2018 április 5. 16:00
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Egyedi szennyvízkezelés” című (VP6-7.2.1.2-16 kódszámú) felhívás dokumentációja. Felhívjuk a Támogatást igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik:

1.    Kiegészítésre került a felhívás bevezető szövegének első bekezdése, illetve az 1.1. A felhívás indokoltsága és célja című pontja az alábbiakkal:

„Jelen pályázati felhívás lehetőséget nyújt a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és – tisztítási Megvalósítási Programról szóló 25/2002 (II.27.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében meghatározott agglomerációs településlistákon nem szereplő, vidéki térségben lévő, 2000 lakosegyenérték alatti szennyvízkibocsátással jellemezhető települések, településcsoportok, illetve azok elkülönült településrészei és külterületei; továbbá a 25/2002 (II.27.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében szereplő, vidéki térségben található települések önmagában 2000 lakosegyenérték szennyvízterhelést el nem érő és a 25/2002 (II.27.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében nem nevesített elkülönült településrészei és külterületei számára autonóm természetközeli, illetve egyedi szennyvíztisztítási megoldások létesítésére.”

2.    Módosult a felhívás 3.3. Nem támogatható tevékenységek című pontjának harmadik alpontja: Az egyedi szennyvízkezelő létesítmények telepítésére vonatkozó tiltás a külterületi területekre nem terjed ki.

3.    A felhívás 3.4. A projekt műszaki, szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások című fejezetének 3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások című alfejezetébe a következő módosítások kerültek bevezetésre:

•    Pontosításra került a műszaki-szakmai tartalom meghatározásával kapcsolatos elvárások 4. számú pontja.
•    Az engedélyeztetésekkel, benyújtandó dokumentumokkal kapcsolatos elvárások 3. számú pontjából törlésre került a következő mondat:

„Nem engedélyköteles építési tevékenység esetén a hatósági szolgáltatás keretében megkért illetékes építésügyi hatósági nyilatkozatot arról, hogy az építés nem engedélyköteles, valamint a hatósági szolgáltatás keretében benyújtott építészeti-műszaki tervdokumentációt szükséges csatolni. „

•    Kiegészítésre került a projekt megvalósításával kapcsolatos elvárások 10. számú pontja.

4.    Az alábbiak szerint módosult a felhívás 3.6.1 A projekt területi korlátozása című pontja:

•    „Jelen felhívás támogatja a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és – tisztítási Megvalósítási Programról szóló 25/2002 (II.27.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében meghatározott agglomerációs településlistákon nem szereplő, vidéki térségben lévő, 2000 lakosegyenérték alatti szennyvízkibocsátással jellemezhető települések, településcsoportok, illetve azok elkülönült településrészei és külterületei; továbbá a 25/2002 (II.27.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében szereplő, vidéki térségben lévő települések önmagában 2000 lakosegyenérték szennyvízterhelést el nem érő és a 25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében nem nevesített elkülönült településrészei és külterületei infrastrukturális fejlesztéseit.”

•    „A felhívás keretében kizárólag a Vidékfejlesztési Programban meghatározott vidéki térségekben található településeken (a felhívás 9. és 10. számú melléklete szerint) megvalósítandó projektek támogatására van lehetőség.”

5.    A fentiek szerinti módosítással párhuzamosan változott a 4.1. Támogatást igénylők köre című pontban a jogosult településekre és településrészekre vonatkozó szabályozás.

6.    Az Irányító Hatóság továbbra is lehetőséget biztosít támogatási kérelmek benyújtására 2020.04.21. napjáig, így a felhívás 4.3 A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja című pontjában új szakaszok megadására került sor.

7.    Módosításra került a felhívás 6. A támogatási kérelem elkészítése során csatolandó mellékletek listája a fentiekben leírt változtatások miatt.

A módosítás a felhívás alábbi mellékletét is érinti:
2. számú melléklet - Fogalomjegyzék:
Kiegészült az elkülönült településrész, a külterület és a vidéki térség definíciójával.