2008 február 1. 00:00
Az NFÜ ROP IH ezúton tájékoztatja a tisztelt pályázókat, hogy a turisztikai attrakciófejlesztési pályázatokhoz használandó elektronikus kitöltőprogram a mai napon frissítésre került az NFÜ honlapján. A február 1-jei, azaz mai határidővel lejáró pályázatok esetében a kitöltő-program korábbi változatával elkészített pályázatok is befogadhatók, azaz a befogadásnak nem feltétele a frissítés. A többi, később lejáró pályázatok esetében azonban kötelező az új verziót használni.

Továbbá, a Nyugat-Dunántúli, Észak-Magyarországi és Közép-Magyarországi régiók attrakciófejlesztési pályázataival kapcsolatban az alábbi az alábbi módosításokra került sor.

Kérjük, hogy mindig az NFÜ honlapján letölthető legfrissebb kitöltő programot és dokumentumokat használja a pályázat kidolgozása során, amelyek minden változtatást tartalmaznak!

Minden attrakciófejlesztési kiírást érintő, általános közlemény:

Attrakciófejlesztési projektek esetében számos esetben a projektgazda a fejlesztéshez szükséges hozzájárulást a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-től kell hogy megkapja. Amennyiben ez a benyújtási határidő lejártáig dokumentálható módon a pályázón kívülálló okból nem történik meg, akkor a felhívásban foglaltak ellenére a pályázatok ezen okból nem kerülnek elutasításra, az MNV Zrt. igazolása hiánypótoltathatónak minősül.

A konkrét változások:

Nyugat-Dunántúl, NYDOP-2007-2.2.1/A.B.C.

Az NFÜ ROP IH és a Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség ezúton értesíti a Tisztelt pályázókat, hogy a Nyugat-dunántúli Operatív Program NYDOP-2007-2.2.1/A.B.C. kódszámú pályázati felhívására azon pályázatokat, melyek a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapján tegnapig rendelkezésre álló, 2008. január 9-i dátummal feltöltött, v.1.0.0.669/a188 verziószámú kitöltő programmal kerültek kitöltésre a Közreműködő Szervezet regisztrálja. Az ezzel a kitöltő programmal készített pályázatok esetében NEM minősül formai hibának, amennyiben a pályázat kódszáma nem egyezik meg a pályázati felhívásban és útmutatóban jelzett kódszámmal. Az ebből adódó eltérések az elektronikus és nyomtatott verzió esetén hiánypótolhatóak.

A pályázati adatlapban a Pályázat kódszáma mezőben a NYDOP-2007-2.1.1/A.B.C. kódszámok valamelyike volt megjelölhető. A pályázati adatlap többi mezőjének kitöltése ettől a kódszámtól függetlenül lehetséges.

A kitöltő program ma frissített változat ezt a problémát javítja.

Észak-Magyarország, ÉMOP-2007-2.1.1/B

A pályázati útmutató D2 pontjában rögzítésre került, hogy örökség- és kulturálisturizmus témában vállalkozások által megvalósított projektek esetén a támogatás maximális mértéke 50%.

A pályázati útmutató D3 támogatás összege pontban eddig pontatlanul szerepelt az attrakciókhoz, vonzerőkhöz kapcsolódó üzleti szolgáltatások támogatási mértéke, mely helyesen „minimum 10 millió Ft – maximum 50 millió Ft”

Közép-Magyarország, KMOP-2007-3.1.1/A/B/C/D

Pályázati útmutató C1.1. pont (Kötelezően megvalósítandó tevékenységek, beszerzések):

A Kötelezően megvalósítandó tevékenységek, beszerzések köre bővült a következő résszel:

Az alapszolgáltatások akadálymentesítése kötelező, ezek: az épület körüli környezet, és az épület megközelítése, bejárata; mosdó; étkezőhelyiség; valamint biztosítani kell az épület/terület fő funkciójának használatát (pl. a látogatóközpont szolgáltatásainak igénybe vétele; a kastély meglátogatás; a fürdő használata, gyalogtúra útvonalakhoz, zarándokutakhoz kapcsolódó turisztikai infrastruktúra- és szolgáltatások megközelíthetősége, használata) és a mindezekhez vezető elérési útvonalak.”

Pályázati útmutató C1. pont (Támogatható tevékenységek):

A támogatható tevékenységek körében változás történt:

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy olyan pályázat nem részesülhet támogatásban, amely különböző komponensek támogatható tevékenységeit foglalja magában, valamint az A komponensen belül több támogatható tevékenységet tartalmaz.”

A támogatható tevékenységek körében a B komponens esetében változás történt:

„Egészségturisztikai szolgáltatások (pl.: súlyfürdő, diagnosztikai vizsgálatok, elektroterápiás kezelések, gyógytorna, szauna, masszázs, egyéb hidroterápiás kezelések, stb.) fejlesztése, bővítése, illetve új szolgáltatások bevezetése, hozzátartozó eszközök beszerzése gyógy- és termálfürdőben.”

A támogatható tevékenységek körében az C komponens esetében változás történt:

Jövedelemtermelő tevékenység (pl. vendéglátói egységek, ajándékbolt) esetében kizárólag a helyiség kialakítása támogatható.” A berendezések támogatása törlésre került.

Pályázati útmutató C2. pont (Nem támogatható tevékenységek köre):

C komponens esetében bővül a következő résszel: „bevételt generáló tevékenység, pl. kávézó, múzeumi bolt, stb. berendezési tárgyai, üzemeltetéséhez szükséges eszközök beszerzése”

Pályázati útmutató C3. pont (Elszámolható költségek köre):

Az elszámolható költségek körében történt változások:

Projektmenedzsment költségei: „Kizárólag a fentiekben felsorolt funkciókhoz tartozók foglalkoztatásának, részfoglalkoztatásának költségeit lehet elszámolni, kizárólag a megadott létszámban.”

Előkészítés költségei: feltételes közbeszerzési eljárás költségei (ideértve a közbeszerzési szakértő díját is) számolhatók el”

Pályázati útmutató C8.1 pont (Megkezdettség):

A megkezdettség bővült a következő részekkel:

„Támogatás a pályázat befogadását megelőzően megkezdett beruházáshoz – regionális beruházás esetén az Új Magyarország Fejlesztési Tervben szereplő Regionális Fejlesztés Operatív Programokra meghatározott előirányzatok felhasználásának állami támogatási szempontú szabályairól szóló 19/2007. (VII. 30.) MeHVM rendelet 8. §-ának (2) bekezdése alapján - nem igényelhető. A projekt előkészítése nem minősül megkezdésnek, így a C3 pontban foglaltaknak megfelelően az előkészítés költségeire igényelhető támogatás.

A projekt megkezdésének időpontja (regionális beruházás esetén az Új Magyarország Fejlesztési Tervben szereplő Regionális Fejlesztés Operatív Programokra meghatározott előirányzatok felhasználásának állami támogatási szempontú szabályairól szóló 19/2007. (VII. 30.) MeHVM rendelet 11. §-a alapján):

Immateriális javak beszerzése esetében amennyiben a szerződéskötést megelőzően megrendelésre kerül sor, ennek időpontja, előzetes megrendelés hiányában, a megvalósításra megkötött első szerződés létrejöttének napja,

A projekt megkezdésének legkorábbi időpontjára vonatkozóan jelen pályázati kiírás keretében kötelező előírás nincs, de a megkezdésnél figyelembe kell venni, hogy a projektnek legkésőbb a C9. pontban jelzett végső pénzügyi elszámolási határidőig meg kell valósulnia.”

Pályázati útmutató C8.1 pont (Támogatás formája és jogcíme):

I. Állami támogatásnak minősülő támogatások közül törlésre került a gyalogtúra útvonalakhoz, zarándokutakhoz kapcsolódó turisztikai infrastruktúra- és szolgáltatások fejlesztése.

Pályázati útmutató D2 pont (Támogatás mértéke):

A komponens esetében bővült két résszel:

"A Pest megyében megvalósuló beruházások / fejlesztések esetében a vállalkozások számára nyújtható támogatás mértéke az állami támogatás hatálya alá eső jövedelemtermelő tevékenységek esetén maximum az összes elszámolható költség 30%-a, Budapesten megvalósuló beruházások / fejlesztések esetében 25%-a. A maximális támogatási intenzitások mikro- és kisvállalkozások esetén 20%-kal, középvállalkozások esetén 10%-kal növelhetők.

Közcélú (jövedelemtermelő, illetve jövedelmet nem termelő) tevékenységeknek minősülő és állami támogatás hatálya alá nem tartozó, gyalogtúra útvonalakhoz, zarándokutakhoz kapcsolódó turisztikai infrastruktúra- és szolgáltatások fejlesztése esetében a vállalkozások részére nyújtható támogatás mértéke maximum az összes elszámolható költség 85 %-a.”

D komponens esetében bővült két résszel:

Költségvetési intézmények, non-profit szervezetek, erdei kisvasutat üzemeltető vállalkozások (konkrétan: Ipoly Erdő Zrt., MÁV Zrt.) részére közcélú (jövedelemtermelő, illetve jövedelmet nem termelő) tevékenységeknek minősülő és állami támogatás hatálya alá nem tartozó nyújtható támogatás mértéke maximum az összes elszámolható költség 85 %-a.

A Pest megyében megvalósuló beruházások / fejlesztések esetében a vállalkozások számára nyújtható támogatás mértéke az állami támogatás hatálya alá eső jövedelemtermelő tevékenységek esetén maximum az összes elszámolható költség 30%-a, Budapesten megvalósuló beruházások / fejlesztések esetében 25%-a. A maximális támogatási intenzitások mikro- és kisvállalkozások esetén 20%-kal, középvállalkozások esetén 10%-kal növelhetők.”

Így az alábbi komponensek / támogatható tevékenységek esetében kell a fent jelzett elemzést elvégezni, amennyiben a kedvezményezett által megvalósított fejlesztés számára bevételt generál:

Az A komponens keretében a gyalogtúra útvonalakhoz, zarándokutakhoz kapcsolódó turisztikai infrastruktúra- és szolgáltatások fejlesztései (amennyiben jövedelemtermelő elemek),

a D komponens keretében a keskeny nyomtávú vasutak fejlesztései.”

Pályázati útmutató D6 pont (Biztosítékok köre):

A biztosítékok köre a D6.1/b pontban pontosításra került: A fejlesztés tárgyával rendelkezésre jogosult, a fejlesztés tárgyára (ingó és ingatlan vagyontárgyak) vonatkozó elidegenítési és terhelési tilalom alapítása.”

II. Jogosultsági ellenőrzés:

A 6. számú pont bővült:

A projekt kezdési időpontja nem korábbi, mint a projekt befogadásának várható időpontja. (hiánypótlás nélkül 2008.03.18., hiánypótlás esetén 2008.04.09.) (ha nem: elutasítás)”

III. Teljességi ellenőrzés:

Változások a mellékleteket illetően:

Feltöltésre került a XII. számú melléklet ”Kiegészítő költségvetési tábla”

IV. Szakmai értékelés:

 

A szakmai értékelés bővül a következő mondattal:

Szakmai szempontú értékelésre a Pályázati adatlap és mellékletei, valamint a csatolt Megvalósíthatósági Tanulmány / Üzleti és Marketing Terv alapján kerül sor.”

6. sz. melléklet

Tulajdonostársak hozzájárulása

A melléklet kiegészült a következőkkel:

„A melléklet benyújtása abban az esetben szükséges, ha a megvalósítás helyszínéül szolgáló ingatlan nem a pályázó (kizárólagos) tulajdona. Csatolni kell a tulajdonostársak hozzájáruló nyilatkozatát és a tulajdonostársak között közokiratba vagy teljes bizonyító magánokiratba foglalt használati megállapodás és az ahhoz tartozó használati megosztásra vonatkozó vázrajzot a projekt megvalósításához, és a megvalósítást követő legalább 5 éves üzemeltetéshez.”

8. sz. melléklet

Bérbeadó hozzájárulása és bérleti szerződés, illetve vagyonkezelői szerződés és tulajdonosi hozzájárulás

A melléklet kiegészült a következőkkel:

„Amennyiben a megvalósítás helyszínéül szolgáló ingatlan nem a pályázó tulajdonát képezi, csatolni kell a vagyonkezelői szerződést és a tulajdonosi hozzájárulást a projekt megvalósításához és a megvalósítást követő legalább 5 éves üzemeltetéshez (abban az esetben is, amennyiben a vagyonkezelői szerződés tartalmazza azt) vagy az ügyvéd által ellenjegyzett bérleti szerződést, valamint a bérbeadó hozzájáruló nyilatkozatát a projekt megvalósításához és a megvalósítást követő legalább 5 éves üzemeltetéshez. A határozott idejű – legalább a beruházás befejezését követő 5 évig érvényes - bérleti szerződésnek kizárólagos joggal biztosítania kell a támogatással megvalósuló beruházás működtetését legalább a projekt befejezésétől számított 5 évig.”