A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2017. február 18-ig várjuk a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.

A hozzászólások lehetséges tipusai: 
Felhívással kapcsolatos észrevétel
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
A vélemények rögzítésére 2017-02-18 23:45 -ig volt lehetőség.

Felhívással kapcsolatos észrevétel
Kővári Edit | 2017-02-18 08:20:11

A Fogyatékos Emberek Szervezeteinek Tanácsa üdvözli, hogy a kiváltási folyamat Mo. az 35 milliárd helyett 21 + 55 milliárd Ft-ot kíván fordítani, így 2023. júniusig további 7 500 fogyatékos személy kerül ki 1-6, 6-12 fős támogatott lakhatásba.

 

Szükségesnek tartjuk, hogy a megvalósításhoz szorosan kapcsolódó, a szociális intézményi férőhely-kiváltás szakmai- módszertani hátterét biztosító (TÁRS projekt) tevékenysége a kiváltási folyamat befejezéséig biztosított legyen.

 

Aggodalomra ad okot az ütemezésben, hogy az SHS modell program tapasztalatai elég hamar rendelkezésre állnak-e majd, hiszen a teljes kiváltásnak köszönhetően jóval nagyobb számban fognak SHS személyek támogatott lakhatási szolgáltatásban élni. Megoldás lehet az első körből bekerülő kevés vonatkozó tapasztalat, valamint a külföldi jó gyakorlatok mielőbb feldolgozása.

 

A fogyatékossággal élő személyek körében indokolt lenne speciális szolgáltatás kialakítása, melynek létrehozására a projekt ösztönözhetné a pályázókat. Ilyen szolgáltatási forma pl. a magas biztonsági fokozatú szolgáltatás.

 

A 10 000 fogyatékos személy TL-be költözését magas szakmai színvonalon kell megvalósítani, a fogyatékos személyek életminősége sokkal fontosabb a mennyiségi mutatóknál, ezért a megvalósítási időszak rövidsége aggodalomra ad okot.

 

Sajnálatos módon sem az EFOP 2.2.2-es projekt, sem pedig az EFOP 2.2.5 projekt nem biztosít lehetősége a Közép-Magyarországi régióba támogatott lakhatás létrehozására a fogyatékossággal élő emberek számára, sértve ezáltal a lakóhely megválasztásának szabadságát. Hazai források bevonásával megoldást kell keresni annak biztosítására, hogy a 7500 főből a Közép-Magyarországi régióban TL-t igénylők választása is megoldható legyen.

 

Hivatkozással a kiváltásról szóló hosszú távú koncepcióra: „Az nagy bentlakásos intézményekből kiköltöző fogyatékossággal élő emberek mellett figyelmet kell fordítani a családokban élő fogyatékossággal élő emberek szükségleteire.” – a projekt ösztönözhetné az alapszolgáltatások létrehozásánál a kiváltott létszámon felüli további férőhelyek létrehozását.

 

Szükséges megvizsgálni a foglalkoztatással kapcsolatos korábbi tapasztalatokat, eléggé elősegítette-e a társadalmi integrációt? A projekt külön forrást biztosít a foglalkoztatás tárgyi és szakmai feltételeinek megteremtésére, bővítésére, fejlesztésére, de további instrukcióval nem szolgált a források felhasználását illetően. Szükséges lenne az integrációt elősegítő foglalkoztatási formák ösztönzését erősíteni.

 

A projekt célja: a fogyatékossággal élő személyek (többek között) érdekében a teljes körű kiváltást biztosító ellátási forma, mely a lakók igényeire reflektál. Kérjük a felhívás pontosítását: a lakók igényeire és szükségleteire módosítani. A fogyatékossággal élő emberek különböző speciális szükséglettel élnek, melyek meghatározzák az életminőségüket. (6. oldal)

Részcélok: Indokolt lenne a TÁRS projekt kutatási eredményeiben megvizsgálni, hogy mennyire tudtak alkalmazkodni a megváltozott körülményekhez az ellátásban részt vevő munkatársak, megjelentek-e olyan kihívások a korszerű szolgáltatási formákban, mely szükségessé teszi a továbbképzésüket, új, speciális ismeretek megszerzését. Ezért javasoljuk, a részcélok kiegészítését a dolgozók felkészítése, képzése ponttal. (7. oldal)

Projekt előkészítése: Az egyéb előkészítéshez kapcsolódó szakértői tanácsadás pontosítása indokolt. Milyen egyéb szakértők bevonását? (10. oldal)

Szakmai megvalósítás: Alapszolgáltatások bővítése az alábbi tevékenységekkel – a célcsoport szükségleteire irányuló szakmai képzéssel javasoljuk kiegészíteni. 11. oldal)

Lakók felkészítésével kapcsolatos elvárások: A felhívás szerint a képzéseket az IFKKOT által kiadott „Lakók felkészítése a kiváltással járó változásokra” című dokumentumban foglaltak szerint kell megszervezni. Valóban az IFKKOT működéséhez illeszkedik-e a feladat, vagy inkább a TÁRS projekt szakmai tevékenységéhez, illetve az Érdekvédelmi Tanácsadáshoz? (13. oldal)

Esélyegyenlőségi és környezetvédelmi szempontok érvényesítésével kapcsolatos elvárások:

  • Az esélyegyenlőségi és a környezetvédelmi szempontok szétválasztása hangsúlyosabbá tehetné azt a tényt, hogy fogyatékossággal élő személyek számára nyújt szolgáltatást a beruházás eredményeként létrejött ingatlan.
  • A TL szolgáltatás keretében megvalósuló, de a fogyatékossággal élő személy számára otthont nyújtó ingatlanban a fogyatékossággal élő személy joga, hogy az ingatlan teljes körűen hozzáférhető, akadálymentes legyen. Így fogyatékossággal élő személyek számára ellátást nyújtó TL szolgáltatás esetében minden fogyatékossági típusra teljes körű akadálymentesség biztosítása szükséges. További indoklás: A szolgáltatás nyújtás időtartama túlnyúlhat az első körben lakók élethosszán, újabb fogyatékossággal élő személyek (különböző/eltérő szükséglettel) is igénybevevői lehetnek majd a későbbiekben, illetve a lakók állapota is változhat, esetleg romolhat.
  • „Az esélyegyenlőségi célcsoportot vagy annak képviselőit bevonja a projekt tervezésébe, végrehajtásába. - Ez pontosan kiket jelent? (16-17. oldal)

 

A véleményezést a Fogyatékos Emberek Szervezeteinek Tanácsa készítette.

 

 

 

Felhívással kapcsolatos észrevétel
Milanovich Dominika | 2017-02-17 15:41:50

A TASZ véleménye az Intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése – intézményi férőhely kiváltás 2023-ig EFOP–2.2.5–17 kódszámú felhívásról

A Társaság a Szabadságjogokért üdvözli, hogy az EFOP-2.2.2-17 kódszámú pályázatban történt pozitív módosítások átvezetésre kerültek, s az EFOP-2.2.5-17 kódszámú felhívás is: - a projekt céljaként az 50 főnél nagyobb ellátási formák teljes körű kiváltását fogalmazza meg, - valamint az intézményi kiváltással létrehozható lakhatási szolgáltatások között a legfeljebb hat fő számára kialakított lakás vagy ház; vagy hét-tizenkét fő számára kialakított lakás vagy ház létrehozását engedélyezi.

A TASZ ugyanakkor a következő pontok módosítására szeretné felhívni a figyelmet:  1) A projekt területi korlátozása

Aggályosnak tartjuk, hogy a kiírás a fejlesztés megvalósulásának helyszínéül Magyarország kevésbé fejlett régióit határozza meg (3.6. Projektekkel kapcsolatos egyéb elvárások / 3.6.1. A projekt területi korlátozása, 12. oldal). Számos olyan helyzet előállhat, melynek okán a ma még nagylétszámú intézetekben lakó fogyatékossággal élő személyek Budapest vonzáskörzetében, vagy Magyarország fejlettebb területein kívánnának élni: akár a rokonaikhoz való közelség, akár a jövőbeni munkavállalás reményében. Magyarország Alaptörvénye XXVII. cikkében kimondja: „Mindenkinek, aki törvényesen tartózkodik Magyarország területén, joga van a szabad mozgáshoz és tartózkodási helye szabad megválasztásához”, de a lakóhely szabad megválasztásának jogára a Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ Egyezmény 19. cikk a) bekezdése is felhívja a figyelmet.

Kérjük, hogy a kiváltási folyamat során – akár többletfinanszírozás elkülönítésével - a Kormány tegye lehetővé a fogyatékossággal élő személyek számára, hogy maguk dönthessék el, mely településen akarnak élni. 2) Magas fajlagos költségek

A kiírás szerint az egy főre elszámolható maximális bruttó támogatási összeg 8.750.000 Ft (18. oldal). Ebből az összegből családok számára lehet jól felszerelt lakásokat vásárolni az ország számos pontján. A pazarló költségtervezéssel a többségi társadalom ellenszenvének esetleges kiváltása mellett főként az a baj, hogy több ezer kiköltözni vágyó intézetlakótól veszi el az intézet elhagyásának lehetőségét. Ugyanakkor azt is fontos szem előtt tartani, hogy a kiváltási folyamatot a személyközpontú, minőségi megoldások jellemezzék, s a kiköltöző lakók szabad lakóhelyválasztása nagyvárosok belterületeire is kiterjedhessen.

Kérjük, hogy mérlegeljék az egy főre jutó költségek maximum értékének racionális mértékű csökkentését, ugyanakkor biztosítsák a minőségi és személyes igényeket figyelembe vevő megoldások preferálását a pályázatok elbírálása során. 3) Érzékenyítő foglalkozások száma

A kiírás a 3.1.2.1. Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek II. Szakmai megvalósítás között említi legalább egy személyes jelenléttel járó érzékenyítő rendezvény megtartását (10. oldal). A projekt műszaki, szakmai tartalommal kapcsolatos elvárásai között (3.4.1.1. 12-13. oldal, táblázat) minimum 3 az ellátottak közvetlen és közvetett interperszonális környezetében élők részére kidolgozott és megtartott tevékenység szerepel.

Kérjük, hogy a szöveg konzisztens legyen, javasoljuk, hogy a pályázóknak minimum 3 személyes jelenléttel megvalósuló érzékenyítő alkalmat kelljen tartania a lakosság számára, az intézet lakóinak aktív bevonásával, a semmit rólunk nélkülünk elve alapján. 4) Funkciójukat vesztett épületek hasznosítása

A kiírás a 3.1.2.1 Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek II. Szakmai megvalósítás részben a következőképpen fogalmaz (11. oldal): „A kiváltás során fennmaradt épületek vonatkozásában kötelező a további hasznosítási terveket is bemutatnia a támogatást igénylőnek.”

Kérjük, hogy a funkcióját vesztett épület hasznosításáról ne a kiváltási folyamat iránt elkötelezett és abban résztvevő pályázónak kelljen gondoskodnia. A hasznosítási terv benyújtása ne jelenjen meg kötelező elemként a pályázatban való részvétel során, mert ez a komoly elvárás visszavethet pályázókat a részvételtől.   5) Ellátási formák létrehozása a kiváltott férőhelyeken

A kiírás a 3.1.2.1 Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek II. Szakmai megvalósítás részében továbbá ez olvasható (11. oldal): „További hasznosítás nem szolgálhatja az eredeti ellátási forma visszaállítását.”

Kérjük a szöveg módosítását annak érdekében, hogy ne csak az eredeti, de más ellátási formát se lehessen létrehozni a kiváltott férőhelyeken, mely épületekkel kapcsolatban konszenzus alakult ki a tekintetben, hogy lakhatási szempontból több ponton is sértik a vonatkozó nemzetközi emberi jogi egyezményeket.  

Készítette: Milanovich Dominika, Fogyatékosságügyi program munkatárs dr. Kapronczay Stefánia ügyvezető igazgató, Társaság a Szabadságjogokért

Felhívással kapcsolatos észrevétel
Miklós Kata | 2017-02-16 09:02:12

A MEOSZ észrevételei az EFOP - 2.2.5. kódszámú Felhívás-tervezet kapcsán (2.rész)

 ii.)                Kollízió a Felhívás szövege és a hazai, Európai Uniós és nemzetközi jogi instrumentumok között

 

 A MEOSZ meglátása szerint, a Felhívás akadálymentesítéssel kapcsolatos előírása – különös tekintettel a projektarányos akadálymentesítési előírás, valamint a funkcionális akadálymentesítés elve – az alábbi jogi instrumentumok rendelkezéseibe ütközik:

 

- a Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ Egyezmény 5. és 9. cikke;

 

- az Európai Parlament és a Tanács 1303/2013/EU Rendeletének 7. cikke;

 

- az Európai Parlament és a Tanács 1304/2013/EU Rendeletének 8. cikke;

 

- az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 31. § (1) bekezdés d) pontja és 31. § (4) bekezdés c) pontja;

 

- a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 94/F. § (2) bekezdés a) pontja;

 

- az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) 82. §-a, valamint a 108. § (9) és (11) bekezdése.

 

 

A MEOSZ rá kíván azonban mutatni arra, hogy fenti rendelkezésekkel szemben, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 110/E. § (2) bekezdése a támogatott lakhatással összefüggésben az ingatlanoknak az igénybevevő fogyatékossági típusának (és nem minden fogyatékossági típusnak!) megfelelő speciális szükségletekhez igazodó akadálymentesítést ír elő. Meglátásunk szerint ez a rendelkezés nem áll összhangban a fent említett hazai, Európai Uniós és nemzetközi jogi dokumentumokban foglaltakkal. Véleményünk szerint az OTÉK előírásai nem hagyhatók figyelmen kívül akkor sem, ha támogatott lakhatás kialakítása a cél.

 

 

A MEOSZ meglátása az, hogy az épületek építésével és korszerűsítésével kapcsolatosan kiírt, EUs forrásokat felhasználó pályázati felhívásoknál biztosítani kell a komplex, minden fogyatékossági csoportra kiterjedő akadálymentesítést – az új épületek esetében az egyetemes tervezést – előíró horizontális elv alapulvételét!

 

 

A MEOSZ a Felhívás akadálymentesítésre vonatkozó előírásainak átgondolását és a hazai, Európai Uniós és nemzetközi jogi instrumentumoknak való megfeleltetését kéri.

 

  

3.) 3.4.1.3. Egyéb elvárások

 

 E fejezetpont alatt megjelenik az, hogy „[a] kiváltott férőhelyeken az eredeti ellátási forma visszaállítása nem támogatható.“ Ezzel a kitétellel egyetértve, a MEOSZ úgy gondolja, hogy a kiváltott férőhelyen ne csak az eredeti ellátási forma ne legyen visszaállítható, de egyáltalán ne lehessen semmilyen ellátási formát létesíteni sem az onnan kiköltözött fogyatékos emberek sem más célcsoportok számára.

 

 A MEOSZ azt kéri, hogy a Felhívás egészüljön ki azzal a tartalommal, hogy a kiváltott férőhelyen ne lehessen semmilyen gyermekvédelmi- vagy a szociális törvény hatálya alá eső ellátási formát létesíteni.

 

  

 

4.) 3.6.1. A projekt területi korlátozása

 

 A Felhívás e fejezetpontja értelmében „[a] fejlesztés megvalósulásának helyszíne Magyarország kevésbé fejlett régiói.“

 

A támogatott lakhatást az érintett személy önrendelkezési jogának tiszteletben tartásával kell biztosítani és a támogatott lakhatás helyszínének megválasztását az egész ország területén biztosítani kell. A MEOSZ álláspontja szerint, amennyiben ennek megvalósításhoz további források bevonása szükséges, akkor ehhez az állami költségvetésben kell financiális hátteret találni. Több - vidéki, főleg határ menti településen található - intézményben olyan fogyatékos személyek élnek, akiknek a családi, baráti, ismerősi kapcsolatai Budapesthez, vagy környékéhez kötődnek. Mások a munkavállalás lehetőségei miatt gondolhatják úgy, hogy Budapesten több lehetőségük és nagyobb esélyük lenne a munkaerőpiacon történő elhelyezkedésre. Mindezek alapján érthető és elfogadható lehet, ha valaki a Közép-Magyarországi régióba szeretne költözni. Ez azonban a jelen Felhívás alapján nem lehetséges. A MEOSZ álláspontja szerint az ennek nem megfelelő Felhívás felveti a nemzetközi jog (CRPD 12. és 19. cikk), és az Alaptörvény II. cikkében foglalt emberi méltósághoz való jog, valamint az Alaptörvény XXVII. cikkében foglalt mozgásszabadság és a tartózkodási hely szabad megválasztásához való jog sérelmét. Az érintett személy számára biztosítani kell a szabad döntés lehetőségét azzal kapcsolatosan, hogy Magyarország mely településén kíván élni.

 

 

 

A MEOSZ az állami költségvetésből történő források bevonását kéri annak érdekében, hogy a kiváltási folyamatban résztvevő fogyatékos személyek szabadon élhessenek a lakóhelyük megválasztásának jogával és akár a Közép-Magyarországi régióba is költözhessenek.

 

  5.) 4.4.2. Kiválasztási kritériumok

 

A kiválasztási kritériumok 3. pontját képező „tartalmi értékelési szempontok“ között a 8. pont alatt „előnyt jelentő kiválasztási szempontok“ szerepelnek. A 8.3. kiválasztási szempont nem szerepelt az EFOP - 2.2.2. Felhívásban és aggodalomra ad okot a jelen Felhívásban ilyen módon történő megjelenése. A MEOSZ álláspontja szerint ez az értékelési szempont – amelyért 10 pont adható – arra fogja késztetni a pályázókat, hogy minél kevesebb összeget fordítsanak a kiváltásra és az abban résztvevő személyekre, illetve a szolgáltatási gyűrű kialakítására, bővítésére és fejlesztésére, valamint a foglalkoztatás fejlesztésére és bővítésére. Ez, véleményünk szerint, ellentétes azzal a kormányzati koncepcióval, amely a kiváltási folyamatokat a személyközpontú megvalósítás elvére kívánja helyezni. Mindemellett, e kiválasztási szempont arra fogja késztetni a pályázókat, hogy a városokkal szemben, inkább a kisebb településekre történő kiváltási folyamatokat preferálják, valamint hogy ne feltétlenül a minőségibb megoldásokat helyezzék előtérbe a szolgáltatási gyűrű kialakítására, bővítésére és fejlesztésére, valamint a foglalkoztatás fejlesztésére és bővítésére vonatkozóan.

 

 A MEOSZ a 8.3. kiválasztási szempont törlését kéri.

 

 „A legjobban mégis az a város hiányzik, ahol felnőttem, ahol a barátaim, a szabadidős lehetőségem volt. (...) A község, ahol az intézmény van, nem is akadálymentes, nem lehet közlekedni.“

 

Egy vidéki szociális intézményben élő mozgáskorlátozott személy

Felhívással kapcsolatos észrevétel
Miklós Kata | 2017-02-16 08:46:37

 

A MEOSZ észrevételei az EFOP - 2.2.5. kódszámú Felhívás-tervezet kapcsán

 

  

 

A KSH adatai szerint 2011-ben 12.506 mozgáskorlátozott személy élt intézeti háztartásban!

 

(Központi Statisztikai Hivatal: 2011. Évi Népszámlálás, 11. Fogyatékossággal élők.

 

1.7.és 2.3.7. fejezetpontok)

 

 

 

A MEOSZ üdvözli, hogy a Felhívás több fontos ponton követi az EFOP - 2.2.2. kódszámú Felhívást, különös tekintettel az alábbiakra:

 

-          a kiváltandó intézményi ellátást teljes körűen ki kell váltani,

 

-          Az intézményi kiváltással létrehozható lakhatási szolgáltatások köre nem tartalmazza a maximum 25 fős lakhatási opciót, és kizárólag az alábbiakra terjed ki:

 

- legfeljebb hat fő számára kialakított lakásra vagy házra, vagy

 

- hét-tizenkét fő számára kialakított lakásra vagy házra.

 

 

 

A MEOSZ az alábbi pontokat aggályosnak véli a felhívással kapcsolatosan:

 

 

1.) 3.2.1. II. szakmai megvalósítás 6. pont

 

 

 

Az EFOP -2.2.2. Felhívás nem tartalmazott arra irányuló kötelezettséget, hogy a kiváltás során fennmaradt épületekre vonatkozóan hasznosítási tervet kell készíteni. Az EFOP - 2.2.2. Felhívás a 3.1.2.2. Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek körében említette meg a „funkciójukat vesztett épületek hasznosítását”. A MEOSZ véleménye szerint az EFOP - 2.2.5. Felhívásnak e tekintetben követnie kellene az EFOP - 2.2.2. Felhívásban alkalmazott módszert, és nem kell kötelezővé tennie a fennmaradt épületek hasznosítására vonatkozó terv elkészítését.

 

 A MEOSZ a kiváltás során fennmaradt épületekre vonatkozó hasznosítási terv készítési kötelezettség törlését kéri.

 

 

2.) 3.4.1.2. Esélyegyenlőség és környezetvédelmi szempontok érvényesítésével kapcsolatos elvárások

 

 

A MEOSZ álláspontja szerint az EFOP - 2.2.5. kódszámú felhívás – csakúgy, mint az EFOP - 2.2.2. felhívás végleges szövege – az akadálymentesítési előírásokkal összefüggésben inkozisztenciát tartalmaz, és előírásai nem felelnek meg hazai, Európai Uniós és nemzetközi jogi instrumentumoknak.

 

 

i.)                  Inkonzisztencia a Felhívás szövegében

 

 

A Felhívás 17. oldalán található felsorolás releváns szövegrésze szerint:

 

„A közösségi célú funkciókat ellátó és/vagy ügyfélforgalmat lebonyolító és/vagy állandó munkavégzés helyszínéül szolgáló épület/épületrész építése/felújítása során kötelező a projektarányos akadálymentesítés.”

 

Ezzel szemben a felsorolás alatti magyarázó részben azt mondja a Felhívás, hogy

 

Új építés esetén teljes körű (nem projektarányos) komplex akadálymentesítést kell megvalósítani.”

 

 

A Felhívás 17. oldalán található, az akadálymentesítéssel kapcsolatos elvárásokat magyarázó szövegrész értelmében:

 

„Az akadálymentesség projektarányos teljesülése egy preventív, megelőző gondolkodásmódot jelent, célja, hogy a projekt keretében érvényesüljenek az egyetemes tervezés elvei.”

 

A MEOSZ véleménye szerint igaz az, hogy az egyetemes tervezés egy preventív, megelőző gondolkodásmódot jelent, azonban pont ebből fakadóan a teljes körű, komplex akadálymentesítésre irányuló szemléletre kell épülnie és nem csupán a projektarányos teljesülésre. Az egyetemes tervezés célja az, hogy a későbbi akadálymentesítésre – lehetőség szerint – már ne legyen szükség. Ezt azonban az akadálymentesség projektarányos teljesülésével nem lehet elérni.

 

 A MEOSZ a Felhívás akadálymentesítésre vonatkozó előírásai közötti inkonzisztencia feloldását kéri.

 

( a véleményt a terjedelmi korlátok miatt egy követekező hozzászólásban folytatjuk. )