A Konvergencia célkitűzés esetében elsősorban a következő tevékenységek támogatására van lehetőség (ez a kör nem kizárólagos, tehát ezeken kívül is van mód olyan tevékenységi körök támogatására, amelyek elősegítik az integrált helyi és regionális fejlesztést és foglalkoztatást):

▫ K+F, innováció és vállalkozási tevékenység, beleértve a kutatási és technológiafejlesztési kapacitások megerősítését az infrastruktúra, KKV-k K+F-támogatása, technológiatranszfer, egyetemek és vállalkozások kapcsolatának támogatása, kutatási és technológia központok, vállalkozási hálózatok és „clusterek” stb., révén;

▫ Információs társadalom, beleértve a helyi tartalom, szolgáltatások és felhasználás, a szélessávú hálózatok, az on-line közszolgáltatásokhoz való biztonságos hozzáférés, a KKV-knak nyújtott támogatások és szolgáltatások és az infokommunikációs technológiák hatékony alkalmazását;

▫ Környezetvédelem, beleértve a hulladék és vízgazdálkodást, helyi szennyvíz-kezelés és a levegő minőségének javítását, integrált szennyezés-megelőzést és ellenőrzést, szennyezet területek és barnamezők rehabilitációját, a biodiverzitás és a természetvédelem előmozdítását, beleértve a Natura 200 területekbe történő beruházást, KKV-k támogatását költség-hatékony környezetvédelmi menedzsment rendszerek és szennyezés-megelőzési technológiák bevezetésében és alkalmazásában;

▫ Kockázatmegelőzés, beleértve a környezeti kockázatok megelőzését és kezelését segítő tervek kidolgozását és végrehajtását;

▫ Turizmus, beleértve a természeti kincsek támogatását mint a fenntartható turizmus fejlesztésének lehetséges bázisát, a természeti örökség védelmét és hangsúlyozását a gazdasági és társadalmi fejlődés kapcsán, a turisztikai szolgáltatások kínálatának fejlesztésére szolgáló támogatásokat;

▫ Kultúra, beleértve a kulturális örökségek védelmét és megőrzését, a kulturális infrastruktúra fejlesztését a gazdasági és társadalmi fejlesztésen belül, a régió vonzerejének növelését, a kulturális szolgáltatások nyújtásának fejlesztését;

▫ Közlekedési beruházások, beleértve a transzeurópai hálózatokat és integrált tiszta közlekedési stratégiákat, különös tekintettel a városi közlekedésre, beleértve a hátrányos helyzetűek egyenlő közlekedési hozzáférését;

▫ Energia, beleértve a transzeurópai hálózatokat, amelyek hozzájárulnak az ellátás biztonságosságának javításához, a környezeti tényezők integrálásához, az energiahatékonyság növeléséhez, valamint a megújuló energiák fejlesztéséhez;

▫ Beruházás az oktatásba és az egészségügybe, valamint indokolt esetben a szociális infrastruktúrába.

A Regionális versenyképesség és foglalkoztatás célkitűzés esetében az ERFA támogatásait, a foglalkoztatás szempontjainak figyelembe vételével, a fenntartható regionális fejlesztési stratégiákra kell koncentrálnia. Ezen belül is elsősorban a következő három prioritásra (meg kell jegyeznünk, hogy jelenleg is vita folyik azon, hogy a prioritások taxatív felsorolást, vagy csupán példálózó listát alkossanak):

▫ Innováció és tudásalapú társadalom támogatása, hatékony regionális innovációs rendszerek létrehozásán keresztül, és ezen belül is:

- a regionális gazdaságfejlesztési célkitűzésekhez kapcsolódó regionális K+F kapacitás fejlesztése;
- az innováció elősegítése, elsősorban a KKV-kben, a regionális és helyi gazdaság minden szektorában;
- a vállalkozói szellem támogatása;
- a tudásintenzív vállalatok terjeszkedését és létrehozását elősegítő pénzügyi eszközök és inkubációs lehetőségek létrehozása.

▫ Környezetvédelem és kockázat-megelőzés, ezen belül különösen:

- beruházások stimulálása szennyezet területek rehabilitációjára, barnamező fejlesztésre, kulturális és természeti örökségekre, valamint a biodiverzitással kapcsolatos infrastruktúra fejlesztése és beruházások a NATURA 2000 területeken;
- az energia-hatékonyság és a megújuló energia előállításának elősegítése;
- tiszta városi közlekedés elősegítése;
- környezeti kockázatok megelőzését és kezelését segítő tervek és eszközök kidolgozása.

▫ Az általános gazdasági érdekkel bíró közlekedési és telekommunikációs szolgáltatásokhoz való hozzáférés (a nagy városi központokat kivéve) és ezen belül különösen:

- másodrendű hálózatok erősítése a TEN közlekedési hálózathoz, regionális vasúti csomópontokhoz, repterekhez és kikötőkhöz vagy multimodális platformokhoz való kapcsolódás javítása, valamint a regionális és helyi vízi útvonalak fejlesztése révén;
- az infokommunikációs technológiákhoz való hozzáférés és hatékony használatuk elősegítése a KKV-k számára, a hálózatokhoz való hozzáférés javítása, nyilvános Internet-hozzáférési pontok létesítése, felszerelés és a szolgáltatások és alkalmazások fejlesztése révén.

A tagállamok és a Bizottság dönthetnek akképpen, hogy a Konvergencia célkitűzés támogathatósági területeinek szabályait kiterjesztik a phasing-in régiókra. (Ez még vitatott pont.)

Az Európai területi együttműködés célkitűzés támogatásainak a következő prioritásokra kell koncentrálniuk:

▫ Határon átnyúló gazdasági, társadalmi és környezetvédelmi tevékenységek fejlesztése közös fenntartható területfejlesztési stratégiák révén és különösen:

- a vállalkozói szellem erősítése révén;
- a közös környezeti menedzsment és védelem elősegítése és fejlesztése révén;
- város- és vidékfejlesztés és kapcsolatok támogatása révén;
- az elszigeteltség csökkentése a közlekedéshez, információhoz és kommunikációs hálózatokhoz és szolgáltatásokhoz és határon átnyúló vízi, hulladék és energia-rendszerekhez való jobb hozzáférés révén;
- az infrastruktúrák kapcsán az együttműködés, kapacitások és közös használat fejlesztése, különösen az egészségügyi, kulturális és oktatási téren.
Ezenkívül az ERFA hozzájárul az adminisztratív együttműködéshez, a határon átnyúló munkaerőpiac integrálásához, a helyi foglalkoztatási kezdeményezésekhez, a nemek közti egyenlőséghez és esélyegyenlőséghez, a humán erőforrások és K+F lehetőségek megosztásához.

▫ A transznacionális együttműködés létrehozása és fejlesztése, beleértve a tengeri határok menti bilaterális együttműködést, elsősorban az integrált területfejlesztést elősegítő hálózatok és tevékenységek finanszírozása révén a következő prioritási területeken:

- vízgazdálkodás;
- hozzáférhetőség javítása, beleértve a transzeurópai hálózatok határon átnyúló szakaszainak beruházásait, a helyi és regionális hozzáférés javítását a nemzeti és határon átnyúló hálózatokhoz, regionális és nemzeti rendszerek interoperabilitásának elősegítését;
- kockázat megelőzés, beleértve a tengeri biztonság fejlesztését és környezeti kockázatok megelőzését;
- a transznacionális térség kiegyensúlyozott fejlesztésével kapcsolatos kérdésekben tudományos és technológiai hálózatok létesítése;

▫ A regionális politika hatékonyságának növelése az interregionális együttműködés révén:

- innovációval és tudásalapú társadalommal, valamint környezetvédelemmel és kockázat-megelőzéssel kapcsolatos programok;
- és a legjobb gyakorlatok azonosítását, megosztását, transzferjét érintő tapasztalatcserék.