2018 május 16. 11:45
A Széchenyi 2020 keretében megjelent „Professzionális klaszterszervezetek minőségi szolgáltatásnyújtásának támogatása ” című (GINOP-1.3.2-15 kódszámú) felhívás a mai nappal módosult az alábbiak szerint:
 • A Felhívás 1.2 A rendelkezésre álló forrás fejezet az alábbiak szerint módosul: „A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 1 Mrd forint. A támogatott támogatási kérelmek várható száma 100-150 db.”
 • A Felhívás 3.8. Önerő pontja az alábbiak szerint pontosításra került:

„A támogatást igénylő az önerő rendelkezésre állásról – választása szerint - legkésőbb az első kifizetési igénylés (ideértve az előlegigénylést is) benyújtásakor nyilatkozhat, amelyben vállalja, hogy a projekt megvalósítása során biztosítani fogja az önerő rendelkezésre állását. Amennyiben a kedvezményezett a támogatás kifizetését a projekt megvalósítását követően, egy összegben kérelmezi, úgy az önerő igazolására nincs szükség.”

 • A Felhívás 4.2 r) „amely az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás visszafizetésére kötelező határozatának nem tett eleget” pontja törlésre került, helyette az alábbi pont került beépítésre: „amely azt a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében teherszállító járművek megvásárlására használja fel.”
 • A Felhívás 5.5.1.2. Immateriális javak beszerzésének költsége fejezete b) pontja az alábbiak szerint módosult: „A klasztertagoknak nyújtott klasztermenedzsment szolgáltatások minőségi színvonalának javítása érdekében, az információs technológiafejlesztéshez kapcsolódó online megjelenés támogatása a Felhívás 3.1. b) pontjához kapcsolódóan (legfeljebb nettó 500.000 Ft értékben elszámolható):”
 • A Felhívás 5.5.2.3. Egyéb szakértői szolgáltatási költségek fejezet a) pontja az alábbiak szerint módosult: „Piackutatás elkészítéséhez kötődő szakértői és tanulmánykészítési szolgáltatás igénybevétele (legfeljebb nettó 5.000.000 Ft értékben elszámolható). „
 • A Felhívás 5.6 Az elszámolhatóság további feltételei fejezet az alábbi pontokkal egészült ki:
 • Jelen felhívás keretében egyszeri elszámolásra is van lehetőség.
 • A kedvezményezettnek projekt szintű elkülönített számviteli nyilvántartást kell vezetnie, a projekttel kapcsolatos minden dokumentumot elkülönítetten kell nyilvántartania, és legalább 2027. december 31-éig megőriznie.
 • Jelen felhívás alapján szállítói finanszírozásra nincs lehetőség.
 • Egyszerűsített elszámolásra jelen Felhívás keretében nincs lehetőség.
 • Visszlízing elszámolására jelen felhívás keretében nincs lehetőség.
 • Jelen Felhívás keretében az alábbi költségek tekintetében összesítőkön történik a megvalósítás során az elszámolás:
 • kis támogatástartalmú számlák összesítőjével történik azon forintban kiállított számlák elszámolása, amelyek alapján az igényelhető utófinanszírozott támogatás nem haladja meg az 500 000 Ft-ot.
 • személyi jellegű költségek összesítőjén a szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak bér és járulékköltségeinek, valamint egyéb személyi jellegű ráfordításainak elszámolása történik. Az elszámolás során a „bérköltség elszámolási csomag” táblázatait kell kitölteni és felcsatolni excel valamint pdf (aláírt) formátumban.
 • utazási és kiküldetési költségek összesítővel történik a szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak külföldi kiküldetés költségeinek elszámolása.
 • A Felhívás 3. számú Hiánypótoltatható szakmai mellékletében törlésre került a 7. „A támogatást igénylő által képviselt/menedzselt klaszter rendelkezik érvényes Akkreditált Klaszter címmel.” szempont, tekintettel arra, hogy a felhívás 2017.06.23-án megjelent módosítása alapján ez a jogosultsági feltétel már törlésre került.