2017 október 18. 15:45
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása” című (VP4-11.1-11.2-15 kódszámú) felhívás.

Felhívjuk a Támogatást Igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik:

- Módosult A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások című fejezet Ökológiai gazdálkodási képzéssel kapcsolatos kötelezettségek pont 1. és 3. pontja módosult:
„(1) A kizárólag áttérési támogatásban részt vevő támogatást igénylő köteles a támogatói okirat kézhezvételét követően ökológiai gazdálkodási képzésen részt venni. Támogatást igénylőnek a képzési kötelezettséget a kötelezettségvállalási időszakban egyszer kell teljesítenie.
(3) Amennyiben a kötelezettségvállaló személyében változás történik a támogatási időszak alatt, az áttérési támogatásra vonatkozó támogatási időszak alatt a kötelezettség átvevőjének – a 2) bekezdésben foglaltak figyelembe vételével - a kötelezettség átvételére vonatkozó évet követően képzésen kell részt vennie, kivéve, ha már az 1. pontban meghatározott képzésen részt vett.”

Az IV. Követelmények pont 3. és 10. alpontjában foglalt szövegrészek az alábbiak szerint módosultak:
„(3) A támogatást igénylő köteles az előző évre vonatkozó gazdálkodási naplónak az 5. számú mellékletben meghatározott adattartalmát adott évet követő év január 1. és január 31. között az adott évre vonatkozóan aktuális elektronikus formanyomtatványon, elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül benyújtani a NÉBIH-hez. A gazdálkodási napló adattartalmának benyújtása vonatkozásában hiánypótlásnak helye nincs és a fenti határidő jogvesztő hatályú.
(10) A támogatást igénylő köteles az előző évre vonatkozó tápanyag-gazdálkodási terv(ek) a 6. számú mellékletben foglalt adattartalmát az adott évet követő év január 1. és január 31. között, az adott évre vonatkozóan aktuális elektronikus formanyomtatványon, elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül benyújtani a NÉBIH-hez. A tápanyag-gazdálkodási terv adattartalmának benyújtása vonatkozásában hiánypótlásnak helye nincs és a fenti határidő jogvesztő hatályú.”

A felhívással összhangban a 7. számú – Szankciós táblázat – melléklet Általános kötelezettségeknek való meg nem felelés jogkövetkezményei fejezetének 7. pontja, valamint a 10. számú – Fontosabb határidők – melléklet is módosult.