2018 február 14. 11:45
Értesítjük a tisztelt támogatást igénylőket, hogy a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára ” című (GINOP-6.1.5-17 kódszámú) felhívás módosult.

A felhívást érintő fontosabb változások:

 • A GINOP Éves Fejlesztési Keretének megállapításáról szóló 1006/2016. (I.18.) Kormányhatározat módosításával összhangban a rendelkezésre álló keret 21.520.000.000 Ft-ról 18.520.000.000 Ft-ra csökkent.
 • A rendelkezésre álló forrás 66,46%-a a felhívásban megjelölt, nagy munkaerő-tartalékkal rendelkező megyékben megvalósuló fejlesztések támogatását szolgálja.
 • A képzésbe vont saját munkavállalók legalább 10%-os mértékéig külső munkavállaló bevonása kötelező az alábbi célcsoportokból:

a)           bevonást megelőző 12 hónapban igazoltan volt közfoglalkoztatott vagy

b)           legalább 3 hónapja regisztrált álláskereső vagy

c)           egyéb munkavállalási korú inaktív személyek.

 • Kölcsönzött munkaerő támogatása abban az esetben támogatható, amennyiben a sikeres képzést követően állományba kerül a kölcsönzött munkaerő.
 • A képzések lebonyolítása a korábban megfogalmazott belső és külső képzés mellett történhet saját teljesítés keretében (ez utóbbi kizárólag a Fktv. szerinti engedélyezett vagy ágazati jogszabály szerint megvalósított képzésekre vonatkozik)..
 • A Felhívás keretében támogatható képzések minimum 80%-ának külső és/vagy saját teljesítésben Fktv. szerint engedélyezett és vagy ágazati jogszabály szerint megvalósított képzésnek kell lennie.
 • A támogatható képzések - a korábbi 7% - helyett maximum 15%-a lehet egyéb nyelvi képzés vagy kombinált nyelvi képzés.
 • Módosult és új szempontokkal egészült ki a tartalmi értékelés szempontrendszere:
  • a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény (Szt.) szerinti érvényes tanulószerződéssel és vagy együttműködési megállapodással való rendelkezés;
  • felnőttképzési tevékenység folytatásának előnyben részesítése;
  • igazolt működési tapasztalattal rendelkező képzőintézmények igénybevételének előnyben részesítése (árbevétel és működési idő);
  • a szabad vállalkozási zónában megvalósuló projektek előnyben részesítése.
 • A 651/2014/EU rendelet I. Melléklete alapján meghatározott partner- vagy kapcsolt vállalkozások esetében lehetővé válik, hogy konzorciumi formában támogatási kérelmet nyújtsanak be.
 • A támogatási kérelmek benyújtására 2018. március 12. 10.00 órától 2018. december 3. 12.00 óráig van lehetőség.
 • Fontosabb változások az elszámolható költségekre vonatkozó korlátok esetében:
  • a képzéshez kapcsolódó költségek és a képzésbe bevont munkavállalók személyi jellegű ráfordításai esetében az igényelt támogatás együttesen nem haladhatja meg a támogatást igénylő vállalkozás támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó lezárt, teljes üzleti évben fizetett személyi jellegű ráfordításainak a 25%-át;
  • a képzési költségek nem haladhatják meg a képzésbe bevont munkavállalónként 580.000 Ft/fő költséget, valamint a 4000 Ft/fő súlyozott átlagos óradíjat;
  • a képzésbe bevont munkavállalók személyi jellegű ráfordítása nem haladhatja meg a projekt összköltségének 30%-át;
  • olyan munkavállalók vonhatóak be a támogatott képzésekbe, akik bruttó munkabére nem haladja meg a 405 459 Ft-ot, azzal, hogy a képzésbe vont saját munkavállalók 10%-ának mértékéig olyan munkavállalók is bevonhatóak a támogatott képzésekbe, akik bruttó munkabére nem haladja meg a 600.000 Ft-ot. 
 • A képzési költségek vonatkozásában a képzést lebonyolító képzőintézmény által, a felhívás mellékleteként rendelkezésre álló sablon alapján kiállított referenciadokumentum benyújtása kötelező.
 • A képzések megvalósításának nyomon követése érdekében részletezésre került azon előírás, hogy képzésekről képzési irányonként és csoportonként egyidejű, a képzés teljes időtartamára kiterjedő mozgóképet vagy óránként fényképfelvételt és hanganyagot szükséges rögzíteni.
 • A felhívás egyes pontjaiban további. értelmezést segítő szövegpontosítások történtek.