2020 január 14. 11:15
Értesítjük a tisztelt támogatást igénylőket, hogy módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kis- és középvállalatok és nagyvállalatok munkavállalói számára indított képzések szakmai támogató programja” című (GINOP-6.1.7-17 kódszámú) felhívás.

A felhívás az alább felsorolt pontokban módosult:

·         Az Éves Fejlesztési Keretről szóló 1006/2016. (I. 18.) Kormányhatározatban foglaltak alapján a kiemelt projekt megvalósítása a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által alkotott konzorcium végzi, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (Nemzetgazdasági Minisztérium) nem vesz részt benne. A tagok változása miatt módosultak a felhívás érintett pontjai (1.oldal; 4.1. A támogatást igénylők köre).

 

·         Az Innovációs és Technológiai Minisztérium kilépése miatt a minőségbiztosítási tevékenységhez kapcsolódó költségek elszámolására a vonatkozó szerződésmódosítás hatálybalépésig felmerülő költségek számolhatóak el (a kapcsolódó lábjegyzetekkel kiegészültek a 3.1.2.2. bc) és 3.4.1.1. gd) pontok).

 

·         A 3.4.1.1. Műszaki és szakmai elvárások pont eh) alpontja az alábbiakra módosult:

 

eh)  A kedvezményezettnek az eg) pontban meghatározott átfogó értékeléseket, valamint az összegző értékelést az Innovációs és Technológiai Minisztérium  Szakképzésért és Felnőttképzésért Felelős Helyettes Államtitkárságnak és a Támogatónak kell megküldenie az értékelések elkészültét követő 15 napon belül.

 

·         A projekt fizikai befejezési határideje 2021. június 30-ra módosult (3.5.2. pont).

 

·         A Felhívás 5.7. pontja kiegészült az alábbiakkal:

A táblázatban szereplő százalékos korlát a projektmegvalósítás befejezésekor – a műszaki-szakmai tartalom csökkenésével nem járó – projektszintű megtakarítás eredményeként átléphető azzal, hogy az egyes költségtípusokra megállapított összeg nem növekedhet.

 

·         A támogatási szerződés módosítására irányuló kérelemhez csatolandó mellékletek listáját a Felhívás 6.2. pontja tartalmazza. 

 

·         A felhívás módosításával összefüggő támogatási szerződés módosítására vonatkozó kérelem dokumentációja 2020. február 3. – 2020. február 28. között rögzíthető elektronikus módon.

 

·         A 7. További információk c. fejezet kiegészült az alábbiakkal:

„A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános adatvédelmi rendelet - GDPR) előírásaiból fakadó kötelezettségek.

A Támogató a támogatási kérelem feldolgozásakor és azt követően kezeli a támogatást igénylő illetve a kedvezményezett által benyújtott adatlapokon és azok mellékleteiben feltüntetett személyes adatokat, a palyazat.gov.hu honlapon elérhető Adatvédelmi tájékoztatóban szereplő adatkezelési célok és jogalapok mentén.

A támogatást igénylő felelős azért, hogy –  az általános adatvédelmi rendelet előírásainak megfelelően – a projekt adatlapon és annak mellékleteiben feltüntetett további érintettek (a támogatást igénylő és esetleges konzorciumi partnereinek, szállítóinak, tulajdonosainak nevében és érdekében eljáró más személyek, valamint a projekt végső kedvezményezettjei) személyes adatainak a támogatást igénylő általi kezelése és a fejlesztéspolitikai intézményrendszer számára történő rendelkezésre bocsátása megfelelő jogalappal és az érintettek megfelelő tájékoztatását követően történik. Az adatkezelés jogalapját jogszabályi felhatalmazás, az érintettre vonatkozó szerződéses kötelezettség, vagy az érintett előzetes, egyértelmű, megfelelő tájékoztatáson alapuló, önkéntes és határozott hozzájárulása képezheti, amelyben félreérthetetlen hozzájárulását adja a rá vonatkozó személyes adatok meghatározott célból és körben történő kezeléséhez. Az érintettektől személyes adatai kezeléséhez általános jelleggel hozzájárulás nem kérhető.

Ha a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerint a támogatást igénylőnél a Támogató helyszíni szemlét folytat le, a fentiek dokumentáltsága megvizsgálásra kerülhet. Ha az adatkezelés jogszerűségével kapcsolatban a döntés-előkészítési folyamat bármely szakaszában kétség merül fel, úgy a Támogató számára a releváns dokumentumokat be kell nyújtani.

A Kedvezményezettnek a projekt megvalósítási szakaszában is meg kell felelnie a fenti előírásoknak.

Az irányító hatóság fenntartja a jogot, hogy jelen felhívást a jogszabályi környezet alakulásának megfelelően indokolt esetben módosítsa, illetve jogszabályban meghatározott esetben felfüggessze, vagy lezárja, amelyről az irányító hatóság indoklással ellátott közleményt tesz közzé a www.szechenyi2020.hu oldalon”

 

Részletek itt: