szervezetek csak egy pályázatban vehetnek részt konzorciumvezetőként, illetve további egy pályázatban konzorciumi tagként. Egy adott szervezet csak a tevékenységeivel érintett megye vonatkozásában tölthet be konzorcium vezetői vagy önálló pályázói szerepet.” A „további egy” pályázatban való részvételhez tennénk észrevételt. A TÁMOP6.1.5/13 modellkísérleti program eredményeinek elterjesztése érdekében a jelenlegi megvalósítók több pályázatban történő részvételét szükséges biztosítani az eredmények elterjesztése érdekében. Javasoljuk a fenti bekezdés kiegészítését azzal, hogy „a további egy pályázatban konzorciumi tagként való részvétel korlátozása nem vonatkozik azokra a projekt megvalósítókra, akiknél a pályázat tárgyát képező jó gyakorlatok megvalósítása a TÁMOP 6.1.5/13 „Területi emberi erőforrás fejlesztési komplex programok támogatása” pályázat keretében már folyamatban van.” 4. B1 Jogi forma Fentieken túl konzorciumi partnerek lehetnek a gazdasági szervezetek gazdálkodási forma szerinti besorolásával, a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV. 16.) KIM rendelete alapján: • Kamara (GFO 541) • Helyi önkormányzat (GFO 321) • Helyi önkormányzati költségvetési szerv (322) • Szociális szövetkezet (GFO 121) • Helyi nemzetiségi önkormányzat (GFO 371) • Helyi nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv (GFO 372) • Bevett egyház (GFO 551) • Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy (GFO 552) • Egyéb egyesület (GFO 529) • Közalapítvány (GFO 561) • Egyéb jogi személyiségű nonprofit szervezetek (GFO 599) • Egyéb alapítvány (GFO 569) Javasoljuk kiegészíteni a helyi önkormányzatok társulása (GFO 327) és a területfejlesztési önkormányzati társulás (GFO 328) pályázói körrel annak érdekében, hogy a TÁMOP 6.1.5/13 „Területi emberi erőforrás fejlesztési komplex programok támogatása” c. projekt keretében kifejlesztett jó gyakorlatok elterjeszthetők legyenek más megyékben.
Pályázati útmutatóval kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Telek Orsolya | 2014-12-09 15:07:50
A közhasznúság tekintetében ellentmondás tapasztalható a B/Pályázók köre, valamint a B1/Jogi forma c. fejezetekben meghatározottak között. Kérjük annak tisztázását, hogy a közhasznúság alapfeltétele-e a pályázatban való részvételnek!
Pályázati útmutatóval kapcsolatos észrevétel - Egyéb észrevételek
Becker Roland | 2014-12-09 11:41:53
A pályázat benyújtási határidejét a Karácsonyra és az Újévre tekintettel kérjük 2015. január 26-ra meghosszabbítani.
Pályázati útmutatóval kapcsolatos észrevétel - A pályázat tartalma
Drótos László | 2014-12-09 09:41:14
Rendkívül fontosnak, időszerűnek tartjuk a pályázati kiírás tartalmát, és összességében megfelelő az ahhoz kapcsolódó útmutató tervezet is. Ezzel együtt javasoljuk meggondolásra és elfogadásra a következőket: Az útmutató tartalma helyesen rögzíti, hogy „A kedvezőtlen egészségi állapot hátterében meghatározó módon pszichoszociális és kulturális tényezők, valamint az egészségtelen életmód állnak.” Ennek „gyógyítására”, vagy még inkább „megelőzésére” sokkal szélesebb körű és nem kevésbé hatásos eszköztár is lehetőségként kínálkozik, mint amit a tervezet ajánl. Ez pedig az értéktermelő kreatív munka és az azt végző munkás társadalmi presztízsének, erkölcsi, anyagi megbecsülésének méltányos szintre emelése. E téren hatalmas deficit keletkezett hazánkban. Ennek orvoslása nélkül nem csupán az említett egészség nem áll helyre, hanem teljesítetlen marad a gazdasági versenyképesség tervezett szintjének, az új munkahelyek számának elérése, „a munka-alapú és innovációs társadalom megteremtése” is. E téren több olyan terület is van, amely nem jár teljesíthetetlen költségekkel, sőt akár civil szervezetek is végezhetik. Ilyen lehet például a gazdag, de elhanyagolt ipari örökségünk felkarolása és hasznosítása a lakosság helyes irányú mentális állapota, munkaerkölcse alakításában, az örökségföldrajzi hagyatékaink felhasználása a nemzeti és helyi kulturális identitásunk erősítésében. Ezek megvalósítására már eddig is több - a döntéshozók által figyelmen kívül hagyott - program készült több civil szervezetnél, amelyek szinkronban vannak a megjelölt pályázati célokkal. Javasoljuk, hogy ezeknek a potenciális lehetőségeknek külön fejezetben adjon helyet a tervezett komplex pályázat, kövessük e téren is a nemzetközi jó példákat. Miskolc, 2014. december 9. Drótos László
Pályázati útmutatóval kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Drótos László | 2014-12-09 09:34:11
Bizonyára tévedésből maradhatott ki Borsod-Abaúj-Zemplén megye, amely térség köztudottan vezeti a leszakadó hazai megyék sorát. Ahol a lakosság munkaképességének jelentős gyengülését alapvetően meghatározza a testi és lelki egészségük elégtelensége. A munkahelyek válogatás nélküli radikális megszüntetése, a megmaradt és új munkaalkalmak jogi bizony­talan­sága és belső légköre következtében - miközben csak Miskolc város népességmegtartó képessége kb. 80.000 fővel csökkent - a jelenlegi lakosság körében a biológiai-, a mentális-, az emo­cionális- és szociális egészség problémái is jelentősen felhalmozódtak. Ezeket itt is sürgősen kezelni kell! Miskolc, 2014. december 9. Drótos László
Pályázati útmutatóval kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Kovács György | 2014-12-04 11:09:16
A pályázat benyújtásának lehetőségét valamennyi megyére ki kellene terjeszteni, mert a hivatkozott kormányrendelet sokkal több megyére és járásra vonatkoztatja a területi lefedettséget. Javaslom, hogy a járások is legyenek a pályázat kedvezményezettjei
Pályázati útmutatóval kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Mohai Tibor | 2014-12-02 14:10:26
Tisztelt Cím! Egyetértek az előttem szólóval. Nem egyértelműen tisztázott, hogy a területi lefedettség meghatározása. A pályázati útmutató tervezet "C" pontja az alábbit vezeti fel: " A pályázatnak ki kell terjednie a megye területén lévő, a 290/2014. (XI.26) Korm.rendeletben meghatározott összes kedvezményezett járás 70 %-ára. Ez alól kivételt jelent az az eset, melyben a TÁMOP 6.1.5/13 „Területi emberi erőforrás fejlesztési komplex programok támogatása” című pályázati felhívás keretében támogatásban részesült térségi fejlesztésben érintett megye vonatkozásban kerül benyújtásra pályázat. Utóbbi esetben valamennyi a TÁMOP 6.1.5/13 pályázati kiírásban támogatást nyert projekt keretében be nem vont leghátrányosabb helyzetű járásra ki kell terjedni a pályázatnak." A kormányrendeletben viszont kedvezményezett, fejlesztendő és komplex programmal fejlesztendő járások vannak meghatározva, a rendelet nem ismeri a leghátrányosabb helyzetű járás fogalmát. Egy példa: Csongrád megyében van 5 kedvezményezett járás, melyből 1 komplex programmal fejlesztendő, 1 fejlesztendő, 3 pedig "sima" kedvezményezett. Ha valaki itt akar projektet megvalósítani, akkor az 5 járás 70 %-ára kell kiterjedni a projekt megvalósítási helyszínének, vagy csak a 3 "sima" kedvezményezett járás 70%-ra? Valóban célszerű lenne, ha a megvalósítás helyszínét és a bevont járásokat egyértelműbbé tennék. Tisztelettel: Mohai Tibor
Pályázati útmutatóval kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Arany László | 2014-12-02 10:30:29
Tisztelt Cím! Tisztelettel kérnék egyértelmű megfogalmazást a pályázatot benyújtható megyékről. Itt-ott az anyagban összekeverednek a szempontok, definíciók. Az értékelés szempontjainál hivatkozott kormány rendelet sokkal több megyét, pontosabban járást lefed, mint a különböző utalásokkor említett megyék. Összegezve: javaslatom, hogy bármely megyéből lehessen benyújtani pályázatot, amennyiben a kormány rendeletben említett járások x %-ban érintve vannak. Köszönöm!
Pályázati útmutatóval kapcsolatos észrevétel - A pályázat tartalma
Mohai Tibor | 2014-12-01 10:17:32
Tisztelt Cím! A képzésekkel kapcsolatban az alábbi észrevételeim lennének: 5. Képzésekre vonatkozó elvárások • Iskolarendszerű szakképzési program fejlesztése esetén a pályázónak vállalnia kell a kidolgozott programnak a projekt fenntartási időszakában a helyi tantervekbe való beillesztését. • A felnőttképzési program fejlesztése esetén - legyen az új szakma vagy modul -, szükséges az OKJ felülvizsgálata. A program fejlesztése során ki kell dolgozni a képzési kimeneteli követelményeket is. Az így kidolgozott programot be kell nyújtani a szakmacsoport szerinti illetékes minisztérium felé legkésőbb a projekt pénzügyi zárásáig. A projekt keretében a képzésekre vonatkozóan a Felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvényben foglaltakat kell betartani. Iskolarendszerű szakképzési program fejlesztése esetén a pályázónak vállalnia kell a kidolgozott programnak a projekt fenntartási időszakában a helyi tantervekbe való beillesztését. – Javaslat, hogy azon iskolák helyi tantervébe való beillesztését kelljen a projekt fenntartási időszakában megtenni, akik a projekt elején szándéknyilatkozattal vállalják és a projekt megvalósításában részt vállalnak. A felnőttképzési program fejlesztése esetén - legyen az új szakma vagy modul -, szükséges az OKJ felülvizsgálata. A program fejlesztése során ki kell dolgozni a képzési kimeneteli követelményeket is. – Javaslat, hogy – figyelembe véve a rövid megvalósítási időt – ne legyen szükséges az OKJ felülvizsgálata, mivel szakmai-társadalmi hatástanulmánya ennek nem lehetséges. A kidolgozott képzési modulok kerüljenek feltöltésre az illetékes szervek adatbázisába, kidolgozott és előminősített képzési programot az illetékes minisztérium fel kell benyújtani legkésőbb a projekt pénzügyi zárásáig.
Pályázati útmutatóval kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Mohai Tibor | 2014-12-01 09:38:16
Tisztelt Cím! A projekt megvalósításának rövid időszaka miatt szükség lenne egy olyan szervezet konzorciumi partnerként történő bevonására, mely naprakész információkkal rendelkezik a megvalósítási terület lakosságának mindenkori egészségügyi állapotáról. Meglátásom szerint ez a szervezet a Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve. Kérem, hogy a potenciális konzorciumi partnerek listájába vegyék fel a megyei Kormányhivatalokat is (GFO 312). Tisztelettel: Mohai Tibor
Pályázati útmutatóval kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Arany László | 2014-11-30 14:51:15
3.1.1.) Esélyegyenlőség Felhívjuk a Pályázó figyelmét, hogy a roma származás és a fogyaték olyan különleges személyes adat, amely csak az érintettek önkéntes és írásbeli, egyedi hozzájárulása alapján kerülhet rögzítésre. A hozzájárulás akkor tekinthető megadottnak, ha az megfelelő tájékoztatáson alapul. Ha roma vagy fogyatékos embert jelöl meg egy pályázat lehetséges munkavállalóként, képzendő személyként, vagy projektbe bevont személyként akkor a személy projektbe való belépésétől kezdve rendelkeznie kell olyan dokumentummal, melyben az érintett hozzájárul ahhoz, hogy őt roma vagy fogyatékos illetve megváltozott munkaképességű munkavállalóként, tanulóként stb. definiálják. Az utolsó mondatba javasolnám beilleszteni a megváltozott munkaképességű kifejezést. Indoklás: Sokan vannak a fogyatékkal élők, de még többen a munkatapasztalattal rendelkezők, akik valamilyen egészségügyi állapotuk miatt a munkaképességük csökkent, de nem lehet fogyatékosnak nevezni őket. Fogyatékosnak születni lehet, azzá válni nem. A munkaerő-piaci esélyeik közel olyan rosszak, mint a fogyatékkal élőknek. Szerintem a "célcsoportban" így indokolt lenne nevesíteni őket.
Egyéb észrevétel
Kreszta Zsuzsanna | 2014-11-28 22:26:04
Tisztelt Cím! Emberi erőforrás tanácsadó szakon végeztem az egyetemen állami finanszírozással (MA/MSc). Próbáltam tudásomat visszainvesztálni, de a bürokrácia megállított ebben a szándékomban. Egyszerűen nincs lehetőségem a megtanult tudást a társadalom javára fordítani. Ennek oka egyrészt, hogy a munkaügyi központokban nem tapasztaltam érdemi munkát, egyéni hiteles tanácsadást , hogy az emberek visszatérhessenek a munka világába. Jelentkezésemet válaszra sem méltatták. Másrészt a Családsegítő Központokban kizárólag szociális végzettségű szakembereket alkalmaznak. Az általam tanult interdiszciplinális ismeretek, melyek lehetővé teszik a pszichológiai egyén (pályalélektan, krízishelyzetek, szervezetpszichológia stb.) és a szervezetek szociológiai, gazdasági tekintetben vett ismeretét - nem kapnak esélyt. A Regeneráció Közigazgatási Kormányzati Karrier Expón egyszerűen azt a választ kaptam, hogy szégyelli magát az illető, mert a szakról, mely oly nagy segítséget nyújtana a jelenlegi társadalmi problémák megoldásában, egyszerűen nem hallottak... Ez a pályázat szuper, de önmagában nem elegendő. Egy lelkes, és tettre kész értelmiségi. A remény hal meg utoljára... Kreszta Zsuzsanna