2019 október 16. 11:45
Módosult az Általános Útmutató az EMVA forrásból finanszírozásra kerülő intézkedésekre vonatkozó Felhívásokhoz c. dokumentum. Érdemi módosítás az alábbi pontokat érinti:
- az ÁSZF-fel összhangban módosult a Kizáró okok listája 2. fejezet;
- a 272/2014. (XI.5.) kormányrendelet 198/A. § (3) bekezdésére figyelemmel egészült ki a több meghatalmazott esetére előírt kézbesítési/értesítési rend (3.1. és 3.2. pont);
- a 6. fejezetben a biztosítékkal kapcsolatos egyéb rendelkezések pont az ÁSZF-fel összhangban módosult a biztosítéknyújtási időszaknál rövidebb lejáratú biztosíték esetén követendő eljárással;
- a 7. fejezet (A fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek – amennyiben a felhívás kifejezetten ekként rendelkezik – standard kiválasztási eljárás keretében) kiegészült az öntözési célt szolgáló vízilétesítmény megvalósításához az érintett földrészletek tekintetében szükséges hozzájárulásokra vonatkozó előírással. E szerint öntözési célt szolgáló vízilétesítmény megvalósításához az érintett földrészlet vonatkozásában haszonélvezeti jog fennállása esetén a haszonélvezőnek, ennek hiányában a tulajdonosnak, állami tulajdonban álló ingatlan esetében az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyonkezelőnek, vagyonkezelői jog fennállása hiányában a tulajdonosi joggyakorló szervezetnek a hozzájárulása szükséges.
Ha a földrészlet közös tulajdonban áll, a hozzájáruláshoz a 2013. évi CCXII. törvény 71. § (3) és (4) bekezdésének alkalmazásával az érintett személyek tulajdoni hányad alapján számított többségi döntése szükséges.;
- 9. fejezet (A közbeszerzési kötelezettségre vonatkozó tájékoztató) az értékhatárok módosítására figyelemmel módosult;
 
- felülvizsgáltuk, és kiegészítettük a kapcsolódó jogszabályok jegyzékét.
Kapcsolódó pályázatok