2016 március 25. 12:00
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok” című (TOP-5.2.1-15 kódszámú) felhívás.

1.    Módosításra került a Felhívás tartalomjegyzéket követő, ÁÚF-re vonatkozó hivatkozása az alábbira:

„A Felhívás elválaszthatatlan része az Általános Útmutató a Felhívásokhoz c. dokumentum (a továbbiakban: ÁÚF), amelynek hatályos verziója megtalálható a www.szechenyi2020.hu honlapon.

A Felhívás, az ÁÚF, a szakmai mellékletek és a támogatási kérelem adatlap együttesen tartalmazzák a támogatási kérelem elkészítéséhez szükséges összes feltételt.”

2.    A Felhívás 1.2 pontjában a felhívás keretösszege 7 834 millió Ft-ra módosult.

3.    A Felhívás 1.1 pontjában az a „A programok az alábbi területeken valósulhatnak meg:” mondatrész módosításra került az alábbiak szerint: „A programok az alábbi területekre fókuszálhatnak:”.

4.    A Felhívás 1.3 pontjában az éves fejlesztési keret jogszabályi hivatkozása aktualizálásra került.

5.    A Felhívás 3.1.3 pont c) alpontjában az „akcióterületről kiköltöztetés” fogalom helyett „szegregátum/szegregációval veszélyeztetett területről” fogalomra módosult.

6.    A Felhívás 3.2 pont 2) alpontja esetében:
-    pontosításra került, hogy a 2011-es KSH népszámlálási adatok alapján kerül az akcióterületi jogosultság megállapításra;
-    a Projekt-előkészítő Tanulmánnyal összhangban kiegészítésre került az alábbi mondattal: „(Az akcióterület jogosultságát a Projekt-előkészítő Tanulmány mellékleteként benyújtandó KSH által kiadott 2011-es népszámlálási adatokon alapuló szegregációs térképpel és adatsorral szükséges igazolni.)”.

7.    A Felhívás 3.2 pont 11) alpontjában pontosításra kerültek a szociális munka esetében elfogadható végzettségek, az alábbiak szerint:
„Szociális munkát ellátó személyeknek a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. sz. melléklet II. részében a családsegítő intézményi munkakörnél felsorolt képesítések valamelyikével szükséges rendelkezniük.”

8.    A Felhívás 3.2 pont 12) alpontjában az 1000 fő feletti szegregátumok esetében nem az adott korosztály lakónéoesség 25%-ra szükséges egyéni fejlesztési tervet készíteni, hanem legalább 240 főre. Emellett az egyéni fejlesztési terv készítéssel és felülvizsgálattal kapcsolatos elvárás kiterjesztésre került minden mobilizációba bevont személyre vonatkozóan.
Továbbá kikerült a "közvetlenül támogatottak" fogalom a szabályozásból.

9.    A Felhívás 3.2 pontjában a Programok lebonyolítása mérföldkő estében a százalékos előrehaladási korlátok törlésre kerültek. Elvárás, hogy min. 6 havonta kerüljön mérföldkő benyújtásra.

10.    A Felhívás 4.1 pontjában a projektmenedzsment tevékenység megvalósítására bevonható konzorciumi partnerek köre kiegészítésre került az alábbi kategóriával:

•    Önkormányzati hivatal (költségvetési szerv) (GFO 325).

11.    Módosításra került a Felhívás 4.4 Kiválasztási kritériumok és a kiválasztási eljárásrend pontján belül a 1. „Nem hiánypótoltatható jogosultsági kritériumok:” a) pontja jogszabályváltozás miatt a következőre:

a) „a támogatást igénylő által benyújtott nyilatkozat elektronikus és – elektronikus aláírás használatának kivételével – papír alapú példánya hiánytalan, hibátlan és határidőben benyújtásra került.”

12.    Törlésre került a Felhívás 4.4 Kiválasztási kritériumok és a kiválasztási eljárásrend pontján belül a 1. „Nem hiánypótoltatható jogosultsági kritériumok:” c) pontja jogszabályváltozás miatt:

c)    „a támogatási kérelemben tervezett fejlesztés az európai uniós állami támogatási szabályok alapján támogatható.”

13.    A Felhívás 4.4 pontjában a 2. alpontjában a „Hiánypótoltatható jogosultsági szempontok” közül törlésre került az alábbi két szempont:
e) A támogatást igénylő és a támogatási kérelem tárgya nem tartozik jelen Felhívás 4.2 pontjában és az ÁÚF c. dokumentum 2. pontjában meghatározott kizáró okok alá.
f) A kérelmező vállalja a Felhívás 3.2 és 3.4 pontjaiban meghatározott előírások teljesítését.

14.    A Felhívás 4.4 pontjában az 1.1 értékelési szempont kiegészítésre került az alábbi mondattal: „A támogatást igénylő és a támogatási kérelem tárgya nem tartozik jelen Felhívás 4.2 pontjában és az ÁÚF c. dokumentum 2. pontjában meghatározott kizáró okok alá.”

15.    A Felhívás 4.4 pontjában a 7.2 értékelési szempontban az „akcióterületi lakosok” fogalom „szegregátumban/szegregációval veszélyeztetett területen élők” fogalomra módosult.

16.    Törlésre került a Felhívás 5.5 Az elszámolható költségek köre pontjából az alábbi szövegrész:

„A kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége a „Széchenyi 2020 Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv „KTK 2020“” című melléklet elemei esetében a Felhívás „Kommunikációs csomagok egységárai” című mellékletében meghatározott egységárak alapján egyszerűsített elszámolás keretében számolható el.”

17.    A Felhívás 5.5 pontjában a napidíj egyszerűsített elszámolásának jogszabályi hivatkozása jogszabályváltozás miatt 437/2015. (XII. 28.) Korm. rendeletre módosult.

18.    A Felhívás 5.5 pontja kiegészítésre került az alábbi szöveggel: „A konzorciumi tagok a projekt keretén belül egymástól anyagot, árut, szolgáltatást, eszközt, immateriális javakat nem vásárolhatnak.”

19.    A Felhívás 5.5 pontjában a „VI. Célcsoport támogatásának költségei” költségkategórián belül a „célcsoport személyi jellegű ráfordításai” költségelem elszámolhatósága törlésre került, tekintettel, hogy a felhívás 3.1. fejezete alapján a célcsoportnak bértámogatás nem nyújtható.

20.    A Felhívás 5.5 pontjában nevesítésre kerültek azon költségkategóriák, amelyekben elszámolható saját teljesítés.

21.    A Felhívás 5.8 pontja kiegészítésre került az alábbi ponttal: „saját teljesítés (kivéve az 5.5 pontban felsorolt költségeket”.

22.    A Felhívás 7. További információk ponton belül az ÁÚF tartalomjegyzéke kiegészítésre került a 3. d) és 12.) pontokkal.

23.    A „Kommunikációs csomagok egységárai” c. melléklet neve módosításra került „Kommunikációs csomagok keretében elszámolható költségek felső korlátai” címre.

Mellékletek:

24.    A Közösségi Beavatkozási Terv útmutató Pénzügyi Terv c. fejezetében pontosításra került, hogy mely esetekben szükséges a költség-haszon elemzés elkészítése.

25.    A Projekt-előkészítő Tanulmány 2.3 pontjában pontosításra került az akcióterületi jogosultság magyarázata, valamint a 6. fejezetében a jogosultságot alátámasztó dokumentumok köre.

26.    Közzétételre került a Felhívás „Kommunikációs csomagok keretében elszámolható költségek felső korlátai” c. melléklet.

27.    A 2. sz. mellékletben (Közösségi Beavatkozási Terv útmutatója) pontosításra került az akcióterület definíciója.

28.    A területspecifikus mellékletekben a 2016.03.31-i beadási határidő minden esetben egységesen 2016.04.29-re módosult. (A változás nem érinti Jász-Nagykun Szolnok megye, valamint Somogy megye 2. szakaszának beadási határidejét.)

29.    Bács-Kiskun megye területspecifikus mellékletében az 1.2 értékelési szempont törlésre került, így az elérhető összpontszám a korábbi 35-ről 31 pontra csökkent, a teljes rendelkezésre álló keretösszeg a korábbi 642 millió Ft-ról 683 millió Ft-ra nőtt.

30.    Borsod-Abaúj-Zemplén megye korábbi teljes rendelkezésre álló 945 millió Ft-os keretösszege 1 005 millió Ft-ra növekedett.

31.    Fejér megye korábbi teljes rendelkezésre álló 297 millió Ft-os keretösszege 347 millió Ft-ra növekedett.

32.    Hajdú-Bihar megye teljes rendelkezésre álló 503 millió Ft-os keretösszege 536 millió Ft-ra növekedett. Ebből a berettyóújfalui, derecskei, nyíradonyi és püspökladányi járások városai számára elkülönített 302 millió Ft indikatív keretösszeg 321,6 millió Ft-ra, a hajdúszoboszlói, balmazújvárosi, hajdúböszörményi, hajdúhadházi, hajdúnánási és debreceni járások városai számára elkülönített 201 millió Ft indikatív keretösszeg 214,4 millió Ft-ra változott.
Továbbá a 4.4 pontban az 1.1 és a 4.1 számú terület-specifikus kiválasztási kritérium magyarázata módosításra került.

33.    Heves megye esetében a területspecifikus melléklet 5.2 és 5.3 pontja módosításra kerültek, amelyek után a projekt elszámolható összköltsége és a vissza nem térítendő támogatás maximális összege 200 millió Ft-ra emelkedett.

34.    Nógrád megye korábbi teljes rendelkezésre álló 224 millió Ft-os keretösszege 444 millió Ft-ra növekedett.

35.    Tolna megye korábbi teljes rendelkezésre álló 279 millió Ft-os keretösszege 297 millió Ft-ra növekedett, ezzel együtt a Tamási (LHH) és a Dombóvári járások városai számára elkülönített 279 millió Ft indikatív keretösszeg 297 millió Ft-ra változott.
A 4.4 pontban a 3.5 számú kiválasztási kritérium magyarázata módosításra került.

36.    Vas megye korábbi teljes rendelkezésre álló 150 millió Ft-os keretösszege 228 millió Ft-ra növekedett.
Az 5.2 pontban a projekt elszámolható összköltsége legfeljebb 100 millió Ft-ra változott. Az 5.3 pontban az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 10 millió Ft, maximum 100 millió Ft-ra módosult.

37.    Zala megye korábbi teljes rendelkezésre álló 234 millió Ft-os keretösszege 249 millió Ft-ra növekedett.