2019 május 15. 13:00
A Széchenyi 2020 keretében megjelent „Út a munkaerőpiacra” című (GINOP-5.1.1-15 kódszámú) felhívás módosult az alábbi pontokban:

I.       a felhívás több pontján 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján módosult a Nemzetgazdasági Minisztérium neve Pénzügyminisztériumra, illetve a Miniszterelnökség Innovációs és Technológiai Minisztériumra,
II.      a felhívás 3.1.2.1 ca) pontja kiegészült az alábbi szövegrésszel: „(munkaerőpiaci és mentori szolgáltatás  nyújtása vásárolt szolgáltatásként és/vagy saját teljesítésként is biztosítható a projektben)”, ezzel összefüggésben továbbá a 3.1.2.1 f) pontja is kiegészült az fe) ponttal: „munkaerőpiaci és mentori szolgáltatás nyújtása”;
III.     a felhívás 3.4.1.1 d) pontja kiegészült az alábbi szövegrészekkel a dd), de) és df) alpontokban: „A kiválasztás eljárásrend a Támogatási Szerződés részét képezi. A kiválasztási eljárásrendnek átláthatónak, megfelelően dokumentáltnak kell lennie. Az értékelési és bírálati szempontrendszert és értékelés és bírálat módját az ajánlati felhívásban közzé kell tenni.
A támogatás szabályszerű felhasználása érdekében a kedvezményezett kiválasztási eljárást úgy köteles lefolytatni, hogy az a költségvetési támogatás ésszerű és hatékony felhasználását biztosítsa.”
„…a pontozási szempontrendszer sem tartalmazhat sem pozitív, sem negatív eszközt, mely bármelyik képzéssel foglalkozó szereplőt jogállása szerint előnyben részesítene.”
IV.      a felhívás 3.7.1 indikátorok pontjában szereplő táblázatban a „NGM által megvalósított programból való kilépés időpontjában foglalkoztatásban – beleértve az önfoglalkoztatást – levő résztvevők száma” indikátornév „az NGM által megvalósított program keretében foglalkoztatásban levő résztvevők száma” elnevezésre módosult, továbbá „az NGM által megvalósított programból való kilépés időpontjában képesítést, vagy tanúsítványt szerző, alapfokú (ISCED 1), vagy alsó középfokú (ISCED 2) végzettséggel rendelkező résztvevők száma” indikátor esetében a célérték 27000-ről célérték nélkülivé változott;
V.       a felhívás 3.7.1 pontja kiegészült még az alábbi mondattal: „A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §. (1)-(4) szerinti szankció nem alkalmazandó szakpolitikai mutatók és az OP-eredmény-indikátorok esetében.”
VI.      a felhívás 6.2.7. pontja az alábbi mondattal „Azon szerződések esetén, amelyek elszámolható összköltsége nem haladja meg a 100 000 forintot, a kedvezményezett részéről nem szükséges a piaci ár alátámasztása.”, továbbá az adott bekezdés következő mondata az alábbi mondatrészekkel „eléri a 100 000 forintot, de” és „…, a dokumentumoknak a támogatást igénylőnél rendelkezésre kell állnia, a projekt dosszié részét képezik. A projekt dosszié hiánytalanságáért a kedvezményezett felel.” egészültek ki;
VII.     végezetül a felhívás 7. bekezdése az alábbi bekezdésekkel egészült ki: „A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános adatvédelmi rendelet - GDPR) előírásaiból fakadó kötelezettségek.
A támogatási kérelem benyújtásának célja, hogy a támogatást igénylő - sikeres elbírálás és támogató tartalmú támogatási döntés esetén - a tervezett projekt megvalósítására támogatási szerződést kössön/ Támogató támogatói okiratot állítson ki. A támogatási kérelem feldolgozásához szükséges, hogy a Támogató a támogatást igénylő projekt-adatlapon és annak mellékleteiben feltüntetett személyes adatait - a palyazat.gov.hu honlapon elérhető Adatvédelmi nyilatkozatban szereplő adatkezelési célok szerint -  kezelje.  
A Kedvezményezett felelős azért, hogy –  az általános adatvédelmi rendelet előírásainak megfelelően – a projekt adatlapon és annak mellékleteiben feltüntetett további érintettek (a támogatást igénylő és esetleges konzorciumi partnereinek, szállítóinak, tulajdonosainak nevében és érdekében eljáró más személyek, valamint a projekt végső kedvezményezettjei) személyes adatainak a támogatást igénylő általi kezelése és a fejlesztéspolitikai intézményrendszer számára történő rendelkezésre bocsátása megfelelő jogalappal és az érintettek megfelelő tájékoztatását követően történik. Az adatkezelés jogalapját jogszabályi felhatalmazás, az érintettre vonatkozó szerződéses kötelezettség, vagy az érintett előzetes, egyértelmű, megfelelő tájékoztatáson alapuló, önkéntes és határozott hozzájárulása képezheti, amelyben félreérthetetlen hozzájárulását adja a rá vonatkozó személyes adatok meghatározott célból és körben történő kezeléséhez. Az érintettektől személyes adatai kezeléséhez általános jelleggel hozzájárulás nem kérhető.
Ha a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerint a támogatást igénylőnél a Támogató helyszíni szemlét folytat le, a fentiek dokumentáltsága megvizsgálásra kerülhet. Ha az adatkezelés jogszerűségével kapcsolatban a döntés-előkészítési folyamat bármely szakaszában kétség merül fel, úgy a Támogató számára a releváns dokumentumokat be kell nyújtani.
A Kedvezményezettnek a projekt megvalósítási szakaszában is meg kell felelnie a fenti előírásoknak.”