2017 augusztus 15. 16:45
A mai nappal módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Gyors növekedésű (gazella) vállalkozások komplex fejlesztéseinek támogatása” című (GINOP-1.2.7-17 kódszámú) felhívás az alábbiak szerint:
 • A Felhívás 3.10. Önerő fejezet az alábbiak szerint módosult: „A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie. Az önerő saját forrásból és az államháztartás alrendszereiből származó egyéb támogatásból (pl. támogatott hitelből) állhat. Saját forrásnak a kedvezményezett által a projekthez igénybevett, állami támogatást, valamint az Európai Unió intézményei, ügynökségei, közös vállalkozásai vagy más szervei által központilag kezelt, a tagállam ellenőrzése alá sem közvetlenül, sem közvetve nem tartozó uniós finanszírozást nem tartalmazó forrás minősül.

Az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése hatálya alá tartozó támogatás az önerő kiegészítésére más forrásból nyújtott támogatással együttesen sem haladhatja meg az adott támogatási kategóriára vonatkozó másodlagos állami támogatási jogi aktusban vagy az Európai Unió által hozott határozatban rögzített maximális támogatási intenzitást.

Regionális beruházási támogatás esetén a támogatást igénylőnek legalább a projekt elszámolható összköltségének 25%-át kitevő igazolt saját forrással, megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatás, illetve csekély összegű támogatási kategória esetén a támogatást igénylőnek 25% önerővel kell rendelkeznie.

A támogatást igénylő az önerő rendelkezésre állásról – választása szerint - legkésőbb az első kifizetési igénylés (ideértve az előlegigénylést is) benyújtásakor nyilatkozhat, amelyben vállalja, hogy a projekt megvalósítása során biztosítani fogja az önerő rendelkezésre állását.

Az egyszeri elszámolók nem kötelesek az ÁÚF 8. pontjának 5. alpontjában meghatározott módon az önerő rendelkezésre állását igazolni, nekik az egyetlen –záró- kifizetési igénylés keretében az önerő tényleges kifizetését igazoló elszámoló bizonylatokat kell benyújtaniuk.”

 • A Felhívás 4.1. d) pontja az alábbiak szerint módosult: „Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be mikro-, kis-, és középvállalkozások (…) amelyek jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti nettó árbevétele, vagy egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevétele legalább 0,5 milliárd forint volt;
 • A Felhívás 5.6 pontja kiegészült az alábbi bekezdésekkel:
 1. A támogatási kérelemben az Irányító Hatósághoz való benyújtásakor a GINOP-1.1.4-16 felhívás előminősítési rendszerének keretében elfogadott projekt koncepcióban megadott költségtervtől kizárólag adminisztratív (pl. árfolyameltérés, jogszabályváltozás, kitöltő programbeli előírás, téves számviteli besorolás kijavítása) okból lehet eltérni, a költségterv szakmai szempontú módosítására nincs lehetőség.
 2. A kedvezményezettnek projekt szintű elkülönített számviteli nyilvántartást kell vezetnie, a projekttel kapcsolatos minden dokumentumot elkülönítetten kell nyilvántartania, és legalább 2027. december 31-éig megőriznie.
 3. Visszlízing elszámolására jelen felhívás keretében nincs lehetőség.”

 

 • A Felhívás 1. számú szakmai mellékletében szereplő, az Irinyi Tervben kiemelt ágazatok listája kiegészült az alábbi tevékenységekkel:
 • 1610 Fűrészárugyártás
 • 1629 Pellet gyártása fából, illetve kávé- vagy szójababhulladékból tüzelőanyag céljára
 • 2211 Gumiabroncs, gumitömlő gyártás
 • 2561 Fémfelület kezelése
 • 2562 Fémmegmunkálás
 • 2651 Mérőműszergyártás
 • 2670  Optikai eszköz gyártása
 • 2711 Villamos motor, áramfejlesztő gyártás
 • 2720 Akkumulátor, szárazelem gyártás
 • 3030  Légi, űrjármű gyártása
 • 3091 Motorkerékpár gyártása
 • 3092 Kerékpár, mozgássérült-kocsi gyártása
 • 3099 M.n.s. egyéb jármű gyártása