A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2014. szeptember14-ig várjuk a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.A hozzászólások lehetséges tipusai: 
Egyéb észrevétel
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel - A pályázat tartalma
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel - Pénzügyi feltételek
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel - Kiválasztási kritériumok
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel - Adminisztratív információk
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel - Egyéb észrevételek
A vélemények rögzítésére 2014-09-15 11:15 -ig volt lehetőség.

Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel - Egyéb észrevételek
Orbán Tibor | 2014-09-14 08:46:15
1.) Ellentmondás látszik az A2 és a C9. pont rendelkezései között: A2 „Jelen felhívás keretében a 1083/2006/EK rendelettel összhangban, kizárólag a 2015.12.31-ig a kedvezményezett által kifizetett számlák számolhatóak el.”, míg a C9 pont értelmében Környezet és Energia Operatív Program szintjén a projekt-záró elszámolási csomag benyújtásának legkésőbbi időpontja 2015. október 31. 2.) A2. pont az alábbi rendelkezést tartalmazza: „A projekt előkészítési tevékenységek során javasolt olyan külső, belföldi vagy külföldi szakmai partnerintézmények bevonása, amelyek a projekt minőségének javítása érdekében érdemben hozzá tudnak szólni a beruházási projekt kialakításába és szakmai kompetenciájukat referenciákkal is alá tudják támasztani (pl. egyetemek, NGO-k, szakmai hálózatok). Nehezen értelmezhető jelen pályázati felhívásban. 3.) A3. „A KEOP-7.11.0. konstrukció keretében összesen 1 milliárd forint áll rendelkezésre (307,9 forint/euró árfolyammal számolva 3,247 millió euró)”. A pályázati felívás KEOP-7.11.0/14 számot viseli. 4.) C8. pont • Közbeszerzés megindítható a pályázat benyújtása előtt, azonban az eljárásnak meg kell felelnie a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 23. alcím alatt rögzítetteknek, illetve a műszaki dokumentáció Támogató általi előzetes jóváhagyása minden esetben szükséges. • Közbeszerzési szakértő, Projektmenedzsment megköthetők a pályázat benyújtását megelőzően. A leírtak alapján a pályázat benyújtása előtt szükséges a Támogató előzetes jóváhagyó nyilatkozata, amennyiben a közbeszerzési eljárás a pályázat benyújtása előtt megindul. Hogyan kell kezelni, az EMIR rendszerbe még nem tölthető fel a közbeszerzési dokumentáció, ez esetben elektronkusan kell megküldeni a Közreműködő Szervezetnek (NFM) a teljes közbeszerzési dokumentáció tervezetet? Támogató a Közreműködő Szervezetet jelenti? 5.) Támogathatósági kritériumok esetében „A projekt pénzügyi zárása 2015. október 31-ig megtörténik.” A projekt pénzügyi zárása a záró elszámolási csomag Közreműködő Szervezet felé történő benyújtását jelenti? II.2. Szakmai támogathatósági feltételek „A pályázó nyilatkozik, hogy a pályázat keretében megvalósítandó tevékenységek elvégzéséhez feltételes közbeszerzést indít vagy megküldi a közbeszerzési dokumentációt az Irányító Hatóság részére a pályázat benyújtását követő két héten belül.” Az Irányító Hatóság az NFM-et jelenti? Ha feltételes közbeszerzési eljárást indítunk, akkor nem kell megküldeni az Irányító Hatóságnak, vagy amennyiben feltételes közbeszerzési eljárást indítunk a pályázat benyújtása előtt akkor a Támogató előzetes jóváhagyása szükséges? A pályázó nyilatkozik, hogy a projekt előkészítését és/vagy megvalósítását a jelen pályázat keretében elvégzett tevékenységeket követően szakmai partnerintézmények bevonásával folytatja. Nehezen értelmezhető jelen pályázati felhívásban. F12. Csatolandó mellékletek listája 9. melléklet „A projekt valamennyi tevékenységére vonatkozó, az összköltséget lefedő 3 kötelező érvényű, a mérnöki gyakorlatban kialakult módon elkészített részletes és tételes független, a pályázat benyújtásának vagy a vonatkozó szerződés megkötésének időpontjában érvényes árajánlat benyújtása szükséges, mely alátámasztja a pályázat szerinti tervezett költségeket, mennyiségeket, volumeneket, stb. (szkennelve, pdf formátumban), az F13 fejezet V. pontja szerinti előírásnak megfelelően.” Javaslat, amennyiben a beszerzés közbeszerzés köteles akkor elegendő legyen egy indikatív ajánlat benyújtása, ami a piaci árat alátámasztja. Amennyiben a pályázat benyújtása előtt megkezdődött a közbeszerzés, ez esetben nem szükséges még indikatív ajánlat sem, C8 pont esetében a Támogató előzetes jóváhagyását kéri a pályázat. Beszerzés esetében értelmezhető a 3 kötelező érvényű ajánlat. F12. 6. számú mellékletben elírás történt, valószínűsíthető, hogy a Pályázati Felhívás 5. számú mellékletében szereplő feladat meghatározások szerinti tartalommal kell elkészíteni.
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel
Magyar Tudományos Akadémia | 2014-09-12 13:09:04
Továbbítjuk az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont véleményét is: A Pályázati Felhívás A.1-es pontja szerint („Jelen felhívás elsősorban a KEHOP-ban nevesített, 50 millió euró feletti vagy az 50 millió eurót (15,395 Mrd Ft) megközelítő költségvetésű nagy projektek előkészítését célozza, mivel ezen beruházási projektek előkészítése és végrehajtása idő-és költségigényesebb.”) Kutatóközpontunk közvetlenül nem válik érintetté a pályázat lehetséges igénybevevőjeként. Ennek ellenére, összességében azt állapítottuk meg, hogy igen hasznos lenne, ha ilyen projekt előkészítési konstrukció a fent megjelöltnél lényegesebb kisebb projektekre is kiírásra kerülne. Mind a támogatás mértéke, mind az intenzitása, a támogatható tevékenységek köre számunkra megfelelő lenne egy kisebb méretű (pl. 300-500 MFt-os beruházást megvalósító) projekt esetében az előkészítés költséginek megfinanszírozásához. Ha és amennyiben kiírásra kerül az általunk javasolt ehhez hasonló pályázat, akkor már előre szeretnénk jelezni a B1-es pontban a „Pályázó körének meghatározása” részben kerüljön pontosan meghatározásra, hogy az Akadémia intézetei is pályázhassanak. A szövegtervezetben történő részletesebb elmerülést segíti, ha egy helyen letölthető lennel a több helyen meghivatkozott Általános pályázati útmutató és a Támogatási szerződés, mert a dokumentumok együttesen szűkítik a pályázat igénybevételének a feltételeit. Ettől függetlenül hasznosnak tartjuk a pályázat kiírások előzetes szakmai egyeztetésében bevonni az akadémiai intézményeket. Részünkről a továbbiakban is szívesen részesei vagyunk a szakmai egyeztető szakértői csoportnak, és arra fogunk törekedni, hogy véleményünkkel, javaslatainkkal hozzájáruljunk a pályázati kiírások, folyamatok jobbításához.
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Magyar Tudományos Akadémia | 2014-09-12 12:57:40
A Projektelőkészítés a 2014-2020. tervezési időszakra című pályázati felhívás egy nagyon hiányos, legfeljebb félkésznek mondható anyag, amelyben korábbi anyagokból jól bevált passzusokat másoltak át. A Projektelőkészítés a 2014-2020. tervezési időszakra c. anyagot társadalmi egyeztetésre alkalmatlannak ítéljük meg. Szarka László főosztályvezető Kutatóintézeti Főosztály
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel - A pályázat tartalma
Brunda Gusztáv | 2014-09-12 10:55:00
A javaslatok a teljesség igénye nélkül: 1. Javasolnánk az előkészítés szakaszát felgyorsítani és az ígért pályázati könnyítéseket szeretnénk, ha az anyagból vissza lehetne következtetni. 2. A Bioenergetika, különösen a kapcsolt hő és villamos energiatermelés érdekében végzett projektfejlesztéseknél az előkészítés hatósági engedélyeztetés intervalluma ideálisan hosszú időt vesz igénybe, összehasonlítva a szomszéd országokban kialakított gyakorlatokkal és pozitív tapasztalatokkal. Célszerű lenne az engedélyeztetésnek a folyamatát ahol lehetséges párhuzamos folyamatként kezelni a sorba kapcsolt eljárás rend helyett, amely mérhetetlenül elhúzza az előkészítés időtartamát. 3. A projekt értékének függvényében kellene a projekt előlegre a lehetőséget biztosítani, természetesen körültekintően, de célirányosan. Ennek a problémának a megoldása lényegesen felgyorsítaná az előkészítés folyamatát és a projektek hatékony megvalósulását. 4. Az előkészítés folyamatában együttműködési megállapodásokkal biztosítani kell az input és az output anyagok célirányos hatékony felhasználását. 5. Miután a szóban forgó projektek több járulékos országos jellegű problémák megoldásában segít jó megoldásokat találni, ezért a monitoringozásnál is célszerű figyelembe venni. Az ország különböző tárgyhoz kapcsolódó problémáira ad kiegészítő és értékelhető megoldásokat ezért célszerű lenne az összértékelésnél (monitoring) is ezeket a tényezőket értékelni. 6. Célszerű lenne a Hatóságok figyelmét felhívni a nemzeti érdek komplex mérlegelésének figyelembevételével javasolni a határozatok meghozatalát. A KEOP/KEHOP-os programok integrált hatásának eredményei igen jelentős szerepet játszanak a Magyar gazdaság előtt álló aktuális feladatok teljesítésében. A projektel kapcsolatos valamennyi szervezetnek, hatóságnak ezt honorálni kellene, egy gyors és hatékony ügyintézéssel. 7. Magyar gazdaság kisvállalkozásai nem elég tőkeerősek ahhoz, hogy az előkészítés költséges módszereit a Hatóságok illetékdíjainak szummaösszegét képesek lennének megelőlegezni. Ezért javasolunk olyan egyéb pénzügyi eszközök működtetését a rendszerben, amely felgyorsítja a projektek előkészítésének, kivitelezésének ütemét. 8. A kapcsolt hő és villamos rendszerek potenciális lehetősége, több olyan tevékenység kifejlesztésére nyújt lehetőséget, amely ma még az agrárgazdaságban nem ismert vagy nem eléggé elterjedt. Ugyanakkor mind a foglalkoztatásban, mind a hatékonyságnövelésben, további eredményeket érhetnénk el a szinergikus hatások működtetésén keresztül. 9. Célszerű lenne néhány mintaprojektet kiemelten segíteni, támogatni hogy a „best praktik” módszerek terítésével, oktatásával országosan javítani tudjuk az elér eredményeket. Dr. Gágyor Pál Mérnök Akadémia Tagja