2020 november 2. 15:00
Módosult a „TOP-1.4.1-15 A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” című felhívás
1. A Felhívásban módosultak a www.szechenyi2020.hu hivatkozások megnevezései www.palyazat.gov.hu-ra.
2. A Felhívás 3.3.2 pontjában módosult a pénzügyi elszámolás (záró kifizetési igénylés) benyújtásának végső határideje 2022. december 31-re.
3. A Felhívás 3.5.1 pontja kiegészült az alábbival: „A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §. (1)-(4) szerinti szankció nem alkalmazandó szakpolitikai mutatók és az OP-eredmény indikátorok esetében.”
4. A Felhívás 5.4. pontjában módosultak az előleg igénylésre vonatkozó előírások, továbbá kiegészítésre kerültek az alábbival:
o „A támogatási előleg mértékét a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 116. §-ának adott időállapot szerinti releváns rendelkezése határozza meg.”
o „Felhívjuk a figyelmet, hogy a központi költségvetési szerv, helyi önkormányzat, önkormányzati társulás, közvetlen vagy közvetett többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság kedvezményezett részére támogatási előleg akkor folyósítható, ha az irányító hatóság a kedvezményezett által benyújtott, az adott naptári évre vonatkozó projektszintű likviditási tervet jóváhagyta. A likviditási terv sablonja a www.palyazat.gov.hu oldalon található meg. A likviditási tervre vonatkozó további szabályokat a 272/2014. (XI.5) Korm. rendelet 117/A. §-a tartalmazza.”
o „A szállítói előleg 50%-ával legkésőbb a szállítói szerződés szerinti ellenszolgáltatás elszámolható összege 50%-ának teljesítését követően haladéktalanul el kell számolni.”
5. A Felhívás 5.5. pontjában pontosításra kerültek az egyszerűsített elszámolásra vonatkozó elvárások.
6. A Felhívás 5.6. pontja kiegészítésre került az E-beszerzés funkció használatára vonatkozó tájékoztatással és módosult a projekt pénzügyi elszámolhatóságának vége 2022.12.31-re.
7. A Felhívás 5.6. pontjában módosult a piaci ár igazolására vonatkozó alábbi szövegrész: „Egyszerűsített elszámolással érintett költségek tekintetében nem kell benyújtani a piaci árnak való megfelelőség igazolására szolgáló árajánlatokat.”
Helyette: „Nem kell alátámasztani a piaci áraknak való megfelelést, ha az adott költség elszámolása egyszerűsített költségelszámolás (átalányalapú egységköltség) keretében történt. Ilyen esetekben alátámasztó dokumentációt sem kell biztosítani.”
8. A Felhívás 7. pontjában módosultak a GDPR előírások, a hatályos szabályozással összhangban, valamint törlésre került az alábbi bekezdés:
„A támogatást igénylő a támogatási kérelem benyújtásával hozzájárulását adja, hogy a Kincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott adataihoz a költségvetési támogatás utalványozója, folyósítója a XIX. Uniós fejlesztések fejezetből biztosított költségvetési támogatás esetén a közreműködő szervezet, ennek hiányában az irányító hatóság (a továbbiakban együtt: a támogatás folyósítója), az Állami Számvevőszék, kormányzati ellenőrzési szerv, az európai támogatásokat ellenőrző szerv, az állami adóhatóság, a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek, valamint jogszabályban, pályázati kiírásban, támogatói okiratban, támogatási szerződésben meghatározott más jogosultak hozzáférhetnek.”