2007 október 31. 00:00
Felhívjuk a Tisztelt Pályázók figyelmét, hogy a 2007. október 4-én megjelent turisztikai vonzerőfejlesztés pályázatok az alábbi módon kiegészítésre, pontosításra kerültek. A változás vastagon szedett betűtípussal van megjelölve.

I. Általános rész (az összes régió felhívásait és útmutatóit érintő változások):

I.1. Mellékletek
Egyfordulós:
I. Adatlap és II. Útmutató a projekt adatlap kitöltéséhez - feltöltésre került.
• „UMFT_kedvezmenyezettek.pdf” melléklet átnevezésre került „XI. Arculati kézikönyv.pdf”-re.
XII. Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei beszámozásra került.

Kétfordulós:
I. Adatlap és II. Útmutató a projekt adatlap kitöltéséhez - feltöltésre került.
• „UMFT_kedvezmenyezettek.pdf” melléklet átnevezésre került „XII. Arculati kézikönyv.pdf”-re.
XIII. Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei beszámozásra került.

I.2. Útmutató és felhívás:

Jogi forma pontosításra került:

A pályázók köre módosításra került, a közhasznú társaságokkal összhangban valamennyi komponens esetében megengedett a non-profit gazdasági társaságok számára is pályázat benyújtása.


Egyéb kizáró okok, beillesztésre került:


„A nyilatkozatok kitöltésénél, amennyiben a Pályázó nyilatkozatával jogszabályi kötelezettséget vagy a pályázati dokumentációban előírt elvárást nem teljesíti, illetve valótlan adatokat állít, akkor a pályázat hiánypótlás nélküli elutasításra kerül, illetve támogatásban részesülő projekt esetében a támogatás visszavonásával járhat.”


Támogatható tevékenységek kiegészítésre került (ahol egy kiírás keretében több komponens is van):

„Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy olyan pályázat nem részesülhet támogatásban, amely különböző komponensek támogatható tevékenységeit foglalja magában. Tehát csak olyan pályázat támogatható, amely egy komponensben belül felsorolt egy vagy több támogatható tevékenységet tartalmaz.”Támogatható tevékenységek, kötelezően megvalósítandó tevékenységek, pontosításra került:

„A projekt megvalósításakor kötelező a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 4. § h) pontja szerinti egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása azonban a 1998. évi XXVI. törvény 4. § f) pontja szerint megfogalmazott közszolgáltatást nem nyújtó projektek esetében a 4. § h) pontjában foglaltak csak irányadónak tekintendők. Az akadálymentesítést az érintett turisták kiszolgálása érdekében, de a projekt lehetőségeit is szem előtt tartva kell értelemszerűen, de minimum az alábbi kötelező elemek kialakításával végrehajtani.”

Beszúrásra került: lábjegyzet


Illeszkedési előírás, beillesztésre került:


2003. évi XXVI. Tv – az Országos Területrendezési Tervről:
http://www.vati.hu/main.php?folderID=2017


Megkezdettség kiegészítésre került:

Támogatás a pályázat befogadását megelőzően megkezdett beruházáshoz – regionális beruházás esetén az Új Magyarország Fejlesztési Tervben szereplő Regionális Fejlesztés Operatív Programokra meghatározott előirányzatok felhasználásának állami támogatási szempontú szabályairól szóló 19/2007. (VII. 30.) MeHVM rendelet 8. §-ának (2) bekezdése – alapján nem igényelhető.
A projekt megkezdésének időpontja (a regionális beruházás esetén az Új Magyarország Fejlesztési Tervben szereplő Regionális Fejlesztés Operatív Programokra meghatározott előirányzatok felhasználásának állami támogatási szempontú szabályairól szóló 19/2007. (VII. 30.) MeHVM rendelet 11. §-a alapján).

A projekt befejezése és a pénzügyi elszámolás végső határideje kiegészítésre került:

A projekt megvalósítására a pályázónak a projekt megkezdésétől - amennyiben a projekt a Támogatási Szerződés hatályba lépéséig nem kezdődött meg, akkor a Támogatási Szerződés hatályba lépésétől - maximum 24 hónap, rendezvények megvalósítása és turisztikai egységet képező települések közös mobil színpad beszerzése esetén maximum 36 hónap áll a rendelkezésére. A pénzügyi elszámolás benyújtásáig a projektet fizikailag is be kell fejezni.

Támogatás formája és jogcíme kiegészítésre került:

Beszerzések (eszközbeszerzés, immateriális javak beszerzése, építés) költsége, ideértve a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény vonatkozó rendelkezései alapján a beruházás, eszközbeszerzés bekerülési értékének részét képező

- menedzsment költségeket
- megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei
- adminisztratív költségek
- reprezentációs költségek
- marketing tevékenységek és a nyilvánosság biztosításával kapcsolatos költségek.

A C… pontban felsorolt elszámolható költségek közül az alábbiakra nyújtott támogatás az Új Magyarország Fejlesztési Tervben szereplő Regionális Fejlesztés Operatív Programokra meghatározott előirányzatok felhasználásának állami támogatási szempontú szabályairól 19/2007. (VII. 30.) MeHVM rendelet 7. §-ának d) pontja, valamint 20. §-a, az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. és 88. cikkeiben foglaltaknak a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1998/2006/EK bizottsági rendelet, valamint az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet alapján csekély összegű támogatásnak minősül:

  • Az előkészítési költségek között felmerülő kármentesítés költsége
  • Telephelyen kívüli infrastruktúra fejlesztés költsége
  • Rendezvények előkészítésének és megvalósításának költségei
  • A beruházás bekerülési értékének részét nem képező

o előkészítési költségek
o projekt menedzsment költségek
o adminisztratív költségek
o reprezentációs költségek
o marketing tevékenységek és a nyilvánosság biztosításával kapcsolatos költségek

Kiválasztási kritériumok, pontosításra került:

Adatlapra való hivatkozás a megfelelő pontokban beillesztésre került

„Az 50 százalék elérése nem jelenti automatikusan, hogy a projekt a második fordulóba bekerülhet!”
– beillesztésre került (csak a kétfordulós eljárásrend szerinti pályázati kiírásoknál releváns)


Fogalomjegyzék:

Kiegészítésre kerültek az igénymentesség és a hiánypótlás pontok.

II. Régióspecifikus változtatások

1. Balaton - A balatoni térség turisztikai vonzerejének növelése
Változások a pályázati felhívásban és útmutatóban:

Támogatható tevékenységek pontosításra került az alábbi módon:


„Víziturizmus fejlesztése”
kiegészítésre került:
1./ A balatoni nyilvános strandok színvonalának növelése, új szolgáltatások kialakítása, családbarát jellegének erősítése
„2./ „Vitorlás kikötők fejlesztése” pontosításra került:
a) Balatoni vitorlásturizmushoz kapcsolódó létesítmények értéknövelő, funkcióbővítő fejlesztése, bővítése, korszerűsítése. A fejlesztés a kikötők és a hozzájuk tartozó infrastruktúra (vizesblokk, kiszolgáló létesítmény) létesítését, építését, felújítását, bővítését, kikötői szakmai szolgáltatások (pl.: daru, stb) fejlesztését tartalmazhatja az alábbi megkötéssel:...

A pályázat keretében új kikötőhelyek, kereskedelmi vendéglátóhelyek, árusítóhelyek,szálláshelyek (együtt nem támogatható projektelemek) fejlesztésére támogatás nem igényelhető. Összevont beruházás esetén a beruházás nem támogatható projektelemei a támogatási alapba nem számíthatóak bele.
Új kikötő – „a” pontban lévő megkötésekkel végrehajtott - létesítése esetén
csak érvényes vízjogi létesítési engedéllyel lehet pályázatot benyújtani.
Meglévő kikötőhöz tartozó – „a” pontban lévő megkötések szerinti - fejlesztések csak érvényes vízjogi üzemeltetési és kikötői engedéllyel rendelkező kikötők esetében, továbbá vízjogi létesítési engedély köteles fejlesztések esetén a vízjogi létesítési engedély megléte esetén támogathatóak.Projekt területi korlátozása javításra került az alábbi módon:

A pályázat megvalósulásának helye kizárólag a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területe lehet. Jogszabályi lehatárolás: a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. Törvény 1. számú melléklete.

Csak a pályázati útmutatóban átvezetett javítások:

Előkészítés költségei pontosításra került:

„A projekt költségvetésben előkészítési tevékenység költségeként azon költségeket kell tervezni, amelyek 2007. július 30. és a támogatási szerződés megkötése közötti időszakban, a támogatási szerződés megkötésének feltételei teljesítéséhez kapcsolódó tevékenység kapcsán merülnek fel.”
Nem került beillesztésre:

„f.) Turisztikai egységet képező települések közös mobil színpad beszerzése esetén:
- Technikus szakember alkalmazásának költsége
g.) Strandfejlesztés esetén:
- Animátor foglalkoztatásának költsége.”Egyéb, törlésre került:

• Jelen kiírásra benyújtott projekt más pályázati forrásból támogatásban nem részesülhet. A pályázó több kiírásra is benyújthatja pályázatát, de több nyertes pályázat esetén döntenie kell arról, hogy projektje megvalósításához melyik pályázati forrást veszi igénybe. Jelen pályázat keretében elnyert támogatás a projekt finanszírozásához igénybe vett hitel kamattámogatásán túl más támogatással nem kombinálható.


Teljességi kritériumok:

Projekt megvalósítási határideje kiegészítésre került
9. számú melléklet kiegészítésre került (vízjogi létesítési engedély beillesztésével)

Változások a mellékleteket illetően:
• Feltöltésre került a XVI. számú melléklet „Balaton térségét is érintő, globális külső környezeti hatások változása miatt szükségessé váló alkalmazkodási folyamatok célrendszere” (XVI_külső vált célrendszer.doc)
• Feltöltésre került a XVIII. számú melléklet „Költségvetés részletezése táblázat” (XVIII_koltsegvetesi_tabla_balaton.xls)
XIX. „Akadalymentesítés szakertő nyilatkozat” melléklet átszámozásra került.

2. Dél-Alföld - DAOP - 2.1/A_2F - „Dél-Alföld Spa”, egészségturisztikai létesítmények komplex fejlesztése támogatására
Változások a pályázati felhívásban és útmutatóban:
Támogatható tevékenység pontosításra került:
A gyógyfürdők kifejezés mellett minden érintett helyen megjelent a termálfürdő kifejezés.


Változások a mellékleteket illetően: -


3. Dél-Alföld - DAOP-2007-2.1/B.C.D.E.F./S - Versenyképes turisztikai termék és attrakciófejlesztés támogatására

Változások a pályázati felhívásban és útmutatóban:

Támogatás mértéke pontosításra került:
B komponensnél, valamint az E komponens egy részénél a támogatási intenzitás 75%-ról 85%-ra nőtt


Változások a mellékleteket illetően: -


4. Dél-Dunántúl - DDOP-2007 - 2.1.1_2F Komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása

Változások a pályázati felhívásban és útmutatóban:

Támogatható tevékenységek:

A felhívásban törlésre került az alábbi mondat:

„Az egy-, vagy szomszédos helyrajzi számokon tervezett projektek a pályázat szempontjából egy projektelemnek számítanak”

Egyéb kizáró okok:
B. pontból törlésre került az alább kizáró feltétel:

„A 2007-2008-as időszakban jelen pályázati kiíráson belül 1 komponensre vonatkozóan 1 vonzerő csak egyszer részesülhet támogatásban.”Változások a mellékleteket illetően:

XVI. melléklet: DDOP költségvetési tábla költségvetési tábla feltöltésre került

5. Dél-Dunántúl - DDOP-2007-2.1.1./S - Helyi jelentőségű egészségturisztikai fejlesztések ösztönzése


Változások a pályázati felhívásban és útmutatóban:


Egyéb kizáró okok:

B. pontból törlésre került az alább kizáró feltétel:

„1 pályázó 2007-2008-as időszakban jelen pályázati kiíráson belül 1 komponensre vonatkozóan csak egyszer részesülhet támogatásban”


Változások a mellékleteket illetően:

XV. melléklet: DDOP költségvetési tábla feltöltésre került


6. Észak-Alföld - ÉAOP-2007-2.1.1 - Versenyképes turisztikai termék- és attrakciófejlesztés támogatására


Változások a pályázati felhívásban és útmutatóban:


Nem támogatható tevékenységek pontosításra került:

Az „új termál- és gyógyfürdők létesítése esetén kizárólag a zöldmezős beruházás nem támogatható”.


Változások a mellékleteket illetően: -

„XVI. EAOP_211_attrakciofejlesztes_adatlap_kiegeszito.xls” feltöltésre került


7. Észak-Magyarország - ÉMOP-2007-2.1.1 - Turisztikai attrakciók fejlesztése támogatására


Változások a pályázati felhívásban és útmutatóban:


Az értékelési kritériumok kiegészítésre kerültek:

„A rendezvény marketingjének színvonala” (0-2 pont) beépítésre került


Változások a mellékleteket illetően: -


8. Közép-Dunántúl - KDOP-2007-2.1.1/B - „Régió arculatát meghatározni képes turisztikai vonzerők” támogatása


Változások a pályázati felhívásban és útmutatóban:


Adminisztratív információk:


A DVD-n való benyújtási lehetőség törlésre került


A „Nem támogatható tevékenységek” pont kiegészítésre került:


„4. Végül nem nyújtható támogatás olyan pályázat részére, mely a KEOP 3.1.3. pályázat támogatási hatálya alá eső tevékenységeket tartalmazza, nevezetesen
• Nem vizes élőhelyek, természetközeli társulások rekonstrukciója, ezen belül a fás és lágyszárú növényanyag pótlása, fejlesztése;
• Speciális élőhelyek, rekonstrukciója, ezen belül a különleges, nagy értékű tematikus gyűjtemények élőhelyének rekonstrukciója, fejlesztése kizárólag a növényanyag megőrzése érdekében (pl. üvegházak felújítása);
• A növénykertekben élő védett és/vagy közösségi jelentőségő állatok élőhelyének rekonstrukciója;
• Védett növényfajok ex situ megőrzéséi programja;”Változások a mellékleteket illetően: -


9. Közép-Dunántúl - KDOP-2007-2.1.1/C - „Integrált turisztikai település- vagy térségfejlesztés és tematikus fejlesztések” támogatása


Változások a pályázati felhívásban és útmutatóban:


Szakmai értékelési kritériumok:

Pontosításra kerültek, a nem releváns részek törlésre kerültek.

Adminisztratív információk:


A DVD-n való benyújtási lehetőség törlésre került


A „Nem támogatható tevékenységek” pont kiegészítésre került:


„4. Végül nem nyújtható támogatás olyan pályázat részére, mely a KEOP 3.1.3. pályázat támogatási hatálya alá eső tevékenységeket tartalmazza, nevezetesen
• Nem vizes élőhelyek, természetközeli társulások rekonstrukciója, ezen belül a fás és lágyszárú növényanyag pótlása, fejlesztése;
• Speciális élőhelyek, rekonstrukciója, ezen belül a különleges, nagy értékű tematikus gyűjtemények élőhelyének rekonstrukciója, fejlesztése kizárólag a növényanyag megőrzése érdekében (pl. üvegházak felújítása);
• A növénykertekben élő védett és/vagy közösségi jelentőségő állatok élőhelyének rekonstrukciója;
• Védett növényfajok ex situ megőrzéséi programja;”Változások a mellékleteket illetően:


10. Közép-Magyarország - KMOP-2007-3.1.1/A/B/C/D - A turisztikai vonzerő- és termékfejlesztés előmozdítása

Változások a pályázati felhívásban és útmutatóban: -
Változások a mellékleteket illetően: -


11. Nyugat-Dunántúl - NYDOP-2007-2.2.1/2F - A régió történelmi és kulturális örökségének fenntartható hasznosítása és természeti értékeken alapuló aktív turisztikai programok fejlesztése

Változások a pályázati felhívásban és útmutatóban:


Jogi forma; az alábbi törlésre került:


"C komponens esetén egy települést érintő fejlesztések csak egy pályázati csomagban jelenhetnek meg, ellenkező esetben az érintett pályázatok nem lesznek jogosultak támogatásra."

Nem elszámolható költségek, törlésre került:


„Földvásárlás”


Nem támogatható tevékenységek pontosításra került:

Az 1500 egységjármű/nap-ra vonatkozó rész kiegészítésre került.

A Ny-D-i Kerékpáros Marketing Stratégia linkje nem volt helyes, az elérési útvonalhoz a link megadásra került.


Változások a mellékleteket illetően:

XVI. sz. melléklet: Költségvetés részletező táblázat feltöltésre került (NYDOP_koltsegvetesi_tabla_attrakcio_v3.xls)


III. Kiegészítő információ

A közlemény törekszik arra, hogy a pályázati dokumentációkban eszközölt változtatásokat teljes körűen bemutassa, ennek ellenére előfordulhat olyan eltérés, amely technikai okokból nem került bele jelen közleménybe. Ezért a közlemény elolvasása mellett szükséges a módosított dokumentumok letöltése és áttanulmányozása!