2020 október 7. 12:30
1. A Felhívásban módosultak a www.szechenyi2020.hu hivatkozások megnevezései www.palyazat.gov.hu-ra. 2. A Felhívás 1.2. pontjában módosult a rendelkezésre álló keretösszeg az ÉFK-val összhangban. 3. A Felhívás 3.3.2 pontjában módosult a pénzügyi elszámolás (záró kifizetési igénylés) benyújtásának végső határideje 2022. december 31-re.

4. A Felhívás 3.5.1. pontja kiegészítésre került az alábbival: „A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §. (1)-(4) szerinti szankció nem alkalmazandó szakpolitikai mutatók és az OP-eredmény indikátorok esetében.”
5. A Felhívás 5.3. b) pontja kiegészítésre került az alábbi mondatrésszel: „a Felhívás támogatási jogcímekre vonatkozó szabályainak a figyelembevételével.”
6. A Felhívás 5.4. pontjában módosultak az előleg igénylésre vonatkozó előírások, továbbá kiegészítésre kerültek az alábbival:
o „A támogatási előleg mértékét a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 116. §-ának adott időállapot szerinti releváns rendelkezése határozza meg.”
o „Felhívjuk a figyelmet, hogy a központi költségvetési szerv, helyi önkormányzat, önkormányzati társulás, közvetlen vagy közvetett többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság kedvezményezett részére támogatási előleg akkor folyósítható, ha az irányító hatóság a kedvezményezett által benyújtott, az adott naptári évre vonatkozó projektszintű likviditási tervet jóváhagyta. A likviditási terv sablonja a www.palyazat.gov.hu oldalon található meg. A likviditási tervre vonatkozó további szabályokat a 272/2014. (XI.5) Korm. rendelet 117/A. §-a tartalmazza.”
o „A szállítói előleg 50%-ával legkésőbb a szállítói szerződés szerinti ellenszolgáltatás elszámolható összege 50%-ának teljesítését követően haladéktalanul el kell számolni.”
Törlésre került az alábbi mondat: „A szállító ezt az előleget közvetlenül jogosult igényelni, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 119. §-ában foglaltak figyelembevételével.”
7. A Felhívás 5.5. pontjában pontosításra kerültek az egyszerűsített elszámolásra vonatkozó elvárások. Duplikáció miatt törlésre került az alábbi bekezdés:
„Az egyszerűsített elszámolási módok (így a százalékos átalány) esetében, a költségek felmerülését a kedvezményezettnek nem kell alátámasztania háttérdokumentumokkal (például számlával, bankszámlakivonattal, összesítővel, illetve egyéb számviteli bizonylattal), és a piaci áraknak való megfelelést sem kell vizsgálni. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a kedvezményezettnek sem a kifizetési kérelem mellékleteként nem kell a költség felmerülését igazoló dokumentumokat benyújtani az IH-hoz, sem elkülönítetten nem szükséges őrizni azokat a projekt helyszínén / nyilvántartásában. A hazai számviteli szabályoknak megfelelően a bizonylatokat természetesen meg kell őriznie a kedvezményezettnek, viszont a támogatást nyújtó és ellenőrző szervezetek helyszíni ellenőrzés során sem vizsgálják ezeket.”
8. A Felhívás 5.6. pontja kiegészítésre került az E-beszerzés funkció használatára vonatkozó tájékoztatással.
9. A Felhívás 5.6. pontjában módosult a piaci ár igazolására vonatkozó alábbi szövegrész: „Egyszerűsített elszámolással érintett költségek tekintetében nem kell benyújtani a piaci árnak való megfelelőség igazolására szolgáló árajánlatokat.”
Helyette: „Nem kell alátámasztani a piaci áraknak való megfelelést, ha az adott költség elszámolása egyszerűsített költségelszámolás (átalányalapú egységköltség) keretében történt. Ilyen esetekben alátámasztó dokumentációt sem kell biztosítani.”
10. A Felhívás 7. pontjában módosultak a GDPR előírások, a hatályos szabályozással összhangban.