2017 augusztus 18. 13:15
Ezúton értesítjük a tisztelt támogatást igénylőket, hogy módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Nő az esély – foglalkoztatás” című (EFOP-1.1.3-17 kódszámú) felhívás az alábbiak szerint:

I.    Módosult a felhívás 3.1.2.1. Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek fejezete az alábbiak szerint:
A Projekt előkészítésre vonatkozó rész módosult:
„I. PROJEKT ELŐKÉSZÍTÉS
a) közbeszerzések előkészítése és/vagy lefolytatása;
b) együttműködési lehetőségek feltérképezése, illetve kialakítása. (részletesen lásd a 3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások Kötelező együttműködésre vonatkozó előírás pont alatt).”

II.    Módosult a felhívás 3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások fejezete az alábbiak szerint:
A „Támogatói Okirat kiállításának feltételei” szövegrész helyébe a „Foglalkoztatással kapcsolatos elvárás:” szöveg került. Továbbá a bekezdés kiegészült az alábbiak szerint:
„A megfelelő szakképesítéssel már rendelkező személy foglalkoztatása esetén, a végzettséget igazoló irat(ok) másolatának benyújtása szükséges, a Támogatói Okirat hatálybalépését követő 8 naptári napon belül. Bővebb információkat jelen Felhívás 7. További információk pontja tartalmaz.”

III.    Módosult a felhívás 3.8.    Fenntartási kötelezettség fejezete az alábbiak szerint:
A fenntartási kötelezettségre vonatkozó bekezdés kiegészítésre került az alábbiak szerint:
„A támogatást igénylő a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja a célcsoport tag(ok) továbbfoglalkoztatását a támogatott foglalkoztatás befejezését követő naptól minimum 12 hónapig, melyről a Felhívás szakmai mellékletei között található 12. számú Nyilatkozat célcsoporttag(ok) továbbfoglalkoztatásáról dokumentumban nyilatkozik.

IV.    Módosult a felhívás 4.4.2. Kiválasztási kritériumok fejezet 3. Tartalmi értékelési szempontok pontja az alábbiak szerint:
A 3. értékelési szempont módosult:
„24 hónapos támogatott foglalkoztatás lejárta után legalább azonos munkakörben és feltételekkel a célcsoporttag minimum 12 hónapos továbbfoglalkoztatása a benyújtott „Nyilatkozat célcsoporttag(ok) továbbfoglalkoztatásáról” című dokumentum alapján megvalósul.”

V.    Módosult a felhívás 6.1. A támogatási kérelem elkészítése során csatolandó mellékletek listája fejezet az alábbiak szerint:
A fejezet új, 18. számú melléklettel egészült ki:
„18.  Nyilatkozat célcsoporttag(ok) továbbfoglalkoztatásáról”

VI.    Módosult a felhívás 8. A Felhívás szakmai mellékletei fejezete az alábbiak szerint:
A fejezet új, 12. számú melléklettel egészült ki:
„12.  Nyilatkozat célcsoporttag(ok) továbbfoglalkoztatásáról sablon”