2020 június 15. 08:45
1. Módosult a Felhívás 1.2. pontjában a rendelkezésre álló keretösszeg.

2. A Felhívás 3.5.2. pontjában módosult a pénzügyi elszámolása (záró kifizetési igénylés) benyújtásának végső határideje, valamint a pénzügyi elszámolás (záró kifizetési igénylés) benyújtásának végső határidejéhez és a projekt fizikai befejezésére rendelkezésre álló időtartamhoz kapcsolódóan külön-külön lábjegyzet került beszúrásra az alábbi szöveggel: „A 98/2020. (IV.10.) Kormányrendelet értelmében a végrehajtási határidők meghosszabbításra kerültek azon szerződések esetében, ahol a projekt fizikai befejezésének határideje 2020.03.11-e utáni, kivéve, ha a kedvezményezett nyilatkozott arról, hogy a határidők automatikus meghosszabbítását nem kéri.”

Továbbá kiegészült a hivatkozott pont alábbi bekezdéssel:

„Felhívjuk a figyelmet, hogy a veszélyhelyzetre tekintettel a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben meghatározott egyes eljárási határidők, így a projektvégrehajtás határideje is - a 98/2020. (IV.10) Kormányrendelettel - három hónappal meghosszabbításra került. Természetesen a kedvezményezett joga, hogy az átmeneti hosszabbítási lehetőséggel ne éljen, amennyiben az eredeti feltételek mellett is tudja teljesíteni kötelezettségeit. Minden esetben a kedvezményezett hatásköre, hogy saját projektjének végrehajtása szempontjából a számára legmegfelelőbb megoldást válassza.”

3. A Felhívás 3.7.1. pontjában az indikátort tartalmazó táblázatban javításra került az indikátor neve és az indikátor típus.

4. A Felhívás 4.4.2. 1) a) pontjához az alábbi lábjegyzet került beszúrásra: „A papír alapú nyilatkozat benyújtása esetében kivételt jelent a koronavírus miatti veszélyhelyzet, amelyet a releváns területspecifikus melléklet 4.3 pontja részletesen szabályoz.”

5. A Felhívás 5.4. pontja módosult, kiegészítésre került az alábbi mondatokkal: 

- „A támogatási előleg mértékét a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 116. §-ának adott időállapot szerinti releváns rendelkezése határozza meg az új koronavírus járványra meghirdetett kormányzati intézkedésekkel összhangban.”

- „Felhívjuk a figyelmet, hogy az európai uniós forrásból nyújtott költségvetési támogatások kezelésére kincstári fizetési számlával rendelkező kedvezményezett köteles visszafizetni a támogatási előleget, ha nem nyújt be igénylést időközi kifizetésre a támogatási előleg – vagy több részletben történő előlegfolyósítás esetén annak első részlete – kifizetésétől számított 15 hónapon belül.”

- „A szállítói előleg 50 %-ával legkésőbb a szállítói szerződés szerinti ellenszolgáltatás elszámolható összege 50 %-ának teljesítését követően haladéktalanul el kell számolni.”

Továbbá módosult a szállítói előleg visszafizetésére vonatkozó előírás a veszélyhelyzetre tekintettel.

6. A Felhívás 5.6. pontja esetében módosult a felhívás keretében támogatott projektek költségei elszámolhatóságának vége dátuma, valamint kiegészült az alábbi bekezdéssel: „Felhívjuk figyelmét, hogy az elszámolhatósághoz szükséges, a veszélyhelyzetben be nem kért alátámasztó dokumentumoknak a helyszínen rendelkezésre kell állnia későbbi ellenőrzésekhez, illetve a veszélyhelyzet elmúltával a dokumentumokat az IH/KSZ döntése alapján be kell nyújtani az IH/KSZ részére. Szabálytalansági gyanú, vagy kockázatok mérlegelése során az IH, közreműködő szervezet bekérheti a szükséges alátámasztó dokumentumokat a veszélyhelyzet hatálya alatt is.” 

Továbbá törlésre került az alábbi mondat: „Jelen felhívás esetében e-beszerzés funkció használata nem releváns.”

7. A Felhívás 5.8. pontja módosításra került az alábbival: „A támogatható tevékenységekhez kapcsolódóan nem elszámolható költségnek minősül mindazon költség, amely nem szerepel az 5.5. pontban.”

8. A Felhívás 6.2 pontja kiegészült az alábbi szöveggel:

„Felhívjuk figyelmét, hogy a veszélyhelyzetben be nem kért egyéb alátámasztó dokumentumoknak a helyszínen rendelkezésre kell állnia későbbi ellenőrzésekhez, illetve a veszélyhelyzet elmúltával a dokumentumokat az IH/KSZ döntése alapján be kell nyújtani az IH/KSZ részére. Szabálytalansági gyanú, vagy kockázatok mérlegelése során az IH, közreműködő szervezet bekérheti a szükséges alátámasztó dokumentumokat a veszélyhelyzet hatálya alatt is.”

9. Módosult Baranya megye és Heves megye területspecifikus mellékletének 1.2. pontjában a rendelkezésre álló keretösszeg, 5.2. pontjában a projekt elszámolható összköltsége, 5.3. pontjában az igényelhető támogatás maximuma.