Az Európai Bizottság C(2008)1075 számú döntésével 2008. március 25-én fogadta el a 2007-2013 időszakra szóló Magyarország - Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Programot.

A Program bemutatása

Magyarország és Szerbia határ menti kapcsolatainak erősítését a 2004-2006 időszakban működő háromoldalú (magyar-román-szerb) INTERREG IIIA programot követően 2007 és 2013 között a bilaterális Magyarország-Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program segíti. A támogatás egyik fő célja, hogy a tagállamok - ebben a programban Magyarország - és a (potenciális) tagjelölt országok - ebben a programban Szerbia - határon átnyúló együttműködése, a Programban támogatásra jogosult területek fokozatos gazdasági-társadalmi integrációja erősödjön. A Program előcsatlakozási támogatási eszközként (Instrument for Pre-Accession Assistance) működik a 1085/2006/EK tanácsi rendelet és annak végrehajtásáról szóló 718/2007 Bizottsági Rendelet alapján.

A Program hosszú távú átfogó célkitűzése, hogy elősegítse egy fenntartható és biztonságos környezettel rendelkező harmonikus és együttműködő régió létrehozását, amelyben a kulturális és természeti örökséget közösen menedzselik, az üzleti, oktatási, kutatási és kulturális együttműködések erősödnek és növekszik a foglalkoztatottság.    

E cél elérése érdekében olyan közös, határon átnyúló fejlesztéseket kell megvalósítani, amelyek hozzájárulnak az alábbi specifikus célokhoz:

1. A periférikus területek elszigeteltségének csökkentése a határ menti területek elérhetőségének javítása által
2. Környezeti stabilitás és biztonság a határterületen
3. Szinergiák és együttműködés a gazdaságban
4. A közös kulturális örökség, a kulturális értékek, a hagyományok ápolása és a turizmus fejlesztése
5. Intenzív kulturális, oktatási és kutatási kapcsolatok elősegítése

A program stratégiája az alábbi prioritásokból, beavatkozási- és intézkedési területekből áll:
1. prioritás: Infrastruktúra és környezet
1.1. Infrastruktúra fejlesztés
1.1.1. Határon átnyúló, településeket összekötő útszakaszok építése, felújítása
1.1.2. Határon átnyúló közlekedési útvonalak tervezése, a közösségi közlekedés összehangolása

1.2. Közös felelősségvállalás a környezetért
1.2.1. Kisebb léptékű vízgazdálkodási (ár- és belvízvédelem) tevékenységek
1.2.2. Állategészségügyi monitoring, a környezet minőségét javító tevékenységek

2. prioritás: Gazdaság, oktatás és kultúra
2.1. Gazdasági együttműködés, turizmus és K&F
2.1.1. Képzések és határon átnyúló üzleti partnerkeresés
2.1.2. Határon átnyúló kulturális útvonalak létrehozása, kulturális örökségvédelem
2.1.3. A régió terület- és ágazati fejlesztéséről szóló közös tanulmányok
2.1.4. Termékorientált közös kutatás-fejlesztés és innováció

2.2. Oktatási és kulturális együttműködések
2.2.1. Oktatási együttműködés
2.2.2. Emberek közötti (people-to-people) együttműködés

A Program támogatásra jogosult területe

Magyarországon:
•    Csongrád megye
•    Bács-Kiskun megye

Szerbiában a következő vajdasági kerületek:
•    Nyugat-Bácska
•    Észak-Bácska
•    Észak-Bánát
•    Dél-Bácska
•    Közép-Bánát


 

A fenti vajdasági kerületek a közösségi támogatás egészére jogosult résztvevői a programnak. Ezeken túl, Dél-Bánát és Szerémség, mint ún. kapcsolódó területek (adjacent regions) vehetnek részt a programban, ezek a területek a közösségi támogatás legfeljebb 20%-ában részesülhetnek (a 1085/2006/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló 718/2007 Bizottsági Rendelet 97. cikkében megfogalmazott 20%-os rugalmassági szabálynak megfelelően).

A Program finanszírozását maximum 85%-ban közösségi hozzájárulás biztosítja, a fennmaradó forrást a nemzeti hozzájárulás (a pályázóktól elvárt önerő, illetőleg kormányzati társfinanszírozás együttesen) jelenti.

A Program lebonyolítása egységes szerkezetben történik, függetlenül az államhatárok által meghatározott területi megosztástól, közös projekteken keresztül és közös döntéshozatal alkalmazásával.

A potenciális pályázók lehetnek
•    közintézmények, közjogi intézmények és
•    magánjog hatálya alatt létesült intézmények,
amelyek nem profitorientált szervezetként a magyar-szerb határ két oldalán, a támogatásra jogosult területen tevékenykednek. Részletek a pályázati felhívásokban találhatóak.

A projektek időtartama és a beavatkozási területenként igényelhető IPA támogatás az adott pályázati felhívásban kerülnek meghatározásra.

A program honlapja:
www.hu-srb-ipa.com

A honlap a program legfontosabb, mindenki számára elérhető információforrása. Tartalmazza a programmal kapcsolatos aktuális és részletes információkat, a pályázati kiírások letölthető dokumentumait, valamint a végrehajtást szabályozó hivatkozásokat. Itt található a Közös Szakmai Titkárság és a szerbiai Információs Pont munkatársainak közvetlen (e-mail, telefonszám, fax) elérhetősége is.

A projekt-végrehajtás alapelvei

A határon átnyúló közvetlen hatás biztosítása érdekében a határ magyar és szerb oldaláról egyaránt be kell vonni partnereket az egyes projektekbe; a fejlesztéseknek a határ mindkét oldalán jelen lévő erőforrásokat kell használniuk, vagy ezek támogatásával kell megvalósulniuk; a projekt eredményeinek pedig bizonyítható, érzékelhető határon átnyúló hatással kell bírniuk mind a magyar, mind a szerb oldalon.

A Vezető Kedvezményezett elv a Program keretében támogatott valamennyi projekt kapcsán alapvető követelmény. A vonatkozó Európai Bizottsági rendelet alapján, a határokon átnyúló projektben résztvevő partnerek a pályázat benyújtása előtt kijelölnek a partnerség tagjai közül egy vezető partnert, az ún. Vezető Kedvezményezettet. A projektet a Vezető Kedvezményezett képviseli, amely szervezet az egyetlen közvetlen kapcsolatot testesíti meg az adott projekt, valamint a Program közös végrehajtó szervei között. A Vezető Kedvezményezett felelőssége, hogy egy együttműködési megállapodáson alapuló, jól működő partnerséget állítson fel a projektben résztvevő valamennyi partnerrel.

A Vezető Kedvezményezett feladata, hogy biztosítsa a támogatás hatékony, eredményes és szabályszerű felhasználását. A Vezető Kedvezményezett, miután meggyőződött arról, hogy a projektben résztvevő partnerek teljesítették az adott időszakra kitűzött feladatot, arról megfelelő szakmai és pénzügyi beszámolót készítettek, a költségeket ez alapján igazoltatták a kijelölt ellenőrzést végző szervezettel, összesítő időközi szakmai és pénzügyi beszámolót állít össze, és azt megküldi a Közös Szakmai Titkárság részére. A Vezető Kedvezményezett felelős az IPA támogatás projektben résztvevő partnerek felé való továbbításáért.

A jelenlegi magyar közbeszerzési gyakorlattól eltérően a Program keretében a szolgáltatások, áruk és építési beruházások beszerzéseire nem a magyar közbeszerzési törvényt, hanem az Európai Közösségek külső segítségnyújtásra vonatkozó szabályait kell alkalmazni az IPA végrehajtásáról szóló 718/2007/EK Bizottsági Rendelet 121. cikkének megfelelően. Ennek módszertani útmutatója: „Practical Guide to contract procedures for EC  external actions” (PRAG): http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/practical_guide/index_en.htm.
A fenti szabálynak a program teljes területén, mind a magyar, mind a szerb partnerekre vonatkozóan egységesen kell érvényesülnie.

A Program hivatalos nyelve az angol, ezért a teljes programdokumentum angol nyelven került kidolgozásra.

A Magyarország - Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Programmal kapcsolatos bővebb információk a program saját honlapján (www.hu-srb-ipa.com) olvashatóak.