A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2014. július 1. 10.00 óráig várjuk a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.A hozzászólások lehetséges tipusai: 
Egyéb észrevétel
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel - A pályázat tartalma
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel - Pénzügyi feltételek
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel - Kiválasztási kritériumok
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel - Adminisztratív információk
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel - Egyéb észrevételek
A vélemények rögzítésére 2014-07-02 10:15 -ig volt lehetőség.

Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel
Innogrant Consulting Kft. | 2014-07-01 09:59:32
Tisztelt Támogató! Összhangban a pályázati konstrukcióban megfogalmazott „Tudástranszfer, tudásmenedzsment szolgáltatások” szakmai tevékenységekkel és a regionális innovációs ügynökségek (RIÜ) bevonására irányuló kezdeményezéssel, javasoljuk, hogy ezen szolgáltatások minél magasabb színvonalon történő ellátása érdekében – a Horizon2020 programhoz hasonló módon – tegyék lehetővé a pályázatban akkreditált innováció menedzsment tanácsadó szervezetek részvételét. Ezek a szervezetek – a 2.4 a)-i) pontban foglalt szakmai szolgáltatásokon túl – segíthetik a konzorciumi szereplők érdekeinek összehangolását, felügyelhetik a projektszerű szakmai megvalósítást és a sikeres pályázati elszámolást, emellett széleskörű üzleti kapcsolatrendszerük következtében központi szerepet tölthetnek be a nemzetközi szintű hálózatosodás elősegítésében.
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel - Egyéb észrevételek
Magyar Innovációs Szövetség | 2014-07-01 09:26:05
Üdvözöljük a „TUDÁS-PARK” TÁMOP 4.2.1C-14/1/Konv jelű konstrukció megjelenését, mert fontosnak tartjuk, hogy a felsőoktatási intézmények a régió fejlesztési politikájában illeszkedő módon pozícionálják stratégiai K+F és innovációs fejlesztéseiket, és összehangolt, korszerű tudástranszfer és innovációs szolgáltatásokat nyújtsanak a régió gazdasági szereplőinek, ezáltal hozzájárulva az adott régió fejlődéséhez és gazdasági versenyképességének javításához. Sajnos azonban a pályázati kiírás olyan mértékben nem felel meg a fenti céloknak, hogy lényeges átdolgozás nélkül nem javasoljuk a megjelentetését. Az alább kifejtett részletes észrevételek elé meg kívánjuk jegyezni, hogy a pályázat sikeréhez elengedhetetlen, hogy az egyetemek és az önkormányzatok mellett a vállalatok is fontos szerephez jussanak azáltal, hogy a tudástranszfert verifikálják, és a pályázati források felhasználásába beleszólnak.
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel - Adminisztratív információk
Magyar Innovációs Szövetség | 2014-07-01 09:22:40
A pályázat beadási határideje július második dekádjára esik. Ebben a tipikus szabadságolási időszakban rendkívül nehéz lesz megyei jogú városok közgyűlésének, polgármesterének jóváhagyását megszerezni az adott projektben való részvételi szándékot illetően.
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel - Kiválasztási kritériumok
Magyar Innovációs Szövetség | 2014-07-01 09:22:23
A 49. oldalon a monitoring mutatók között szerepel a létrejött publikációk száma a projekt fizikai befejezéséig  bár nem kötelező elem. Egy kb. 12 hónapos, kapacitásfejlesztési projekt esetében ez értelmetlen: egyrészt nem kutatási projekt valósul meg, másrészt ilyen rövid idő alatt minimális az esély arra, hogy publikálandó output szülessen, és még a publikációs folyamat is lezajlódjon. (Magas impakt faktorú folyóiratokban, szakkönyvekben, nemzetközi tudományos kiadványokban megjelent kutatási eredményeket bemutató publikációkról van szó.)
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel - Pénzügyi feltételek
Magyar Innovációs Szövetség | 2014-07-01 09:22:06
A D.6. fejezet megítélésünk szerint nincs összhangban a támogatásban részesülő szervezetekkel. A D.8 fejezetben leírt, bevételekhez kapcsolódó elszámolási szabály zavaros és áttekinthetetlen. A pályázati kiírásról összességében elmondható, hogy egy nagyon régóta várt hiányt pótol, szándékai és célkitűzései szerint. Ugyanakkor a belső szabályrendszerének kevéssé tisztázott és átlátható jellege miatt egyrészt nehezen érthető, a megvalósítás módja nem látható, és a finanszírozási háttér átgondolása és logikai rendezése is szükséges. A 49. oldal elején hivatkozik a szöveg a 4.8-as értékelési szempontra, ugyanakkor a 45. oldalon nem létezik a 4.8-as értékelési szempont.
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel - A pályázat tartalma
Magyar Innovációs Szövetség | 2014-07-01 09:21:48
A 10000 foglalkoztatottat egy pl. természettudományi alapkutatási területhez kapcsolódóan egyszerre adhatja-e ki a megújuló energia, élelmiszeripar, egészségipar? Kétséges, hogy e tekintetben releváns, hiteles adat fellelhető lehet. Javaslatunk: a 10000 fő foglalkoztatotti létszám helyett, a kikötés legyen a versenyképes alapkutatási ágazatra épülő három olyan húzóágazat, amelyek az adott város valamely, az elmúlt három évben elfogadott stratégiájában megnevezésre kerülnek. A tematikus fókuszálás egyébként eleve is megkérdőjelezhető, mert a technológia transzfer jellemzően nem ágazat specifikus. A fókuszálás kikényszerítése vajon jelentheti azt is, hogy egy környezetvédelmi témát felvállaló ügynökség pl. biotechnológiai projektet nem vállalhat? Ha ez a szándék, akkor az alapjában aláássa a pályázat értelmét. A felsőoktatási intézményeknek jelentős szerepe van, hiszen kiemelt fontosságú egyrészt a náluk folyó kutatás-fejlesztési tevékenységek eredményeinek minél sikeresebb piacra vitele, másrészt a kutatás-fejlesztési fő irányok ipari igényekhez való minél jobb illesztése. Viszont az egyetemek mellett majdnem minden nagyvárosban működnek más kutatóhelyek is (állami tulajdonban lévő akadémiai vagy non-profit, ill. vállalati kutatóhelyek), amelyeknek a bekapcsolása mindenképpen szükséges lenne ebbe a lehetőségbe. Ugyanúgy, mint a korábbi TÁMOP 4.2.2 típusú pályázatban, ahol ezek a kutatóhelyek is részt vehettek az egyetemek vezetésével alakuló konzorciumokban, itt is ki kellene terjeszteni a potenciális pályázók körét rájuk. Az előzőek alapján a 13. oldalon ne csak az akadémiai, hanem a non-profit, ill. vállalati kutatóintézetek is kerüljenek megemlítésre. Az előkészítés fázisban az önkormányzat feladata „a tudástranszfer és tudásmenedzsment szolgáltatások fizikai elhelyezésének infrastrukturális megoldási alternatíváit kidolgozni, az elhelyezésre potenciálisan rendelkezésre álló önkormányzati tulajdonú ingatlanok építésügyi és egyéb hatósági szabályozását a várható funkcióknak, feladatoknak megfelelően rendezni.” Az útmutató bár nem deklarálja, de azt sugallja, hogy a potenciális ingatlannak önkormányzati tulajdonban kell lennie. Más megoldást akkor tesz lehetővé, ha az alapértelmezett út nem járható, az attól való eltérés részletes indoklása szükséges. Kifogásoljuk, hogy kiírás erősen preferálja az önkormányzati tulajdonú ingatlan bevonását, mivel a felsőoktatási intézménynek rendelkezésére állhat olyan ingatlan, amit az ilyen típusú tevékenység céljára tud/akar hasznosítani. Indokolt lenne ezért az önkormányzati tulajdon mellé, illetve helyett megteremteni az állami tulajdonú és egyetemi kezelésű ingatlan bevonást. Felvetődik az a kérdés is, miből fizetik az épület fenntartási költségeket, mert az úgy tűnik, hogy a pályázatban nem elszámolható, Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a C1. fejezet II. Szakmai tevékenységek fejezetének 2.3 és 2.4. pontja gyakorlatilag egy az egyben a jelenleg is működő regionális innovációs ügynökségek feladatait tartalmazza, amelyet ezek a szervezetek már több mint tíz éve folytatnak, az utóbbi három évben pályázati finanszírozás nélkül. A kiírás további részében folyamatosan keverednek az újonnan létrehozandó társaság, valamint a támogatásban részesülő szervezetek kérdései, amely teljesen összezavarja a kiírás logikáját, átláthatóságát. Ha a támogatásban részesülőknek (konzorciumi tagok) kell biztosítani a projekt menedzseri feladatokat, akkor mi szükség van az új társaságra. Ha ez az új társaság feladata, akkor hogyan keveredik ebbe bele a konzorcium stb. Ez a keveredés eklatánsan a C1.3. fejezetben a legnyilvánvalóbb. Indokolatlan az önkormányzatoktól elvárni, hogy K+F+I projektbeli részvételt mutassanak fel. Sokkal valószínűbb, hogy az önkormányzati tulajdonú szolgáltató, ill. városfejlesztő vállalkozások rendelkeznek ilyen jellegű referenciákkal (19. oldal). Nem egyértelmű, hogy az önkormányzatokra vonatkozó azon elvárás, hogy „foglalkoztasson minimum 2 fő tudásmenedzsmentben, tudástranszferben tapasztalatokkal rendelkező alkalmazottat”, mikorra kell, hogy teljesüljön. Ha ez a projekt megvalósítását megelőző időszakra vonatkozik, akkor a feltétel nem életszerű. Ez a fajta tevékenység nem tartozik az önkormányzatok alapfeladatai közé (19. oldal). Ugyancsak kétséges a felsőoktatási intézmény teljes munkaidős oktatói létszáma egy harmadánál előírni a tudományos fokozattal való rendelkezést. A C3 elszámolható költségeket ismertető fejezetnél zavart okoz, hogy nem érzékelhető különbség a konzorciumi tagok által elszámolható költségek, valamint a létrejövő szervezet vonatkozásában elszámolható költségek tekintetében. Önálló jogi személyiségű szervezetről lévén szó ezek nem összemosható kategóriák. Világosan és egyértelműen meg kell határozni az egyes szereplőknél elszámolható költségek körét. Tekintettel arra, hogy a pályázat finanszírozása kizárólag ESZA-típusú költségeket enged meg, ennek következtében teljes egészében hiányoznak az eszköz beszerzéshez kapcsolódó költségek (kivéve a kis értékű, azaz 100.000 Ft alatti eszközöket). Ez rögtön felveti annak a kérdését, hogy az új szervezet hogyan fog működni, ha még a legalapvetőbb számítástechnikai és kommunikációs eszközök beszerzése sem biztosítható a pályázatból? (Itt természetesen megint bezavar a korábban említett kettősség, mert ez egészen másként néz ki a konzorciumi tagok, és másként a létrejövő szervezet tekintetében.) A felhívás lehetővé teszi külföldi napidíj vagy tolmácsolás, fordítás igénybevételét, pl. transznacionális együttműködések esetén, ugyanakkor az ehhez kapcsolódó repülőjegy és külföldi szállás nem szerepel az elszámolható költségek között. Javasoljuk, hogy ez utóbbi két költségtípus legyen elszámolható (27. oldal, 5. Projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek, 526. sor). Kerüljön be az elszámolható költségek közé az innovációs intézményi kapcsolatrendszer fejlesztésével kapcsolatos tevékenységek költsége (partnerségek, stratégiai kapcsolatok, elsősorban kutatás-ipar) magyar és nemzetközi viszonylatban. Az útmutató C7 pontjában a projekt területi korlátozásaként, a fejlesztés a konvergencia régiók területén kizárólag funkcionális város térségben valósulhat meg. Feltétel a nemzeti jelentőségű térség vagy regionális jelentőségű térség minősítés. (l. Magyar Növekedési Terv). Ezzel sok hátrányos térséget zárnak ki, ahol a fejlődés egyik mozgatórúgóját jelentené a tudásközpont létrejötte (pl. Salgótarján). Javasoljuk minden megyei jogú város felvételét a kedvezményezettek körébe. Az útmutató C7 pontjában a projekt területi korlátozásaként a 2011-ben készült Magyar Növekedési Terv területi felosztására hivatkozik. Ettől már készültek frissebb stratégiai anyagok is. Célszerű lenne ezen dokumentumokra hivatkozni. Az útmutató szerint nagy értékű eszközök beszerzésére, felújítási munkálatokra jelen pályázat keretében nincs mód. Véleményünk szerint egy tudásközpont kialakításánál a szellemi potenciál megteremtésén kívül szükséges az infrastrukturális feltételeket is megteremteni. A támogatható tevékenységek közé kívánatos lenne pl. az összköltségek 30-40%-ig infrastrukturális elemeket is megjelentetni. A C9. fejezetben (34. oldal) ellentmondás van a projekt megvalósításának határideje esetében, a vastagon kiemelt részeknél. Amennyiben a projekt megvalósításának végső dátuma a projekt fizikai befejezését (2015. okt. 31.) követő maximum 60. nap, akkor a teljes, 15 hónapos futamidőt kihasználva a projekt megvalósításának határideje a projekt megkezdésétől számítva nem maximum 16 hónap, hanem maximum 17 hónap, azaz legkésőbb 2015. dec. 31. Ez esetben a záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje is tolódik 1 hónappal. Vagy pedig akkor kerül összhangba a két rész, ha a projekt megvalósításának (támogatott tevékenység teljesült és a számlák kifizetése a Kedvezményezett részéről megtörtént) végső dátuma a projekt fizikai befejezését követő maximum 30. nap (nem 60. nap). A futamidőhöz kapcsolódóan felvetődik egy ennél sokkal alapvetőbb probléma is. Nem tartjuk reálisnak azt, hogy ennyi idő alatt fel lehessen használni 400-650 M Ft ESZA jellegű forrást. A támogatás ilyen intenzitással történő „égetése” óhatatlanul azt fogja eredményezni, hogy fenntarthatatlan kapacitások jönnek létre. Indikátorokat kötelező jelleggel kellene előírni a projekt sikerességének mérésére. (35. o.) Tekintettel arra, hogy a fő pályázók belső adminisztrációs elvárásokkal rendelkező állami szervezetek, a konzorciumi elszámolást gyorsítaná, ha az elszámolás az ellenőrző szervek felé külön történne. Javaslatunk: a projekt-megvalósítás tekintetében a konzorciumi partnerek külön elszámolására legyen lehetőség. A fenntartási kötelezettséggel kapcsolatban az útmutató rögzíti, hogy a „Pályázónak/Kedvezményezettnek a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalnia kell, hogy a támogatott projekt keretében beszerzett eszközöket, létrehozott kapacitásokat, szolgáltatásokat a projekt befejezését követően legalább 5 évig fenntartja.” A fenntartási kötelezettség körébe tartozó „kapacitások” részletesebb kibontását indokoltnak tartjuk, fontos lenne látni, hogy mit ért ez alatt pontosan a finanszírozó. Ez persze azt a kérdést is felveti, hogy ki felel a fenntartásért. Az önkormányzat/egyetem, vagy létrejött gazdasági társaság?
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Magyar Innovációs Szövetség | 2014-07-01 09:21:22
A projekt megvalósítása kapcsán két elem keveredik egymással. A B1.-es fejezet egyértelműen rögzíti, hogy konzorciumi pályázatról van szó, amelynek meghatározó szereplői a felsőoktatási intézmény(ek) és a megyei jogú város(ok), és rögzíti, hogy a konzorciumnak csak olyan tagja lehet, aki támogatásban részesül. Ugyanakkor a C1. fejezet projekt előkészítési fejezetrésze egy önálló jogi személyiségű nonprofit szervezetről beszél, amelynek tulajdonosainak a fenti körből kell kikerülnie. Vagyis ki lesz a támogatásban részesülő szervezet? Az alapítók vagy az újonnan alapított társaság? Ha az újonnan alapítandó társaság, akkor a jogosultsági feltételeknek nagy rész feleslegesnek tűnik, mivel a tulajdonosi szerkezetből adódóan ez automatikusan teljesül. Egyes térségek pályázaton indulásának legnagyobb (lényegében az egyetlen) akadálya, hogy az adott térség főiskoláinak nincs doktori képzése. Így azon térségek, pl. Kecskemét, ahol minden feltétel adott lehet egy sikeres pályázathoz, emiatt az egy tényező miatt kizárják magukat a pályázatból. Pontosabban csak konzorciumban indulhatnak, egy másik felsőoktatási intézménnyel (amely meg nem székhelyszerűen van a városban…), de csak konvergencia régióból és minden szereplő csak egy pályázaton indulhat - így kérdés, hogy van-e, lenne-e megfelelő partner-jelölt. Ezért javasoljuk a 19. oldalon leírt „legalább 1 tudományterületen jogosult doktori képzésre és doktori fokozat odaítélésére, ezek közül legalább az egyik a természettudományok vagy műszaki tudományok közé tartozik˝ pont átgondolását vagy törlését. Az útmutató B3 székhely pontja szerint a konzorciumi tag kizárólag konvergencia régióban székhellyel rendelkező szervezet lehet. Javasoljuk, hogy telephellyel rendelkező intézmény is lehessen konzorciumi tag. Szeretnénk felhívni a figyelmet a Támogatási Szerződés megkötésére vonatkozó kizáró okok fejezetrész f) pontjában szereplő „átlátható szervezet” kérdéskörére. A vonatkozó jogszabályok jó néhány olyan „szürke” területet nem szabályoznak egyértelműen, amely pl. a kamarai szervezetekre, a több, elaprózott tulajdonossal rendelkező szervezetekre csak nagy nehézségek árán alkalmazható. A létrehozott struktúra tekintetében a város egyetem közös tevékenysége logikus döntés. Azonban a létrehozandó vállalkozásra és a tulajdonosi struktúrára vonatkozó (egyenlő tulajdonosi és szavazati jog) előírás túl merevvé teszi a rendszert, amelynek fenntarthatósága sem feltétlenül életszerű. Ilyen akadály lehet például a vállalkozás pénzügyi helyzetének fenntartása, vagy a két tulajdonos által alapítandó vállalkozásra vonatkozó jogi követelmények összehangolásának nehézségei. Javaslatunk: a vállalkozás létrehozása lehetőség legyen, amely helyett a szereplők vállalhatják, hogy a fenntartási időszak idejére is testületet hoz létre, amely valamennyi a területen tevékenykedő vállalkozásainak tevékenységét rendszeresen összehangolja.
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Magyar Innovációs Szövetség | 2014-07-01 09:20:45
Az A1 fejezet rögzíti, hogy „a kutatóhelyek és a KKV-k közötti együttműködést szolgáló egyetemi technológiatranszfer irodák, korai fázisú innováció- és technológiamenedzser vállalkozások és regionális innovációs ügynökségek, mint hídképzők kiemelt támogatása szükséges.” Ez a gondolatsor azonban a pályázat további részében nem tükröződik vissza, mert a lényegi szereplők számát ettől jóval korlátozottabban jelöli meg, és a finanszírozási konstrukció nem is nagyon teszi lehetővé, hogy támogatott partnerként ezek a szervezetek megjelenjenek. Ugyanez igaz a következő bekezdésben rögzített pályázati cél esetében is, miszerint „a pályázat célja olyan … innovációs ügynökségek…. kialakítása és támogatása…”, és a továbbiakban ez említésre sem kerül. A pályázat kapcsán azért lehet az innovációs ügynökségeket, illetve ezen szervezetek hálózatát párhuzamba állítani, mivel a kötelezően megjelölt feladatok rendkívül nagyarányú átfedést mutatnak az innovációs ügynökségek tevékenység-, és feladatköreivel, amely szükségszerűen vezet a párhuzamos feladatvégzés, ugyanazon partneri kör ismételt megszólítása, az ugyancsak elvárt üzleti területek kényszerű csökkenése irányába. Az útmutató 4. oldalán szereplő alábbi mondat véleményünk szerint szakmaiatlan: „a műszaki, természettudományi szakok doktori képzését az orvosképzéshez hasonlóan klinikai rendszerben kell megvalósítani (pl. szakmába illő prototípusok tervezése, fejlesztése, legyártása, minősítése)”. A felsőoktatási intézmények esetében az innovációs partnerek gyakran nem csak a mikro-, kis-, és közép-vállalkozások, hanem a nagyvállalati szféra is. A pályázat célrendszerében és kimeneti indikátoraiban is (útmutató 4. és 49. oldal) a nagyvállalati partnerséget, együttműködést nem említik támogatandó tevékenységként. Érthetetlen, hogy a fő célok között megfogalmazott új tudásközponttal kapcsolatos elvárások részletei miért az „I. Projekt előkészítés” tevékenységek között szerepelnek (útmutató 13. o.), azaz az intézményi keretrendszer létrehozásának költségei csak az előkészítési fázisban a projekt megkezdése előtt merülhetnek fel, azok a megvalósítás idejében már nem elszámolható költségek. Az elvárások rendkívül szűk mozgásteret engednek meg. Kifogásoljuk az útmutató 5. oldalán szereplő kitételt, miszerint „A tudásközpontok olyan, önálló jogi személyiséggel rendelkező non-profit szervezetek, gazdasági társaságok kell, hogy legyenek, amelyek alapítói és/vagy tulajdonosi szerkezetében meghatározó a helyi felsőoktatási intézmény és a helyi önkormányzat”, mivel az nem feltétlenül illeszkedik a felsőoktatási intézmények tudástranszferrel kapcsolatos stratégiájához, vagy már kialakított struktúrájához. Ez a megkötő kritérium a felsőoktatási intézményeket kényszerpályára állítja, mert vagy működő szervezetükkel párhuzamos új struktúra létrehozását várja el (ami a támogatónak deklaráltan nem célja - lásd útmutató 4. oldal) vagy a meglévő szerkezet drasztikus átszervezését követeli meg. A tevékenység végrehajtására biztosított időkeret tartása gyakorlatilag lehetetlen. Ez az elvárás szakmailag nehezen indokolható, helyénvalóbb lenne a felsőoktatási intézmény és az önkormányzat együttműködésének kereteit a formálódó konzorciumokra bízni és annak tágabb mozgásteret engedni. Üdvözöljük az A2-ben részcélként megjelölt három területet: (1) tudásmenedzsment szolgáltatás fejlesztése, (2) kiemelt kutatási és fejlesztési területek összehangolt fejlesztése és (3) az innovációs kapcsolatrendszer fejlesztése, hálózatosodás. Ugyanakkor nagyobb hangsúlyt adnánk az alkalmazott kutatásnak és az interdiszciplinaritásnak. Ipari közeledésről beszélünk, ipari parkokba vagy azok közelébe kívánják vinni a megvalósítást, ehhez képest az „A2. Részcélok” szakasz elég sokat beszél alapkutatásról, amely ellentmondásban van a célokkal. Inkább itt a célzott alapkutatást, illetve az alkalmazott kutatást kellene csak említeni. Egyáltalában: a pályázat részletei olyan mértékben eltolódtak az alapkutatás felé (pl. „A pályázat a növekedési zóna szempontjából kulcsfontosságú, kiemelt kutatási területeken támogatja az eredmények hasznosítását: publikálás magas impakt faktorú folyóiratokban, szakkönyvekben, nemzetközi tudományos sikerek/elismerések, valamint szabadalmi bejelentések előkészítése.” mint kötelező feladat /14. old./), hogy az már az alapvető célokat veszélyezteti.
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel
Bene Tamás | 2014-07-01 08:11:30
Tisztelt Támogató! Örömmel értesültünk a tudástranszfer tevékenységet támogató új pályázati konstrukció megjelenéséről. A közzétett Pályázati felhívással kapcsolatban az alábbi tisztázó kérdések/javaslatok merültek fel. 1. A projekt előkészítés során maximum három kiemelt kutatási területet meg kell jelölni. Nem egyértelmű, hogy a kutatási területet milyen szintű (mennyire szűk, avagy tág) alábontásban, illetve melyik osztályozási rendszerben kell értelmezni. 2. A kiemelt kutatási területek olyan tudományterületekről választhatók ki, melyek kapcsán minimum 10 ezer foglalkoztatott jelen van. Nem egyértelmű, hogy milyen adatforrást kell használni a foglalkoztatotti létszám tudományterületenkénti megállapításához, ezt kérjük megadni segítségül. 3. Az útmutató „II. Szakmai tevékenységek” 2.2. alpontja szerint támogatható tevékenység a szabadalmi bejelentések előkészítése. A tudományos eredmények közvetítésének és hasznosításának fontos eszköze a szellemitulajdon-védelem, ezért javaslom, hogy minden, a projekthez kapcsolódó szellemitulajdon-védelmi tevékenység kerüljön be a támogatott szakmai tevékenységek közé és a kapcsolódó költségek elszámolhatók legyenek (ne csak a szabadalmi bejelentések előkészítésének költségei). 4. Az útmutató „II. Szakmai tevékenységek” 2.2. alpontja szerint támogatható tevékenység a kiemelt kutatási területek minőségi fejlesztése, minőségi előkészítése. Nem derül ki egyértelműen az útmutatóból, hogy ez milyen jellegű tevékenységet takar. Ehhez kapcsolódó tisztázó kérdés: kutatásfejlesztési tevékenység elszámolható a pályázat keretén belül? 5. Az útmutató „II. Szakmai tevékenységek” 2.3. alpontjához javaslom, hogy a kutatási területhez kapcsolódó technológiai szakkiállításokon és szakvásárokon történő részvétel is elszámolható legyen, hiszen ez fontos eszköze a tudományos eredmények ipar felé történő közvetítésének és a partnerkeresésnek. Javaslom továbbá, hogy az innováció-menedzsmenttel és tudástranszferrel kapcsolatos szakmai konferenciákon történő részvétel is kerüljön be a támogatott szakmai tevékenységek közé. 6. Az útmutató „II. Szakmai tevékenységek” 2.3. alpontjához javaslom, hogy a széles körű nemzeti és nemzetközi láthatóság biztosítása végett az eredmények bemutatása a társadalomhoz és a gazdasághoz közelebb álló csatornákon (saját honlap, szakmai internetes honlapok, nyomtatott média) keresztül is támogatott szakmai tevékenység legyen. 7. Az útmutató „II. Szakmai tevékenységek” 2.3. alpontjához javaslom, hogy az intézményi kapcsolatrendszer fejlesztése és bővítése érdekében a szakmai szervezetekhez kapcsolódó tagdíjak elszámolhatók legyenek. 8. Az útmutató „II. Szakmai tevékenységek” 2.4. alpontjához fűződő hozzászólás. Az alapcélok és a részcélok között nem szerepel a szolgáltatásnyújtás, ugyanakkor a szakmai tevékenységek között megjelenik a „Tudástranszfer, tudásmenedzsment szolgáltatások biztosítása a növekedési zónában települt vállalkozások, civil és szakmai szervezetek számára”. A kiírás-tervezet nem ad útmutatást arra vonatkozóan, hogy a szolgáltatást kinek kell nyújtania és ki lehet a kedvezményezettje. Amennyiben a projekt keretében a pályázó konzorcium feladata szolgáltatás nyújtása harmadik felek részére, úgy kérdésként merül fel, hogy mely cégek, milyen összeghatárig, milyen kiválasztási szabályok szerint részesülhetnek a szolgáltatásban. Kérdésként merül fel továbbá, hogy a szolgáltatást közvetlenül a kedvezményezettnek kell nyújtania saját erőforrásaival, vagy külső féltől megrendelt szolgáltatás is elszámolható a szolgáltatásban részesülő szervezetek tekintetében. Ez utóbbi esetben mely soron kell elszámolni a megvásárolt szolgáltatást? 9. Amennyiben szolgáltatásnyújtás is megvalósulhat a projekt keretében, úgy javaslom, hogy a K+F-intenzív cégek fizikai inkubációja is legyen támogatott szakmai tevékenység, azaz elszámolható legyen a helyi tudásparkba, ipari parkba történő betelepülés bérleti díja. 10. A pályázati kiírás C3. fejezet 5. pont szerint bérköltségként elszámolható a szakmai megvalósítók (a non-profit tudásmenedzsment vállalkozás alkalmazottai, a felsőoktatási intézmények oktatói, kutatói, fejlesztői, kutatásban résztvevő hallgatók, doktoranduszok, az önkormányzat alkalmazottai) költségei. A non-profit tudásmenedzsment vállalkozás nem lehet pályázó, ezért nem világos, hogy miként lehet az alkalmazottai bérköltségét elszámolni. 11. A projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek kategóriában személyi költségként a felsőoktatási intézmények esetén az oktatók, kutatók, fejlesztők, kutatásban résztvevő hallgatók, és doktoranduszok kerültek nevesítésre. Javasolom, hogy egyértelműsítés végett a technológia- és tudástranszferrel foglalkozó szakemberek is nevesítésre kerüljenek, hiszen a pályázati projekt a meglévő tudástranszfer és tudásmenedzsment kapacitásokra épül. 12. A projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek kategóriában a tervezet szerint csak belföldi utazás és napidíj számolható el. Tekintettel arra, hogy a kiemelt kutatási területeknek nemzetközi viszonyrendszerben kell versenyképesnek lenniük, illetve tekintettel arra, hogy a szakmai tevékenységek között jelentős hangsúllyal szerepel a nemzetközi kapcsolatrendszer építése, javasoljuk, hogy a külföldi utazás költségei és a kapcsolódó napidíjak is elszámolhatók legyenek. Üdvözlettel, Bene Tamás
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Csanda László | 2014-06-30 22:07:27
Pontosítási javaslat: A pályázati felhívás tervezet 5. oldalán, az utolsó három sor ezt írja: "A fejlesztés a konvergencia régiók területén kizárólag olyan funkcionális város térségben valósulhat meg, amely nemzeti jelentőségű térségnek vagy regionális jelentőségű térségnek minősül (l. Magyar Növekedési Terv)." Hosszasan próbáltuk az internetről, kormányhonlapokról, az I. Magyar Növekedési Tervet letölteni, azonban sehogyan sem sikerült. Amennyiben ez a mondat benne marad a végleges felhívásban, akkor kérjük szépen, hogy a segédletek közé csatolják ezt a dokumentumot, vagy adjanak hozzá elérhető linket. De, legjobb lenne, ha egy egyértelmű településlistát csatolnának a kiíráshoz, hogy a megyei jogú városok közül, melyek felelnek meg ennek a funkcionális város követelménynek.
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel
BAZ MFÜ | 2014-06-30 21:12:58
Módosítási javaslat: B1. Pályázók köre: * Konzorciumvezető csak felsőoktatási intézmény lehessen, de * Konzorciumi partner lehessen megyei önkormányzat, megyei jogú város, és terület- vagy gazdaságfejlesztési vagy innovációs nonprofit Kft. A konzorciumi partnerek bővítésének indoklása: A1 alapvető cél fejezetben azt írja az útmutató, hogy fontos cél a párhuzamos tudástranszfer hálózatok megszüntetése. Ennek érdekében célszerű támogatásban részesíteni a meglévő hídképző intézményeket, különösen, ha a projekt céljára vonatkozóan területi fejlesztési programmal rendelkeznek. C1. Projekt előkészítése: A projekt előkészítés keretében megvalósuló szervezetfejlesztésnek ne csak az újonnan létrehozandó szervezet lehessen alanya, hanem pályázó ügynökség is. C1.3. Egyéb feltételek: Épüljenek be a pályázó nonprofit szervezetekre vonatkozóan előírások: Beépítettem ügynökségekre vonatkozó előírásokat: * rendelkezzen a területi gazdasági növekedést elősegítő humánerőforrás-fejlesztés koncepcióval * rendelkezzen jelentős gazdaságfejlesztési tapasztalattal: minimum 3 projektben való részvétel és minimum 3 db dokumentált vállalati együttműködés; * foglalkoztasson minimum 1 fő tudásmenedzsmentben, tudástranszferben tapasztalatokkal rendelkező alkalmazottat, akik rendelkeznek legalább három éves releváns szakmai tapasztalattal E. Kiválasztási kritériumok Tudástranszfer tapasztalat értékelése helyett alternatívaként gazdaságfejlesztési tapasztalat vizsgálatát javasoljuk. E1. Indikátorok vizsgálatánál ne legyen elvárás a "helyi önkormányzati" tulajdonú tudástranszfer központ előírás.
Egyéb észrevétel
Egry Dóra | 2014-06-30 11:41:51
Tisztelt Kiíró! Az alábbi kérdéseink vannak a pályázattal kapcsolatosan: - A pályázati útmutató C1 pontjában megjelölésre kerül, hogy a pályázat benyújtását megelőző öt évben legalább 1 db szabadalommal kell rendelkezni. Ez kutatási területenként vagy összesen értelmezendő? - Ugyanazen pont előírja a 10 ezer foglalkoztatott meglétét. Itt az a kérdésünk, hogy kutatási területenként vagy összesen értendő? A 10 ezer foglalkoztatott igazolását miként kéri a kiíró igazolni? - A C1.3. pontban szerepelnek a speciális elvárások a menedzsmenttel kapcsolatosan. Több megyei jogú város rendelkezik megfelelő tapasztalatú városfejelsztési társasággal. Javasoljuk, hogy ne csak és kizárólag a konzorcium vezető biztosíthassa a projektmenedzsert és pénzügyi vezetőt. Köszönettel: Egry Dóra
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel - Egyéb észrevételek
Bene Zsuzsa | 2014-06-30 10:03:31
- Rögzíteni szükséges, hogy a projekt outputjaként létrejövő dokumentumok (szellemi termékek) kinek a tulajdonába kerülnek – konzorcium nem szerezhet tulajdont, mert nem jogi személy. - A pályázati felhívás „Önkormányzati Hivatal” megnevezést használ, holott a pályázatban megyei jogú városok vesznek részt, és ezeknél Polgármesteri Hivatalok szerepelhetnek. - A pályázati felhívásban csatolásra előírt képviselő testületi felhatalmazások az F8 Benyújtandó dokumentumok és mellékletek listájában nem jelennek meg. Egyértelműsíteni szükséges, hogy a képviselő testületi határozatok a pályázat mellékeltét képezik-e.
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel - Adminisztratív információk
Bene Zsuzsa | 2014-06-30 10:00:46
A július 7-től július 21-ig programozott beadási határidő az előírt feltételekkel, teljességgel irreális (Megvalósíthatósági Tanulmány kidolgozása, nonprofit gazdasági szervezet létrehozása, képviselő testületi felhatalmazások megszerzése stb.). Bizonyos dokumentumok prezentálását célszerű a támogatási szerződés megkötéséig kérni.
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel - A pályázat tartalma
Bene Zsuzsa | 2014-06-30 09:57:33
Bene Zsuzsa Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Nem egyértelmű a kiírásban, hogy az előkészítési fázis időben meddig tart, azaz meddig kell létrehozni, vagy átalakítani az 50-50%-os tulajdoni arányú önkormányzati – felsőoktatási intézményi nonprofit gazdasági szervezetet. Nem tisztázott, hogy a projekt megvalósításában (szakmai feladatok végrehajtásában) milyen szerepe lehet a létrehozott nonprofit közös cégnek. Túlzónak tartjuk a növekedési zóna gazdasági struktúrájában lévő markáns jelenlét igazolására a minimum 10 ezer fő foglalkoztatását. Az MJV-k számára feltételként meghatározott tudástranszfer tapasztalat, létszám, ill. projektben való részvétel nem életszerű – az önkormányzatok maximum partnerként jelenhettek meg az ilyen projektben (ez sem jellemző).
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Gradwohl Zoltán | 2014-06-30 09:23:15
Tisztelt Támogató! A TAMOP 4.2.1C-14/1 kódszámú pályázati felhívás tervezetét részletesen áttekintettük, mellyel összefüggésben az alábbi észrevételt tesszük: A pályázati felhívás célként az alábbiakat definiálja:„A pályázat célja olyan non-profit tudástranszfer központok, innovációs ügynökségek, „tudásparkok” kialakítása és támogatása az adott növekedési zóna felsőoktatási és helyi önkormányzati kapacitásaira építve, amelyek multiplikátor hatást gyakorolhatnak a régió gazdasági versenyképességének erősítésében és K+F+I tevékenységének hasznosításában.” A pályázati felhívás kedvezményezetti körének áttekintése kapcsán jelezzük, hogy nem egyértelmű, hogy a felsőoktatási intézmény és a megyei jogú város alkotta konzorciumban az említetteken kívül mely szervezetek vehetnek részt. Itt kívánjuk felhívni a figyelmet az egyes régiókban működő regionális fejlesztési ügynökségek és regionális innovációs ügynökségek tevékenységére. Ezen szervezetek az elmúlt 10 év során jelentős erőfeszítéseket tettek a pályázatban részletezett tevékenységek ellátása és az abban megjelölt célok elérése terén. Az Ügynökségek koordinációjában 2004. évben elkészültek a Regionális Innovációs Stratégiák (RIS), majd közpénzek felhasználásával megalakultak a regionális innovációs ügynökségek is, melyek az elmúlt több mint 6 év során számos hazai és nemzetközi innovációs pályázaton vettek részt sikerrel, s támogatták a jelen felhívástervezetben is megvalósítandó tevékenységeket. Mindezekre tekintettel javasoljuk, hogy a pályázati felhívás tegye egyértelművé és egyben lehetővé a regionális fejlesztési ügynökségek és regionális innovációs ügynökségek pályázati részvételét a kedvezményezetti körben történő nevesítés által. Bízva a felhívás ez irányú módosításában, Tisztelettel és Üdvözlettel: dr. Sitányi László
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel - A pályázat tartalma
Budvig Linda | 2014-06-27 21:50:40
A Pályázati Útmutató C1. Támogatható tevékenységek köre/I. Projekt előkészítés pont második – a felsőoktatási intézményvezetés feladatát meghatározó – bekezdésének utolsó mondatát az alábbiak szerint javasoljuk módosítani: „Az adott kutatási területen/tudományterületen a pályázónak kutatási potenciálja igazolására el kell érnie és be kell mutatnia - pályázatának megvalósíthatósági tanulmányában – a pályázat benyújtását megelőző öt évre vonatkozóan minimum 10, nemzetközi, releváns folyóiratban megjelent publikációját és minimum 1 szabadalmat vagy fajtaoltalmat.” Tekintettel arra, hogy a fajtaoltalom a tudományos életben egyenrangúnak felel meg a szabadalommal (az Egyetemi Intézmény Fejlesztési Tervekben is együtt szerepelnek a statisztikákban), továbbá az agrár- és élelmiszertudományi területeken tevékenykedő kutatócsoportok és kutatóintézetek K+F+I eredményterméke az esetek nagy részében ez (új nemesített növény és állatfajták).
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel - A pályázat tartalma
Kovács Ádám Gábor | 2014-06-27 11:54:34
Tisztelt Támogató! A társadalmasításra szánt pályázati felhíváshoz kapcsolódóan az alábbi kérdések megválaszolását kérnénk, továbbá javaslataink beépítését. 1. Hogyan függenek össze a kijelölt kiemelt kutatási területek és a helyi húzóágazatok? A kiválasztott három területre hány húzóágazat épülhet? A 10.000 foglalkoztatottat egy pl. természettudományi alapkutatási területhez kapcsolódóan egyszerre adhatja ki a megújuló energia, élelmiszeripar, egészségipar? Javaslat: A 10.000 foglalkoztatotti létszám helyett a kikötés legyen a versenyképes alapkutatási ágazatra épülő három olyan húzóágazat, amelyek a Város valamely az elmúlt három évben elfogadott stratégiájában megnevezésre kerülnek. 2. A létrehozott struktúra tekintetében a város egyetem közös tevékenysége logikus döntés. Azonban a létrehozandó vállalkozásra és a tulajdonosi struktúrára vonatkozó (egyenlő tulajdonosi és szavazati jog) előírás túl merevvé teszi a rendszert, amelynek fenntarthatósága sem feltétlenül életszerű. Ilyen akadály lehet például a vállalkozás pénzügyi helyzetének fenntartása, vagy a két tulajdonos által alapítandó vállalkozásra vonatkozó jogi követelmények összehangolásának nehézségei. Javaslat: a vállalkozás létrehozása lehetőség legyen, amely helyett a két szereplő vállalhatja, hogy a fenntartási időszak idejére is board-ot hoz létre, amely valamennyi a területen tevékenykedő vállalkozásainak tevékenységét rendszeresen összehangolja. 3. Tekintettel arra, hogy a fő pályázók belső adminisztrációs elvárásokkal rendelkező állami szervezetek, a konzorciumi elszámolást gyorsítaná, ha az elszámolás az ellenőrző szervek felé külön történne. Javaslat: A projekt megvalósítás tekintetében a konzorciumi partnerek külön elszámolására legyen lehetőség. 4. A kutatás-fejlesztési hálózatok létrehozásához, a K+F területek piaci oldalú elemzéséhez és a K+F projektek előkészítéséhez is szükséges, hogy a résztvevők (kutatók, vállalkozók, résztvevők, stb.) nemzetközi kontextusban tudják elhelyezni saját eddigi eredményeiket és tervezett elképzeléseiket. Ehhez szükségszerű a résztvevők és a bevont szakértők utaztatása. Javaslat: az utazási költség a projektbe bevont résztvevők számára a fentiek tekintetében legyen elszámolható. Tisztelettel: dr. Kovács Ádám
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Tamándl László | 2014-06-26 22:36:15
Tisztelt Támogató! A pályázat kiírását nagyon hasznosnak és hiánypótlónak érezzük, így kifejezetten örülünk a kiírásnak és a lehetőségnek, hogy már a 2014-es évben lehetőség adódik a felsőoktatási intézmények, a megyei jogú városok, valamint a gazdaság szereplőinek az innovációs és K+F együttműködések erősítésére. A kiírással kapcsolatban a projektek leghatékonyabb megvalósítása érdekében, a konzorciumi partnerek körét érintően a következő javaslatokkal szeretnénk élni: - A felsőoktatási intézmény és/vagy a megyei jogú város tulajdonában álló gazdasági szervezet is részt vehessen a projektben konzorciumi tagként, - A növekedési zónába tartozó gazdasági, civil vagy non-profit szervezet is részt vehessen a projektben konzorciumi tagként. Tisztelettel: Tamándl László
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Barabás Borbála | 2014-06-26 13:42:13
Tisztelt Támogató! Szeretnénk javaslattal élni a a pályázók körének bővítését illetően oly módon, hogy ne csak önkormányzatok, hanem önkormányzati tulajdonú cégek is szerepelhessenek konzorciumi partnerként. Köszönettel: Barabás Borbála
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Gyarmati Zoltán | 2014-06-26 13:19:44
Tisztelt Kiírók! Amint azt bizonyára Önök is tudják, a 2014-2020 közötti időszak tervezési feladataiban a megyei önkormányzatok, mint a területi szint képviselői jelentős szerepet kaptak és vállaltak. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében feladatuk a megyei gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó lehetőségek felderítése, támogatása, melyet csak a megyei településekkel (köztük kiemelten a megyei jogú városokkal) és a felsőoktatási intézményekkel közösen tudnak hatékonyan megvalósítani. Éppen ezért javasoljuk, hogy a felhívás szerinti pályázói kör bővüljön ki a megyei önkormányzatokkal, akik így nevesített konzorciumi partnerként is részt tudnának venni az adott megye fejlődését egyébként jelentősen befolyásoló fejlesztések megvalósításában. Javaslatunk átgondolását előre is köszönjük.
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetsége | 2014-06-26 11:18:31
Tisztelt Támogató! A pályázat céljának hatékony elérése érdekében javasoljuk a lehetséges konzorciumi partnerek körének bővítését az alábbi változtatással. Eredeti: B1. Jogi Forma “A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 1. számú mellékletében felsorolt államilag elismert felsőoktatási intézmények és megyei jogú városok önkormányzatainak részvételével megvalósuló konzorciumok.” Javasolt módosítás: B1 Jogi Forma "A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 1. számú mellékletében felsorolt államilag elismert felsőoktatási intézmények és megyei jogú városok önkormányzatai, valamint a növekedési zónába tartozó iparágak non-profit ágazati képviseleti szervezeteinek részvételével megvalósuló konzorciumok."
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Somogyi Zsuzsanna | 2014-06-26 11:11:37
Tisztelt Támogató! "A pályázó konzorcium vezetője és minden tagja a devizajogszabályok alapján belföldinek minősülő, Magyarországon kizárólag a konvergencia régiókban székhellyel rendelkező szervezet lehet." Amennyiben a pályázó vagy konzorciumi partnerintézmény a pályázati céloknak megfelelő tevékenységet is végző multidiszciplináris kutató/képzési hellyel rendelkezik a Nyugat dunántúli Régióban nem vehet részt a pályázatban? A pályázati célok szerint éppen így nyílhatna lehetőség az optimális területi elosztásra. "A pályázat célja olyan non-profit tudástranszfer központok, innovációs ügynökségek, „tudásparkok” kialakítása és támogatása az adott növekedési zóna felsőoktatási és helyi önkormányzati kapacitásaira építve, amelyek multiplikátor hatást gyakorolhatnak a régió gazdasági versenyképességének erősítésében és K+F+I tevékenységének hasznosításában. A tudás- és technológia-transzfer centrumok kialakítása során – területileg elosztva – olyan infrastrukturális és szolgáltató jellegű centrumok kialakítása szükséges, amelyekben a technológia-intenzív, innovatív mikro- és kisvállalkozások hozzáférhetnek a legújabb infokommunikációs technológiákhoz, a professzionális üzleti, technológiai és innovációs menedzsmenthez és felhasználói környezethez." Somogyi Zsuzsanna ELTE Pályázati Iroda
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Egry Dóra | 2014-06-26 10:55:52
Tisztelt Kiíró! Javasoljuk, hogy a megalapítandó közös cég is részesülhessen támogatásban. Véleményünk szerint ennek a cégnek kellene a legnagyobb szerepet kapnia a megvalósítás során. Kezdeményezzük, hogy a tudásmenedzsment cég is szerepeljen a pályázók körében. Egyúttal kezdeményezzük, hogy ne csak a projektmenedzsment számára lehessen eszközöket vásárolni a projekt keretében. A megyei jogú város biztosítja a szükséges ingatlant a cég számára, de ahhoz, hogy ez a cég a későbbiekben megfelelőképpen tudjon működni, szükséges a megfelelő irodai infrastruktúra kialakítása.
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel - A pályázat tartalma
Nagy Eszter | 2014-06-26 10:22:41
Javasoljuk, hogy a felsőoktatási intézmény és a megyei jogú város önkormányzatának közreműködésével létrejövő non-profit tudásmenedzsment vállalkozás infrastrukturális elhelyezésének kidolgozása és biztosítása az önkormányzat, vagy a felsőoktatási intézmény feladata legyen, ne csak kizárólagosan az önkormányzaté. Az 50-50%-os tulajdonrész és a feladatok megoszlása, definiálása, a felsőoktatási intézmények tudástranszfer területén szerzett szélesebb körű tapasztalata ezt indokolja. Az előkészítési tevékenységek időigényére tekintettel javasoljuk a pályázati határidő meghosszabbítását augusztus 31-ig.
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel
Innogrant Consulting Kft. | 2014-06-25 17:30:58
TÁMOP-421C véleményezés Az Innogrant Consulting mint akkreditált innováció-menedzsment szervezet részéről örömmel fogadtuk és hiánypótló jellegűnek tartjuk a kezdeményezést. Reméljük, hogy a partnerek valódi konszenzusán alapuló együttműködések keretében – a párhuzamosságok megszüntetése mellett – valóban hatékonyabbá válhat a létrejövő szellemi alkotások üzleti/társadalmi hasznosulása, és mind regionális, mind nemzetközi szinten javulhat a tudás- és innováció-menedzsment színvonala. A konstrukció véglegesítéséhez kapcsolódóan a következő javaslatokat fogalmaztuk meg: - A támogatott projektek keretében kiemelt cél non-profit tudástranszfer központok, innovációs ügynökségek, „tudásparkok” kialakítása. Ennek a javasolt szervezeti formája valamilyen önálló jogi személyiséggel rendelkező non-profit szervezet vagy gazdasági társaság (A.1. pont). Ezek a szervezetek a konstrukcióban foglaltak szerint a projekt előkészítő fázisában jönnek létre / alakulnak át (C.1. I. projekt előkészítés pont). Nem tisztázott azonban ezen szervezetek jogállása és további szerepe a TÁMOP-421C pályázat által támogatott projekt lebonyolításában. Javasoljuk rögzíteni a konstrukcióban, hogy ezen szervezetek részére – nem konzorciumi tagként – milyen szerepet javasolnak a projekt lebonyolítás időszakában. - A projekteket a javaslat szerint maximum 4 fős konzorciumok valósítják meg (felsőoktatási intézmény és megyei jogú város részvételével), amelyek belső költségei (pl. személyi költségek) a pályázatban elszámolhatóak. A C.3. 5. pont (Projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek) alapján azonban ezen költségek között a „szakmai megvalósítók (a non-profit tudásmenedzsment vállalkozás alkalmazottai […] projekt érdekében felmerült időarányos bérköltsége” is elszámolható. Figyelemmel arra, hogy ez a szervezet nem tagja a pályázó konzorciumnak (azaz támogatásban nem részesülő külső 3. félnek minősül), érdemes lenne rögzíteni, hogy az ott jelentkező személyi költségek (pl. XY Kutatási Nonprofit Zrt. kapcsolódó bérköltsége) hogyan lesznek közvetlenül elszámolhatóak. - A konstrukció rögzíti, hogy megyei jogú város esetében nem nyújtható támogatás olyan pályázó részére, amelyik nem rendelkezik „jelentős K+F+I projektekben szervezési, tudásmenedzsment, tudástranszfer tapasztalattal (minimum 3 projektben való részvétel és minimum 3 db dokumentált vállalati együttműködés)” (C.1.3. pont). Figyelemmel az önkormányzati alap- és egyéb feladatokra, ilyen típusú tapasztalatokkal az önkormányzatok jellemzően nem rendelkeznek, ezért javasoljuk ezt a kitételt az önkormányzatok esetében törölni. - A tervezetben foglaltak szerint „a pályázatok benyújtása 2014. július 7-től 2014. július 21-ig lehetséges” (F.2. pont). Tekintettel az előkészítő feladatok mélységére és időigényére, javasoljuk a pályázati határidő meghosszabbítását 2014. augusztus 31-re.
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel - A pályázat tartalma
Ruzsa Csaba | 2014-06-25 14:23:40
Tisztelt Kiírók! Bár iparági korlátozás nem szerepel a pályázati kiírásban, azonban a gazdasági fejlesztési irányok kijelölése során megjelölt "10 000 foglakoztatott fő" előírás alapvetően korlátozó jellegű az innovatív (pl. biotechnológiai) és egyéb kreatív ipari fejlesztési területek fejlesztését érintően. Felmerül továbbá kérdésként, hogy új iparág megtelepítésének lehetősége, jelenlétének erősítése a régióban miként mehet végbe ha van tudás (szabadalmak, vállalati kapcsolatok) azonban ezek erősítése a város és régió, valamint a felsőoktatási intézmény célja de messze van még a 10000 fős létszámtól. Információink szerint mind a megyei jogú városok, mind a megyei önkormányzatok fejlesztési célú forráselosztási mechanizmusának fő mozgatórugója a 2014-2020 ciklusban a munkahelyteremtés erősítése a jelenlévő vállatok célzott támogatása és új vállalatok betelepítése révén. Fentiekre tekintettel, javasoljuk a "10 000 fő foglakkoztatott" előírást az innovatív, kreatív és a városi stratégiák esetében fejlesztendő gazdasági célok esetében felülvizsgálni. Köszönettel Ruzsa Csaba
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Ruzsa Csaba | 2014-06-25 14:15:14
Tisztelt Kiírók! A pályázat kiírását támogatjuk és kifejezetten örülünk, hogy a 2014-2020 pályázati időszakot megelőzően lehetőség nyílik innovációs és K+F céltársaság létrehozására. Pár pontosítás megfontolását javasoljuk a projekt sikeres bonyolítása és sikeres később működtetése érdekében. Két fő területet jelölnénk meg: 1. A felsőoktatási intézmény és a megyei jogú város tulajdonában álló cég is lehessen konzorciumi partner és kaphasson támogatást A tervezettel kapcsolatban a pályázók köre esetében komoly nehézségeket okoz a benyújtás és a későbbi eredményes működtetés során, hogy a város és felsőoktatási intézmény 50-50%-os tulajdonában álló cég értelmezésünk szerint nem lehet konzorciumi partner. Szerződéseket a partnerekkel a cég kötne, de valójában nem lehet pályázati partner, mert az csak a két tulajdonosa lehet. Gyakorlatban ez komoly napi működési problémákat okozhat majd. A működtetési és pályázati forrásokat így nehezen lehet majd összehangolni és sok energia el fog menni a cég napi működtetésére. 2. Megyei jogú városok K+F és tudásmenedzsment tapasztalatok A megyei jogú városok önkormányzata (!) esetében támogatás csak akkor folyósítható az önkormányzat számára, ha rendelkezik "K+F+I projektekben szervezési, tudásmenedzsment, tudástranszfer tapasztalattal: minimum 3 projektben való részvétellel és minimum 3 db dokumentált vállalati együttműködéssel." A megyei jogú városok döntő többségében az elmúlt években telephely és munkahely-teremtési projektek esetében végeztek koordinációs és szervezési feladatokat hatóságok és felsőoktatási intézmények között, illetve infrastrukturális fejlesztéseket hajtottak végre (pl. ipari parkok). Tudásmenedzsment feladatokat nehezen tud végezni egy önkormányzat, mivel sem a napi gyakorlatban, sem törvényi előírások alapján sem tartozik a tevékenységei körébe e feladattípus. Javasoljuk a vállalati együttműködések tekintetében a szervezési szempontú elvárásokat erősíteni a megyei jogú városok esetében, mivel értelmezésünk szerint a pályázat célja az egyetemi tudás piacra vitelének a segítése, innováció erősítése. E tekintetben az önkormányzat szerepe inkább támogató, koordinációs jellegű inkább és nem tudásmenedzsment alapú. Gyakorlatban az egyetemek, főiskolák rendelkeznek a megyei jogú városokban is tudás és technológiai transzferközpontokkal, nem maga az önkormányzat vagy annak cége.
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Nagy Eszter | 2014-06-25 14:14:20
Javasoljuk, hogy az előkészítés fázisában támogatható, az önkormányzat és a felsőoktatási intézmény közös tulajdonában lévő, tudástranszferrel, tudásmenedzsmenttel foglalkozó non-profit jogi személyiségű gazdasági szervezet a pályázatban konzorciumi partnerként szerepelhessen.
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel - A pályázat tartalma
Nagy Eszter | 2014-06-25 14:13:43
A korábbi pályázati kiírásokhoz és megvalósulásokhoz hasonlóan javasoljuk pontosítani a szabadalom kitétel megfogalmazását - mivel egy szabadalmi eljárás akár több évet is igénybe vehet - szellemi tulajdon védelmi eljárásra.