2017 július 17.
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés” című (VP4-10.1.1-15 kódszámú) felhívás és annak dokumentációja.

A módosítás a felhívás alábbi pontjait érinti:

- A 3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások fejezet IV. Általános követelmények alfejezetének (2) pontja, a V. A tematikus előíráscsoportokra vonatkozó követelmények alfejezet (41) pontja, a VII. A támogatást igénylő által vállalt kötelezettségekben bekövetkező változás általános szabályai alfejezet (2) pontja és a IX. A kötelezettségvállalás területére vonatkozó visszavonás szabályai alfejezet (3. b) pontjának utolsó bekezdése. Módosult továbbá a XII. Jogkövetkezmények érvényesítésének szabályai fejezet (2a) bekezdése.

- Az 5.1. A támogatás formája fejezet I. Kifizetési kérelem benyújtása alfejezet (a), (b) és (c) pontjából törlésre került a következő szövegrész: „bevont és nem bevont területekkel egyaránt”. Az  (a) és (c) pont kiegészült: „Zonális vízvédelmi szántó tematikus előíráscsoportok.”

Beszúrásra került az 5.1. A támogatás formája fejezetbe a következő bekezdés: A (2) bekezdés szerinti feltételek mentén élőhelyfejlesztési beruházással megvalósított kötelezettségvállalással érintett terület jelen felhívás feltételei alapján tovább támogatható, azzal, hogy a jelen felhívás egyéb előírásait a kötelezettségvállalás végéig be kell tartani, különös tekintettel a legkisebb támogatható területek vonatkozásában.

Az Általános Szerződési Feltételek című dokumentum alábbi pontjaiban történt módosítás:

- 1.4.5. Általános követelmények fejezet b) pont.

- 1.4.6. A tematikus előíráscsoportokra vonatkozó követelmények fejezet (41) pont.

- 1.4.8. A Kedvezményezett által vállalt kötelezettségekben bekövetkező változás általános szabályai fejezet b) pontja kiegészült.

- 3.6.2  Kifizetési Kérelem fejezet 1. és 3. pontja a felhívással párhuzamosan kiegészült a következők szerint: „Zonális vízvédelmi szántó tematikus előíráscsoportok”.

A következő bekezdés került továbbá beszúrásra: A b) pont szerinti feltételek mentén élőhelyfejlesztési beruházással megvalósított kötelezettségvállalással érintett terület jelen felhívás feltételei alapján tovább támogatható, azzal, hogy a jelen felhívás egyéb előírásait a kötelezettségvállalás végéig be kell tartani, különös tekintettel a legkisebb támogatható területek vonatkozásában.

- A 4.1.2. fejezet a következő mondattal került kiegészítésre: „Az ilyen irányú bejelentések esetén vis maior kérelem és hozzá kapcsolódó igazoló dokumentum benyújtása nem szükséges.”

- A 7.5. Részleges kizárás iránti eljárás fejezetbe beszúrásra került a következő bekezdés: „A részleges kizárási eljárást nem kell lefolytatni, amennyiben azon földrészletek, amelyeken az ügyfél jogszerű földhasználattal rendelkezik, területi elhelyezkedését illetően teljes egészében lefedik a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület belső területi pufferrel csökkentett területét.”

A 19. számú mellékletben szereplő 98. fogalom módosult, míg a felhívás 18/b mellékletének 104., 130., 156. sorainak kiegészítése történt meg.