A Konvergencia és Regionális versenyképesség és foglalkoztatás célkitűzések területén az ESZA (elsősorban) a következő prioritásokat támogatja:

▫ Dolgozók és vállalkozások alkalmazkodóképességének növelése révén a gazdasági változások megelőzésének és pozitív menedzsmentjének elősegítése, elsősorban a következők révén:

- az emberi erőforrásokba történő megnövelt befektetés, élethosszig tartó tanulási rendszerek és stratégiák kidolgozása és végrehajtása, a képzésekhez való hozzáférhetőség növelése az alacsony képzettségű és az idős dolgozók számára, a vállalkozói szellem elősegítése;
- a munkaszervezés produktívabb és innovatívabb formáinak kialakítása és terjesztése, beleértve a jobb egészség és munkabiztonság, specifikus foglalkoztatás fejlesztése stb.;

▫ A munkát keresők és inaktívak foglalkozatáshoz való jobb hozzáférhetőségének elősegítése, különös tekintettel a hosszú távú és fiatalkori munkanélküliséget valamint az aktív öregedést és a munkaképesség kitolását és a munkaerőpiaci részvétel növelését elsősorban a következők révén:

- a munkaerőpiaci intézmények, elsősorban foglalkoztatási szolgáltatások, modernizációja és erősítése;
- aktív és megelőző intézkedések végrehajtása a szükségletek és személyre szabott segítség korai azonosítására, úgy mint személyre szabott képzés, munkakeresés és mobilitás, önfoglalkoztatás, beleértve a kooperatív vállalkozásokat, üzlet teremtést, munkaerőpiaci részvételt elősegítő ösztönzők, az idősebb munkavállalók minél hosszabb ideig foglalkoztatásban tartó rugalmas intézkedések és a munka és magánélet összeegyeztetését célzó intézkedések;
- a nők foglalkoztatásbeli részvételét, a nemi alapú munkaerőpiaci szegregációt csökkentő intézkedések és specifikus tevékenységek;
- a bevándorlók foglalkoztatásbeli részvételét és ezáltal társadalmi integrációjuk elősegítését célzó tevékenységek, beleértve az orientációt és nyelvi képzést, szaktudásuk és megszerzett tudásuk elismerését és ahol ez lehetséges a határon átnyúló munkaerőpiacok integrációját elősegítő tevékenységek.

▫ Hátrányos helyzetűek társadalmi integrációjának erősítése, különös tekintettel foglalkoztatási integrációjukra és munkaerőpiaci diszkriminációjukra, elsősorban a következők révén:

- hátrányos helyzetűek foglalkoztatási integrációja, úgy mint a társadalmi kirekesztésben élők, korai iskolaelhagyók, kisebbségek, fogyatékossággal élők segítése foglalkoztatási intézkedések szakképzéshez és oktatáshoz való hozzáférés révén;
- a munkahelyi elfogadás és a munkaerőpiaci diszkrimináció elleni küzdelem.

▫ Társadalmi tőke erősítése, különös tekintettel a következőkre:

- oktatási és képzési rendszerek reformja a foglalkoztatás fejlesztése, a szakképzés és oktatás munkaerőpiaci relevanciájának javítása, az oktatók szakmai képességének folyamatos fejlesztése a tudásalapú gazdaság figyelembe vételével;
- hálózatosodási tevékenységek felsőoktatási intézmények, kutatási és technológia központok és vállalkozások között.

▫ A partnerség, megállapodások és kezdeményezések fejlesztése és javítása helyi, regionális és nemzeti érdekgazdák hálózatosodási tevékenysége révén a foglalkoztatási és munkaerőpiac teljességét érintő reformok elősegítése érdekében.

A Konvergencia célkitűzésen belül az ESZA a következő prioritásoknak megfelelő tevékenységeket is finanszírozhat:

▫ A humán tőkébe történő befektetések javítása és szélesítése, különös tekintettel a következőkre:

- oktatási és képzési rendszereket érintő reformok végrehajtása, különösen a tudásalapú társadalom igényeinek való megfelelőség javításának igényével;
- az oktatásban és képzésben egész életcikluson való részvétel növelése, beleértve a korai iskolaelhagyók számának jelentős csökkentésére tett intézkedéseket, a minőségi alap-, szak- és felsőoktatáshoz való jobb hozzáférést;
- a humán potenciál fejlesztése a kutatás és innováció területén, kiemelten a posztgraduális és a kutatói képzésen keresztül.

▫ Az intézményi kapacitás erősítése, a közigazgatás és a helyi, nemzeti és regionális szintű közszolgáltatások hatékonyságának növelése, a gazdasági, foglalkoztatási, oktatási, társadalmi és környezeti téren megvalósított reformok és jobb kormányzás („good governance”) figyelembe vételével, különös tekintettel a következőkre:

- a jó politikát és program design-t, monitoringot és értékelést elősegítő mechanizmusok, beleértve tanulmányokat, statisztikákat és szakvéleményeket, a tárcaközi koordináció és a magán és közintézmények közötti párbeszéd támogatását;
- a vonatkozó területeket érintő politikák és programok végrehajtását érintő kapacitásfejlesztés, beleértve a szabályok alkalmazását, különös tekintettel a vezetői és személyzeti képzésekre és a kulcs szolgáltatásoknak nyújtott specifikus támogatásra.

A Kohéziós Alap kedvezményezett tagországok esetében ez a prioritás az ország egész területén támogatható.