2015 október 2. 00:00
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Kutatási infrastruktúra megerősítése – nemzetköziesedés, hálózatosodás” című (GINOP-2.3.3-15 kódszámú) felhívás.

A támogatási kérelmek benyújtásának kezdő időpontja 2015. október 15-ről 2015. november 16-ra módosul.

A felhívás további módosulásai az alábbi pontokat érintik:

1. a Felhívás 3.1. pontja valamennyi alpontban pontosításra került.
2. a Felhívás 3.2.1-es „Általános elvárások” című pontja stilisztikai módosításokon esett át. Ezen túl kiegészült azzal, hogy a támogatást igénylő a támogatási kérelem benyújtásával hozzájárulását adja a Kincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott adataihoz való hozzáféréshez.
3. a Felhívás módosítás utáni 3.2.2 pontja tartalmazza a „Közbeszerzési kötelezettségek” fejezetét, a 3.2.3 pont tartalmazza a „Mérföldkövek” előírásait, a 3.2.4 a „Kötelező vállalások” című pontot. Ez utóbbi pont a kötelező vállalásokkal kapcsolatosan módosult, részletes magyarázatot kapott.
4. a Felhívás 3.3.1 pontja (A projekt megkezdése) kiegészült az alábbi tartalommal: „A projekt előkészítése nem minősül megkezdésnek.”
5. a Felhívás 3.4.1 pontja (A projekt területi korlátozásai) szövegezésben pontosításra került, illetve az alábbi tartalommal kiegészült: „A projekt megvalósítása során a konzorcium minden tagjának kell a fenti feltételeknek megfelelő megvalósítási helyszínnel rendelkeznie.”
6. a Felhívás 3.5. pontja viseli az „indikátorok” címet, a tartalom pontosításra került, magyarázatot kapott.
7. a Felhívás 3.6. pontja alá került a „Fenntartási kötelezettség” tartalom, amely tartalom több kiegészítéssel el lett látva. Ilyen például a technológiai változások lekövetése a fenntartás során, illetve kifejtésre kerültek a projekt lezárásával kapcsolatos elvárások is.
8. a Felhívásban szereplő „Biztosítékok köre” cím alatti tartalom a 3.7. pontba került áthelyezésre.
9. a Felhívásban szereplő „Önerő” című pont a 3.8.-ba került áthelyezésre és módosult egy figyelemfelhívással egyebek között arra vonatkozólag, hogy az igényelhető maximális támogatási összeget meghaladó projekt méret esetében önerő kötelezettség merülhet fel.
10. a Felhívás 4.1. pontja (Támogatást igénylő köre) kiegészült az alábbi tartalommal: „A konzorciumi tagok a projekt keretén belül egymástól anyagot, árut, szolgáltatást, eszközt, immateriális javakat nem vásárolhatnak.”
11. a Felhívás 4.2. pontjában (Támogatásban nem részesíthetők köre) eredetileg szereplő „g” alpont törlésre került. A helyére kerülő új „g” alpont (korábbi „h” alpont) harmadik bekezdése is törlésre került.
12. a Felhívás 4.4. pontja (Kiválasztási kritériumok és a kiválasztási eljárásrend) az alábbi tartalommal pontosításra került: „A támogatási kérelmek a NKFI Hivatal KFI szempontú támogató véleményével kell, hogy rendelkezzenek. Ennek hiányában a támogatási kérelem nem nyújtható be. Ezen KFI szempontú támogató vélemény nem jelent garanciát a támogatási igény pozitív elbírálására.” Ennek alapján módosult a Felhívás 4.4.1-es alpontja.
13. a Felhívás 4.4.3 pontja (Tartalmi értékelési szempontok) szövegezésben pontosításra került, az „Értékelési szempontok” táblázat pontozással módosult.
14. a Felhívás 5.1. pontja (A támogatás formája) kiegészült, pontosításra került az alábbi szövegezéssel: „A Felhívás keretében nyújtott támogatás nem minősül uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásnak.”
15. a Felhívás 5.4. pontja (Előleg igénylése) pontosításra került.
16. a Felhívás 5.6. pontja (Az elszámolhatóság további feltételei) kiegészítésre került a projektmenedzser/meglévő foglalkoztatott témakörben.
17. a Felhívás 5.7. pontja (Az elszámolható költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó elvárások) korlátozásokat tartalmazó táblázatában pontosításra került a nyilvánossághoz kapcsolódó költség.
18. a Felhívás 5.8. pontja (Nem elszámolható költségek köre) további három költség felsorolásával pontosításra került.
19. a Felhívás 6. pontja (A támogatási kérelem elkészítése során csatolandó mellékletek listája) pontosításra került és módosult további dokumentumok felsorolásával valamint egy figyelemfelhívással.
20. a Felhívás 8. pontja (A felhívás szakmai mellékletei) 1. számú melléklet (Hiánypótoltatható jogosultsági szempontok) táblázatból a megjelent felhívás 12. sora törlésre került, a 29. sor pontosításra került, a 30. sor a konzorciumokra vonatkozó megállapítással módosult, a 32. sorból szövegrész törlésre került, valamint további hat sor beemelésével módosult.