A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2016. december 29-ig várjuk a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.

A hozzászólások lehetséges tipusai: 
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
A vélemények rögzítésére 2016-12-29 23:45 -ig volt lehetőség.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Kiemelt Közszolgáltatások Főosztálya | 2016-12-29 10:02:09

Észrevételek a KEHOP-3.1.1.  A települési hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerek fejlesztése címet viselő felhívás vonatkozásában

A felhívás indokoltsága

Az 5. oldalon kezdődő a „1.1. A felhívás indokoltsága” című fejezet utolsó előtti bekezdése megjelöli, hogy a támogatási cél a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programon (a továbbiakban: KEHOP) belül hol helyezkedik el. Itt az intézkedés címe mellett érdemes lenne az intézkedés számát is megjelölni: például „Az elkülönített gyűjtési és szállítási rendszerek fejlesztése címet viselő 1. intézkedés”.

A felhívás címe (A települési hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerek fejlesztése) alapján azonban úgy tűnik, hogy a felhívás nem csak az 1. intézkedéshez kapcsolódik, hanem a 2. intézkedéshez is. Ezzel azonban nincsenek összhangban a felhívás önállóan támogatható tevékenységei, ahol kizárólag az elkülönített hulladékgyűjtéssel és a megelőzéssel kapcsolatos tevékenységek szerepelnek.

A projektekkel kapcsolatos elvárások:

 • A 6. oldalon a felhívás „3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek” címet viselő fejezetének „I. Megelőzés” pontjában a „hulladékudvarok kiegészítésével” helyett a hulladékudvarok fejlesztésével megfogalmazás javasolható.
 • A 6. oldalon az önállóan támogatható tevékenységek között szerepel a házhoz menő elkülönített hulladékgyűjtés eszközeinek beszerzése, valamint a lakossági eredetű biohulladék (pl. zöldhulladék, használt sütőolaj) vonatkozásában a gyűjtőpontok, hulladékgyűjtő udvarok fejlesztéséhez szükséges eszközök (speciális gyűjtőedény, egyedi gyűjtőjármű) beszerzése. Ebből következően a támogatást igénylőknek a lakossági eredetű biohulladék házhoz menő elkülönített gyűjtésére, vagy a gyűjtőpontok/hulladékudvarok ilyen irányú fejlesztésére is lehetősége van. Ugyanakkor a biohulladékkal kapcsolatos fejlesztésekre a KEHOP 3.1.2. A biológiailag lebomló hulladék eltérítése a hulladéklerakóktól címet viselő felhívás kínál majd lehetőséget az érdeklődők számára.A KEHOP 3.1.2. felhívástervezet önállóan támogatható tevékenységei között a közszolgáltatással érintett ingatlanokon keletkezett biohulladék gyűjtéséhez szükséges eszközök beszerzése szerepel. A két felhívás tehát részben ugyanazt a célt támogatja, azaz a házhoz menő hulladékgyűjtés eszközeinek beszerzését. A KEHOP 3.1.1. felhívás ugyan kimondja, hogy nem részesülhetnek támogatásban a KEHOP 3.1.2. kiemelt felhívás keretében nevesített támogatást igénylők, azonban a felhívás szövege alapján amennyiben a támogatást igénylő pl. a papír, fém és műanyaghulladék elkülönített gyűjtésével egyidejűleg szeretne pályázni a biohulladék elkülönített gyűjtésére is, abban az esetben a KEHOP 3.1.1. felhívás keretében erre lehetősége van. A két említett felhívás összhangjának megteremtése érdekében javasoljuk, hogy a KEHOP 3.1.1. felhívástervezet önállóan nem támogatható tevékenységei közé kerüljön be a biohulladék házhoz menő elkülönített gyűjtése.
 • A 7. oldalon a „3.2. A támogatható tevékenységek állami támogatási szempontú besorolása” című fejezetének második bekezdésében pontosan meg kellene határozni, hogy a támogatásból beszerzett eszközök üzemeltető részére történő átadása ingyenesen, vagy térítési díj pl. bérleti díj fejében történik-e és ezek közül melyik eset számít állami támogatásnak.
 • A 8. oldalon a „3.4.1.1. Műszaki és szakmai elvárások” című fejezet 4. alpontja az elkülönített gyűjtés esetében a lakosság teljes körű bevonását, elérését írja elő. Megfontolandó ezen követelmény mellett annak előírása is, hogy a projekt gazdája mutassa be, hogyan fogja biztosítani az elkülönítetten gyűjtött hulladék elkülönítetten történő kezelésének megoldását.
 • A 9. oldalon a „3.4.1.2. Esélyegyenlőség és környezetvédelmi szempontok érvényesítésével kapcsolatos elvárások” című fejezet 5. pontjában megnevezett szervezetek nem fedik le a Felhívás kedvezményezetti körét (önkormányzatok és társulásaik). Javasoljuk ezen bekezdés pontosítását. (Ugyanez vonatkozik a 26. oldal második bekezdés 5. pontjában foglaltakra is.)
 • A 9. oldalon kezdődő „3.4.1.3. Egyéb elvárások” című fejezet 10. oldalon található 4. pontjában a hivatkozott felhívás száma elírásra került.
 • A 12. oldalon kezdődő „3.7. Indikátorok, szakpolitikai mutatók, adatszolgáltatás” címet viselő fejezetében jelennek meg a projektek vonatkozásában releváns indikátorok. Az indikátorok között feltüntetett „Hulladék újrafeldolgozására további kapacitás” elnevezésű mutató nincs összhangban a felhívás által támogatható tevékenységekkel (pl. újrahasználati központok fejlesztése, a házhoz menő elkülönített és a vegyes hulladékgyűjtés eszközeinek beszerzése, a meglévő és új szállítási rendszer fejlesztése, gyűjtőjárat optimalizálást szolgáló informatikai fejlesztések). Ebből következően a felhívás várhatóan nem járul hozzá a megnevezett felhívás teljesítéséhez. Erre hivatkozva javasolható az indikátor törlése.
 • A 12. oldalon található táblázatban a „Célérték***” című oszlop megnevezésében a három csillag helyett – a táblázat alatt található magyarázó szöveggel összhangban – négy csillaggal történő jelölés szükséges.
 • A támogatási kérelmek benyújtásának feltételei:

 • A 14. oldalon „4.3.1.  A támogatási kérelem benyújtásának határideje” című fejezetben a 2019.01.30-i benyújtási határidő esetén nem áll rendelkezésre a 3.5.2. pontban jelzett legfeljebb 24 hónap a projekt lezárásáig.
 • A 15. oldalon kezdődő „4.4.2. Kiválasztási kritériumok” címet viselő fejezet 16. oldalon található „3. Tartalmi értékelési szempontok” című pontjában 1. számmal megjelenített értékelési előfeltétel (A fejlesztés illeszkedik a KEHOP 3. prioritási tengely hulladékgazdálkodással kapcsolatos fejlesztési célhoz, valamint jelen felhívásban meghatározott további célokhoz és eredményekhez) megfogalmazása túlságosan tág. A felhívás ugyanis alapvetően a 3. prioritási tengely 1. intézkedéséhez kapcsolódik, nem általánosságban a KEHOP 3. prioritási tengelyének hulladékgazdálkodással kapcsolatos fejlesztési céljaihoz. Erre tekintettel javasolt az 1. értékelési szempont pontosítása. Amennyiben a felhívás a KEHOP valamennyi hulladékgazdálkodási céljához kapcsolódik, akkor a támogatható tevékenységek körét is ennek megfelelően kell kialakítani.
 • A 16. oldalon a „3. Tartalmi értékelési szempontok” című pontban a 2. számmal megjelenített értékelési előfeltételt (A fejlesztés megalapozottsága, az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Terhez való megfelelés biztosított a benyújtott nyilatkozat alapján) a következőképpen javasoljuk átfogalmazni: „A fejlesztés megalapozottsága, az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervnek való megfelelés biztosított a benyújtott nyilatkozat alapján.”
 • A 16. oldalon a „3. Tartalmi értékelési szempontok” című pont 3. pontjában javasoljuk javítani a „gyűjtőjárműkerül beszerzésre” részt.
 • Finanszírozással kapcsolatos információk:

 • A 19. oldalon az „5.4. Előleg igénylése” című fejezetben a felhívásban foglaltak 4.1. pontjában meghatározottakhoz képest bővebb a kedvezményezetti kör.
 • A 19. oldalon az „5.4. Előleg igénylése” című fejezet b. pontjában az ötszázmillió forintos határ ellent mond az 1. oldal 4. bekezdés első pontjában meghatározott támogatási felső korlátnak (240 millió Ft).
 • Csatolandó mellékletek listája:

 • A 26. oldalon a második bekezdésben található 5. pontban a „Társulás” kiegészítést javasoljuk.
 • A 26. oldalon ”A felhívás előírásai, valamint a 4.4.2. pont alatti értékelés alapjául szolgáló szakmai mellékletek” című fejezet 1. és 4. pontjaiban a megnevezések (NFP, illetve NHKV) kiegészítését javasoljuk.
 •