2017 január 25. 11:30
Módosult az „Erdősítés támogatása” elnevezésű (VP5- 8.1.1-16 azonosító jelű) felhívás.

A támogatást igénylő halála esetén a támogatói okirat kiadására irányuló kérelem benyújtásának lehetőségéről az eljáró hatóság tájékoztatja az általa ismert örököst. Amennyiben a támogatási kérelem benyújtására meghatalmazott közreműködésével került sor, akkor a tájékoztatás ebben az esetben is az eljáró hatóság útján kerül megküldésre.

Amennyiben az örökös kérelmezi a támogatói okirat kiadását, az irányító hatóság - a közbenső szervezet bevonásával - lefolytatja a jogosultsági ellenőrzést és a tartalmi értékelést az elhunyt támogatás igénylő és a támogatást igénybe venni kívánó örököse – több örökös esetében örökrészük arányában örökösei (továbbiakban együtt örökös) – vonatkozásában. A jogosultsági ellenőrzés és tartalmi értékelés lefolytatására a jogerős hagyatékátadó végzés benyújtását követően kerül sor.

Az örökös abban az esetben jogosult a támogatás igénybevételére, amennyiben a lefolytatott jogosultsági ellenőrzés és tartalmi értékelés alapján az elhunyt támogatást igénylő részére a támogatói okirat kiadható lenne, és az értékelés eredményeként az örökös is elérte a pozitív támogatói döntéshez szükséges ponthatárt.

Ha a felhívás szerint többszöri kifizetési igénylés benyújtására van lehetőség, és a támogatást igénylő halála esetén, legkésőbb a második kifizetési igénylés benyújtásáig a jogerős hagyatékátadó végzés nem kerül benyújtásra, úgy a támogatási jogviszony nem jön létre.

Amennyiben a támogatást igénylő elhalálozik a támogatói okirat kézhezvételét megelőzően, úgy függő jogi helyzet jön létre, amely esetén az elhunyt lehetséges örököse(i) köteles(ek) nyilatkozatban megnevezni azt a személyt aki teljesíti a támogatást igénylő által vállalt kötelezettségeket. Amennyiben az örökös az eljáró hatóság felhívása ellenére – a megadott határidőn belül - nem nyilatkozik, a támogatási jogviszony nem jön létre.

Az elhunyt támogatást igénylő esetében valamely személyéhez kötött feltétel a szükséges adat vagy dokumentum, örökös(ök) általi benyújtásával hiánypótlás vagy adategyeztetés keretében vizsgálható.”

„A támogatást igénylő elhalálozása esetén az örökös részére adható ki támogatói okirat, ha erre vonatkozó kérelmét benyújtotta az MVH-hoz, és maradéktalanul megfelel a felhívásban meghatározott jogosultsági és a kötelezettségátadásra vonatkozó feltételeknek. Amennyiben beruházási jellegű intézkedések esetén a kedvezményezett jogai és kötelezettségei nem oszthatóak egy örökös belépésére van mód, így támogató okirat egy örökös részére adható ki.”