A Fejlesztéspolitikai Akadémia a fejlesztéspolitika területén dolgozó szakembereknek biztosít lehetőséget információcserére és tudásépítésre.

A konferenciák és műhelyviták aktuális és jelentős érdeklődésre számot tartó fejlesztéspolitikai témákkal foglalkoznak, ahol az előadások mellett kiemelt szerepe van a szakmai közönség aktív részvételének, az előadók és a hallgatóság párbeszédének.

Az információáramlás elősegítésével és a közvetlen eszmecsere megteremtésével a Fejlesztéspolitikai Akadémia a fejlesztéspolitikai intézkedések hatékonyságának javításához kíván hozzájárulni.

A Fejlesztéspolitikai Akadémia már megrendezésre került eseményeinek hírei és az előadások anyagai az alábbiakban olvashatók.

 

Fejlesztéspolitikai Akadémia – 2022.09.28.

A Miniszterelnökség Monitoring és Értékelési Főosztálya szakmai workshopot tartott 2022. szeptember 28-án a Fejlesztéspolitikai Akadémia rendezvénysorozat keretén belül, a Partnerségi Megállapodás Monitoring Bizottság ülés kiegészítő programjaként. Az esemény célja az volt, hogy a monitoring bizottsági tagok részletesebben is megismerhessék és megvitathassák a 2014-2020-as programidőszak közelmúltban elkészült értékeléseinek eredményeit. Az értékeléseket végző szakemberek három, a 2014-2020-as operatív programok eredményességét, hatékonyságát és hatásosságát vizsgáló értékelést mutattak be a workshopon:

  • Szélessáv-fejlesztések és azok használatának értékelése

  • Szociális település-rehabilitáció eredményességének értékelése

  • A Vidékfejlesztési Program környezeti szempontú eredményei

A workshopon a 2021-2027-es operatív programok szakpolitikai tervezői reflektáltak az értékelések megállapításaira és javaslataira, továbbá tájékoztatást adtak azok hasznosításának lehetőségeiről a tervezett programok kontextusában.

A nagy érdeklődést kiváltó, online és személyes részvétellel rendezett eseményen közel százhúsz szakember vett részt.

Program

Előadások

 

Fejlesztéspolitikai Akadémia – 2021.09.29.

A Miniszterelnökség Monitoring és Értékelési Főosztálya szakmai workshopot tartott 2021. szeptember 29-én a Fejlesztéspolitikai Akadémia rendezvénysorozat keretén belül, a Partnerségi Megállapodás Monitoring Bizottság ülés kiegészítő programjaként. Az esemény célja az volt, hogy a monitoring bizottsági tagok részletesebben is megismerhessék és megvitathassák a 2014-2020-as programidőszak közelmúltban elkészült értékeléseinek eredményeit. Az értékeléseket végző szakemberek négy, a 2014-2020-as operatív programok eredményességét, hatékonyságát és hatásosságát vizsgáló értékelést mutattak be a workshopon:

  • A munkaerőpiaci integrációt támogató konstrukciók értékelése

  • A helyi gazdaság fejlődésének területi szempontú értékelése

  • Az ivóvízminőség javítását és a szennyvizek okozta környezetterhelés csökkentését célzó fejlesztések komplex értékelése

  • A monitoring bizottsági tagok elégedettségének felmérése

A workshopon a 2021-2027-es operatív programok szakpolitikai tervezői reflektáltak  az értékelések megállapításaira és javaslataira, továbbá tájékoztatást adtak azok hasznosításának lehetőségeiről  a tervezett programok kontextusában.

A nagy érdeklődést kiváltó, online és személyes részvétellel szervezett eseményen közel száz szakember vett részt.

Program

Előadások

 

A fejlesztéspolitika aktuális kérdései: pénzügyi eszközök, nagyprojektek, területi kohézió (2016. május 25.)

A Monitoring és Értékelési Főosztály Fejlesztéspolitikai Akadémia című rendezvénysorozatának 2016. májusi konferenciája a fejlesztéspolitika három olyan aktuális témáját járta körül a résztvevőkkel, melyek kiemelt jelentőségűek a 2014-2020-as programidőszak eredményes végrehajtása szempontjából.

Az 1. Pénzügyi eszközök című szekció aktualitását az adta, hogy a 2014-2020-as időszakban ezek a támogatási eszközök a korábbi fejlesztési ciklusokhoz képest jelentősen nagyobb volumenben és több operatív programban kerülnek alkalmazásra. A szekció előadói a pénzügyi eszközök kapcsán felmerülő jelentős végrehajtási kihívásokat, az ezekre adott szabályozási válaszokat, a visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatások KKV-kra gyakorolt hatásait, valamint a pénzügyi eszközök kutatásfejlesztés és innováció területén történő alkalmazásának dilemmáit és a sikeres alkalmazás feltérképezésére végzett gap elemzés korlátait mutatták be.

A 2. Nagyprojektek elnevezésű szekcióban a 2007-2013-as nagyprojektek tanulságait összegző értékelés eredményeit, a 2014-2020-as projektek klíma kockázatainak csökkentését elősegítő útmutatót és a projektek szakaszolásának gyakorlati kérdéseit vitatták meg a résztvevők.

A területi kohézió, azaz a harmonikus, kiegyenlített társadalmi, gazdasági, környezeti és területi fejlődés kiemelt cél az Európai Unió és Magyarország számára is. A 3. Területi kohézió című szekció középpontjában ezért a 2007-2013-as időszaki területi fejlesztések értékeléseinek eredményei, az integrált városfejlesztés Regionális Operatív Programban történő megvalósítása, a 2007-2013-as területi operatív programok forrás-felhasználása, a térségek fejlődési trendjei, illetve a szakpolitika 2014-2020-as tervezett intézkedései álltak.

A konferencia programja és az elhangzott előadások az alábbiakban érhetőek el.

Program

Előadások

 

A stratégiaalkotás mint ex ante feltétel a 2014-2020-as OP-tervezéshez kapcsolódóan (2015. január 21.)

A Miniszterelnökség Monitoring és Értékelési Főosztálya A stratégiaalkotás mint ex ante feltétel a 2014-2020-as OP-tervezéshez kapcsolódóan címmel indította újra Fejlesztéspolitikai Akadémia elnevezésű rendezvénysorozatát 2015. január 21-én fejlesztéspolitikai szakemberek számára. A témaválasztást az is indokolta, hogy a 2014-2020-as uniós fejlesztési programok tervezésének lezárultával a fejlesztéspolitika fókuszába az operatív programok végrehajtása, monitoringja majd értékelése kerül, melyek alapvetően az elfogadott stratégiára mint ex ante feltételre épülnek. Mivel Magyarországon még kialakulóban van az egységes módszertan és elvárás a stratégia kritériumaira vonatkozóan, ezért a stratégiaalkotás tapasztalatainak bemutatása tanulságos lehet minden szakterület számára.
A Fejlesztéspolitikai Akadémián három különböző szakterületen, eltérő finanszírozással és sok tekintetben különböző módszertani háttérrel készült stratégia került bemutatásra, melyek az alábbiak:
•    Nemzeti Közlekedési Stratégia (KA),
•    az S3 stratégia (K+F)  (ERFA),
•    és a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia (ESZA).

A három stratégiát alkotói a stratégia szükségessége, elkészítési folyamata és jövőre vonatkozó tanulságai vonatkozásában mutatták be.
Az eseményen elhangzott előadásokat, a programot az alábbiakban tesszük elérhetővé. Mivel a Fejlesztéspolitikai Akadémia a tanulást, a szakmai tájékozódást hivatott elősegíteni, ezért ugyanezen az oldalon osztjuk meg az érdeklődőkkel a stratégiaalkotás hivatalos kritériumait rögzítő Kormányzati Stratégiai Rendeletet és a Stratégiai irányítás megújítása a központi igazgatásban elnevezésű ÁROP-projekt összegző kiadványát.

Program

Előadások

ÁROP-projekt

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200038.KOR
 

 

Humán fejlesztési értékelések (2012. március 28.)

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Koordinációs Irányító Hatósága a Fejlesztéspolitikai Akadémia rendezvénysorozata keretében tartotta meg a Humán fejlesztési értékelések című eseményét 2012.  március 28-án. A Fejlesztéspolitikai Akadémia  a fejlesztéspolitika alakításában részt vevő szakértők számára kíván lehetőséget kínálni tapasztalatcserére, tájékozódásra azzal a céllal, hogy elősegítse a 2013-ig tartó programozási időszak sikeres végrehajtását és a 2014-2020-as időszakra való felkészülést.

Az eseményen az NFÜ KORIH Értékelési Divíziója által megrendelt három értékelés, a már lezárult Roma integrációs fejlesztések és a TÁMOP 3 közoktatási fejlesztések értékelésének tapasztalatai, valamint a még folyamatban lévő, a foglalkoztatás növelését támogató fejlesztések értékelésének  módszertani kérdései kerültek bemutatásra az érintett szaktárcák és irányító hatóságok vonatkozó következtetéseivel, terveivel és az aktuális tudományos eredményekkel egyetemben.

Program

Előadások

 

A kkv-k beruházás-finanszírozásának mai helyzete és lehetőségei (2009. június 3.)

A 2009. június 3-án tartott Fejlesztéspolitikai Akadémia célja a válság beruházás-finanszírozásra gyakorolt hatásának, az ezt ellensúlyozó intézkedéseknek a bemutatása és a kedvezményezetti igények megismerése, mely az intézkedések továbbfejlesztésekor meghatározó jelentőségű. Ennek érdekében a rendezvény két részből állt: az első blokkban a a válság hatásait és az ezeket enyhíteni célzó intézkedéseket mutatták be az előadók, a második blokkban pedig a kerekasztal szereplőiként számoltak be tapasztalaikról a meghívott kis- és középvállalkozások.

Program

Előadások

 

Adatbázisok Magyarországon I. - Vállalati és területi adatbázisok (2009. július 2.)

A 2009. július 2-án megrendezett Fejlesztéspolitikai Akadémia az első része annak a három részesre tervezett sorozatnak, amely azt vizsgálja, hogy milyen adatbázisokat használhatnak ma Magyarországon a fejlesztéspolitika alakításában részt vevő szakemberek. Továbbá milyen előnyei, korlátai vannak ezeknek az adatbázisoknak, s milyen új igények merülhetnek fel velük kapcsolatban. A rendezvénysorozat célja, hogy témakörönként mutassa be a magyarországi adatbázisokat, és hogy milyen eredménnyel használják ezeket az elemzők. Ezúttal a vállalati és területi adatbázisokra és a velük kapcsolatos tapasztalatok bemutatására került sor. A rendezvénysorozat következő eseményein a személyi és közlekedési adatbázisok bemutatását tervezzük.

Program

Előadások

 

Fejlesztéspolitikai Akadémia a hátrányos helyzetű térségekről (2009. október 27.)

A rendezvénysorozat ez évi harmadik eseménye a hátrányos helyzetű térségek fejlesztésének kérdéskörét tűzte ki témájául. Az október 27-én tartott Fejlesztéspolitikai Akadémián elsősorban az Új Magyarország Fejlesztési Terv Leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatási programjának és az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programnak a lehatárolási kérdései, valamint a LEADER program tapasztalatai kerültek megvitatásra. Egyúttal a programokkal kapcsolatban felmerülő problémákat is megtárgyalták az államigazgatás, a tudomány és a gyakorlati megvalósítás területéről érkező szakemberek. A rendezvény programja és az elhangzott előadások az alábbiakban olvashatók.

Program

Előadások

 

Adatbázisok Magyarországon II. – Személyi adatbázisok (2009. december 2.)

A hazai fejlesztéspolitikai programok értékelésében kulcsfontosságú szerepet játszanak az adatbázisok, amelyeket bemutató sorozatunk második rendezvényén a személyi adatbázisokat és a velük kapcsolatos tapasztalatokat tárgyalhatták meg a szakemberek. Az OEP, az ONYF és a KSH adatbázisait összefoglaló előadások és az ezeket felhasználó elemzések prezentációi az alábbi csatolt dokumentumban tekinthetők meg. Ugyanitt találhatók az adattörvényről, adathozzáférésről, valamint a KSH népszámlálási adatairól szóló előadások anyagai is.

Program

Előadások