Magyar Halgazdálkodási Operatív Program Irányító Hatóság

 

A MAHOP Irányító Hatósági (IH) felel a 2007-2013-as programozási időszakban megvalósított Halászati Operatív Programért (HOP), mely 46,6 millió euróval járult hozzá Magyarország felzárkóztatásához, valamint a 2014-2020-as időszakban a Magyar Halgazdálkodási Operatív Program (MAHOP) 51,83 millió eurós keretének sikeres felhasználásáért.

 

Magyar Halgazdálkodási Operatív Program

Valamennyi uniós politikának – beleértve az Integrált Tengerpolitikát és a Közös Halászati Politikát (a továbbiakban: KHP) – hozzá kell járulnia az Európa 2020 stratégia célkitűzéseinek megvalósításához. 2014. január 1-jén lépett hatályba az Európai Unió új KHP-ja, amelynek egyik alapvető célja az európai haltermelés és a halfeldolgozás fejlesztése. A KHP reformját az Európai Tengerügyi és Halászati Alap (a továbbiakban: ETHA) révén hajtják végre a tagállamok, amely pénzügyi támogatást nyújt az európai halászati ágazat számára a 2014-2020 közötti időszakra vonatkozóan. Célja a halászati és akvakultúra-ágazatokban tevékenykedőknek és a tengerparti lakosságnak a KHP-hoz való alkalmazkodásban való támogatása.

A lefektetett stratégiákat a tagállamok saját nemzeti programjaikon keresztül hajtják végre. Magyarország a számára, a halászati ágazat támogatására rendelkezésre álló – az ETHA által biztosított – uniós forrás felhasználását a 2014-2020 programozási időszakban a Magyar Halgazdálkodási Operatív Program (a továbbiakban: MAHOP) keretében tervezi.

 

A MAHOP által Magyarországon a halgazdálkodás fejlesztésének és támogatásának fő céljai a hagyományos tógazdasági haltermelés versenyképességének növelése, a biodiverzitás megőrzése vagy növelése mellett az akvakultúra fenntartható fejlődésének biztosítása alternatív energiaforrások használatával, illetve a környezetterhelés csökkentésével. További fontos cél az akvakultúra diverzifikációja, illetve új fajok termelésbe vonásának támogatása, az intenzív, innovatív technológiákat alkalmazó haltermelés fejlesztése és a halfeldolgozás támogatása, valamint a halfogyasztás folyamatos növelése és az ágazat – elsősorban a kis- és középvállalkozások – hosszú távú megélhetésének biztosítása.

 

Prioritások

 

Az ETHA működése során a halászat és az akvakultúra, valamint a kapcsolódó tevékenységek fenntartható fejlesztése érdekében meghatározott hat uniós prioritás érvényesítésére törekszik, amelyek közül Magyarország számára csak 4 releváns.

A MAHOP megvalósításához rendelt célok és intézkedések az ETHA szerinti uniós prioritások alapján kerültek csoportosításra.

 

1. uniós prioritás

A környezeti szempontból fenntartható, erőforrás-hatékony, innovatív, versenyképes és tudásalapú halászat előmozdítása:

Az ETHA támogatja a vízi biológiai sokféleség és a vízi ökoszisztémák védelmét és helyreállítását, a tervezett beavatkozások segítségével megvalósul a vízi állat- és növényvilág védelme, és lehetővé válik a halfogások mennyiségének fenntartása.

 

2. uniós prioritás

A környezeti szempontból fenntartható, erőforrás-hatékony, innovatív, versenyképes és tudásalapú akvakultúra támogatása:

Az ETHA támogatja olyan eszközök és módszerek vásárlását és alkalmazását, amelyek célja az ágazat technológiai fejlődésének elősegítése az innováció és a tudástranszfer által, az ágazati kkv-k versenyképességének és életképességének fokozása, beleértve a biztonság és a munkakörülmények javítását, az akvakultúra-telepek fejlesztése, valamint a működésük kedvezőtlen környezeti hatásának csökkentésének támogatása; továbbá a vízi környezet biológiai sokféleségének védelme és helyreállítása, és az állategészségügy és az állatjólét, valamint az erőforrás-hatékony, magas szintű környezetvédelmet biztosító akvakultúra előmozdítása.

 

3. uniós prioritás

A közös halászati politika végrehajtásának előmozdítása:

A KHP előmozdítása érdekében egyszerűsíteni és fejleszteni kell a halgazdálkodási ágazati adatok gyűjtését, azok kezelését, feldolgozását. Ezen elemzéseket rendszeressé és a nyilvánosság számára elérhetővé kell tenni. Továbbá biztosítani kell a hazai és európai uniós jogszabályoknak megfelelő ellenőrzést az adminisztratív terhek növelése nélkül.

 

5. uniós prioritás

A piaci értékesítés és a feldolgozás támogatása:

Az ETHA-ból finanszírozhatók a halászati és akvakultúra termékekre irányuló piaci értékesítés ösztönzését és a hal-marketing fejlesztését, valamint a halfeldolgozó ágazatba való – környezeti hatásokat csökkentő – beruházást célzó intézkedések.

 

Az ETHA prioritásokon kívüli intézkedés a Technikai segítségnyújtás, amely a program műveleteinek eredményes és hatékony megvalósítását célozza.

Az uniós források felhasználásához kapcsolódó előkészítési, monitoring, adminisztratív és technikai segítségnyújtás, értékelés, audit és ellenőrzési tevékenységek megvalósításának támogatása.

 

Pénzügyi keret

 

A 2014-2020-as programozási időszak vonatkozásában az ETHA-ból finanszírozandó kötelezettségvállalások tekintetében rendelkezésre álló, a megosztott irányítás keretébe tartozó források összege kb. 5,7 milliárd EUR. Ebből Magyarország számára a MAHOP keretében a halgazdálkodás fejlesztésére az előző időszakhoz képest 12%-al magasabb összeg – hazai társfinanszírozással együtt mintegy 15,5 milliárd forint (39,09 millió EUR uniós forrás + 12,73 millió EUR nemzeti forrás) – állhat majd rendelkezésre a következő időszakban, amelyet 2023-ig kell felhasználnia.

Az elszámolható költségek 50%-a támogatható, amelynek 75%-át az ETHA, 25%-át a nemzeti költségvetés biztosítja. Kivétel az adatgyűjtés és ellenőrzés, amelyeknél a költségek 100%-a támogatható, és amelynek 80 %-át, illetve 90 %-át az ETHA biztosítja.

Az ETHA Magyarországra megállapított pénzügyi előirányzata alapján kerültek a tervezett intézkedésekhez a forrásösszegek hozzárendelésre.

 

Az alábbi táblázat összefoglalja a MAHOP prioritásaihoz kapcsolódó intézkedések végrehajtására előirányzott források összegét.

 

Uniós prioritás/Intézkedés

Támogatási összeg ETHA+nemzeti

(EUR)

Százalékos megoszlás (%)

1. UP: A környezeti szempontból fenntartható, erőforrás-hatékony, innovatív, versenyképes és tudásalapú halászat előmozdítása

3 648 987

7,00

1.1. Natura 2000 területek kezelése és a természetes vizek rehabilitációja, beleértve az ívási helyek fejlesztését és a vándorló halfajok vándorlási útvonalainak biztosítását.

3 648 987

7,00

2. UP: A környezeti szempontból fenntartható, erőforrás-hatékony, innovatív, versenyképes és tudásalapú akvakultúra támogatása

34 404 738

66,00

2.1. Az akvakultúra terén történő innováció ösztönzése

3 648 987

7,00

2.2. Az akvakultúrába történő termelési célú beruházások támogatása

7 297 975

14,00

2.3. A fenntartható akvakultúrával foglalkozó vállalkozások, illetve akvakultúrával foglalkozó új gazdálkodók általi vállalkozások létrehozásának támogatása

3 648 987

7,00

2.4. Termelő beruházások támogatása - az erőforrás-hatékonyság, csökkentve a vízfogyasztást és a vegyi anyagok felhasználását, recirkulációs rendszerek vízhasználat minimalizálása

11 468 246

22,00

2.5. Az akvakultúra telepek potenciáljának növelése

3 648 987

7,00

2.6. A környezetvédelmi szolgáltatásokat biztosító akvakultúra fejlesztésének előmozdítása

4 691 555

9,00

3. UP: A közös halászati politika végrehajtásának előmozdítása

2 966 894

6,27

3.1. Az 1380/2013/EU rendelet 25. Cikke (1) és (2) bekezdésében előírtak szerint meghatározott és az 199/2008/EK rendeletben tovább pontosított adatgyűjtés, adatkezelés és felhasználás támogatása

2 189 116

4,48

3.2. Az 1380/2013/EU rendelet 36. Cikkében előírt és az 1224/2009/EK rendeletben tovább pontosított uniós ellenőrzési, vizsgálati és végrehajtási rendszer megvalósítása

777 778

1,79

5. UP: A piaci értékesítés és a feldolgozás támogatása

10 337 119

19,83

5.1. A halászati termékekre és akvakultúra-termékekre irányuló piaci értékesítési intézkedések támogatása

3 648 987

7,00

5.2. A halászati és akvakultúra-termékek feldolgozására irányuló beruházások támogatása

6 688 132

12,83

Az operatív program lebonyolításának finanszírozása (technikai segítségnyújtás)

469 156

0,90

Összesen:

51 826 894

100

 

Elérhetőségek:

Pályázatokkal kapcsolatos ügyfélszolgálat

Miniszterelnökség - Széchenyi 2020 Ügyfélszolgálat

Cím: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22

Telefon: 06 40 638-638

E-mail: palyazat@me.gov.hu

http://lakossag.szechenyi2020.hu/kapcsolat

https://www.palyazat.gov.hu/node/17

 

Miniszterelnökség

Postacím: 1357 Budapest, Pf. 6.

Telefon: +36-1-795-6978

Fax: +36-1-795-0381

E-mail: titkarsag@me.gov.hu

 

Irányító Hatóság

Cím: Kecskemét 6000, Ipoly u. 1/A.

Postacím: 1357 Budapest, Pf.6.

Telefon: +36-76-795-348

Kapj rá! Kampány honlapja: http://www.kapjra.hu/