A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2016. november 4-ig várjuk a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.

A hozzászólások lehetséges tipusai: 
Felhívással kapcsolatos észrevétel
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
A vélemények rögzítésére 2016-11-04 23:45 -ig volt lehetőség.

Felhívással kapcsolatos észrevétel
Szűcs Norbert | 2016-11-04 15:51:50

4.1 Támogatást igénylők köre

Javaslat

A korábban TÁMOP-pályázaton nem nyert, de egyértelműen bizonyítható módon legalább 3 éve működő tanodák is pályázhassanak.

Indoklás

Néhány elismert, évek óta működő referenciatanoda a jelenlegi feltételek esetén kimarad a támogatást igénylők köréből. A TÁMOP-pályázatot nyert tanodák köréből több okból is hiányozhatnak ilyen tanodák. Például korábban alulról építkezve, önkéntesekre alapozva valósította meg a tanodáját, de jelenlegi módszertanuk már meghaladta ezt a formát. Szintén konkrét példa, hogy egy elismert tanodafenntartó több tanodából álló hálózatot alakított ki, de a TÁMOP-regisztrációban ez a modell egy helyszínként jelenik meg. Fontos hangsúlyoznunk, hogy a javaslattal nem a bemeneti kör kontrollját szeretnénk fellazítani, hanem a tanodamozgalom fontos tagjai számára is megadni a pályázat beadásának lehetőségét. Így a korábbi működés alátámasztását egyértelmű feltételekhez kötnénk. Mindehhez a TanodaPlatform azzal tud hozzájárulni, hogy az érintett tagjai számára igazolást ad ki a korábbi és folyamatos együttműködésről, amit szükség esetén média-megjelenésekkel, jelenléti ívekkel, fényképekkel, filmfelvételekkel, publikációkkal, hospitálási anyagokkal tud alátámasztani. Amennyiben a támogatást igénylők köre másképpen nem kontrollálható, kérjük, hogy akár a TanodaPlatform, akár a Magyarországi Tanodahálózat 2016 előtti tagságát fogadják el bemeneti feltételként.

 

1. Kiválasztási kritériumok, 3. Tartalmi értékelési szempontok, 1.2 pont

Javaslat

A 2006-ban már működő tanodák előnyben részesítésére 16 helyett 10 pontot javaslunk. A 2009-ben már működő tanodák előnyben részesítésére továbbra is megtartanánk a 8 pontot. 

Indoklás

A korábbi tanodamegvalósítási tapasztalat elismerése fontos, az erre kapható pluszpontszám a tapasztalt referenciatanodák további működésének bebiztosításáról szól, s ez egyértelműen üdvözlendő. Mivel nagyon magas pontszámmal díjazza ezt a kiíró, s a pályázók kis részét érinti csak ez az előnyben részesítés, a tanodák döntő többsége számára 74 pont lesz az elnyerhető maximum. Így megnő annak a veszélye, hogy a pályázó nem éri el a minimum pontszámot, akár jó szakmai program beadása esetén sem.  Álláspontunk szerint a változtatással a tapasztalt referenciatanodák támogatása továbbra is jelentős, de a többi tanoda is nagyobb eséllyel tud sikeresen pályázni.

 

A fenti javaslathoz kapcsolódóan, a tartalmi értékelési szempontok koherenciájának megőrzése érdekében javaslatot teszünk a felszabaduló 6 pont elosztására is.

Javaslat

A 7.3 pont esetében javasoljuk az elnyerhető pontszám emelését 2-ről 4-re.

Indoklás

A 23/303/2015 alapítási számú Tanoda szakmai vezető felkészítése című képzés elvégzése jelentősen hozzájárulhat a tanoda professzionális működtetéséhez, a képzést elvégzők köre pedig jól reprezentálja a működő tanodák körét.

 

Új, 7.4 pont létrehozása.

Javaslat

7.4 A tanodában megvalósított, tanodák szempontjából releváns innovációkról ISBN-számmal rendelkező kötetben, tanulmánykötetben vagy neveléstudományi, társadalomtudományi szakfolyóiratban publikált a szakmai vezető, projektvezető vagy tanodavezető.

- igen: 4 pont

- nem: 0 pont  

Indoklás

A Tanodasztenderd egyértelműen támogatja a módszertani innovációk kidolgozását, adaptálását, továbbá a tudásmegosztást. Ezzel az értékelési szemponttal azokat a szakmai műhelyeket szeretnénk támogatni, akik nemcsak innovatív szemlélettel dolgoznak, hanem a tudástranszferben is élen járnak, akár a tanodák, akár általában az esélyegyenlőségi, szociális és/vagy pedagógiai szakma felé közvetítik tapasztalataikat. A tanodák e köre nyitott a tudásmegosztásra, hálózatban gondolkodik és képes a gyakorlati tapasztalatok disszeminációjára, ezért támogatásuk kiemelten fontos.

 

5.3 A támogatás mértéke, összege (33. oldal)

Javaslat

Minimális, 16 hónapos megvalósítási időszak estén emeljék 20 millió Ft-ra az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összegét. Ennél hosszabb, 17-24 hónapos megvalósítási időszak esetén arányos emelést javaslunk. Tehát maximális, 24 hónapos megvalósítási időszak estén 30 millió Ft vissza nem térítendő támogatást kérünk.

Indoklás

Az EFOP-3.3.1-16 pályázati kiírás nyerteseinek ugyanazon szakmai és projektmegvalósítási elvárásoknak kell megfelelniük, mint az EFOP-3.3.1-15 kiírás megvalósítóinak. A jelenlegi pályázati összeg az elvárásokhoz mérten alacsony, főként 16 hónapnál hosszabb megvalósítási időszak esetében, így az alulfinanszírozott projektek szakmai színvonala, elszámolása veszélybe kerülne. A jelenleg finanszírozás nélkül is működő tanodák közül várhatóan többen saját felelősségre (3.5.1 pont) elkezdik a projekt megvalósítását a pályázati kiírás meghirdetését követően, s akár 24 hónapos megvalósítási időszakot terveznek.

A fenti javaslathoz kapcsolódóan, a dokumentum koherenciájának megőrzése érdekében javasoljuk A rendelkezésre álló forrás (1.2) szövegrészen belül A támogatott támogatási kérelmek várható számát módosítani 66-100 db-ra

 

4.3 A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja

Javaslat

2017. június 30 – 2018. december 14. közötti beadási időszak törlése

Indoklás

A pályázat megvalósítási időszaka 2018. december 31-én zárul, a 2018. december 14-i beadási határidő logikátlan.

 

3.4.1.1. Műszaki és szakmai elvárások, szakmai vezetéssel kapcsolatos elvárások, Projektmenedzser

Javaslat

2 év Európai Unió által társfinanszírozott projektben szerzett projektmenedzsment tapasztalat helyett elegendő a

2 év projektmenedzsment tapasztalat

Indoklás

Az EFOP-3.3.1-15 pályázati kiírással azonos feltételek biztosítása – az előző pályázat során nem kizárólag Európai Unió által társfinanszírozott projektben szerzett projektmenedzsmenti tapasztalatot ismertek el.

 

5.7 Az elszámolható költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó elvárások

Javaslat

A Projekt előkészítés, tervezés, közbeszerzési eljárások lefolytatása, Projektmenedzsment, Általános költségek (rezsi) költségtípusok 9,5 %-os maximumának emelése, vagy a korlátozás eltörlése.

Indoklás

A jelenlegi maximális támogatási összeggel számolva, 24 hónapos futamidő esetén összesen havi br. 77 187,5 forint jut az alábbi feladatokra:

 • Projektelőkészítés, tervezés, közbeszerzési eljárások lefolytatása
 • Projektmenedzsment
 • Projektvezető (alkalmazása kötelező)
 • Pénzügyi vezető (alkalmazása kötelező)
 • Általános költségek (rezsi)
 • Kommunikációs és postaforgalmi szolgáltatások költsége
 • Közüzemi szolgáltatások költsége
 • Karbantartás/állagmegóvás költsége
 • Bankszámla nyitás és vezetés költsége
 • Dokumentációs/archiválási költség
 • Az összeg a meghatározott feladatok elvégzésére nem elegendő, a jelenlegi feltételekkel egy deficites helyzetet hoz létre ez a szabályozás. 

  Felhívással kapcsolatos észrevétel
  Dr. Szakácsné Foki Katalin | 2016-11-04 11:32:42

  Javasoljuk, hogy azoknak a szervezeteknek, amelyeknek az EFOP-3.3.1-15-2015 tanoda-programját „támogathatónak” ítélték, hiányt, kifogást nem kaptak, de forráshiány miatt tartaléklistára helyezték, az új forrásból elsőként biztosítsák a megítélt támogatást. Ezeknek a pályázóknak egy értesítő levélben ezt írták: „Bízunk abban, hogy támogatási kérelmének támogatásához szükséges forrás a későbbiekben rendelkezésünkre áll és így lehetőség nyílik kérelmének támogatására”, akiknek ezt az értékelést adták az EPTK programjukon: „A forrás rendelkezésre állása esetén kerülhet támogatásra”. Ezt a lehetőséget maga a pályázatkiíró és –értékelő szervezet garantálta. Tekintettel arra, hogy van most forrás, ezeknek a pályázóknak biztosítani kell/lehet a megítélt támogatási összeget.

   „Ezt Mi is egy kormányzati ígérvénynek tekintjük, és kérjük, hogy ezen támogatói döntésben foglaltak szerint járjanak el tekintettel arra, hogy az elutasítás oka megszűnt, a hivatkozott forrás rendelkezésre áll.

  Tehát azon pályázóknak, akik ilyen típusú Támogatói döntést kaptak, azok újabb pályázat benyújtása nélkül, az értesítő levélben szereplő ígérvény szerint kapják meg a már megítélt támogatást.”

  Ezen pályázók az új pályázat kiírása előtt kapjanak értesítést a forrásról és a lehetséges támogatásról.

  Az EFOP 3.3.1-16 pályázati kiíráshoz:

  A pályázati program zárásának időpontját jelen kiírásban már meghosszabbították, most 2018. december 31-ig, így a 24 hónapra vállalkozó, de az értékelés (január 14) után kb. február-márciusban induló tanodák számára is hosszabbítsanak/hosszabbíthatnak 2-3 hónapot, hogy teljesíthessék a teljes programot.

  A Tartalmi értékelési szempontok fejezetben az Adható pontszám mellett a Minimális elvárás pontok összege nem 54 pont. Kérdés, miért lett ez 54 pont, hiszen a Minimális elvárások oszlop pontszámai mindösszesen 25 pont!?

  Nem értjük, hogy a Tartalmi értékelés 5.6.7. témaköreihez miért nem adtak Minimális elvárásra pontokat! Legalább 1-1 pontot érdemes lenne itt is betenni!

  Aránytalannak ítéljük az Adható és Minimális pontot az 1. (a szervezetre 26/4) és 3. (a szakmai tartalomra 24/9) témakörökre, miközben a 4. pénzügy témakörnél kb. 50% a minimum elvárás.

  Szükségesnek tartjuk az ún. „skálás értékelés” részletes kibontását. Mind a pályázónak, mind az értékelőnek tiszta és világos lenne, hogy miből jön/jöhet össze elemenként pl. a 9 pont a 3.2. tevékenységek értékelésénél, és a többi skálás értékelésnél. Különösen a pénzügynél!

  Az Általános kiválasztási szempontok 1.2 pontja alatt soknak ítéljük a 16/8 pontokat, megfelelőnek ítélünk 10/5 pontokat a régen is működő tanodák számára. Az itt fennmaradó 6 pontot az alábbi elosztásban javasoljuk:

  1.3. A szervezet feltételeit 3/2/0 ponttal értékelnénk. A humán erőforrás, az infrastruktúra és a jó cselekvési terv megléte ezzel mérhetővé válna.

  1.4. A stabilitást és a végzettséget, tapasztalatot 3/2/0 ponttal értékelnénk, egyenként megítélve az elemeket.

  1.5. A projektmenedzsment megítélésére 2/1/4, azaz 7 pontot adnánk: ha projektvezető felkészültsége, tapasztalata (a minimális bér ellenére) kiemelkedő, adható lenne érte 2 pont.

  3.3. A szakmai elvárások teljesülését megalapozó tevékenységekre kevésnek ítéljük a 3 pontot. Javaslatunk 5/3/1/0. Összehasonlítva a 3.2-es területtel, különösen mutatkozik a különbség! Kiemelik a számszerűsíthető eredmények elérését, (ami nem csak szövegértés!), a szövegértés javulását és az egyéni fejlesztési tervben megvalósított eredmények elérését szolgáló tevékenységek bemutatását, ezért ezeknek a bemutatása mutatkozzon meg a pontokban! Legyen elemenként kibontva, mire mennyi pont jár!

  3.4. ponthoz adnánk 1 pontot.2/1/0. Indokunk: Így a vállalt indikátorok realitása és azok megfelelő kibontása külön is értékelhetővé válik.

  A pénzügy 4.2 pontjának értékelését túlzottnak ítéljük, különösen a 4.1-hez képest. A költségvetés részletességét és szakmai megalapozottságát 9 pontra ítélik, az ár-érték arányt pedig 7 pontra? Nincsenek olyan nagy értékek ebben a projektben, amit ilyen erősen figyelembe kellene venni! Az ár-érétk arány figyelembe vétele eslősorban beruházási jellegű projekteknél lehet releváns, ahol fajlagos költség kimutatható.

  Köszönettel:

  Iskolakultúráért – Esélyteremtésért Egyesület, Győr

  Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
  Lökkös Attila | 2016-11-03 15:47:47

  Amennyiben egy civil szervezet régi tanodája nem nyert, de nyert támogatást egy új helyen, akkor pályázhasson a régi helyszínre, régi tanodára. Ennek érdekében az alábbi szövegszerű módosítást javasoljuk.

  4.1. Támogatást igénylők köre

  a. A szervezet az EFOP 3.3.1-15 felhíváskeretében támogatási kérelmet nyújtott be. (eredeti mondat vége törölve)

  d. Kizárólag azokra a helyszínekre (tanodákra) vonatkozóan lehet támogatási igénylést benyújtani, melyre vonatkozóan a szervezet az EFOP 3.3.1-15 keretében támogatási igénylését benyújtotta, AZONBAN AZ A PÁLYÁZATA NEM NYERT TÁMOGATÁST, figyelembe véve a c) pontban foglaltakat is..

  Felhívással kapcsolatos észrevétel
  Kalányos Erika | 2016-11-02 12:16:24

  Kalányos Erika

   

  1. FELHÍVÁS 1. OLDALA 15 millió Ft – 19,5 millió Ft közötti vissza nem térítendő támogatás

  Ez 16 hónapos program esetén havi 1.218.750.- Ft-os költségkeretet határoz meg, ha a pályázó a maximális összeget nyeri is el, ez nem biztos, hogy fedezni képes a reális költségeket.

   

  2. 4.1 Támogatást igénylők köre Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be azok a szerveztek, melyekre az alábbi a) és b) feltétel egyaránt igaz és kizárólag a c) és d) pontban meghatározott tanodákra vonatkozóan nyújtható be kérelem:

  a) A szervezet az EFOP 3.3.1-15 felhívás keretében támogatási kérelmet nyújtott be, de nem került támogatásra.

  b) A szervezet a TÁMOP 3.3.5 vagy TÁMOP 3.3.7 vagy TÁMOP 3.3.9. pályázatok keretében tanoda programot valósított meg és azt/azokat sikeresen lezárta (nem történt a támogatási szerződéstől elállás).

  c) Azokra a megvalósítási helyszínekre (tanodákra) vonatkozóan lehet támogatási igénylést benyújtani, ahol a szervezet a TÁMOP 3.3.5 vagy TÁMOP 3.3.7 vagy TÁMOP 3.3.9. pályázatok keretében tanoda programot valósított meg. Amennyiben a megvalósítási helyszín a TÁMOP projekt lezárása óta megváltozott, akkor a támogatási kérelem benyújtásakor a változás okát indokolni szükséges.

  d) Kizárólag azokra a helyszínekre (tanodákra) vonatkozóan lehet támogatási igénylést benyújtani, melyre vonatkozóan a szervezet az EFOP 3.3.1-15 keretében támogatási igénylését benyújtotta, figyelembe véve a c) pontban foglaltakat is.

   

  Ezzel kizárják annak a lehetőségét, hogy azok a szervezetek, amelyek a TÁMOP programok valamelyikében sikeresen valósítottak meg tanodát, és azt azóta is megpróbálják működtetni, saját tapasztalataikat felhasználva újabb területeket, rászoruló gyermekeket vonjanak be a programba új Tanoda létrehozásával, vagy esetlegesen a kistelepülésről a nagyvárosba, megyeszékhelyre tovább tanulni járó már tanodás gyermekek részére azon a településen nyújthassanak számukra további tanodai szolgáltatást, ahol tanulmányaikat végzik. Ennek legfőbb indoka, hogy mire ezek a gyerekek haza érnek, addigra általában már nincs idejük igénybe venni a tanoda nyújtotta szolgáltatásokat, míg a tanulmányaik településein a „holt időt”, amit a egyébként a közlekedés miatt várakozással töltenek, a tanodában számukra hasznosan tölthetnének el.

   

  3. 3.7.1. Indikátorok: Célérték 2018. december 31-ig 20 (legalább 1000 lélekszámú

  település esetén 30)

  Minimálisan elvárt célérték (kumulált) 20 (legalább 1000 lélekszámú település esetén 30)

   

  Igaz, hogy a költséghatékonyság azt indokolná, hogy csak 20 főben gondolkodjunk, ha ezt lehetővé teszi a felhívás, de pont egy kis településen nem lehet azt megcsinálni, hogy a gyerekek közül például testvérek esetében csak az egyiket vonjuk be, tehát itt nagyon valószínű, hogy 30-nál is több a tanoda programra igényt tartók száma, arról már nem is beszélve, hogy a rászorulók aránya is magasabb.

   

  4. 3.Tartalmi értékelési szempontok: ÁLTALÁNOS KIVÁLASZTÁSI SZEMPONTOK 1. A támogatást igénylő szervezetre vonatkozó kiválasztási szempontok - A támogatást igénylő szervezet rendelkezik a felhívás céljainak eléréséhez szükséges szakmai tapasztalatokkal

  1.2 A támogatást igénylő szervezet rendelkezik a felhívás céljainak eléréséhez szükséges szakmai ntapasztalatokkal9

  - 2006-ban már működő tanodák: 16 pont

  - 2009-ben már működő tanodák: 8 pont

  - 2009-ben még nem működő tanodák: 0 pont

  9A támogatást igénylőnek a tanoda programok megvalósítása terén szerzett tapasztalatát a projekt dokumentációban alá kell támasztani.

  Itt azon szervezeteket teljesen ellehetetlenítik, esélyt sem adnak azoknak a szervezeteknek akik „hivatalosan” csak 2013-ban kezdték el a Tanoda programot, bármilyen sikeresen is hajtották azt végre, mert akkora lesz a „pontveszteségük”, hogy nem lesz esélyük a támogatást elnyerni. Egyébként sok szervezet az ezt megelőző időszakban is – rendszerváltástól kezdődően - működtetett iskolarendszeren kívüli felzárkóztató programokat, többek között délutáni roma etnikai kisebbségi programot, amelyet később váltott fel hivatalosan a Tanoda program. Ezek éppúgy elősegítették az integrációt, a felzárkózást, a tehetséggondozást, és a nemzetiségi identitástudat kialakítását, mint a későbbiekben megvalósított tanoda projektek, sőt mivel állami normatívában részesültek fenntarthatóságuk sokkal jobb volt, folyamatosságuk garantálva volt.

   

  5. 5.7 Az elszámolható költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó elvárások

  Projekt előkészítés, tervezés, közbeszerzési eljárások lefolytatása, Projektmenedzsment, Általános költségek (rezsi) 9,5%

  Ez azt jelenti, hogy ha a projekt-előkészítésre nem is fordítunk költséget, mert már az előzőekben megtörtént, csak aktualizálni kell a felhívásnak megfelelően, és ezt saját erőből meg tudják a szervezetek oldani, és nem esünk közbeszerzési eljárás alá, akkor is a havi általános költségekre (rezsire) és a projektmenedzsmentre fordítható költség 115.781,25 Ft. Ezzel szemben el kell mondani, hogy átlagosan az elkülönített bankszámla költsége havonta 12.000.- Ft, a Tanodához kapcsolódó telefon és Internet költség átlagosan 22.000.-Ft. Tehát ez azt jelenti, hogy a havi ráfordítható költségből 34.000 forint a rezsi, így a projektmenedzsment költségeire körülbelül havi 81-82 ezer forint fordítható, amely tartalmazza az esetlegesen befizetendő adót és járulékokat is. Ha ezt kiszámoljuk a projektmenedzser és a pénzügyi vezető felelősségteljes, magas fokú szakmai tudást igénylő munkáját havi szinten alig nettó 18.000.- Ft-tal tudjuk díjazni. Felháborító ez a hozzáállás!!!!

  6. 7. Előnyt jelentő szempontok lehetnek -7.3 A szakmai vezető sikeresen elvégezte a 23/303/2015

  alapítási számú Tanoda szakmai vezető felkészítése című képzést

  - igen: 2 pont

  - nem: 0 pont

  Sok helyen a szakmai vezetői pozíciót elvállaló személy nem tudott részt venni ezen a képzésen mert a napi munkája és a tanodában végzett tevékenységei mellett nem jutott rá ideje, de ők többnyire magasan képzett, több speciális végzettséggel, szakmai tapasztalattal, megfelelő szakmai kompetenciával rendelkező emberek, ezért hátrányosnak tartjuk, hogy egy „papír” megléte, vagy meg nem léte jelentsen előnyt, vagy hátrányt, mikor minden egyéb elvárásnak megfelelnek.

   

  Felhívással kapcsolatos észrevétel
  Csepiga István | 2016-10-29 17:36:21

  A 2015-ös tanoda programban (EFOP-3.3.1-15-2015) résztvevők egy kisebb hányadának pályázatát forráshiányra hivatkozva tartaléklistára helyezték azzal, hogy amennyiben lesz forrás akkor a megítélt összeggel támogatható a pályázat és a szerződést megkötik, a projekt elindulhat.

  Ezt Mi egy kormányzati igérvénynek tekintjük és kérjük hogy ezen támogatói döntésben foglaltak szerint járjanak el tekintettel arra, hogy az elutasítás oka megszűnt a hivatkozott forrás rendelkezésre áll.

  Tehát azon pályázóknak akik ilyen típusú Támogatói döntést kaptak, azok újabb pályázat benyújtása nélkül, az értesítő levélben szereplő igérvény szerint kapják meg a már megítélt támogatást.

  Felhívással kapcsolatos észrevétel
  Gáspár Csaba | 2016-10-29 11:40:29

  Sajnálattal láttuk, hogy TÁMOP 5.3.6 pályázatok keretében indult tanodát fenntarrók nem pályázhatnak. Javasoljuk a pályázók körének módosítását úgy, hogy ezek a tanodák is pályázhassanak a forrásra.

  Felhívással kapcsolatos észrevétel
  CSIKÓS ÁRPÁD | 2016-10-27 12:16:45

  Tartalmi értékelési szempontok (28. oldal):1.2. "A támogatást igénylő szervezet rendelkezik a felhívás céljainak eléréséhez szükséges szakmai tapasztalatokkal" résznél a 2009. előtt működő tanodák esetében 16, a 2009-ben már működő tanodák esetében 8, míg a 2009. utániak esetében 0, azaz 0 pont adható! Véleményem szerint ez a pont határozottan torzító az elérhető pontszámok tekintetében (90 pont a maximális), hiszen aránytalanul nagy, valószínűleg behozhatatlan (ez az egy pontszám az összes elérhető pontszám 18%-a!!!) előnyhöz juttatja azokat a projekteket, amelyek megvalósítási időszaka 2009-re, vagy korábbra tehető.  Egyesületünk már két sikeres tanodaprogramot valósított meg (TÁMOP-3.3.5-A/08-1, TÁMOP-3.3.9-C-12), és a korábbi, a 3.3.5-höz tartozó projekteket az egész országban csak 2010-től lehetett megvalósítani, ezért most jelentős hátrányba kerülhetünk emiatt! Kérjük, hogy vagy töröljék el ezt a fajta pontozást, vagy tegyék lehetővé a korábban két sikeres tanodaprojektet megvalósítók részére is a maximális pontszám megadását!

  Felhívással kapcsolatos észrevétel
  Szabóné Janó Gabriella | 2016-10-26 11:52:16

  EFOP-3.3.1-16 felhívás tervezettel kapcsolatos észrevételünk a pályázók körével (25. oldal, 4.1.) kapcsolatos. Megítélésünk szerint nem lenne jogos ebben a körben csak azoknak lehetővé tenni a pályázást, akik már résztvettek korábbi tanoda program megvalósításában, hiszen ők eleve "előnnyel" indulhattak az előző körben is, és ha szándékozták ebbél tevékenységüket folytatni, nyilván pályáztak is. Ha nem nyertek, annak számos oka lehet, melyet nem kívánunk elemezni. Kérjük, hogy ezt a kitételt töröljék, és ebben a fordulóban, ha akarnak, vehessenek részt mindazok, akik az EFOP-3.3.1-15 kiírásra nyújtottak be programot, de nem nyertek, a további alpontok pedig kerüljenek törlésre.(b., c,d)  

  Felhívással kapcsolatos észrevétel
  Szabóné Janó Gabriella | 2016-10-26 10:51:04

  A pályázati felhívás 15. oldalán,a 3.4.1.1 Műszaki, szakmai elvárosok részben két észrevételünk van.

  1.) Egyik a speciális elvárásoknál: kerüljön törlésre a "támogatási kérelem nem irányulhat új tanoda létrehozására".  A pályázaton indulhassanak azok, akik beadták a pályázatukat az EFOP 3.3.1-15 kiírásra, de nem nyertek. Méltánytalannak tartjuk a megkülönböztetést.

  2.) A tanodában alkalmazandó releváns végzettségű szakembereknél  a lehetséges végzettségek közé kerüljön be a mentálhigiénés szakember végzettség is, mivel ez olyan segítő szakma, amely legalább úgy támogathatja a hátrányos helyzetű résztvevőket, mint a többi, lábjegyzetben felsorolt végzettség.